Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Henryk RADOMIAK"

Powstawanie NOx w procesie spalania mieszanek gazowych w palniku wirowym


  Spalanie paliw jest najważniejszym sposobem pozyskiwania energii pierwotnej, ale jednocześnie głównym źródłem antropogenicz- nej emisji zanieczyszczeń. W większości urządzeń, w których zachodzą procesy spalania, paliwo i utleniacz podawane są przez pal- niki. Podstawowym zadaniem palnika jest wprowadzenie paliwa do przestrzeni spalania oraz wytworzenie potrzebnych warunków do spalania tego paliwa w ściśle określony sposób. Najbardziej rozpowszechnionym typem palników stosowanych w różnych typach pieców grzewczych są palniki wirowe. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu temperatury oraz stężeń NOx w spalinach podczas spalania w palniku wirowym dla różnych mieszanek gazowych. The fuels combustion is the most important way of primary energy logging, but simultaneously it is the main source of anthropogenical pollution emission. In majority of installation systems which in combustion processes proceeded the fuel and the oxidizer was feeding by the burners. The basic task of burner is a fuel introduction to combustion space and create the necessary conditions to this fuel combustion in closely definite manner. The swirl burners are the most of the prevalent burners types applied in different heat furnaces. In this article are presented the results of investigations of the temperature distribution and NOx concentrations in flue gas during combustion process in swirl burner for a different gas mixtures. Słowa kluczowe: palnik wirowy, spalanie, piec grzewczy, redukcja emisji NOx Key words: swirl burner, combustion, heat furnace, NOx reduction emission S. 507 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 6 było osiągnięcie jak najkrótszej drogi spalania przez intensyfikację procesu zapłonu i spalania. Cel ten realizowały z powodzeniem klasyczne palniki wirowe, tzw. palniki pierwszej generacji, w których wokół dyszy powietrza rdzeniowego wyprowadzane było powietrze pierwotne z pyłem węglowym, a na zewnątrz niego zawirowane powietrze wtórne. Pal[...]

Analiza pracy cieplnej pieca przepychowego


  Najczęściej spotykanym w polskich hutach typami pieców grzewczych służących do nagrzewania wsadu metalowego przed przeróbką plastyczną są piece przepychowe i pokroczne. Piece te opalane są zazwyczaj gazem ziemnym lub mieszaniną gazów koksowniczego, wielkopiecowego lub też gazu ziemnego. Wydajność pieców grzewczych mieści się w zakresie od kilku do około 300 t/h. Na wydajność pieców grzewczych ma wpływ przede wszystkim czas nagrzewania oraz temperatura w poszczególnych strefach przestrzeni roboczej pieca. Nieodpowiedni dobór parametrów nagrzewania może być przyczyną nieprawidłowego (nierównomiernego) nagrzewania wsadu, zakłóceń pracy pieca lub wydłużenia czasu nagrzewania, a tym samym wzrostu wskaźników zużycia energii oraz zmniejszenia wydajności pieca. W niniejszym artykule dokonano analizy pracy cieplnej pieca przepychowego w oparciu o dane z jednej z krajowych hut. The pusher and step-by-step furnaces are the most often happened of heat type furnaces in Polish, which served to metallic charge heating pre-mechanical working. This furnaces usually was firing of the natural gas and the mixture of coke and blast-furnace gases or else natural gas. The capacity of the heat furnaces contained in range from a few to about 300 t/h. On capacity of heat furnaces influenced first of all the time heating and temperature in the particular zones of furnace working space. The unsuitable of heating parameters selection can be the cause of the incorrect (irregularity) of heating charge, the work furnace disturbances or time heating elongation and increase of energy consumption index and decrease of furnace capacity. In this article achieved the analysis of the heat pusher furnace work in support on the date from one of national mills. Słowa kluczowe: piec przepychowy, nagrzewanie wsadu, zużycie ciepła Key words: pusher furnace, charge heating, heat consumption 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 887 1. Wprowadzenie. Piece przemysłowe stanowią liczną [...]

Wykorzystanie mediów energetycznych w przedsiębiorstwie hutniczym


  W niniejszym artykule przedstawiono strukturę zużycia, w przedsiębiorstwie hutniczym mediów energetycznych, m.in. takich jak: energia elektryczna, gaz ziemny, gaz koksowniczy, gazy techniczne (argon, azot, tlen), sprężone powietrze, woda oraz para wodna w przedsiębior- stwie hutniczym. Na podstawie aktualnych danych sporządzono wykresy Sankey`a dla wybranych mediów na poszczególne jednostki tech- nologiczne. Interpretacji wyników dokonano w oparciu o wartości zamieszczone w dokumentach referencyjnych. In his article presented the consumption structure of energy carriers among other thinks such as: an electric energy, a natural gas and a coke-oven gas, technical gases (argone, nitrogen, oxygen), a compressed air, a water, a steam in metallurgical company. Based on a actually date made the Sankey diagrams of the heat expenditure of analyzed energy carriers on the particular technological units. The results interpretation achieved on the basis of values located in references documents. Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo hutnicze, media energetyczne, piec cieplny, wykres Sankey`a Key words: metallurgical company, energy carriers, heat furnace, Sankey diagram Rys. 1. Zużycie energii elektrycznej oraz gazu ziemnego Fig. 1. The consumption of electric energy and natural gas S. 401 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 getycznych, zwiększeniu udziału zagospodarowanego ciepła odpadowego w bilansie energetycznym, wpro- wadzeniu automatyzacji procesów technologicznych i energetycznych. Zwiększanie efektywności energe- ększanie kszanie ści ci tycznej procesów wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii stanowi podstawę prowadzenia zrównoważonej polityki energetycznej, co znajduje odzwierciedlenie w prawodawstwie i działaniach podejmowanych przez instytucje państwowe i organizacje międzynarodowe [2, 3]. 2. Struktura zużycia energii w przemyśle. Zuży-ży-y- cie finalne energii w przemyśle podlegało na przestrze- śle le ło o ni lat podobnym wahaniom jak zu[...]

Możliwości zagospodarowania odpadu poprodukcyjnego biodiesla jako paliwa


  Podjęto problematykę zagospodarowania odpadu poprodukcyjnego biodiesla, tzw. frakcji glicerynowej. Przedstawiono możliwości zastosowania odpadu, jako paliwa ciepłowniczego. Podjęto próby spalania frakcji glicerynowej w otwartej przestrzeni i wygrzanej komorze ceramicznej. Frakcję współspalano z olejem opałowym lekkim, w różnych stosunkach wagowych. Badano wpływ zawartości frakcji glicerynowej w mieszaninie olej-gliceryna na wydajność palnika. Analizowano także wpływ udziału gliceryny na skład spalin, w tym na zawartość NOx. Keywords: biofuel, biodiesel, glycerine fraction Abstract In the study, the possibility of the utilisation of waste glycerine (so called glycerine fraction) has been considered. In particular, the use of waste glycerine as heat-generation fuel has been tested. Glycerine fraction was combusted in an open space and in a warmed-up ceramic chamber. The glycerine fraction was also co-combusted with light fuel oil at different mass ratios. The effects of glycerine fraction content in the mixture of oil-glycerine on burner efficiency have been examined. The influence of glycerine fraction ratio in the mixture on fume gas composition, including NOx content, has also been analysed. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Mgr Agnieszka Bala - doktorantka w Katedrze Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Politechniki Częstochowskiej; abala@wip.pcz.pl **) Dr inż. Henryk Radomiak - Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Politechniki Częstochowskiej; henrad@wip.pcz.pl Możliwości zagospodarowania odpadu poprodukcyjnego biodiesla jako paliwa Utilisation Possibilities of Waste Biodiesel as a Fuel AGNIES ZKA BALA*) HENRY K RA DOMIA K**) Ciepłow nictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/9 (2012) 365÷368 www.cieplowent.pl W OSTATNICH latach obse[...]

Wyniki obliczeń rozkładu prędkości gazów w przepychowym piecu grzewczym


  W niniejszym artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych rozkładu prędkości strumieni spalin powstających w procesie spalania gazu mieszankowego. Symulacje numeryczne przeprowadzono dla rzeczywistego obiektu przemysłowego, którym był piec przepychowy pracujący w jednej z polskich hut. Do obliczeń gazodynamiki spalin wykorzystano program COMSOL MULTIPHYSICS. Przeprowadzone symulacje numeryczne wykazały dużą zgodność otrzymanych wyników obliczeń z wynikami uzyskanymi na podstawie pomiarów. This paper presents the results of numerical calculations of streams velocity distribution of exhaust gas produced by the combustion of mixed gas. Numerical simulations were performed for real industry, the pusher furnace which was working in one of the Polish steelworks. For the calculation of gas dynamic of exhaust gas COMSOL MULTIPHYSICS software was used. Numerical simulations have shown good agreement of the results with the results of measuring the real object. Słowa kluczowe: przepychowy piec grzewczy, rozkład strumieni prędkości Key words: pusher heating furnace, stream velocity distribution.Wstęp. Numeryczne modelowanie jest narzędziem coraz częściej wykorzystywanym w analizie wysoko- temperaturowych procesów przemysłowych, zarówno w zakresie przewidywania oraz ograniczania pow[...]

The use of contactless methods in the study of metallic stock surface temperature

Czytaj za darmo! »

Maintaining a process in the appropriate temperature range is a basic requirement imposed by process engineers, especially in metallurgy. Commonly known temperature measurement methods use mercury thermometers, thermocouples, and resistance and vapour pressure thermometers. However, these methods have a major drawback, namely the inability to be used in situations where the temperature of an object being measured exceeds 1200 °C. These problems have been solved by the use of the contactless measurement method. Thermovision is not only a temperature measurement, but also the capability to detect potential threats that can lead to unplanned downtimes in production, as well as diagnostics being widely applied in various fields of industry and research. This paper presents the measurements of metallic charge temperature both under actual and laboratory conditions. The investigation described herein cover only a part of the possibilities offered by the use of the thermovision camera in industry. Streszczenie. Utrzymanie procesu w odpowiednim zakresie temperaturowym jest podstawowym wymogiem stawianym przez technologów zwłaszcza w hutnictwie metali. Powszechnie znane są pomiary temperatury za pomocą termometrów rtęciowych, termoelementów, termometrów oporowych i manometrycznych. Jednakże metody te mają zasadniczą wadę, a mianowicie brak możliwości zastosowania ich w sytuacjach gdzie temperatura mierzonego obiektu przekracza 1200 ºC. Problemy te rozwiązano stosując pomiary metodą bezstykową. Termowizja to nie tylko pomiar temperatury, to także możliwość wykrywania potencjalnych zagrożeń, które mogą doprowadzić do nieplanowanych przestojów w produkcji, to także diagnostyka w szerokim zastosowaniu w różnych dziedzinach przemysłowo-naukowych. W niniejszej pracy zostały przedstawione pomiary temperatury wsadu metalowego w warunkach rzeczywistych jak i pomiar w warunkach laboratoryjnych. Przedstawione badania to tylko fragment możliwości, jakie daj[...]

Badania eksperymentalne wpływu spalania gazu ziemnego w atmosferze modyfikowanej tlenem na powstawanie zanieczyszczeń DOI:10.15199/24.2015.5.11


  W artykule przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych spalania gazu ziemnego w powietrzu wzbogaconym w tlen w zakresie od 21% do 30%. Badania były realizowane w laboratoryjnej komorze grzewczej wyposażonej w przemysłowy palnik wirowy. Celem badań była analiza wpływu udziału tlenu w utleniaczu podawanym do spalania na emisję zanieczyszczeń (CO2, NOx, CO) i temperaturę w komorze spalania. Potwierdzono, że wzrost zawartości tlenu w powietrzu spalania powoduje podwyższenie temperatury spalania, a tym samym wzrost stężenia tlenków azotu w spalinach. The paper presents the results of experimental research of natural gas combustion in oxygen enriched atmosphere. The content of oxygen in the air was within the range of 21% to 30%. The research was carried out in a laboratory reheating chamber equipped with industrial swirl burner. The aim of this study was to analyze the influence of oxygen in the oxidant supplied to the combustion on pollutant emissions (CO2, NOx, CO) and temperature in the combustion chamber. It was confirmed that the increase of the oxygen content in the combustion air cause the rise of combustion temperature, thus the concentration of nitrogen oxides in the exhaust gas was also increasing. Słowa kluczowe: spalanie, wzbogacenie powietrza w tlen, zanieczyszczenia Key words: combustion, oxygen enrichment, pollution.1. Wprowadzenie. Technologie spalania w atmos- ferach modyfikowanych tlenem mają swój początek w procesach tzw. oxy-spalania (oxy-fuel, oxy-combustion), którego główną ideą było ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez jego oddzielenie i wychwy- tywanie ze spalin, a następnie jego składowanie (Carbon Capture and Storage - CCS). Prowadząc spalanie w atmosferze czystego tlenu zwiększa się bowiem udział objętościowy CO2 w spalinach, co pozwala na jego łatwiejsze odseparowanie. Jednakże w ostatnim czasie technologie spalania w powietrzu wzbogaconym w tlen (oxygen enhanced combustion / oxygen enriched com[...]

The chemical mechanism of pollutant formation during coal combustion in oxygen-modified atmospheres Mechanizm chemiczny powstawania zanieczyszczeń w procesie spalania węgla w atmosferach modyfikowanych tlenem DOI:10.15199/62.2015.9.28


  Combustion of coal in O2-modified atms. was modeled to predict the compn. of flue gases under varying combustion conditions (esp. residence time and temp.) Computation was performed in a gaseous atm. (21% O2, 79% CO2). Increasing the residence time resulted in highes coal burnout and in decreasing in the concns. of CO, NO, N2O and HCN (but not NO2 and SO2) in flue gas. W celu przewidywania składu spalin dla różnych warunków prowadzenia procesu spalania (czas przebywania, temperatura) zamodelowano spalanie węgla w atmosferze modyfikowanej tlenem. Obliczenia przeprowadzono dla atmosfery gazowej (21% O2, 79% CO2). Dłuższy czas przebywania przyczynia się do lepszego spalania węgla, a tym samym niższych stężeń CO. Zaobserwowano, że stężenie NO, N2O i HCN w spalinach maleje wraz ze wzrostem czasu przebywania. Inna sytuacja miała miejsce w przypadku NO2 i SO2. Procesy spalania paliw stałych są dużo bardziej złożone od spalania paliw gazowych czy ciekłych. Komplikuje je różnorodność zjawisk fizyczno-chemicznych zachodzących w fazie gazowej i stałej oraz na granicy faz. Jednocześnie z procesem spalania w palenisku zachodzą procesy zgazowania węgla, pirolizy, procesy związane z przepływem ciepła od gazu do ciała stałego i wewnątrz ciała stałego, a także wiele innych. Przebiegają one równocześnie w różnych strefach paleniska, w stosunkowo szerokich zakresach temperaturowych, przy czym charakterystyczne strefy paleniska zachodzą na siebie, tworząc zróżnicowane dynamiczne układy w zależności od praktycznej organizacji procesu spalania. Ze względu na dużą emisję zanieczyszczeń, a zwłaszcza NOx i CO oraz emisję CO2 (jednego z głównych gazów cieplarnianych) wynikającą ze spalania węgla istotny jest sposób tego spalania. Na szczególną uwagę zasługuje technologia spalania w atmosferach modyfikowanych tlenem, zwana również technologią oxy-combustion1-3). Istota tego procesu sprowadza się do separacji gazów (wstępna separacja tlenu i azotu z p[...]

Możliwości modernizacji palników grzewczych pod kątem bezpiecznej eksploatacji pieca grzewczego DOI:10.15199/24.2016.11.12


  W artykule przedstawiono efekty oraz możliwości modernizacji palników grzewczych w celu bezpiecznego prowadzenia pieca grzewczego. Modernizacja polegała na oszacowaniu optymalnej gazodynamiki urządzenia grzewczego z wykorzystaniem programu obliczeniowego. Następnie przeprowadzono badania palników w warunkach laboratoryjnych pod kątem bezpiecznej i stabilnej pracy. W rezultacie badania te pozwoliły na zmniejszenie zużycia ciepła podczas pracy pieca grzewczego. The article presents the results and the possibility of modernization the heating burners for the safe conduct of heating furnace. Modernization consists in estimating the optimal gas dynamics heating device using a calculation program. Next were carried studies on the laboratory burner in terms safe and stable operation. As a result, these studies made it possible to reduce the consumption of heat during operation of the furnace heating. Słowa kluczowe: piec grzewczy, bezpieczna praca urządzeń, wydajność pieca grzewczego Key words: heating furnace, safe operation of equipment, performance of heating furnace.Wprowadzenie. Stosowanie gazowych mediów energetycznych w procesach przemysłowych wymaga znajomości odpowiednich wymagań odnośnie do stabilnej pracy palników w urządzeniach grzewczych [1, 7]. Wymagania te, poprzedzone stosownymi badaniami, określają m.in. parametry przepływu gazu i utleniacza w zależności od zastosowanego palnika. Brak wystarczającej wiedzy na temat zachowania płomienia podczas procesów spalania może doprowadzić do poważnych zagrożeń pracy urządzeń, jak i dla życia i zdrowia ludzi. Zbyt niskie parametry przepływu mieszanki mogą spowodować cofnięcie się płomienia do dyszy paliwowej, dalej przewodu i zbiornika, co bez stosownych zabezpieczeń może stać się przyczyną wybuchu [9]. Parametry przepływu o zbyt wysokich wartościach spowodują zrywanie się płomienia, a w konsekwencji niską sprawność palnika oraz niecałkowite spalanie paliwa i zagrożenie bezpiecznej pr[...]

Wpływ proporcji paliw stosowanych w kotłach parowych na sprawność odpylania gazów odlotowych w elektrofiltrach DOI:10.15199/24.2017.5.8


  W artykule określono zależności występujące pomiędzy doborem paliwa, jakością spalania, sprawnością kotłów a zdolnością elektro􀀐 filtrów do ograniczenia zanieczyszczeń. Wskazano kierunki działań, aby przy dostatecznie wysokiej produkcji pary z kotłów i wysokiej ich sprawności uzyskać należyte warunki ekologiczne.Wstęp. Przemysł wytwórczy i energetyka przynoszą wiele wszechstronnych korzyści, ale równocześnie przy􀀐 czyniają się do pogarszania warunków ekologicznych. Następują nieodwracalne zmiany, niszczące życie biolo􀀐 giczne w strefach: powietrza, wody i gleby. W związku z tym, równolegle do rozwoju przemysłu i wzrostu produk􀀐 cji konieczne jest opracowanie metod i środków zapewnia􀀐 jących ochronę środowiska naturalnego, a także eliminację szkodliwych skutków oddziaływania przemysłu na ludzi w nim zatrudnionych, jak również mieszkających w jego sąsiedztwie [3, 8]. Hutnictwo żelaza i energetyka wytwarzają ogromne ilo􀀐 ści zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych do atmosfery w wyniku transportu, składowania i wykorzysta􀀐 nia dużych ilości surowców oraz nośników energetycznych [4, 7]. W hutach poświęca się wiele uwagi tym problemom, dążąc m.in. do stałego doskonalenia pracy wszelkich urzą􀀐 dzeń cieplnych [5, 9]. Analizowany w artykule kocioł paro􀀐 wy, ze względu na duże palenisko, odsunięte ściany ekrano􀀐 we odbierające ciepło, możliwości dowolnego ustawienia palników i celowego ukształtowania przepływu gorących gazów, może być wykorzystany do skojarzonego spalania paliw. W rozpatrywanej hucie dostępne są cztery rodzaje paliw: węgiel energetyczny, gaz koksowniczy, gaz wielko􀀐 piecowy i smoła koksownicza. Skojarzone spalanie paliw różniących się własnościami fizyko-chemicznymi wymaga przygotowania paliw posiadających niskie własności palne. Huta musi w całości zagospodarować gaz wielkopiecowy, jako niskokaloryczny gaz odpa[...]

 Strona 1  Następna strona »