Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"JERZY NOWACKI"

Polyphase Sintering of Copper - Iron - Iron Boride Cermets

Czytaj za darmo! »

Polyphase sintering of iron, copper and boron powder mixture of concentration of 5 - 15 wt. of copper and 9 wt. of boron has been analyzed. It was found that an addition of copper to a powder mixture allows full controlling the quantity of liquid phase during the sintering by the mass concentration of Cu. Structure and properties of the generated cermets can be changed over a wide range depen[...]

Mikrostruktura i właściwości mechaniczne złączy lutowanych spieków ceramiczno-metalicznych i stali na dużych powierzchniach

Czytaj za darmo! »

Możliwość wykorzystania zalet spieków ceramiczno-metalicznych, takich jak: wysoka twardość, odporność na zużycie ścierne, odporność chemiczna i termiczna, ograniczona jest ich małą ciągliwością. Dlatego w konstrukcji części maszyn i narzędzi z tych tworzyw należy dążyć do eliminacji lub zmniejszenia naprężeń rozciągających. Wymaga to właściwego podparcia elementu o małej ciągliwości, najczęściej w wyniku połączenia go z elementem wykonanym ze stali, cechującym się akceptowalną wytrzymałością na ścinanie, granicą plastyczności, udarnością, odkształceniem względnym i odpornością korozyjną. Złącze musi również spełniać szereg warunków geometrycznych, zapewniających szczelność konstrukcji i możliwość efektywnej kompensacji naprężeń wywołanych różnymi współczynnikami rozszerzalności[...]

Numerical simulation of microstructure and internal stresses of the modified bone cement

Czytaj za darmo! »

Hip joint belongs to the most exploited carrying joints in the human motor organ [1]. Static and fatigue strengths affect the size of transferred stresses and overload capacity whereas the surface condition and its physical and chemical features determine the nature and the strength of joint at the border of bone-implant phases [2, 3]. Even though implantology gives possibilities of replacing damaged anatomical structures, it restores the lost functions only for a certain period of time. A reason of that is a wear and tear of artificial joints, which leads with time to a repeated failure of function [4÷7]. The bone cements are modified with many agents that improve their operational properties, with a modifying agent participating in polymerization reaction or being inactive. Addition of reactive modifying agents, apart from affecting strength properties, can also decrease the intensity of heat released during mixture hardening through extension of the reaction time or reduction of the amount of toxic MMA monomer being liberated into human organism after cement hardening [8, 9]. Gentamicin containing cements used so far show that within a certain time interval a drug is released from them into environment. Some authors are of the opinion that gentamicin release takes place by the diffusion of compounds through polymer matrix or capillary through the empty spaces inside it [10]. Nevertheless, a considerable part of scientists examining the phenomenon of drug release from bone cements think that it strongly depends on surface roughness [11÷13]. Until now, the phenomenon of gentamicin release has been closely examined. When comparing popular cements containing gentamicin used at present, one may conclude that release rate depends for the most part on such parameters as cement surface smoothness, porosity and wettability. These cements can be also modified with substances improving drug release rate [14]. Results of the abovementio[...]

Modelowanie właściwości dwufazowych stali DP z zastosowaniem sztucznej inteligencji

Czytaj za darmo! »

Wyjątkowe właściwości mechaniczne stali o wysokiej wytrzymałości (AHSS - Advanced High-Strength Steel) są efektem przemian fazowych w zakresie temperatury współistnienia ferrytu i przechłodzonego austenitu w warunkach odkształcenia plastycznego lub szybkiego chłodzenia powodującego utworzenie finalnej struktury. Stale AHSS stały się szczególnie atrakcyjne w produkcji nadwozi pojazdów dzięki wytrzymałości na rozciąganie sięgającej 1700 MPa, granicy plastyczności do 1450 MPa oraz wydłużeniu A80 do 30%. Blachy ze stali AHSS wykazują dużo większe właściwości mechaniczne w porównaniu z konwencjonalnymi stalami karoseryjnymi. Efektem zastosowania stali AHSS jest zmniejszenie grubości blach karoseryjnych i masy konstrukcji pojazdu [1÷3]. Istotną zaletą stali AHSS jest ich umiarkowana cena w związku z małą zawartością dodatków stopowych oraz dobre właściwości technologiczne, w tym tłoczność, skrawalność i spawalność. Stale AHSS swoje dobre właściwości mechaniczne zawdzięczają wielofazowej mikrostrukturze składającej się z ferrytu, bainitu, martenzytu i austenitu szczątkowego (rys. 1). Wielofazowe stale AHSS pozostają plastyczne pomimo obecności w nich martenzytu i/lub bainitu. Proces obróbki stali obejmuje odkształcenie plastyczne w wyniku walcowania na gorąco (w przypadku stali CP i MART) w temperaturze trwałości austenitu (850°C) lub walcowanie na zimno (w przypadku stali DP i TRIP) [3÷6]. W artykule przedstawiono wyniki badań modelowania mikrostruktury i właściwości mechanicznych stali dwufazowych DP (Dual-Phase Steel) należących do grupy stali o wysokiej wytrzymałości AHSS. MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STALI DP Do badań wybrano stale dwufazowe w stanie po ciągłym wyżarzaniu ze względu na ich wyjątkową mikrostrukturę składającą się z 30÷70% martenzytu w osnowie drobnoziarnistego, sferoidalnego ferrytu i 1÷10% metastabilnego austenitu szczątkowego, warunkującą dużą wytrzymałość na rozciąganie do 1180 MPa przy dużym w[...]

Artificial Intelligence in the AHSS Steel Mechanical Properties and Microstructure Analysis DOI:10.15199/48.2016.06.19

Czytaj za darmo! »

The assessment of results method of calculation tensile strength and yield strength of this cold rolled steels using the artificial neural networks in modelling relationship of elements composition (chromium, manganese, silicon, carbon), thermal treatment and properties of HCT600X, HCT780X, HCT980X steels was proposed. Was made further research using the new element chromium. Streszczenie. W artykule użyto sztucznych sieci neuronowych do obliczenia zależności między wytrzymałością na rozciąganie i umowną granicą plastyczności, a pierwiastkami (chrom, mangan, krzem i węgiel), obróbką cieplną i właściwościami stali HCT600X, HCT780X, HCT980X walcowanych na zimno należących do stali karoseryjnych dwufazowych. Dokonano kontynuację badań z uwzględnieniem nowego pierwiastkachromu. (Analiza właściwości mechanicznych stali karoseryjnych o wysokiej wytrzymałości z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji) Słowa kluczowe: Sztuczna inteligencja w nauce o materiałach, Stale karoseryjne o wysokiej wytrzymałości, modelowanie mikrostruktury, modelowanie właściwości Keywords: Artificial intelligence in materials science, Advanced High-Strength Steels, microstructure modeling, properties modelling. Introduction Distinctive mechanical properties of Advanced High- Strength Steels (AHSS) result from phase transitions of coexistence temperatures of ferrite and super-cooled austenite in plastic strain conditions or rapid cooling from austenite in order to produce martensitic structure. AHSS became particularly advantageous to automotive industry due to their high tensile strength (up to 1700 MPa), high yield point (up to 1450 MPa), and high elongation A5 (up to 30%). Car body sheets made with AHSS display better mechanical properties than those made of regular steels and allow for the reduction of the thickness of the construction, its mass as well as the energy needed for its production. Fig. 1 Diagram of phase transformations during the cooling [...]

 Strona 1