Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Leon Fuks"

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ DOI:

Czytaj za darmo! »

R. Sołoniewicz-PIERWIASTKI CHEMICZNE GRUP GŁÓWNYCH, Warszawa, WNT 1989; 234 strony, cena 550 - zł Zgodnie z propozycją wysuniętą przez zespół nauczycieli akademickich, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne rozpoczęły wydawanie monografii tworzących serię Współczesna Chemia Nieorganiczna. W zamierzeniu wydawcy mają one objąć szereg ważniejszych zagadnień chemii ogólnej i nieorganicznej, a jako całość stanowić podręcznik. Podręcznik ten, aczkolwiek dostosowany do stanu wiedzy chemików pracujących w zakładach przemysłowych i biurach projektowych, powinien być cennym źródłem wiedzy również dla studentów i pracowników placówek naukowych. Monografia R. Sołoniewicza Pierwiastki chemiczne grup głównych, łącznie z trzema, wydanymi w latach poprzednich: Klasyfikacja pierwiastków i związków chemicznych A. Górskiego, Lantanowce i aktynowce W. Brzyskiej oraz Chemia pierwiastków przejściowych A. Barteckiego, powinna stanowić swoiste kompendium tradycyjnie pojmowanej chemii nieorganicznej. Omawiana książka składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej z nich omówiono następujące zagadnienia: - pierwiastki chemiczne i ich właściwości a układ okresowy; - struktura substancji prostych i ich właściwości; - alotropia; - skład izotopowy pierwiastków; - rozpowszechnienie pierwiastków w przyrodzie; - charakterystyka metod ich otrzymywania. Z ałożeniem całej serii była prostota i zwięzłość opisu. Czytającemu wydaje się jednak, że wymienione założenia potraktowano zbyt dosłownie. Na kilku stronicach małego formatu zawarto skrótowe omówienie aktualnego stanu wiedzy, liczne zestawienia tablicowe i graficzne, a często takż[...]

Alginiany jako sorbenty w procesach usuwania radionuklidów z rozcieńczonych roztworów wodnych DOI:10.15199/62.2019.10.26

Czytaj za darmo! »

Do konwencjonalnych metod usuwania metali ciężkich z wody i ścieków zalicza się m.in. chemiczne strącanie1), odwróconą osmozę2), wymianę jonową3) i metody ekstrakcyjne4). Metody te mają wiele zalet, jednak często okazują się mało efektywne przy niskich stężeniach (100 mg/L)5), generują toksyczne osady i są kosztowne. Stosowanie metod tradycyjnych do usuwania jonów metali ciężkich i promieniotwórczych z roztworów wiąże się z dużymi kosztami oraz generowaniem dużej ilości odpadów. Z tego też powodu poszukuje się metod alternatywnych. Szczególnym przypadkiem sorpcji jonów metali ciężkich i promieniotwórczych może być wiązanie ich przez materiały pochodzenia biologicznego w wyniku biosorpcji. Biosorpcja jest jednoetapowym procesem szybkiego oraz odwracalnego wiązania jonów metali z roztworów wodnych przez nieżywą biomasę6-8). Proces ten nie zależy od metabolizmu komórek tworzących materiał sorbujący. Wiązanie jonów metali może zachodzić m.in. zgodnie z mechanizmem adsorpcji fizycznej, wymiany jonowej, sorpcji chemicznej lub kompleksowania9, 10). Wśród biosorbentów naturalnych rozróżnia się materiały pochodzenia roślinnego (algi, bakterie, grzyby) i materiały pochodzenia zwierzęcego (kości zwierzęce)11). Koncepcja zastosowania mikroorganizmów, zwłaszcza alg, jako biosorbentów metali ciężkich zasługuje na szczególną uwagę ze względu na ich biologiczne pochodzenie oraz na znacznie[...]

 Strona 1