Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Arka diusz Białek"

Adsorpcja kwasów fenoksyoctowych na pylistych węglach aktywnych DOI:10.15199/62.2019.10.25

Czytaj za darmo! »

Produkcja środków ochrony roślin stanowi istotną gałąź przemysłu chemicznego; ich stosowanie do ochrony upraw i eliminacji szkodników jest powszechną i niezbędną praktyką stosowaną na całym świecie. Zużycie środków ochrony roślin zwiększyło się wielokrotnie w ciągu ostatnich lat. Na dzień dzisiejszy ich zużycie roczne szacuje się na 2,3 mln t1). Produkcja środków ochrony roślin wymaga szczególnej dbałości o bezpieczeństwo procesów produkcyjnych, gdyż ze względu na wysoką aktywność biologiczną, mogą one niekorzystnie wpływać na ekosystem, zwłaszcza ekosystem wodny. Ważną grupę pestycydów stanowią herbicydy (środki chwastobójcze). Jednymi z najczęściej stosowanych na masową skalę herbicydów są pochodne kwasu fenoksyoctowego (PAA): kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4-D) i kwas 2-metylo- -4-chlorofenoksyoctowy (MCPA). Produkcja obu związków, będących podstawowymi herbicydami stosowanymi w ochronie zbóż przed chwastami dwuliściennymi, wymaga zabezpieczenia instalacji produkcyjnych przed przedostaniem się tych związków do wód powierzchniowych. Ich obecność w środowisku wodnym jest niepożądana, zwłaszcza że obydwa związki charakteryzują się dość wysoką toksycznością w stosunku do organizmów żywych2-4). Dlatego też sprawą priorytetową staje się zagadnienie ich degradacji i przeciwdziałanie przedostawaniu się do ekosystemu. Spośród wszystkich metod oczyszczania wody i ścieków, adsorpcja, ze względu na dużą skuteczność i prostotę, jest jedną z najczęściej stosowanych operacji w procesie oczyszczania5). Jako adsorbenty w powszechnym użyciu są węgle aktywne, przede wszystkim granulowane węgle aktywne. W procesie oczyszczania wody stosowane są również pyliste węgle aktywne, głównie w przypadkach gdy w wodzie pojawia się nagły lub cykliczny wzrost stężenia zanieczyszczeń i konieczne staje się zastosowanie dodatkowego procesu oczyszczania. W takich przypadkach pyliste węgle aktywne najczęściej dodawane są do komór szybkiego mieszania, do który[...]

 Strona 1