Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WojCieCH soszyŃsKi"

Przegląd technologii teksturowania walców przeznaczonych do fakturowania taśm do procesu głębokiego tłoczenia


  W artykule przedstawiono wybrane współczesne technologie deseniowania walców wykorzystywanych do nanoszenia faktury na taśmy będące wsadem do procesu głębokiego tłoczenia. Opisane zostały aspekty technologiczne wykonywania faktury na walcach wraz z dodatkowymi uwarunkowaniami. The paper reviews chosen modern rolls texturing technologies for applying a facture to the surface of a strip used in deep drawing process. It describes technological aspects of applying a facture on finishing rolls with additional conditions. Słowa kluczowe: powierzchnia taśm, teksturowanie walców, głębokie tłoczenie, smarowanie Keywords: strip surface, finishing apreture rolls, deep drawing, lubrication Rys. 1. Zależność stopnia odwzorowania faktury walców od wydłużenia przy walcowaniu walcami teksturowanymi różnymi metodami [1] Fig. 1. Dependence between the type of roll surface and elongation coefficient in finishing pass 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 739 alizowane wieloma metodami. Do najpowszechniej stosowanych zalicza się: śrutowanie (SBT - Shot Blasting Texturing), teksturowanie elektroiskrowe (EDT - Electron Discharge Texturing), teksturowa- nie wiązką elektronów (EBT - Electron Beam Texturing), teksturowanie laserowe (LT - Laser Texturing), teksturowanie laserowe z powlekaniem (LCT - Laser Coating-Texturing) oraz teksturowanie gal- waniczne (TOPOCROM). W pracy przeprowadzono analizę porównawczą wymienionych powyżej tech- nologii i omówiono możliwe do uzyskania profile taśm. Teksturowanie przez śrutowanie (SBT - Shot Blasting Texturing). Teksturowanie walców na dro- dze śrutowania polega na uderzaniu z dużymi ener- giami powierzchni obrabianych walców specjalnym śrutem. Śrut stosowany w tym procesie ma kształt nieregularny bądź regularny (sferyczny) i jest wy- konany z metalu, szkła lub ceramiki. W wyniku zderzania śrutu z obrabianą po- wierzchnią następuje dynamiczne nagniatanie po- wierzchni. Parametry realizacji tego procesu, jak p[...]

 Strona 1