Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ JABŁOŃSKI"

BADANIA NAD PROCESEM CIĄGNIENIA DRUTÓW Al Z WALCÓWKI W RÓŻNYM STANIE POCZĄTKOWYM UZYSKIWANEJ W LINII CONTINUUS PROPERZI

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad procesem ciągnienia drutów aluminiowych z walcówki w różnym sta-nie początkowym, który uzyskuje się na drodze doboru różnych warunków procesu odlewania i walcowania. Walcówki o nazwach H11-H14 oraz O charakteryzują się różnymi własnościami wytrzymałościowymi i elektrycznymi, co przekłada się na różne zachowanie w procesie ciągnienia. W szczególności[...]

BADANIA NAD PROCESEM CIĄGNIENIA DRUTÓW ZE STOPÓW Al-Fe STOSOWANYCH NA CELE ELEKTRYCZNE

Czytaj za darmo! »

Zainteresowanie nowymi odmianami aluminium jest podyktowane nie tylko względami ekonomicznymi, ale również stosunkowo dużymi możliwościami kształtowania ponadstandardowych własności tego metalu. Chodzi tutaj przede wszystkim o modyfikację własności mechanicznych, technologicznych oraz eksploatacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku żelaza do aluminium na strukturę i własności walcówki aluminiowej uzyskiwanej w linii ciągłego odlewania i walcowania metodą CP. Badaniom poddano trzy podeutektyczne stopy aluminium o zawartości żelaza 0,07, 0,45 i 1,09 % wag. Głównym celem badań było określenia wpływu dodatku żelaza na odkształcalność materiału, charakterystyki umacniania się w procesie ciągnienia oraz ich własności mechaniczne i elektryczne. Wykazano wyższą wytrzymałość, a jednocześnie wyższą plastyczność drutów po procesie ciągnienia oraz wzrost odporności cieplnej materiału o większej zawartości żelaza przy stosunkowo niewielkim obniżeniu przewodności elektrycznej. Uzyskane wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania aluminium o zwiększonej zawartości żelaza do procesu ciągnienia mikrodrutów stosowanych na cele elektryczne, co stwarza duże możliwości wykorzystania tego materiału jako tańszego zamiennika miedzi w wielu aplikacjach z obszaru przemysłu elektrycznego. Słowa kluczowe: stopy Al‐Fe, COiW, walcówka aluminiowa WIRE DRAWING PROCESS INVESTIGATION OF Al-Fe ALLOYS FOR ELECTRICAL PURPOSES The interest new varieties of aluminium is dictated not only economic favour, but also large possibilities of the formation of overstandard properties of this metal. Interesting here is the modification of mechanical properties, technological and exploitive. In this article, we present the results of testing the effect of adding iron to aluminium on the structure and properties of an aluminium rod obtained in the continuous casting and rolling line using the CP method. Three subeutectic aluminium alloys of an iron cont[...]

Badania nad możliwością wykorzystania aluminium jako materiału wsadowego do produkcji przewodów nawojowych


  W prezentowanej pracy skoncentrowano się na badaniach nad możliwościami wykorzystania aluminium do produkcji przewodów nawojowych jako zamiennika tradycyjnie stosowanej miedzi, w ramach projektu celowego realizowanego we współpracy między Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a zakładem produkcyjnym kabli i przewodów Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A. Scharakteryzowano technologię produkcji aluminiowych emaliowanych drutów nawojowych oraz porównano właściwości przewodu aluminiowego i miedzianego. Wyprodukowanie aluminiowego przewodu nawojowego o różnej średnicy, grubości, liczbie warstw lakierów elektroizolacyjnych oraz spełniającego wymogi norm przedmiotowych sprawiają, iż aluminium stanowi materiał konkurencyjny w stosunku do miedzi. In the present work focuses on research into the possibilities for use of aluminium for the manufacture of winding wires as a substitute for traditionally used copper in the target project implemented in cooperation between the AGH University of Science and Technology in Krakow and a production of cables and wires Tele-Fonika Kable Sp. z o. o. S.K.A. Characterized technology to produce enamelled aluminium winding wires and cable properties compared to aluminium and copper. Producing aluminium winding wire of different diameter, thickness, number of layers of electrical insulating varnishes and complying with the requirements of these standards make the aluminium is a material competitive with copper. Słowa kluczowe: przewody emaliowane, urządzenie emalierskie, walcówka alumin[...]

Badania plastyczności podeutektycznych stopów AlFe


  W pracy przedstawiono wyniki badań plastyczności aluminium, o zawartości żelaza 0,07, 0,45 i 1,09% masowego, określone w próbie rozciągania w temperaturze pokojowej. Wykazano, że wzrost zawartości żelaza powoduje zwiększenie właściwości wytrzymałościowych aluminium stopowanego żelazem, zarówno o miękkiej jak i twardej osnowie, oraz wzrost właściwości plastycznych, ale tylko dla umocnio- nego materiału. Wydłużenie całkowite oraz przewężenie nie dają jednoznacznej informacji o właściwościach plastycznych, które pozostają w sprzeczności w przypadku umocnionego materiału. Ponadto dokonano analizę krzywych rozciągania dla omawianych stopów poprzez zastosowanie kryterium Consider’a, które dobrze określa moment tworzenia się szyjki dla walcówki AlFe. This paper presents the results of the plasticity of aluminium with iron content of 0.07, 0.45 and 1,09 wt% made of tensile test at room temperature. It has been shown that the increase in the iron content causes an increase in the strength properties of soft and hard matrix of aluminium alloyed with iron and growth plastic properties but only for work hardening material. Elongation at break and the reduction of area at fracture doesn’t give direct information about the plastic properties which are in contradiction to the work hardening material. In addition, an analysis of tension curves has been made for these alloys by using Consider’s test that truly defines the moment of the formation of the neck for the AlFe rod. Słowa kluczowe: plastyczność, podeutektyczne stopy AlFe, linia COiW Key words: plasticity, hypoeutectic AlFe alloys, CCR line.Wprowadzenie. Innowacja rozwiązań materiało- wo-konstrukcyjnych w obszarze zastosowań na cele elektryczne polega na zastąpieniu miedzi przez alumi- nium z różnymi mikrododatkami stopowymi. Ma to na celu, z jed[...]

WPŁYW ŚRODKA SMARNEGO NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI CIĄGNIONEGO DRUTU CuZn39Pb3 DOI:10.15199/67.2018.3.5


  WPROWADZENIE Występujące w procesach przeróbki plastycznej materiałów metalicznych tarcie jest powszechnie niekorzystne i dąży się do ograniczenia jego wpływu do minimum [1]. Tarcie znacznie ogranicza intensyfikację procesu, zmniejszając maksymalną wielkość odkształcenia czy podnosząc temperaturę procesu, toteż stosuje się różnego rodzaju środki smarne, które mają za zadanie ograniczyć jego negatywny wpływ [9]. Tarcie jest również przyczyną występowania nierównomierności odkształcenia, a przez to nierównomierności własności na przekroju wyrobu [8]. Pociąga to za sobą występowanie naprężeń własnych, które np. w stopach Cu prowadzą do powstawania korozji naprężeniowej [7]. Nadmierne tarcie jest przyczyną szybkiego zużywania się narzędzi oraz pogorszenia jakości powierzchni, co przekłada się na wzrost jej chropowatości. Szacuje się, iż na pokonanie sił tarcia zużywa się ok. 30-50% całkowitej siły ciągnienia [3]. Powszechnie stosuje się środki smarno-chłodzące, których zadaniem jest zmniejszenie współczynnika tarcia, co w konsekwencji przekłada się na obniżenie oporów płynięcia w strefie odkształcenia, zwiększenie jednorodności odkształcenia i własności wyrobu, obniżenie kosztów produkcyjnych poprzez przedłużenie żywotności narzędzi w wyniku ich chłodzenia oraz podniesienie jakości wyrobu przy jednoczesnym zwiększeniu intensyfikacji procesu [5]. MATERIAŁ DO BADAŃ Badaniom poddano drut ze stopu CuZn39Pb3, który uzyskano w warunkach przemysłowych w wyniku topienia odpadów w postaci wiórów potocznie nazwanych otoczką [4]. Dalszym etapem produkcji był proces półciągłego odlewania, przeróbki plastycznej na gorąco i na zimno. Skład chemiczny badanego materiału spełniał wymagania normy przedmiotowej [6]. METODYKA BADAŃ Pierwszym krokiem było dokonanie wyboru komercyjnych środków smarnych (rys. 1), a następnie wyznaczenie lepkości dynamicznej według wzoru 1. Pomiar dokonano metodą opadającej kulki pr[...]

BADANIA NAD PROCESEM CIĄGŁEGO ODLEWANIA PRĘTÓW ZE STOPU ALUMINIUM GATUNKU EN AW-8176 UZYSKANYCH Z PRZEWODOWEGO ZŁOMU


  Zainteresowanie nowymi możliwościami odlewania aluminium, jako wsadu do procesu ciągnienia stosowanego na cele elektryczne, podyktowane jest nie tylko względami ekonomicznymi wynikającymi z rodzaju zastosowanej technologii odle-wania i jej energochłonności, ale również stosunkowo dużymi możliwościami kształtowania ponadstandardowych właści-wości samego materiału w linii odlewniczej. Poprzez odpowiedni dobór parametrów procesu odlewania istnieje możliwość kształtowania struktury odlewu, co ma bezpośredni wpływ na poziom uzyskiwanych właściwości mechaniczno-elektrycz-nych drutów. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla aluminium gatunku EN AW-8176 otrzymanego dwiema metodami odlewania; przemysłowego, z linii ciągłego odlewania i walcowania metodą Continuus-Properzi (C-P) oraz laboratoryjnego procesu ciągłego odlewania poziomego (Horizontal Continuous Casting). Porównano parametry pro-cesu odlewania, zbadano makro- i mikrostrukturę odlewów oraz właściwości mechaniczno-elektryczne drutów przeciągnię-tych z wlewków. Wykazano, iż istnieje możliwość odlewania poziomego prętów aluminiowych przez krystalizator grafitowy o średnicy 14 mm z przewodowego złomu i uzyskać zbliżony poziom właściwości mechaniczno-elektrycznych drutów do materiału przemysłowego. Słowa kluczowe: EN AW-8176, COiW metodą C-P, COP[...]

Określenie jednostkowej odkształcalności granicznej materiałów przewodowych w procesie ciągnienia DOI:10.15199/24.2015.1.7


  W pracy przedstawiono wyniki badań jednostkowej odkształcalności określonej w jednostopniowym procesie ciągnienia miedzi (Cu-ETP i Cu-OFE) oraz czystego technicznie (Al99,7 w stanie H11 i H14) i stopowego aluminium (AlMg0,7Si w stanie T1 i T4). Materiały zostały otrzymane w warunkach przemysłowych w liniach ciągłego odlewania (Cu-OFE) i walcowania (Cu-ETP; Al99,7; AlMg0,7Si). Wykazano, iż materiał silnie się umacnia na początku procesu ciągnienia oraz jego jednostkowa odkształcalność graniczna w dużym stopniu zależy od rodzaju metalu, własności początkowych walcówki oraz sposobu realizacji odkształcenia. The paper presents results of the research single formability limit determination in the single- drawing process of copper (Cu-ETP and Cu- OFE), technical purity (Al99,7 in temper H11 and H14) and alloy of aluminium (AlMg0,7Si in temper T1 and T4). Materials were obtained in industrial conditions in continuous casting (Cu-OFE) and rolling lines (Cu-ETP; Al99,7; AlMg0,7Si). It has been shown that the material is highly deformed at the beginning of the drawing process and the single formability limit depends largely on the type of metal, the initial properties of the rod and kind of deformation. Słowa kluczowe: odkształcalność graniczna, materiały przewodowe, proces ciągnienia Key words: formability limit, conductor materials, wire drawing process.Wprowadzenie. Każdy proces przeróbki plastycznej można opisać za pomocą schematu stanu naprężenia i odkształcenia, co bezpośrednio związane jest z siłą działającą na materiał podczas odkształcenia, która może być przyłożona do materiału bądź narzędzia. W procesie ciągnienia siła zewnętrzna wywołująca odkształcenie przyłożona jest do wyrobu gotowego, co powoduje ograniczenie technologiczne, związane z możliwością uzyskania maksymalnego odkształcenia jednostkowego. Naprężenie ciągnienia musi być mniejsze od wytrzymałości na rozciąganie (warunek ciągnienia pierwszego rzędu) oraz od granicy plastycznośc[...]

Otrzymywanie materiału kompozytowego na bazie włókien węglowych i miedzi na potrze by energetyki DOI:10.15199/67.2017.8.4


  Istnieje wiele metod otrzymania materiałów kompozytowych na bazie włókien węglowych. Poprzez swoje unikatowe właściwości, włókna węglowe stosuje się w przemyśle jako zbrojenie laminatów opartych na żywicach epoksydowych wysokiej jakości. Włókna węglowe można spotkać w wyrobach, w których potrzebna jest wysoka wytrzymałość przy niskiej gęstości. W szczególności włókna węglowe stosowane są w przemyśle lotniczym do wytwarzania śmigieł oraz do wzmacniania struktury kadłubów i skrzydeł. W przemyśle motoryzacyjnym znajdują zastosowanie jako felgi, elementy nadwozia. Włókna węglowe są również wykorzystywane w bolidach Formuły 1 [2, 3, 4, 7]. W opisanych w artykule badaniach, w celu otrzymania materiału kompozytowego zastosowano dwie metody: metodę chemiczną oraz elektrochemiczną. Metoda chemiczna nazywana inaczej bezprądową, jest sposobem osadzania, który nie wymaga przyłożenia prądu pochodzącego z zewnętrznego źródła. Utworzenie powłoki następuje w wyniku reakcji biegnącej na granicy faz (katoda-elektrolit). Ilość metalu, która osadzi się w tym czasie na powierzchni katody zależy od szybkości reakcji, a więc od m. in. stężenia reagentów, temperatury. Zaletą tej metody jest możliwość uzyskania równomiernej powłoki również na materiałach niemetalicznych (polimery, ceramika). Obecnie stosowane są cztery procesy chemicznego osadzania metali: redukcja chemiczna, pokrywanie kontaktowe, przez wymianę pojedynczą (cementacja) oraz osadzanie katalityczne. Osadzanie poprzez redukcję chemiczną polega na redukcji jonu metalu do postaci metalicznej. W procesie tym wymagana jest obecność reduktora, który najczęściej jest związkiem organicznym. Proces redukcji jonów metalu za pomocą reduktora zachodzi z dużą szybkością wówczas, gdy proces prowadzony jest z soli prostych. Biorąc pod uwagę fakt, że proces osadzanie rozpoczyna się w momencie dodania reduktora do kąpieli, to redukcja jonów metalu biegnie w całej objętości roztworu, a co za tym idzi[...]

BADANIA NAD NOWĄ GENERACJĄ FUNKCJONALNYCH STOPÓW ALUMINIUM DLA ENERGETYKI

Czytaj za darmo! »

Tematyka artykułu dotyczy najnowszych zagadnień elektroenergetyki napowietrznej, związanej z opracowaniem nowych materiałów przewodzących posiadających niekonwencjonalne walory technologiczne i użytkowe. Stan obecny opiera się z jednej strony na tradycyjnych przewodach stalowo‐aluminiowych, cechujących się szeregiem mankamentów, w drugiej zaś na nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych wykorzystujących samonośne, wysokoprzewodzące oraz odporne cieplnie i reologicznie stopy aluminium. Między tymi rozwiązaniami istnieje pewna luka, w której przewody oparte na czystym aluminium są już niewystarczające, natomiast przewody z utwardzalnych wydzieleniowo stopów aluminium, chociaż pozwalają na uzyskanie znakomitych własności, to z uwagi na skomplikowane technologie wytwarzania są nieopłacalne ekonomicznie. Z powyższych powodów potrzebne są lekkie i odpowiednio wytrzymałe materiały dedykowane na osnowie aluminium, umożliwiające uproszczenie technologii ich przetwarzania na przewody. Preferowane są w tym obszarze nieutwardzalne wydzieleniowo stopy aluminium, wykorzystujące takie dodatki stopowe, jak: Fe, Si, Cu, Mg, Ti, B oraz pierwiastki ziem rzadkich. Odpowiednia kompozycja wymienionych pierwiastków oraz technologia uzyskiwania stopu i wyrobu (odlewanie, walcowanie i ciągnienie) stwarza potencjalne możliwości uzyskania drutów i przewodów o pożądanym przez elektroenergetykę zespole własności użytkowych. W ramach artykułu przeprowadzono wnikliwą analizę wpływu różnych pierwiastków na kształtowaniem się zespołu własności elektryczno‐mechanicznych stopów aluminium. Słowa kluczowe: przewody stopowe, przewody napowietrzne, elektroenergetyka A STUDY OF A NEW GENERATION OF MULTI-FUNCTIONAL ALUMINIUM ALLOYS FOR THE POWER INDUSTRY The paper discusses the most current issues of overhead power transmission relative to development of new conductive materials with unconventional technological and operational qualities. The present condition is ba[...]

 Strona 1  Następna strona »