Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Mikołajczyk"

Stopień wejściowy fotoodbiornika na zakres 2...4 nm

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie promieniowania optycznego z przedziału fal o długościach 2...4 nm (zakres "okna wodnego") może stanowić kolejny etap rozwoju diagnostyki komórek i tkanek biologicznych [1]. Aplikacja ta wypełnia lukę między mikroskopią optyczną a elektronową, ponieważ niezwykle ważne są badania komórek o rozmiarach (20…40) nm, a nawet mniejszych np. dla struktur DNA. Obecnie stosowane[...]

Zaawansowane metody detekcji w wybranych technikach laserowej spektroskopii absorpcyjnej DOI:10.12915/pe.2014.09.21

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opis wybranych metod detekcji i przetwarzania sygnałów stosowanych w układach laserowej spektroskopii absorpcyjnej. Przeprowadzono analizę czynników mających istotny wpływ na limit detekcji. Opisano główne źródła szumów oraz techniki umożliwiające minimalizację ich wpływu. Szczególną uwagę zwrócono na układy spektroskopii absorpcyjnej z modulacją promieniowania oraz z wykorzystaniem wnęk optycznych. Przedstawiono także wyniki badań układu spektroskopii strat we wnęce optycznej z wykorzystaniem techniki uśredniania liniowego. Abstract. The article presents a description of selected detection methods and signal processing systems used in laser absorption spectroscopy. An analysis of the factors that have a significant impact on the detection limit is performed. There are also described the main noise sources and some techniques to minimize their impact. Particular attention is paid to the absorption spectroscopy using laser beam modulation or optical cavities. In conclusion, the investigation results of cavity enhanced absorption spectroscopy setup with data linear averaging is presented. (Advanced methods of detection and signal proccesing in laser absorption spectroscopy). Słowa kluczowe: laserowa spetroskopia absorpcyjna, zaawansowane metody detekcji, detekcja fazoczuła, limit detekcji. Keywords: laser absorption spectroscopy, advanced detection methods, phase-sensitive detection, Lock-In, detection limit. doi:10.12915/pe.2014.09.21 Wprowadzenie W wyniku oddziaływania fotonu z ośrodkiem gazowym może zachodzić zjawisko absorpcji, emisji i rozproszenia. W technikach transmisyjnych mierzone jest natężenie promieniowania po przejściu przez badaną próbkę. Jego wartość można określić na podstawie prawa Lamberta - Beera (1) ( ) exp[ ( ) ] exp[ ( )] 0 0 I [...]

Badania układów detekcji promieniowania optycznego w zakresie od skrajnego nadfioletu do dalekiej podczerwieni DOI:10.15199/13.2016.11.10


  W artykule przedstawiono wyniki prac zrealizowanych w laboratorium detekcji sygnałów optycznych Instytutu Optoelektroniki WAT. Dotyczą one badań, które były realizowane w ramach projektów naukowych, jak również współpracy z innymi zespołami naukowymi. Przedstawiono rezultaty parametryzacji układów detekcji pracujących w różnych zakresach widma promieniowania optycznego z uwzględnieniem ich praktycznego zastosowania. Słowa kluczowe: detekcja sygnałów optycznych, fotoodbiorniki, moduły detekcyjne, fotodetektory.Rozwój technologii optoelektronicznych, w tym nowych typów detektorów promieniowania optycznego, wymaga odpowiedniej bazy pomiarowej w celu ich charakteryzacji i wsparcia procesu optymalizacji. Trwają intensywne prace nad materiałami do produkcji detektorów np. w paśmie od 1,5 μm do 25 μm. Obserwowany jest rozwój m.in. technologii tworzących supersieci II rodzaju z InAs/GaInSb, które pokrywają zakres od 3 μm do ponad 25 μm [1]. Przewiduje się, że wartość rynku detektorów podczerwieni podwoi się do 2020 r. osiągając poziom 75 mln U SD [2]. Znaczące postępy obserwuje się także w technologii tzw. materiałów półprzewodnikowych z szeroką przerwą energetyczną. Do tej grupy należą technologie oparte na węgliku krzemu (SiC). Znajduje ona poparcie wielu dużych firm z obszaru technologii wojskowych, przemysłu elektronicznego i energoelektroniki. Takie same perspektywy dotyczą drugiej grupy materiałów opartej na azotkach. Rynek tej technologii osiągnie wartość około 15,5 mld U SD w 2022 r. [2] Wymagania parametryzacji opracowywanych technologii są ściśle zdefiniowane przez potencjalnych ich użytkowników. Odnoszą się one zarówno do struktur detekcyjnych, jak i do gotowych przyrządów. Opracowane w Zespole Detekcji Sygnałów Optycznych IOE czujniki gazów, materiałów wybuchowych, biomarkerów chorób, demonstratory najnowszych systemów łączności laserowej oraz koncepcje urządzeń do monitorowania mocy promieniowania dla[...]

Application of laser-plasma source with gas-puff target for calibration of EUV radiation detectors

Czytaj za darmo! »

Technology of EUV radiation (λ = 13.5 nm) is the next step in semiconductor lithography development [1]. Applying this technology, the structures of dimensions not smaller than 35 nm can be produced. During lithography process, the measurement of energy radiation and diagnostics of applied tools is very critical. For this reason, the energy meters and control instrument should be charac[...]

Koncepcja stanowiska do badań rozkładu przestrzennego czułości widmowej detektorów

Czytaj za darmo! »

Promieniowanie z zakresu skrajnego nadfioletu oraz miękkiego promieniowania X jest stosowane w wielu technologiach opracowanych dla potrzeb wojska. Dzięki zastosowaniu promieniowania EUV możliwe jest m.in. zmniejszenie wymiarów struktur przestrzennych w układach scalonych wywarzanych za pomocą najnowocześniejszych technologii litograficznych. Mimo dużych kosztów tych technologii, produkowane są ultraszybkie układy elektroniczne oraz monolityczne układy mikrofalowe. Znalazły one swoje zastosowanie w wojsku m.in. w systemie wykrywania LONGBOW umieszczanym na pokładach śmigłowców Apache, w systemach łączności satelitarnej MILSTAR oraz w radarach będących na wyposażeniu najnowszych samolotów (np. F-22 Raptor, jak również F-35 - projekt Joint Strike Fighter) [2]. Zastosowanie promi[...]

Łącze optyczne z kwantowym laserem kaskadowym


  Niezwykle ważnym aspektem we współczesnym świecie jest dostęp do szerokopasmowego internetu. Problem ten jest szczególnie istotny w warunkach gęstej zabudowy miejskiej, w której koszt instalacji linii światłowodowych jest znaczny. Alternatywą dla linii kablowych są systemy łączności bezprzewodowej FSO (ang. Free Space Optics). System FSO jest technologią bezprzewodowej komunikacji optycznej, która do przesyłania danych pomiędzy dwoma punktami wykorzystuje propagację promieniowania optycznego w wolnej przestrzeni. Systemy, które są aktualnie dostępne na świecie, z powodzeniem rozwiązują problemy transmisji danych, zwłaszcza w przypadku małych odległości (ang. last mile communications) [1]. Systemy łączności w otwartej przestrzeni wymagają zastosowania odpowiednich źródeł promieniowania optycznego. Przy ich wyborze, w głównej mierze, należy uwzględnić: zakres długości fal, moc emitowanego promieniowania oraz możliwość współpracy z elektronicznymi układami modulującymi. Zakres długości fal zastosowanego promieniowania uwarunkowany jest przede wszystkim właściwościami transmisyjnymi atmosfery oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla użytkowników, jak i osób postronnych. Do głównych zalet tych łączy można zaliczyć: łatwość instalacji, duże przepływności przy stosunkowo małych nakładach inwestycyjnych, bardzo niską elementową stopę błędu, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, brak utrudnień administracyjnych związanych z ich instalacją (nie są wymagane licencje). Ważną właściwością tych łączy jest ich duża odporność na podsłuch, ze względu na wąską wiązkę, brak listków bocznych i łatwą kontrolę inwazji zakłóceń w wiązkę. Łącza FSO są porównywalne z łączami radiowymi w aspekcie medium transmisyjnego, jednakże przewyższają je pod względem szerokości pasma, kosztów eksploatacji, oraz szybkości instalacji. Zapewniają zasięgi do kilku kilometrów. Stąd też, mogą być stosowane w sytuacjach kryzysowych oraz w syst[...]

Optoelektroniczne systemy detekcji materiałów wybuchowych

Czytaj za darmo! »

Amatorskie ładunki wybuchowe lub bomby domowej roboty są obecnie ulubioną bronią terrorystów. Podczas ataków terrorystycznych przysparzają one najwięcej ofiar wśród personelu sojuszniczych sił zbrojnych oraz ludności cywilnej. Broń ta jest rozmieszczana i detonowana za pomocą szerokiej gamy środków technicznych. Najczęściej występuje w formie bomb zamontowanych w samochodach, bomb przydrożny[...]

Głowica detekcyjna z układem całkowania synchronicznego

Czytaj za darmo! »

Detekcja sygnałów optycznych jest istotnym zagadnieniem w wielu dziedzinach nauki, techniki, jak również życia codziennego. Rozwój technologii oraz wzrost wymagań stawianych przez użytkowników powoduje konieczność opracowania nowoczesnych, wysokoczułych metod i systemów detekcyjnych. Najczęściej metody te są dzielone na dwie zasadnicze grupy tzn. bezpośrednie i zaawansowane. Na rys. 1 przeds[...]

Badanie detektorów na potrzeby mikroskopii miękkiego promieniowania X

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opis stanowiska laboratoryjnego do badań właściwości detektorów promieniowania z zakresu długości fal 2-4 nm. Właściwości te odnoszą się do niejednorodności powierzchniowej ich czułości widmowej. Zastosowany zakres widmowy promieniowania jest szczególnie interesujący w badaniach medycznych i biologicznych. Jest on bardzo często określany jako zakres promieniowania tzw."okna wodnego", w którym jest możliwa obserwacja tkanek żywych. Dokładne określenie czułości detektorów stosowanych w mikroskopii optycznej jest istotnym elementem rozwoju tej technologii. Praca dotyczy stanowiska laboratoryjnego do pomiaru niejednorodności czułości przy wykorzystaniu źródła laserowo-plazmowego z tarczą gazową. Przedstawiono w niej analizy dotyczące doboru poszczególnych elementów stanowiska oraz wyniki wstępnych badań. Abstract. The paper presents a laboratory setup for investigation of spatial non-uniformity of detector responsivity in the wavelength range from 2 nm to 4 nm. The spectrum is of great interest in biology. In the water-window spectra, where water is rather transparent, microscopic observation of living objects is possible. Accurate determination of the responsivity of photodetectors used in this application is highly desired. The change of responsivity over the surface, the so-called spatial non-uniformity, effects error of power measurements especially in the case of detectors with large active areas or imaging ones. At the described setup, the laser-plasma source with a gas-puff target is used. The preliminary results of a silicon photodiode investigations are also presented and discussed. (Investigations of the detectors for X-ray microscopy) Słowa kluczowe: mikroskopia, miękkie promieniowanie X, testowanie detektorów. Keywords: Soft X-ray microscopy, detectors calibration Wprowadzenie Mikroskopia miękkiego promieniowania X (ang.[...]

Sterowanie kwantowymi laserami kaskadowymi w aspekcie zastosowań spektroskopowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości zastosowania laserowej spektroskopii absorpcyjnej w diagnostyce medycznej. Omówiono różne techniki wykrywania markerów chorobowych w wydychanym przez człowieka powietrzu. W zasadniczej części pracy przedstawiono techniki przestrajania widma promieniowania laserowego oraz zaproponowano układy sterowania pracą kwantowych laserów kaskadowych dedykowanych do omawianych aplikacji. Abstract. The paper presents the possibility of using laser absorption spectroscopy in medical diagnostics. Some detection techniques of disease markers existed in exhaled air are described. There is also discussed performance of quantum cascade lasers (QCL’s) in view of their applications in infrared spectroscopy. In the main part the work, some methods of QCL’s spectral tuning are analyzed. In summary, preliminary test results of the special QCL driving system for the wavelength tuning are discussed. (Quantum cascade lasers driving in optical spectroscopy). Słowa kluczowe: laserowa spektroskopia absorpcyjna, sterownik laserowy, kwantowy laser kaskadowy, diagnostyka medyczna Keywords: laser absorption spectroscopy, laser driver, quantum cascade lasers, medical diagnostics Wstęp Analiza powietrza wydychanego przez człowieka staje się jedną z najbardziej rozwijanych metod nieinwazyjnego diagnozowania stanu jego zdrowia. W powietrzu tym znajdują się tysiące molekuł tworzących mieszaninę gazów (np. NO, CO2, CO), lotnych związków organicznych (izopren, etan, pentan, aceton) oraz wiele innych substancji nielotnych [1]. Związki te mogą mieć pochodzenie zarówno egzogenne jak i endogenne, a dokładna ich analiza może umożliwić określenie sygnatur procesów zachodzących w ciele ludzkim. W porównaniu z innymi metodami badań medycznych, analiza oddechu może zapewnić bezpieczeństwo i spokój pacjentom podczas diagnozowania. Ma to szczególne znaczenie w trakcie długotrwałego leczenia, które wymaga codziennego monitorowania stanu zdrowia [2[...]

 Strona 1  Następna strona »