Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Sylwester SAWICKI"

Analiza metalograficzna żebrowanych prętów bimetalowych wytworzonych ze wsadu bimetalowego otrzymanego metodą zgrzewania wybuchowego oraz metodą elektrożużlowej obróbki powierzchniowej


  W pracy przedstawiono analizę metalograficzną bimetalowych prętów żebrowanych stal-stal odporna na korozję wytworzonych ze wsadu bimetalowego otrzymanego metodą zgrzewania wybuchowego oraz metodą ESS LM. Metody ESS LM i zgrzewania wybu- chowego zapewniają otrzymanie prętów bimetalowych o bardzo wysokiej jakości oraz trwałym połączeniu poszczególnych kompo- nentów bimetalu. Ponadto w pracy przeprowadzono analizę jakości połączenia prętów bimetalowych. In the paper the metallographic analysis of bimetallic ribbed bars steel-steel resistant to corrosion produced from bimetallic feedstock mill of the method explosive cladding and of the method ESS LM received. Method’s ESS LM and explosive cladding are the affirmed processes the receipt the bars plated is characterizing the large strength of bond two different metals. Moreover, in this study, the author presents the bond strength of interface of bimetallic joint of the cross section oh the test bar. 􀀶łowa kluczowe: żebrowane pręty bimetalowe okrągłe, stal odporna na korozję, zgrzewanie wybuchowe, elektrożużlowa obróbka powierzchniowa - ESS LM Key words: bimetallic ribbed round bars, steel resistant to corrosion, explosive cladding ESS LM S. 426 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 wybuchowego prętów przygotowano zestawy składa- jące się z rur ze stali odpornej na korozję 00H18N10 oraz prętów ze stali C45. Po zgrzewaniu wybucho- wym otrzymano pręty bimetalowe z trwałym połą[...]

BADANIA PLASTOMETRYCZNE WŁASNOŚCI REOLOGICZNYCH STOPU ALUMINIUM 6082 W WARUNKACH PROCESU WYCISKANIA


  W artykule podjęto badania plastyczności stopu aluminium 6082 przeznaczonego do wyciskania. Badania przeprowadzono za pomocą symulatora cieplno-mechanicznego Gleeble 3800 w temperaturze 440÷560 °C oraz przy prędkości odkształcenia 0,5÷5 s-1, w warunkach odpowiadających procesowi wyciskania. Przedstawiono krzywe płynięcia metalu, które posłużą do symulacji komputerowej. Słowa kluczowe: stop aluminium 6082, naprężenie uplastyczniające, wyciskanie, próba ściskania PLASTOMETRIC TESTING OF RHEOLOGICAL PROPERTY OF ALUMINUM ALLOY 6082 UNDER THE CONDITIONS OF THE EXTRUSION PROCESS In the work have been taken research of plasticity 6082 aluminum alloy intended for extrusion. The tests were performed using a thermo-mechanical simulator Gleeble 3800 at 440÷560 °C, and at a strain rate of 0.5÷5 s-1. These are the conditions corresponding to the extrusion process. The curves of metal flow that will be used for computer simulation, have been shown. Keywords: aluminum alloy 6082, flow stress, extrusion, compression test Wstęp Wyciskanie profili aluminiowych jest podstawowym procesem kształtowania wyrobów ze stopów aluminium do obróbki plastycznej. Stopy aluminium serii 6xxx łączą wytrzymałość, plastyczność, odporność na korozję oraz są kon[...]

Analiza metalograficzna żebrowanych prętów bimetalowych wytworzo- nych ze wsadu otrzymanego metodą zgrzewania wybuchowego oraz metodą napawania TIG


  W pracy przedstawiono analizę metalograficzną bimetalowych prętów żebrowanych stal-stal odporna na korozję. Bimetalowy wsad otrzy- mano metodą zgrzewania wybuchowego oraz metodą napawania TIG. Ponadto w artykule opisano również technologię wytwarzania bime- talowych stalowych prętów C45E platerowanych stalą odporną na korozję X2CrNi18-10 metodą zgrzewania wybuchowego oraz metodą napawania TIG. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że możliwe jest łączenie cylindrycznych elementów wykonanych ze stali C45E oraz stali X2CrNi18-10 metodą wybuchową i metodą napawania TIG. The paper presents metallographic analysis of bimetallic ribbed bars steel-steel resistant to corrosion. Bimetallic feedstock obtained by explosive cladding and TIG surfacing method. In addition, the article describes the technology of producing bimetallic bars C45E steel clad with a corrosion resistant steel X2CrNi18-10 by TIG surfacing and explosive cladding method. On the basis of obtained results it was concluded that it is possible to connect cylindrical elements made of steel C45E and steel X2CrNi18-10 by an explosive cladding and surfacing method TIG. Słowa kluczowe: bimetalowe pręty żebrowane, stal odporna na korozję, zgrzewanie wybuchowe, metoda napawania TIG Key words: bimetallic ribbed bars, steel resistant to corrosion, explosive cladding, surfacing method TIG Rys. 1. Bimetalowe pręty żebrowane otrzymane z wsadu wy- tworzonego metodą zgrzewania wybuchowego Fig. 1. Bimetallic ribbed round bars obtained by rolling from the bimetallic stock made by explosive cladding Rys. 2. Bimetalowe pręty żebrowane otrzymane z wsadu wy- tworzonego metodą napawania TIG Fig. 2. Bimetallic ribbed bars obtained by rolling from the bimetallic stock made by the TIG weld cladding method S. 367 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 Metody te zapewniają otrzymanie prętów bimetalowych o b[...]

Analiza zjawiska rekrystalizacji dynamicznej austenitu w wysokowęglowej stali stopowej za pomocą symulacji fizycznych procesu walcowania


  W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań kinetyki rekrystalizacji dynamicznej austenitu stopowego w wysokowęglowej stali. Na podstawie badań eksperymentalnych przeprowadzonych z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800 wyznaczono współczynniki równań konstytutywnych oraz opracowano model matematyczny rekrystalizacji dynamicznej dla badanego gatunku stali. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do optymalizacji technologii procesu walcowania blach grubych na gorąco z wysokowęglowej stali bainitycznej przeznaczo- nych na osłony balistyczne. This paper presents preliminary results of investigation of the kinetics of dynamic recrystallization of alloyed austenite in high carbon steel. On the basis of experimental tests using a Gleeble 3800 simulator constitutive equations and mathematical model of dynamic recrystallization for the investigated steel were determined. The results will be used for the optimization of hot rolling technology of high carbon steel plates used in armour constructions. Słowa kluczowe: wysokowęglowa stal stopowa, modelowanie fizyczne i matematyczne, rekrystalizacja dynamiczna Key words: high carbon alloyed steel, physical and mathematical modelling, dynamical recrystallization Tablica 1. Skład chemiczny badanej wysokowęglowej stali bainitycznej, % mas. Table 1. Chemical composition the investigated high-carbon bainitic steel, mass % C MnSi P S Cr NiMo 0,83 2,201,650,0090,0140,0160,020,39 Co V Ti Al całk. Al metal Cu N O 1,58 0,0920,0020,0390,0380,0180,0040,0009 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 921 dań była wysokowęglowa stal bainityczna o[...]

Plastyczność stali gatunku A podczas procesu ciągłego odlewania i jej wpływ na powstawanie pęknięć krawędziowych


  W pracy przedstawiono metodologię i wyniki badań plastyczności oraz zerowej wytrzymałości stali gatunku A dla zakresu temperatury i prędkości odkształcenia występujących podczas ciągłego odlewania stali. Określono przedziały temperatury, w ktrórych zachodzi ryzyko powstawania pęknięć krawędziowych. The paper presents the methodology and results of research of ductility and zero strength of steel grade A for a range of temperature and strain rate occurring during the continuous casting. Specified temperature ranges in which there is an increased risk of edge cracks. Słowa kluczowe: ciągle odlewanie, plastyczność stali, pękanie wlewków Key words: continuous casting, ductility of steel, ingots cracking.1. Wstęp. Podczas procesu ciągłego odlewania stali często dochodzi do powstawania pęknięć na powierzchni lub wewnątrz wlewka [1]. Przyczyną pęknięć mogą być m.in. nieprawidłowe warunki początkowe i brzegowe procesu, odlewanie gatunków stali podatnych na pękanie. W tym ostatnim przypadku pomocne jest wyznaczenie krzywej, która określa wpływ temperatury na plastyczność stali [2÷4]. Krzywa taka pozwala na modyfikację procesu odlewania i minimalizację ryzyka powstawania peknięć w stalach podatnych na pękanie. 2. Metodologia badań. Badaniom poddana była stal gatunku A, przeznaczona na blachy okrętowe i odlewana w postaci wlewk[...]

The sigma phase precipitation during high temperature deformation of the X2CrNiMoN25-7-4 duplex steel DOI:10.15199/24.2018.2.3


  The introduction. The genesis and development of du􀀐 plex steels is associated with the appearance of stainless steels in the early twentieth century. In UK in Sheffield it was found that the addition of approximately 13% chromi􀀐 um causes electrochemical corrosion resistance. As a result, in the twenties 18-8 steels and in forties the first ferritic - austenitic duplex steels [1, 2, 4, 5] appears. The main areas of application of ferritic-austenitic steels and cast steels, also called duplex are constructions and components sub􀀐 jected to high loads and aggressive environments. In these conditions, these materials with comparable share of fer􀀐 rite and austenite phases, have better mechanical properties in comparison to conventionally used ferritic or austenitic steels [1-14]. In the high-alloy, ferritic - austenitic stainless steels high tendency to cracking, including hot cracking is induced by micro segregation processes and change of crystallization mechanism during solidification as for plastic deformed steels hot cracks often appears in areas where are present σ phase. Material and methodology of research. The problem with plasticity of duplex steel are generally well known, but the author of this paper presents his own results concern􀀐 ing deformation test made for X2CrNiMoN25-7-4 steel [15]. The complex plasticity and new phases formations are problems that must be eliminated by the constructor or production engineer. The subject study we used a ferriticaustenitic X2CrNiMoN25-7-4 steel, with chemical compo􀀐 sition is shown in Table 1. The material was melted under industrial conditions in the medium frequency induction furnace of about 150 kg capacity, next was cast in the Yshaped sample with a 25.0 mm test wall thickness. For the plasticity tests were made rectangular samples were made, with dimensions of 10 × 15 × 20 mm, which were subjected to deformati[...]

Odporność korozyjna bimetalowych prętów żebrowanych otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań nad odpornością korozyjną bimetalowych prętów żebrowanych, w których rdzeń wykonany był ze stali węglowej C45E natomiast warstwa platerująca ze stali austenitycznej X2CrNi18-10. Żebrowane pręty bimetalowe otrzymano metodą zgrzewania wybuchowego i walcowania na gorąco w wykrojach. Badania korozyjne żebrowanych prętów bimetalowych obejmowały testy w zakwaszonej mgle solnej oraz pomiary polaryzacyjne w siarczanowych roztworach zawierających jony chlorkowe. W celu określenia wpływu procesu wytwarzania bimetalowych prętów żebrowanych na mikrostrukturę stali platerującej oraz jakości połączenia pomiędzy rdzeniem a warstwą platerującą przeprowadzono analizę mikroskopową przekrojów poprzecznych bimetalowych prętów żebrowanych. Słowa kluczowe: bimetalowe pręty żebrowane, korozja elektrochemiczna, mikrostruktura Corrosion resistance of bimetallic ribbed bars produced by the explosive cladding method This work summarizes the results of corrosion resistance of bimetallic ribbed bars produced of C45E type mild steel plated with X2CrNi18-10 austenitic stainless steel. Bimetallic ribbed bars were obtained by the explosive cladding method and hot rolling. Corrosion tests included tests in acidifi ed salt spray and polarization measurements in sulphate solution with addition of chloride ions. In order to determine the impact of production process of bimetallic ribbed bars for microstructure of cladding bars and the quality of the joints between the core and a clad layer the microscopic observations in cross-section of bimetallic ribbed bars were carried out. Keywords: bimetallic ribbed bars, electrochemical corrosion, microstructure ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie Żelbet, z powodu swoich cennych właściwości, takich jak odporność na znaczne obciążenia statyczne i dynamiczne, ogniotrwałość czy dłu[...]

 Strona 1