Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"JUSTYNA GRZYB"

BADANIA WPŁYWU DODATKÓW MIKROWOSKU NA KRZYWĄ SPĘCZANIA MATERIAŁÓW MODELOWYCH UTWORZONYCH NA BAZIE PLASTELINY

Czytaj za darmo! »

Artykuł zawiera wyniki badań krzywych umocnienia niemetalicznych materiałów modelowych utworzonych na bazie plaste-liny. Dodatkami do białej plasteliny produkcji krajowej były: kreda malarska oraz mikrowosk. Próbki do prób spęczania uzyskane zostały metodą odlewania. W procesie spęczania próbek walcowych o zróżnicowanym składzie uzyskano zależno-ści siła-odkształcenie, które następnie przetworzono[...]

WYCISKANIE PROFILI PEŁNYCH Z ALUMINIUM W ZAKRESIE MAŁYCH WSPÓŁCZYNIKÓW WYDŁUŻENIA

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono obliczenia numeryczne metodą elementów skończonych (MES) oraz badania eksperymentalne procesu wyciskania współbieżnego prętów okrągłych o różnym przekroju poprzecznym. Materiałem przyjętym do badań było aluminium gatunku 1050A, które poddano wyciskaniu w zakresie małych współczynników wydłużenia. Celem pracy była analiza sposobu płynięcia materiału w przekroju poprzecznym wyrobów wyciskanych z małym stopniem odkształcenia. Przeprowadzone wcześniej badania dla aluminium gatunku 1050A dotyczyły w głównej mierze obserwacji strukturalnych. W celu poszerzenia spektrum wyników dotyczących oddziaływania charakteru płynięcia metalu na budowę strukturalną dokonano analizy numerycznej wyciskania prętów w szerokim zakresie współczynników wydłużenia. Skorelowanie obrazu płynięcia [...]

ANALIZA KOSZTÓW PRODUKCJI ODKUWEK MATRYCOWYCH


  Koszty produkcji odkuwek matrycowych stanowią istotny element wyceny wytwarzanego wyrobu. Szczegółowa analiza tych kosztów pozwala na określenie czynników pozwalających na ich obniżkę, a co za tym idzie na zwiększenie zysku ze sprzedaży wyrobu lub na obniżenie ceny zbytu wytworzonego wyrobu, przez co oferta przedsiębiorstwa staje się bardziej atrakcyjna dla potencjalnych odbiorców. W artykule przedstawiono istotę przeprowadzenia rachunku kosztów, opis i podział kosztów ze szczególnym uwzględnieniem kosztów produkcji, analizę procesu produkcji odkuwek matrycowych oraz obliczenia ostatecznych kosztów produkcji odkuwek matrycowych dla przykładowego wybranego rodzaju asortymentu. Wnioski zawarte w artykule pokazują w jaki sposób poprawić efektywność działania przedsiębiorstwa na rynku poprzez obniżenie kosztów w dziale produkcji odkuwek matrycowych. Słowa kluczowe: analiza, koszty, koszty produkcji, odkuwki matrycowe. ANALYSIS OF MATRIX FORGINGS PRODUCTION COSTS Forgings production cost is an important part of the valuation of manufactured product. Detailed analysis of these costs allows to determine the factors for their reduction so an increase of profit from the product selling or reduce the manufactured product price is possible, and the company offer becomes more attractive to potential buyers. The paper presents the essence of carrying out cost analysis, description and cost-sharing with particular emphasis on production costs, an analysis of the production process forgings and calculations of the die forgings final production costs for the selected sample product. The conclusions of the article show how to improve the efficiency of the company on the market by reducing costs in forgings manufacturing. Keywords: analysis, costs, production costs, matrix forgings Wstęp Proces produkcji odkuwek matrycowych jest procesem złożonym, którego finalnym wyrobem jest tzw. "odkuwka" będąca półproduktem, czyli materiałem wejściowym do kolejnych [...]

OBRÓBKA CIEPLNA WYCISKANYCH STOPÓW AlMg DOI:10.15 199/67.2015.12.25


  W artykule zaprezentowano badania stopów serii 5XXX o różnych zawartościach magnezu uzyskanych w procesie wyciskania na gorąco. Materiały te są szeroko stosowane do budowy okrętów oraz w przemyśle motoryzacyjnym. Podjęto próbę poprawy własności wytrzymałościowych badanych stopów na drodze obróbki cieplnej oraz odkształcania na zimno. Uzyskane wyniki pokazują, że odpowiednio przeprowadzona obróbka cieplna oraz odkształcanie na zimno może powodować wzrost własności wytrzymałościowych min. 10 % w stosunku do własności materiału po wyciskaniu. Słowa kluczowe: wyciskanie, obróbka cieplna, stopy aluminium serii 5XXX THERMAL TREATMENT OF Al-Mg EXTRUDED ALLOYS Because of excellent corrosion resistance and good weldability the Al - Mg alloys extruded profiles are widely used in marine and automotive applications. The present work reports the possibility of improvement the mechanical properties of Al-Mg alloys by thermo-mechanical treatment. Experiments were performed on extruded rods with Mg addition in the range of 3.5÷5,5 wt.%. It was found that cold deformation combined with heat treatment results in increase of mechanical properties of alloys by minimum 10 % with comparison to non-treated materials. Keywords: extrusion, heat treatment, 5XXX aluminum alloys Wprowadzenie Stopy aluminium-magnez serii 5XXX ze względu na znakomitą odporność na korozję szczególnie w środowisku morskim, dobre własności mechaniczne, przewodność cieplną oraz spawalność znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Najpowszechniej stopy te wykorzystywane są w przemyśle motoryzacyjnym (elementy nadwozi pojazdów, przewody hydrauliczne ciężarówek, karoserie autobusów oraz samochodów ciężarowych); przemyśle lotniczym (przewody lotnicze, elementy konstrukcji lotniczych) oraz na konstrukcję elementów okrętów (części konstrukcji okrętowych, elementy nadbudówek okrętowych, wyposażenie okrętowe). Ponadto dwuskładnikowe stopy Al-Mg cechuje duża podatność do przeróbki[...]

JAKOŚĆ PRĘTÓW ZE STOPÓW AL WYCISKANYCH Z MAŁYM STOPNIEM ODKSZTAŁCENIA

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowano własności mechaniczne i strukturę prętów o dużych przekrojach ze stopów aluminium wyciskanych z małymi współczynnikami wydłużenia. Podstawowym celem badań była próba określenia wpływu stopnia odkształcenia na strukturę materiału oraz rozkład i poziom własności mechanicznych w wyciskanych wyrobach. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych materiałów, wyciskanych współbieżnie [...]

ANALIZA NUMERYCZNA I BADANIA STRUKTURY PRĘTÓW AlCu4Mg WYCISKANYCH Z MAŁYM WSPÓŁCZYNNIKIEM WYDŁUŻENIA

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono obliczenia numeryczne metodą elementów skończonych (MES) procesu wyciskania prętów o przekroju kwadratowym dla trudno odkształcalnego stopu aluminium AlCu4Mg (2017A) w zakresie małych współczynników wydłu-żenia. Dokonano analizy makrostrukturalnej prętów wyciskanych w warunkach przemysłowych. Celem artykułu była anali-za sposobu płynięcia materiału w przekroju poprzecznym wyrobu. Uz[...]

OCENA JAKOŚCI ZGRZEWÓW RUR Z TRUDNOODKSZTAŁCALNYCH STOPÓW ALUMINIOWYCH WYCISKANYCH NA MATRYCACH MOSTKOWO-KOMOROWYCH

Czytaj za darmo! »

W dotychczasowej praktyce nie stosowano technologii wyciskania kształtowników pustych na matrycach mostkowych lub komorowych z powodu głównej przeszkody, jaką jest niska podatność do zgrzewania mającego miejsce podczas tej operacji, zwłaszcza dla stopów aluminium serii 2xxx. Badania autorów pozwoliły określić ogólną procedurę projektowania technologii wyciskania zgrzewającego kształtowników pustych [1, 2], w szczególności pozwoliły zaprojektować odpowiednią matrycę mostkowo‐komorową. Potwierdzenie możliwości uzyskania dobrego wyrobu odbyło się w oparciu o próby wyciskania na prasie 25MN w rzeczywistych warunkach przemysłowych. Uzyskane wyroby (rury ∅ 50 × 4 mm ze stopu 2024) poddano ocenie jakości zgrzewów w próbach rozciągania pierścieni i próbie roztłaczania końców rur oraz poprzez obserwacje makrostruktury wyrobu. Uzyskane rezultaty badań potwierdzają możliwość wyciskania na gorąco kształtowników pustych ze stopów trudnoodkształcalnych aluminiowych. Słowa kluczowe: wyciskanie na matrycach mostkowo‐komorowych, stopy aluminium, jakość zgrzewu, rozciąganie pierścieni z rur EVALUATION OF WELDS QUALITY IN TUBES FROM HARD-DEFORMABLE ALUMINIUM ALLOYS EXTRUDED THROUGH PORTHOLE DIES Demand for long hollow sections, i.e. those that have one or more holes in the cross‐section made of highly durable and simultaneously difficult to form aluminium alloys, is still rising. The existing technology of producing this type of profiles based on hot extrusion with piercing the ingot is inefficient, and significantly limits the range and quality of produced shapes. As far, the newer technology based on extrusion through porthole dies is not applied, mainly due to low weldability of 2xxx series alloys, but also 5xxx and 7xxx series alloys. Undertaken a comprehensive study on this issue helped provide a general procedure for design the technology of welding extrusion based on the experimental determination of the required minimum weld[...]

NUMERYCZNA I STRUKTURALNA ANALIZA WYCISKANIA PROFILI PEŁNYCH O DUŻYCH PRZEKROJACH POPRZECZNYCH


  Przeprowadzono obliczenia numeryczne oraz analizę strukturalną procesu wyciskania prętów pełnych o dużych przekrojach poprzecznych. Do badań wytypowano dwa rodzaje materiału: aluminium (1050A) oraz trudno odkształcalny stop AlCu4Mg (2017A). Jakość prętów wyciskanych zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj wyciskanego materiału, prędkości wyciskania, temperatury oraz kształtu wyrobów wyciskanych. Optymalizacja powyższych parametrów pozwoli uzyskać wysokiej jakości gotowe wyroby. Główne problemy dotyczące wyrobów wyciskanych wynikają przede wszystkim z nierównomiernego płynięcia materiału, które prowadzi do zróżnicowania struktury oraz własności mechanicznych zarówno w przekroju poprzecznym, jak i na długości wyrobów. W przypadku wyrobów o dużych przekrojach poprzecznych wyciskanych z małymi współczynnikami wydłużenia dochodzą dodatkowo utrudnienia, polegające na niedostatecznym odkształceniu warstw wewnętrznych wyrobu, a także związana z tym możliwość pęknięć wewnętrznych. Celem pracy była analiza numeryczna oraz strukturalna prętów wyciskanych w zakresie małych współczynników wydłużenia. Dokonano porównania wpływu stopnia odkształcenia na zróżnicowanie struktury oraz własności mechanicznych na przekroju wyrobów wyciskanych. Analizowano także problem pękania wyrobów podczas wyciskania. Wyniki badań pozwalają określić dopuszczalną wartość stopnia odkształcenia zapewniającą akceptowalną jakość wyrobu. Stwierdzono ponadto na drodze modelowania numerycznego, że zjawisko pękania może dotyczyć warstw powierzchniowych, natomiast nie ma niebezpieczeństwa pękania warstw wewnętrznych. Słowa kluczowe: wyciskanie, analiza numeryczna, analiza strukturalna, stop Al NUMERICAL ANALYSIS OF EXTRUSION OF ALUMINUM PROFILES OF HIGH CROSS-SECTIONS In the article the results of numerical simulations and structural analysis are presented. The investigation were made for two different kinds of materials: aluminum (1050A) and hard deformable AlCu4Mg (2017A) a[...]

WYCISKANIE RUR ZE STOPU MgLi8 PRZEZ MATRYCE MOSTKOWE DOI:10.15 199/67.2015.12.27


  W artykule przedstawiono wyniki wstępnych prób wyciskania ultralekkiego stopu MgLi8 z wykorzystaniem matryc mostkowych. Eksperymenty przeprowadzone w skali półprzemysłowej wskazały na możliwość wytworzenia wyrobów pustych o stabilnej geometrii z ultralekkich stopów magnezowo-litowych. Wyroby takie mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcjach wymagających małej gęstości materiału jednak bez dużych wymagań odnośnie własności mechanicznych. Pozytywnym efektem procesu wyciskania jest drobnoziarnista struktura wytworzonych rur. Istnieje potrzeba dalszych badań nad technologią wytwarzania wyrobów pustych ze stopów Mg-Li tak w zakresie odlewania wlewków, jak i samego procesu wyciskania przy użyciu matryc mostkowo-komorowych. Słowa kluczowe: ultralekkie stopy magnezowo-litowe, wyciskanie, matryce mostkowo-komorowe EXTRUSION OF TUBES FROM MgLi8 ALLOY THROUGH THE PORTHOLE DIE The work presents results of preliminary tests on extrusion of ultra light Mg-Li8 alloy through the porthole dies. The experiments performed in semi industrial conditions confirmed possibility of producing hollow sections characterized by stable geometry. Such products can be applied in structures of low weight, while their high mechanical strength cannot be expected. The obtained tubes demonstrate fine grain microstructure, particularly in the region of welds. There is a need for improvements in production technology, both in casting of billets and in extrusion process as well. Keywords: ultra light Mg-Li alloys, extrusion, porthole die Wstęp Stopy Mg-Li należą do grupy tzw. stopów ultralekkich, gdyż ich ciężar właściwy, przy maksymalnej stosowanej obecnie zawartości litu (14÷16 % mas.), wynosi 1,30÷1,45 g/cm3. Wykazują one szereg korzystnych cech, jak na przykład: dobre właściwości odlewnicze, dobra zgrzewalność i duża łatwość obróbki mechanicznej. W ostatnich latach wzrost zainteresowania stopami magnezu spow[...]

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁTOWNIKÓW WYCISKANYCH ZE STOPÓW AlMgSi PRZEZNACZONYCH DLA SEGMENTU AUTOMOTIVE DOI:10.15199/67.2017.12.2


  WPROWADZENIE Wyzwaniem technologicznym procesu wytwarzania kształtowników wyciskanych ze stopów aluminium dla segmentu automotive (stopy AlMgSi) jest m.in. uzyskanie wysokiej jednorodności struktury i właściwości mechanicznych w przekroju poprzecznym i na długości wyrobu. Bardzo wysokie wymagania jakościowe dotyczące kształtowników wyciskanych dla rynku automotive sprawiają, że wada wyrobu objawiająca się niejednorodnością struktury i właściwości mechanicznych w jego przekroju poprzecznym i na jego długości, dyskwalifikuje taki wyrób podczas kontroli jakości lub w najlepszym przypadku znacząco obniża jego cenę. Ponadto, duża liczba reklamacji klientów i jednocześnie obniżenie uzysku materiału w procesie produkcyjnym (wzrost odpadu technologicznego/ złomu), przyczynia się do znaczącego obniżenia rentowności wytwarzania elementów wyciskanych dla rynku automotive. Dotyczy to przede wszystkim kształtowników o zróżnicowanym przekroju poprzecznym/zróżnicowanej grubości ścianek, w tym o znacznych rozmiarach (elementy do elektroniki samochodowej), gdzie w sposób naturalny występuje tendencja do nierównomiernego płynięcia metalu przez otwór matrycy, co przekłada się na zróżnicowanie cieplno-mechanicznych warunków odkształcenia, a następnie zróżnicowanie szybkości chłodzenia w przekroju poprzecznym wyrobu na wybiegu prasy. Warunki chłodzenia wyrobu na wybiegu prasy są czynnikiem determinującym cechy struktury i właściwości mechanicznych - w przekroju poprzecznym wyrobu, a biorąc pod uwagę znaczny przyrost ciepła/temperatury metalu w otworze matrycy w czasie wyciskania stopów aluminium z serii 6xxx (duże prędkości procesu) - także na długości wyciskanych kształtowników [4, 10, 13]. Współczesne prasy do wyciskania aluminium i jego stopów w większości przypadków są wyposażone w wybiegi, na których można prowadzić przesycanie wyciskanych kształtowników ze stopów aluminium w trakcie ich wyciskania [1, 2, 9]. Starsze konstrukcje wybiegów[...]

 Strona 1