Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ REJEWSKI"

Szacowanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych technologii chemicznych za pomocą sieci neuronowej na wstępie cyklu badawczo-wdrożeniowego

Czytaj za darmo! »

Przetestowano skuteczność szacowania kosztów inwestycyjnych organicznych technologii chemicznych na wstępie cyklu badawczo-wdrożeniowego za pomocą sieci neuronowych. Wykazano konieczność uwzględnienia specyfiki kosztów poszczególnych grup technologii. Zakres przewidywania kosztów poszerzono o koszty eksploatacyjne. oszt instalacji chemicznej oraz koszty eksploatacyjne technologii chemicznej[...]

Na bezdrożach recyklingu. W poszukiwaniu strategii zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych.


  Przemysłowe wytwarzanie tworzyw polimerowych rozwinęło się na świecie w latach czterdziestych XX w. W Polsce w 1972 r. minister Jerzy Olszewski przedstawił wieloletni Program Chemizacji Gospodarki Narodowej, w którym przewidziano też rozwój przemysłu tworzyw sztucznych1). Kontynuatorem jego działań był prof. Edward Grzywa, działacz gospodarczy najwyższej rangi, profesor Politechniki Warszawskiej i dyrektor przemysłowych instytutów badawczych, wielce szacowny Jubilat, któremu z wyrazami przyjaźni i podziwu pracę tę dedykujemy. Inspiratorom rozwoju przemysłowego i gospodarczego wykorzystania tworzyw polimerowych towarzyszyła koncepcja wykorzystania jako strumienia surowcowego odpadowych, zużytych materiałów polimerowych. O ile w odniesieniu do czystych odpadów przemysłowych problem ich wykorzystania został rozwiązany już dawno poprzez zawracanie ich do obiegu, o tyle zagospodarowanie odpadów poużytkowych, trafiających do strumienia odpadów komunalnych nie został systemowo rozwiązany do dziś nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Intensywne wcielanie w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju, światowy deficyt energii, szybkie wyczerpywanie się mineralnych źródeł surowców i nośników energii, wreszcie zagrożenie środowiska naturalnego przez nagromadzone depozyty odpadów o wielkości setek milionów ton, przy jednoczesnym wzroście standardu życia i potrzeb cywilizacyjnych spowodowały, że zagospodarowanie odpadów tworzyw polimerowych stało się jednym z najbardziej palących problemów globalnej gospodarki. W strategii zrównoważonego rozwoju tworzywa polimerowe są zarówno środkiem, jak i celem. Środkiem, ponieważ jako materiał o małej gęstości i doskonałych właściwościach użytkowych mogą z powodzeniem zastępować metale, a dzięki odporności na działanie różnych czynników mogą być znakomitym budulcem trwałych dóbr konsumpcyjnych, co w wielu miejscach systemu wytwarzania i użytkowania prowadzi do oszczędzania energii. Celem, [...]

Komputerowe wspomaganie prac studialnych, badawczych i projektowych dla przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono szeroki zakres stosowanych w Instytucie Chemii Przemysłowej (IChP) w Warszawie komputerowych środków wspomagających prace studialne, badawcze i projektowe prowadzone przy planowaniu rozwoju przemysłu chemicznego, rozwoju lub restrukturyzacji zakładu chemicznego oraz projektowaniu lub modernizacji technologii przemysłu chemicznego. eformy ekonomiczne i restrukturyzacja gospodark[...]

Działania Instytutu Chemii Przemysłowej na rzecz instytucji państwowych i organizacji międzynarodowych

Czytaj za darmo! »

IChP oprócz realizowania prac wynikających ze statutowej działalności naukowo- -badawczej wykonuje szereg zadań, zlecanych przez agendy rządowe, dotyczących wdrażania w krajowym przemyśle chemicznym programów dostosowawczych do ustawodawstwa europejskiego. W tym zakresie Instytut współpracuje też z wieloma organizacjami międzynarodowymi.nstytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w W[...]

 Strona 1