Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"PrzemysŁaW mUsiaŁ"

Marketing partnerski na rynku produktów hutniczych

Czytaj za darmo! »

w artykule przedstawiono ogólną koncepcję marketingu partnerskiego na rynku dóbr hutniczych. wyróżniono cechy tych produktów, które determinują modyfikację budowanych strategii marketingowych. Dodatkowo dokonano wyodrębnienia faz zakupu w obszarze wyrobów stalowych dla lepszego zrozumienia relacji biznesowych nabywca-dostawca. Doświadczenie, zdobyte przez przedsiębiorstwo hutnicze w tym obszarz[...]

Strategia dystrybucji wyrobów hutniczych na rynkach zagranicznych na przykładzie Huty Batory

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono ogólną koncepcję zarządzania produktami hutniczymi w odniesieniu do rynków zagranicznych. Określono sposoby budowy kanałów dystrybucji na rynkach zewnętrznych oparte na produktach Huty Batory, jednego z kluczowych europejskich producentów rur bezszwowych o średnicach od Ø 219 mm do Ø 508 mm. Dokonano klasyfikacji kanałów funkcjonujących na rynkach zagranicznych. Określono zasady zarządzania i optymalizowania struktur zmierzających do zaspokajania potrzeb klientów zagranicznych, tj. ich wymagań i oczekiwań. Ponadto przedstawiono ogólne metody analizy efektywności przedstawionych ogniw dystrybucji oraz podstawowe obszary sprzedaży wytworzonych przez Hutę Batory produktów, tj. rur bezszwowych i wlewków stalowych. 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 679 In the work is presented general idea of steel products managing in relation to foreign markets. There are determined methods of construction of distribution channels on external markets in case of metallurgical products of Huta Batory, one of the key European seamless steel pipes producers in sizes of starting from diameter 219 mm up to diameter 508 mm. Additionally it was done classification of distribution channels on foreign markets. There were determined principles of management and structure optimization aiming at meeting clients’ demand i.e. their requirements and expectations. Work consists also general methods of effectiveness analysis under created distribution channels as well as major sale zones for manufactured by Huta Batory products i.e. seamless pipes and steel ingots. Słowa kluczowe: strategia, kanał, ogniwa dystrybucji Key words: strategy, channel, distribution chains Wprowadzenie. Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa hutniczego jest generowanie zysku spełniającego nie tylko oczekiwania właścicielskie w postaci stopy zwrotu z inwestycji, ale również pozwalającego na ciągłe inwestowanie w park maszynowy i produkcję ulepszonych, [...]

Modelowanie struktury organizacyjnej Alchemii w ramach tworzonego holdingu rurowego


  W pracy przedstawiono strukturę organizacyjną budowaną przez Alchemię w związku z tworzonym holdingiem rurowym. Proces przemian organizacyjnych rozpoczęto od przyłączenia zakładów Huty Batory i Rurekspolu, wytwarzających rury bezszwowe o śred- nicach od Ø121 mm do Ø508 mm oraz wyodrębnienia wspólnych strategicznych obszarów zarządzania, tj. finansów, sprzedaży i marketingu. Działania te służyły wygenerowaniu efektów synergicznych poprzez uproszczenie i ujednolicenie procedur. Alchemia tworzy podstawy struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa przygotowanego do funkcjonowania na rynku globalnym. Elementem uzupełniającym pracy było przedstawienie planów holdingu w kierunku przyłączenia do Alchemii kolejnego podmiotu gospodarcze- go, jakim jest Walcownia Rur Andrzej, produkująca rury o najmniejszej średnicy w zakresie od 21 mm do 114 mm. Taka konsolidacja zamknie całą ofertę produkcyjno-sprzedażową rur w Polsce w ramach jednego holdingu. In the paper is presented organization structure building by Alchemia in connection with creation of pipe holding. The process of organization changes has been started by joining Huta Batory and Rurexpol, producing seamless pipes in diameters of Ø121mm up to Ø508mm as well as separation common fields in finances, sales and marketing. These activities had a goal to generate of synergy effects by procedures facilitating and standardizing. This way Alchemia build the fundament of organization structure prepared for operating in global scale. A supplement to the paper was presentation of the nearest plans of holding aiming at joining to Alchemia next enterprise i.e. Rolling Mill Pipe Andrzej producing the lowest diameters covering range of 21 mm up to 114 mm. Such consolidation will close complete sale-producing offer of seamless pipes in Poland within sole holding. Słowa kluczowe: struktura organizacyjna, rury bezszwowe, synergia Key words: organization structure, seamless pipes, synergy 2011 [...]

Zasady funkcjonowania Grupy Kapitałowej Alchemia na rynkach krajowych i zagranicznych produktów stalowych na przykładzie Huty Batory i Rurekspolu


  W artykule przedstawiono generalne zasady funkcjonowania holdingu Alchemia na krajowych i zagranicznych rynkach w odniesie- niu do produktów stalowych wytwarzanych w Hucie Batory i Rurekspolu. Skupiono uwagę na pozycjonowaniu obszarów docelo- wych, tj. odbiorców produktów w podziale na różne segmenty rynkowe. Podstawą do tychże działań są rury bezszwowe produko- wane przez wskazane spółki Alchemii o średnicach od Ø121 mm do Ø508 mm. Dla potrzeb artykułu dokonano klasyfikacji kanałów funkcjonujących na rynkach krajowych i zagranicznych. Określono ogólne zasady zarządzania zmierzające do zaspokajania potrzeb odbiorców rur bezszwowych w aspekcie ich wymagań i oczekiwań. In the paper is presented general principles of functioning of Alchemia holding on domestic and foreign markets related to steel products manufactured by Huta Batory and Rurexpol. There are focused on positionning of in-coming users i.e. clients of products divided into different segments of market. The key of these activities is seamless pipes produced by indicated societies of Alchemia in diameters of Ø121 mm up to Ø508 mm. For the purpose of this paper it was done classification of distribution channels on domestic and foreign markets. There were determined general principles of managing aiming at meeting clients’ demands i.e. their requirements and expectations. Słowa kluczowe: rury bezszwowe, polityka produktu, rynek, dystrybucja Key words: seamless pipes, product policy, market, distribution channels S. 762 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 9 (sprzedawców). Aby w sposób ci[...]

Wymagania rozporządzenia REACH - nowe wyzwanie dla przedsiębiorstw hutniczych

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono wymagania rozporządzenia REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Omówiono istotę karty charakterystyki, sporządzanie dokumentacji rejestracyjnej i zadania Europejskiej Agencji Chemikaliów. Przedstawiono także Strategiczne Podejście do Międzynarodowego Zarządzania Chemikaliami oraz dostosowanie przeds[...]

Ograniczenie emisji CO2 w przedsiębiorstwach hutniczych

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze problemy związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych w sektorze metalurgicznym. Przedstawiono projekt podziału uprawnień emisyjnych i jego konsekwencje dla funkcjonowania przedsiębiorstw hutniczych. Opisano także uprawnienia do emisji CO2 według Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji KPRU II. The following paper is presents the most[...]

 Strona 1