Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Helena Sitkowska"

Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych

Czytaj za darmo! »

Źródłem energii znajdującej się w różnych postaciach na ziemi jest słońce. Ta gwiazda będąca w odległości 150 miliardów kilometrów od naszego globu była, jest i będzie twórcą życia na ziemi. Skutecznie działa przez miliardy lat. Strumień energii emitowanej przez słońce wynosi ok. 173.000 TW (TW=1012 W); dla porównania moc produkowana przez polskie elektrownie wynosi ok. 0,033 TW. Energia słoneczna jest wykorzystywana w różny sposób: ok. 30% zostaje odbite od atmosfery otaczającej ziemię, ok. 47% pochłaniane jest przez wody mórz, oceanów i inne akweny, ok. 23% pochłania obieg wody w przyrodzie: ciepło parowania, opady itp. Około 370 TW (0,2%) pochłania ruch powietrza, wiatry i ruch fal morskich. Około 40 TW (0,02%) pochłaniają rośliny, których liście magazynują energię słoneczną w postaci wiązań chemicznych w procesie fotosyntezy. Wszystkie odnawialne źródła energii w sposób bezpośredni lub pośredni zależą od aktywności słońca. Energii słonecznej ludzkość zawdzięcza również eksploatowane do chwili obecnej złoża różnych kopalin organicznych, w tym także węgla. Niestety, wydobywanie i spalanie ich przez lata stało się jedną z przyczyn dewastacji nie tylko terenów znajdujących się w pobliżu kopalń, ale również całego środowiska naturalnego kuli ziemskiej. Wzmożony w 20. wieku i obecnie wyścig zbrojeń (2 wojny światowe) oraz ciągle przyspieszany, szybki rozwój gospodarczy poszczególnych krajów świata, wymagający ciągłego wzrostu produkcji energii, przyczyniły się prawdopodobnie do powstania znacznych zmian klimatycznych spowodowanych zwiększającą się produkcją gazów cieplarnianych w tym CO2, freonów i innych. Gazy cieplarniane blokują emisję nadmiaru ciepła z powierzchni ziemi do przestrzeni kosmicznej. Jest to jedna z teorii wzrostu ocieplenia klimatu na naszym globie. Taka sytuacja powoduje wzrost parowania wody, opadów deszczu, śniegu itp. Faktem jest, że żyjemy w okresie dynamicznych zmian klimatycznych spowodowanych prawdopo[...]

Jeszcze o pozyskiwaniu energii


  W artykule Heleny Sitkowskiej "Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych", opublikowanym w PP 9/2010 s. 507, redakcja dokonała - ze względów technicznych - znacznych skrótów, o czym Autorka została powiadomiona. Jednak nie uzgodniono z Nią szczegółowo i jednoznacznie merytorycznej zawartości większości pominiętych fragmentów tekstu. Zdaniem Autorki, zubożyło to znacznie artykuł, pozbawiając go ważnych informacji, istotnych z punktu widzenia efektywnego i ekonomicznego gospodarowania energią oraz ekologicznego jej pozyskiwania. Uznając zasadność tych zastrzeżeń i naszą odpowiedzialność za powstałe luki rzeczowe, poprosiliśmy Autorkę o uzupełnienie swojej tytułowej publikacji treściami, które uzna za stosowne. Redakcja W artykule jw. zostało pominięte wytłumaczenie znaczenia skrótu COP, rzutującego na jakość pomp ciepła oraz ekonomikę ich stosowania. Jest to współczynnik efektywności energetycznej pomp ciepła. Sprawność tych urządzeń wyznaczana jest za pomocą proporcji ilości energii uzyskiwanej (cieplnej) do ilości energii pomocniczej (elektrycznej). Średnia wartość energetyczna pompy ciepła wynosi 400%. Wartość COP jest więc równa 4. Trzeba pamiętać, że COP samej pompy ciepła i COP całego kompletnego systemu grzewczego to dwa różne światy, dwie niezależne wartości energetyczne. Na COP systemu energetycznego ogrzewanego budynku ma wpływ nie do przecenienia, idealne dopasowanie wszystkich urządzeń, począwszy od dolnego źródła ciepła (woda, powietrze, ziemia), a skończywszy na całej instalacji grzewczej obiektu oraz jego izolacji cieplnej wraz z ociepleniem samego budynku. W przypadku prawidłowo ogrzewanego obiektu o powierzchni 200 m2, roczne zapotrzebowanie ciepła na jego ogrzanie wyniesie ok. 18.000 kWh. Stosując do ogrzewania pompę cieplną o współczynniku efektywności energetycznej COP=4,5, trzeba będzie rocznie zapłacić tylko za zużycie 4000 kWh. Zestawienie kosztów ogrzewania budynków o różnej powierzchni zostało podane[...]

Niedobra konkurencja

Czytaj za darmo! »

W artykule T. Graczyka pt. "Subwencjonowanie energii ze spalania drewna szkodzi producentom papieru", opublikowanym w PP 4/2011 s. 253, poruszono kwestię niewłaściwej konkurencji między papierniami i zakładami energetycznymi w zakresie wykorzystywania tego samego, w sumie ograniczonego surowca, jakim jest drewno pozyskiwane z lasów. Sprawa poruszona w artykule dotyczy Anglii i lokalnych strajków przedsiębiorstw, a więc kraju należącego do UE. Okazuje się (wg doniesienia autora), że spalanie drewna leśnego przez energetykę, przydatnego również jako surowiec w innych przemysłach, jest subwencjonowane jako wykorzystywanie surowca ze źródeł odnawialnych. Jest to bardzo niebiezpieczna sytuac[...]

 Strona 1