Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Staniec"

A model for approximating the EMF variability from cellular telephony base stations

Czytaj za darmo! »

Long-term EMF measurements in the vicinity of several base stations indicate that regardless of the base station type (GSM or UMTS), a similar repeatable pattern in the radiation characteristics has been observed associated with different user activity schemes over a 24-hour long period. However, such precise logging requires large amount of data needs to be collected. In order to compress the numerous readings a simple piece-wise linear model has been proposed to describe the measured characteristics with as few as 14 parameters. Streszczenie. Długo-zmienne pomiary w pobliżu wielu stacji bazowych wskazują na to, że bez względu na rodzaj stacji (GSM lub UMTS) daje się zaobserwować podobny, powtarzalny wzorzec charakterystyki promieniowania związany z różną aktywnością użytkowników w trakcie cyklu 24- godzinnego. Jednakże, tak precyzyjna rejestracja wymaga zebrania dużej ilości danych. W celu kompresji licznych odczytów zaproponowano kawałkami liniowy model do opisu zmierzonych charakterystyk za pomocą jedynie 14 parametrów. (Model aproksymacji zmienności pola elektromagnetycznego od stacji bazowych telefonii komórkowej). Keywords: electromagnetic field, variability, compression, radiation. Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, zmienność, kompresja, promieniowanie. Introduction The electromagnetic field (EMF) especially emitted by radiocommunication systems, is nowadays considered as one of the factors impacting the environment. Electromagnetic emissions are liable to regulations as regards both the correct spectrum management as well as environmental and human exposure. The permitted EMF levels in the environment, the measurement methodology and the rules of evaluating compliance with requirements, are contained in a set of norms, legal enactments, directives and recommendations [1,2,3]. The analysis of the permitted EMF levels cited in these sources, demonstrates however a significant differences in the EMF impact evaluation on [...]

WPŁYW KRZYWIZNY ZIEMI ORAZ ALGORYTMÓW WYZNACZANIA DŁUGOŚCI RADIOWEJ NA MODELOWANIE PROPAGACYJNE WYBRANYMI METODAMI DOI:10.15199/59.2016.6.68


  IMPACT OF THE EARTH'S CURVATURE ALGORITHMSON SELECTED Streszczenie: W referacie dokonano analizy bł znaczania długości trasy radiowej za pomoc stosowanych do tego celów algorytmów. Przeanalizowano ich wpływ na wyznaczane tłumienie fal radiowych zmodyfikowaną Hata. Dokonano również krzywizny Ziemi na wyniki tłumienia dyfrakcyjnego De gout w oparciu o zbiór profili terenu losowo na obszarze Polski. Abstract: Within this article the analysis of radio path distance errors and inadequacy used algorithms was presented. Their impact on the path loss determined by the modified Hata method was surveyed. Also examined the curvature of the Earth ence on the modified Deygout diffraction randomly generated set of profiles within Słowa kluczowe: długość trasy radiowej metoda Deygout, metoda Modified Hata Keywords: Deygout method, Earth’s curvature Hata method, radio path length 1. WPROWADZENIE W artykule zaprezentowano różne aspekty krzywizny Ziemi oraz jej kształtu na dokładno czanego tłumienia trasy radiowej. Z uwagi na praktyczne stosowanie kilku metod wyznaczania długo diowych, zweryfikowano i przedstawiono ró między nimi dla tras znajdujących się w obszarze Polski. Wykonane analizy zostały poświęcone metodzie Hata oraz metodzie dyfrakcyjnej Deygout. Dla tej pierwszej jako że jest to metoda empiryczna, została wykonana analiza wpływu różnych metod wyznaczania długo tras radiowych na uzyskiwany wynik tłumienia. Dla drugiej, jako przykładu metody deterministycznej, aut rzy dokonali analizy wpływu krzywizny Ziemi na ko cowy wynik tłumienia dyfrakcyjnego. Tłumienie to ulega zmianie ze względu na pojawiające si sze wybrzuszenie Ziemi wraz ze wzrostem długo trasy radiowej. Wartość wybrzuszenia ulega zmianie również wraz ze zmianą efektownej długo Ziemi. Z kolei całkowite zaniechanie uwzgl krzywizny Ziemi przekłada się bezpośrednio szybkości i złożoności obliczeń. stwowy , Kraków ORAZ ALGORYTMÓW WYZNACZANIA DŁUGO R[...]

Bezprzewodowe sieci sensoryczne - charakterystyka, zastosowania, interfejsy radiowe

Czytaj za darmo! »

W roku 1999, w jednym z zeszytów Business Week [1] przedstawiono 21 idei, z którymi wiązano największe nadzieje w XXI wieku. Zagadnienia te obejmowały praktycznie wszystkie aspekty naszej cywilizacji, od problemów humanistycznych, społeczno- religijnych po biologię, Internet, źródła energii. Tanie inteligentne urządzenia z wieloma wbudowanymi czujnikami, rozproszone na pewnym obszarze, tworz[...]

On the use of reverberation chamber to simulate the Power Delay Profile of a wireless channels

Czytaj za darmo! »

The utilization of wireless systems is rapidly growing. Thus, in order to assure appropriate throughput, new methods for source and channel coding of the transferred data are under extensive development. However, in order to choose the most accurate scheme, a universal metric is required, the bit error rate (BER) being the most widely used. However, in order to obtain high-quality test results it is required to perform all the tests in a reliable and controllable environment, since BER is sensitive not only to the coding scheme but also to the changes of the wireless channel characteristics. It is therefore essential to have an ability to effectively emulate wireless channels of various types. A well known test facility which possesses such ability is an electromagnetic reverberation chamber [1,2]. In this paper some vital issues regarding the use of reverberation chambers for the purpose of imitating real propagation environments are discussed. Channel characteristics The main characteristic of a wireless channel, having a practical meaning, is the RMS delay spread (tRMS) given by (1) which and Interaction with Complex Structures, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, Vol. 35, No. 2 [7] Empire, strona domowa http://www.empire.de, wrzesień 2010 [8] Feko, strona domowa http://www.feko.info, wrzesień 2010 [9] Fidelity, strona domowa http://www.mentor.com/electromagnetic-simulation, wrzesień 2010 [10] HFSS i Maxwell, strona domowa http://www.ansoft.com, wrzesień 2010 [11] XFTDT, strona domowa http://www.remcom.com, wrzesień 2010 [12] Wasiewicz J.: Analiza dostępnych kodów komputerowych do symulacji wpływu pola elektromagnetycznego na obiekty biologiczne dyplomowa praca magisterska, promotor dr inż. T . Długosz, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2009 [13] Długosz T .: Wzajemne oddziaływanie linii transmisyjnej TEM i badanego w niej obiektu, rozprawa doktorska, [...]

Sieci sensoryczne w układach monitorowania zagrożeń środowiskowych

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono aktualny stan badań oraz zamierzenia dotyczące rozległej hybrydowej sensorycznej sieci teleinformatycznej realizowanej w Politechnice Wrocławskiej (przy współudziale konsorcjantów) w ramach projektu POIG pt.: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenie w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń. Celem projektu jest bowiem opracowanie efektywnej sieci teletransmisyjnej do dwukierunkowej transmisji danych, pomiędzy centrum zarządzania oraz rozmaitego typu czujnikami rozproszonymi w różnych lokalizacjach, zależnie od rodzaju kontrolowanego czynnika środowiskowego. Zakres pomiarowy obejmuje takie wielkości fizyczne, jak: pole (smog) elektromagnetyczne, hałas (czynnik akustyczny), gazy organiczne i nieorganiczne, odpady przemysłowe oraz biologiczne (kontrola mikrobiologiczna wody, systemy rozpoznawania bakterii Gram-ujemnych itp.). Założono trzy etapy realizacji sieci - prepilotażową, pilotażową (obecna faza) oraz docelową. Końcowa struktura powinna mieć zdolność łatwej rozbudowy o kolejne moduły czujnikowe/ nadawcze, za co będzie odpowiedzialny opracowywany w tym celu dedykowany protokół sieciowy, zapewniający odpowiedni poziom skalowalności sieci. Po stronie czujnika sygnały analogowe w module adaptacji formatów (MAF) są w pierwszej kolejno-  Rys. 1. Przykładowa struktura sensorycznej sieci teletransmisyjnej. Oznaczenia wyjaśniono w tekście 1) Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu pt.: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet Państwa, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007÷2013 (umowa o dofinansowanie nr POIG.01.03.01-02-002/08-00). PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK LXXXIII  i WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE  ROCZNIK LXXIX  nr 8-9/2010 779 Wszys[...]

BEZPRZEWODOWA PLATFORMA DO POMIARU TĘTNA I SATURACJI SpO2 PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W WYROBISKACH GÓRNICZYCH DOI:10.15199/59.2016.6.88


  WIRLESS PLATFORM FOR PULSE AND STAURATION MESUREMENTS DEDICATED FOR MINERS Streszczenie: W artykule przedstawiono opis bezprzewodowej platformy służącej do pomiaru parametrów życiowych (tętna i saturacji) osoby zatrudnionej na stanowisku wymagającym wysiłku fizycznego. Platforma ta umożliwia ciągły pomiar wspomnianych parametrów, ich rejestrację i przesłanie drogą bezprzewodową do zbiorczej bazy danych. Sercem platformy jest czujnik SpO2 bazujący na układzie firmy Maxim, dokonujący pomiaru metodą odbiciową. Abstract: The paper describes a wireless platform for measuring vital parameters (pulse and saturation) of person employed on a position requiring physical effort. This platform enables a continuous measurement of these parameters, their registration and sending it wirelessly to a database. The heart of the platform is SpO2 sensor based on a Maxim chip using the reflection method to pulse measurements. Słowa kluczowe: pomiar tętna, ZigBee, bezprzewodowa sieć sensoryczna. Keywords: pulse measurements, ZigBee, wireless sensor networks, 1. WSTĘP Każda ciężka praca wykonywana przez człowieka, której przykładem jest wydobywanie węgla, powoduje jego zmęczenie. Oczywistym stwierdzeniem jest również, że im większe zmęczenie pracownika, tym wydajność jego pracy jest niższa, a zbyt duży stopień zmęczenia może doprowadzić nawet do wypadku. Dlatego też bardzo ważnym aspektem jest monitorowanie stanu zmęczenia osoby, wykonującej ciężką pracę. Bieżąca kontrola tego stanu pozwala na szybką reakcję i ewentualne wycofanie osoby ze stanowiska pracy w przypadku stwierdzenia zbyt dużego stopnia zmęczenia. Aby kontrola taka była możliwa rozpoczęto prace nad budową bezprzewodowej platformy, która monitoruje stan zmęczenia osoby pracującej i przekazuje go do zbiorczej bazy danych, którą obsługuje osoba zarządzająca pracą. Zmęczenie organizmu może zostać określone na podstawie pomiarów parametrów życiowych człowieka takich jak tętno i pozio[...]

KONCEPCJA ROZPROSZONEGO SYSTEMU JEDNOCZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ SIECI DAB+ DOI:10.15199/59.2017.6.84


  Cyfryzacja technologii radiowych obejmuje coraz to nowe systemy, więc dotarła również do systemów rozgłoszeniowych. Najpierw cyfrowa telewizja DVB-T zastąpiła analogowego odpowiednika. Obecnie podobny proces wkracza do radiofonii, przy czym jest on wolniejszy niż w przypadku telewizji. Z punktu widzenia użytkownika, cyfryzacja radiofonii otwiera przed nim możliwość skorzystania z szeregu nowych usług, niedostępnych w analogowym odpowiedniku. Kolejną ważną właściwością radiofonii cyfrowej jest możliwość multipleksacji sygnałów od wielu nadawców w jeden kanał tzw. multipleks. Nowe usługi oferowane przez radiofonię cyfrową to:  Dynamic Label Segment (DLS) - długie wiadomości tekstowe;  Slide Show (SLS) - wiadomości graficzne;  Emergency Warning System (EWS) - rozsyłanie informacji o niebezpieczeństwach i zagrożeniach;  Electronic Program Guide (EPG) - przewodnik programowy (szczegółowa informacja o programie);  Broadcast Website (BWS) - rozsyłanie stron www (dla odbiorników z ekranem LCD);  Journaline - e-wiadomości;  Traffic Message Channel/Traffic and Travel Information (TMC/TTI) - lokalne, regionalne i narodowe informacji o natężeniu ruchu na drogach;  Surround Sound over DAB+ - transmisja w kilu kanałach dla uzyskania bardzo dobrej jakości głosu. Dla radiofonii cyfrowej istnieje wiele standardów. W Europie najważniejszy standard to DAB+ (Digital Audio Broadcasting +), opisany w rozdziale 3. Pozostałe standardy to między innymi:  IBOC / HD Radio (oficjalnie znany jako NRSC-5). Opracowany w USA, współdzieli kanału z analogową transmisją FM;  ISDB-TSB. Opracowany w Japonii. Pracuje w paśmie 470-770 MHz, szerokość kanału 6 MHz (oferuje również usługi telewizji oraz transmisji danych);  DRM (Digital Radio Mondiale). Standard ETSI, początkowo pracujący na częstotliwościach mniejszych niż 30 MHz (obecnie poniżej 300 MHz). Standard umożl[...]

BIOSENSOR JAKO ELEMENT SIECI SENSOROWEJ DO POMIARU ZMĘCZENIA U GÓRNIKÓW DOI:10.15199/59.2017.6.90


  Postęp technologiczny z ostatnich lat dotyczy również metod pomiary parametrów życiowych. Pomiaru tętna dokonuje się już od wielu lat stosując różne metody [1]-[3] w tym również bezkontaktowe [4]-[7], jednakże pomiar saturacji zaczął być implementowany w urządzeniach od kilku lat. Typowa metoda pomiaru saturacji polega na prześwietleniu tkanki, przy czym do pomiaru stosuje się zwykle klipsy na palec lub na płatek ucha. Niestety metoda ta jest raczej stacjonarna i nie nadaje się dla osób wykonujących fizyczną pracę. Do takiego zastosowanie konieczne jest użycie metody odbiciowej, którą używa zaprezentowany w artykule sensor. Sensor taki nie ogranicza ruchów osoby pracującej, może być również użyty na innej części ciała niż palec czy ucho. Zaprezentowane rozwiązanie bazujące na układzie MAX30101 charakteryzuje się wieloma możliwościami konfiguracyjnymi. Aby uzyskać zgodność wyników pomiaru autorzy przeprowadzili szereg badań, których wyniki oraz zalecenia dla innych konstruktorów przedstawiono w poniższym referacie. 2. BIOSENSOR Testowa wersja sensora została uruchomiona na platformie Waspmote firmy Libellium. Platforma została wyposażona w mikrokontroler ATmega1281 pracujący z częstotliwością 14,7456 MHz, pamięci SRAM: 8 kB, EEPROM: 4 kB oraz FLASH 128 kB. Podstawowym czujnikiem biosensora jest pulsoskymetr, czyli czujnik mierzący tętno i nasycenie krwi tlenem. Pulsoksymetry są czujnikami nieinwazyjnymi, zakładanymi jako klips na palec lub płatek ucha. Takie umiejscowienie czujnika wynika z dużego ukrwienia tych miejsc, co jest warunkiem koniecznym do prawidłowego pomiaru saturacji krwi tlenem. Zasada działania takiego czujnika polega na prześwietlaniu wspomnianych tkanek światłem czerwonym oraz podczerwonym, a następnie pomiarze stosunku pochłaniania światła w zależności od długości fali na fotodiodzie. Elementy oświetlający i pomiarowy umieszczane są bądź naprzeciw siebie z tkanką pomiędzy lub obok po tej samej stroni[...]

Radiofonia cyfrowa - stan wdrożenia oraz aspekty techniczne (projekt LokalDAB) DOI:10.15199/59.2018.6.5


  RADIOFONIA CYFROWA - WIĘCEJ NIŻ RADIO Korzyści ekonomiczne cyfryzacji radiofonii.Aby odpowiedzieć na pytanie, czy radio cyfrowe jest tańsze od analogowego czy dystrybucji strumieniowej przez Internet, trzeba rzetelnie przyjrzeć się tym trzem drogom docierania z programem do słuchaczy. Warto oprzeć się na dogłębnej analizie poczynionej przez Marcello Lombardo, eksperta Europejskiej Unii Nadawców EBU (szczegółowy opis np. w [1]). Celem opracowania było określenie kosztów transmisji i słuchania radia oraz porównanie ich do trzech sposobów docierania do słuchaczy - za pomocą radia analogowego FM, radia cyfrowego DAB i strumieni internetowych. Do analizy przyjęto jako punkt odniesienia realne dane pochodzące z pięciu krajów (Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii). Po stronie transmisji dokonano analizy kosztów nadawcy dystrybucji treści radiowych w FM, DAB i Internecie, a po stronie odbiorczej - analizy cen, jakie słuchacze płacą, aby słuchać radia w ruchu na ich ulubionej platformie. Podstawowe parametry analizy z punktu widzenia nadawcy to koszty dystrybucji sygnału (Opex), natomiast z perspektywy słuchacza to koszty odbioru.Koszty dystrybucji radiowej - definicja scenariuszy Za podstawę przyjęto pięć europejskich rynków zamieszkiwanych przez 321 milionów mieszkańców (60% populacji Unii Europejskiej). Przeanalizowano trzy scenariusze: radio o zasięgu ogólnokrajowym (o populacji liczącej 64,2 mln), radio o zasięgu regionalnym (o populacji: 5,4 mln) i radio lokalne o zasięgu obejmującym stolicę (4 mln). Do oszacowania liczby nadajników w celu zapewnienia zasięgów dla każdego scenariusza oparto się na nadawcach publicznych. Definicję kosztów podano w tabeli 1. Koszty dystrybucji radiowej - model FM Do oszacowania liczby nadajników zapewniających odpowiednie zasięgi dla każdego scenariusza przyjęto liczby i typy obiektów nadawczych nadawców publicznych z pięciu krajów: France Inter, Deutschlandradio, Radio RAI 1, R[...]

 Strona 1