Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Karolewska"

Katalizatory kobaltowe do syntezy amoniaku otrzymywane metodą współstrącania


  Wykorzystując metodę współstrącania uzyskano serię promowanych katalizatorów kobaltowych do syntezy NH3. W roli promotorów zastosowano cer i bar. Przebadano pięć związków z grupy węglanów oraz wodorotlenków jako odczynniki strącające. Otrzymane układy katalityczne scharakteryzowano przy pomocy fizysorpcji azotu, pomiarów termograwimetrycznych (TG-MS) oraz temperaturowo-programowanej desorpcji wodoru (H2-TPD). Zbadano aktywność katalityczną spreparowanych kontaktów w reakcji syntezy NH3 pod ciśnieniem 6,3 MPa. Stwierdzono, że współstrącanie jest skuteczną metodą otrzymywania aktywnych katalizatorów kobaltowych przeznaczonych do syntezy amoniaku. Uzyskano katalizatory o aktywności wyższej niż aktywność konwencjonalnego katalizatora żelazowego KM I. Rodzaj użytego podczas preparatyki odczynnika strącającego wpływa na wielkość powierzchni fazy aktywnej kontaktów, a tym samym na ich aktywność. Najefektywniejszym spośród przebadanych odczynników strącających jest K2CO3. Five Ba-promoted Co-Ce catalysts for NH3 synthesis were prepd. by alk. copptn. from aq. soln. of Co and Ce nitrates and impregnation with Ba(NO2)2. The catalysts were then tested by physisorption of N2, thermogravimetric anal. and temp.-programmed desorption of H2 as well as for catalytic activity in NH3 synthesis under pressure 6.3 MPa. Activity of the catalysts was higher than that of a com. fused Fe catalyst. The most effective precipitant was K2CO3. Politechnika Warszawska Magdalena Karolewska, Olga Nalewajko, Elżbieta Truszkiewicz, Wioletta Raróg-Pilecka* Katalizatory kobaltowe do syntezy amoniaku otrzymywane metodą współstrącania Cobalt catalyst for ammonia synthesis made by co-precipitation Mgr inż. Olga NALEWAJKO w roku 2011 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Specjalność - technologia nieorganiczna i ceramika. Mgr inż. Magdalena KAROLEWSKA w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawski[...]

Wpływ rodzaju węgla podłożowego na aktywność katalizatorów NiMo do procesu hydroodsiarczania


  Spreparowano serię katalizatorów NiMo osadzonych na węglach. Zastosowane węgle aktywne scharakteryzowano przy użyciu fizysorpcji azotu, porozymetrii rtęciowej oraz badań termoprogramowanej desorpcji grup funkcyjnych (TPD z detekcją MS). Aktywność katalityczną układów NiMo osadzonych na materiałach węglowych zbadano w modelowej reakcji uwodornienia tiofenu. Pomiary kinetyczne wykonano w szklanym reaktorze przepływowym pod ciśnieniem atmosferycznym. Podjęto próbę skorelowania budowy i czystości podłoża węglowego, a także chemii jego powierzchni z właściwościami katalitycznymi otrzymanych katalizatorów. Six NiMo catalysts supported on various C substrates were prepd. by the impregnation method. The catalytic activity of the resulting systems was tested in hydrodesulfurization of thiophene at 260-400°C and 1 atm. Active C supports were characterized by N2 sorption, Hg porosimetry and temp.-programmed desorption. Activity of the catalysts depended strongly on the properties of the C support. Some of the bimetallic NiMo/C catalysts were more efficient than the com. one. Katalizatory nośnikowe są stosowane na wielką skalę w procesach przemysłu chemicznego. Dobrym przykładem są tu katalityczne procesy hydrorafinacji i uwodornienia, stanowiące ważny etap przeróbki ropy naftowej, otrzymywania i oczyszczania paliw1, 2). Przemysłowe katalizatory hydrorafinacji zawierają z reguły siarczek molibdenu (lub wolframu), dotowany niklem lub kobaltem, osadzony na nośniku z tlenku glinu1). Przyczyną niezwykłej popularności tlenku glinu jako nośnika katalizatorów przemysłowych są jego doskonałe właściwości teksturalne i mechaniczne oraz relatywnie aPolitechnika Warszawska; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy ElżbiEta truszkiEwicza,*, WiolEtta raróg-PilEckaa, Michał iracha, MagdalEna karolEwskaa, ryszard narowskib Wpływ rodzaju węgla podłożowego na aktywność katalizatorów NiMo do procesu hydroodsiarczania Effect of the carbon support on the[...]

Współstrącanie jako skuteczna metoda preparatyki katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku


  Przeprowadzono badania mające na celu ocenę skuteczności i powtarzalności metody współstrącania jako sposobu preparatyki katalitycznych układów kobaltowych przeznaczonych do procesu syntezy NH3. Otrzymano serię katalizatorów kobaltowych promowanych cerem i barem. Do ich scharakteryzowania zastosowano TG-MS, fizysorpcję N2 oraz H2-TPD. Aktywność katalityczną badano w reakcji syntezy amoniaku w warunkach zbliżonych do warunków przemysłowych pracy katalizatorów. Przedstawione wyniki potwierdzają powtarzalność metody preparatywnej. Umożliwia ona uzyskanie katalizatorów kobaltowo-cerowobarowych o podobnym składzie oraz zbliżonej i wysokiej aktywności. Zbadano wpływ temperatury kalcynacji węglanów kobaltu i ceru na właściwości i aktywność badanych kontaktów. Zwiększanie tej temperatury z 500°C do 800°C wywiera niekorzystny wpływ na parametry teksturalne oraz aktywność kontaktów w reakcji syntezy NH3. Uzyskane katalizatory kobaltowe promowane cerem i barem wykazują aktywność wyższą niż aktywność konwencjonalnego katalizatora żelazowego KM I. Four Ba-promoted Co-Ce catalysts for NH3 synthesis were prepd. by copptn. with K2CO3 from aq. solns. of Co(NO3)2 and Ce(NO3)3 and calcination at 500°C or 800°C for 24 h aPolitechnika Warszawska; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy Magdalena Karolewskaa, Paulina Wójcika, Elżbieta Truszkiewicza, Ryszard Narowskib, Wioletta Raróg-Pileckaa, * Współstrącanie jako skuteczna metoda preparatyki katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku Co-precipitation as an effective method for preparation of cobalt catalysts for ammonia synthesis Mgr inż. Paulina WÓJCIK w roku 2011 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Specjalność - technologia nieorganiczna i ceramika. Mgr inż. Magdalena KAROLEWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr 6/2012, str. 1224. 91/11(2012) 2143 Dr inż. Wioletta RARÓG-PILECKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydru[...]

Aktywność katalizatorów rutenowych opartych na węglu aktywnym w reakcji metanizacji tlenku węgla(II)


  Spreparowano katalizatory Ru/węgiel aktywny do procesu metanizacji tlenku węgla(II). W charakterze nośników zastosowano dwa różne modyfikowane węgle aktywne. Dla otrzymanych katalizatorów określono dyspersję fazy aktywnej. Zbadano także odporność nośników i katalizatorów na metanizację. Pomiary kinetyczne w reakcji metanizacji tlenku węgla(II) przeprowadzono w szklanym reaktorze przepływowym pod ciśnieniem atmosferycznym. Określono zależność aktywności katalizatora od rodzaju użytego nośnika węglowego. Two Ru catalysts supported on modified active C were prepd. Dispersion of the active phase as well as the resistance of carriers and Ru/C materials to unwanted methanation of the support were detd. The catalytic activity of the resulting systems was tested in CO methanation at 220-270°C and 1 atm. The activity depended strongly on the kind of C support used. Nośnikowe katalizatory rutenowe są stosowane w wielu procesach przemysłowych. Wymienić tu należy przede wszystkim syntezę amoniaku1), ale również wiele reakcji uwodornienia monoolefin do alkanów, aldehydów alifatycznych do alkoholi, lub ketonów alifatycznych do alkoholi2). Katalizatory, których fazę aktywną stanowi ruten, są też stosowane w przemysłowym procesie metanizacji tlenków węgla. Katalizatory rutenowe do niskotemperaturowej metanizacji tlenków węgla wodorem są oferowane przez takie firmy, jak Alvigo (RKM-3) i Süd Chemie (METH 150)3). W literaturze można znaleźć wiele doniesień na temat rutenowych katalizatorów do procesu metanizacji COx, osadzonych na takich nośnikach, jak tlenek glinu4-7), tlenek tytanu5, 8) lub krzemionka6, 7, 9). Niewiele jest natomiast prac dotyczących układów opartych na węglu. Z dostępnych doniesień literaturowych wiadomo, że stosując modyfikowane węgle aktywne jako nośniki można uzyskać aktywne katalizatory Ru/C do procesu metanizacji3, 10). Jednak zagadnienie wpływu rodzaju użytego węgla aktywnego na aktywność otrzymanych katalizatorów[...]

 Strona 1