Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Beata Rutkowska"

Effect of granulated organic-mineral fertilizers formed from spent mushroom substrate on the yield and on the content of copper in a test plant Wpływ stosowania granulowanych nawozów organiczno-mineralnych wytworzonych z podłoża popieczarkowego na plon i zawartość miedzi w roślinie testowej DOI:10.15199/62.2016.3.29


  Org.-mineral fertilizers were prepd. by mixing the optionally composted mushroom substrate with urea, single superphosphate, a K salt, NH4NO3, (NH4)2SO4, and/or sewage sludge and used on a test microfield (N doses 100 or 200 kg/ha) for growing oat. The straw crop (dry matter) and Cu content in the oat grain and straw were detd. The highest oat straw crop yield was found on the mushroom substrate, NH4NO3, single superphosphate and K salt-fertilized field. The Cu content did not depend on the fertilizers used. Badano następcze działanie granulowanych nawozów organiczno-mineralnych wytworzonych z podłoża popieczarkowego na plon owsa. Dodatkowo oceniono wpływ nawożenia nawozami organiczno-mineralnymi na zawartość miedzi w ziarnie i słomie owsa. Nawozy oraz przekompostowane podłoża popieczarkowe zastosowano w dwóch dawkach 100 i 200 kg N/ha w przeliczeniu na zawartość azotu. W doświadczeniu zastosowano 3 powtórzenia. Po zbiorze roślin oznaczono świeżą masę i suchą masę plonu oraz zawartość Cu w roślinie. Do statystycznego opracowania wyników wykorzystano program Statgraphics 4.0. Sucha masa plonu zależała zarówno od zastosowanego w doświadczeniu rodzaju nawozu, jak i od dawki nawozowej. Zawartość miedzi nie zależała ani od rodzaju, ani od dawki nawozów. Współczesne rolnictwo zmaga się z problemem zbyt niskiej zawartości glebowej materii organicznej, warunkującej żyzność gleb1, 2). W Polsce przeważają gleby lekkie oraz gleby bardzo lekkie, o małej pojemności wodnej i małej gruzełkowatości. Odznaczają się one zaburzonymi stosunkami wodno-powietrznymi oraz dużą podatnością na wymywanie składników pokarmowych3, 4). W celu zwiększenia zasobów glebowej materii organicznej można wykorzystywać odpady organiczne. Cennnym produktem ubocznym predestynowanym do wykorzystania na cele przyrodnicze jest zużyte podłoże po produkcji pieczarek5-8). Polska jest liderem w Europie aSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa; bInstytut Ochro[...]

Granulowane nawozy organiczno-mineralne z podłoży popieczarkowych. Cz. I. Makro- i mikroskładniki DOI:10.15199/62.2018.9.39


  Polska jest europejskim liderem w produkcji pieczarek1-3). W 2016 r. krajowa produkcja tych grzybów osiągnęła 320 tys. Mg, zaś w 2017 r. 325 tys. Mg4-5). Wraz ze wzrostem produkcji grzybów jadalnych z pieczarkarni generuje się coraz więcej produktów ubocznych6). Przyjmuje się, że na 1 kg wyprodukowanych pieczarek przypada 5 kg zużytych podłoży popieczarkowych7). Szacunkowa ilość zużytych podłoży popieczarkowych w 2017 r. wyniosła ok. 1 625 Gg4). Zgodnie z rozporządzeniem8) zużyte podłoże po produkcji pieczarek zostało zaliczone do grupy odpadów pochodzących z rolnictwa, leśnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, łowiectwa, rybołówstwa i przetwórstwa żywności. Oznaczono je jako odpady o kodzie 02 01 99 "Inne niewymienione odpady"8). Podłoża można aplikować doglebowo bezpośrednio po ich usunięciu z pieczarkarni lub po przekompostowaniu. Popularną metodą zagospodarowania zużytych podłoży popieczarkowych jest wytwarzanie z nich kompostu, który odznacza się dużą zawartością makro- i mikroelementów oraz małą zawartością niepożądanych pierwiastków śladowych. Zużyte podłoża popieczarkowe stanowią znakomite źródło materii organicznej. Ich wykorzystanie byłoby korzystne dla gleb Polski, charakteryzujących się 97/9(2018) 1581 Mgr inż. Danuta MACIASZEK w roku 1980 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracuje w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Specjalność - ocena środków ochrony pod względem bezpieczeństwa dla środowiska. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, tel.: (22) 375-05-03, fax: (22) 375-05-01, e-mail: justyna.wrzosek@ios.edu.pl Dr Justyna WRZOSEK - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr. 4/2018, str. 605. * Autor do korespondencji: małą zawartością glebowej materii organicznej9-19). Jednak w związku ze zróżnicowanym składem pierwiastkowym, zależnym od s[...]

The urea superphosphate-based NPS(M) fertilizer production technology. Part 1. The evaluation of fertilizer effect on development of maize root system after sub-soil application of the fertilizer Technologia wytwarzania nawozów NPS(M) na bazie superfosfatu mocznikowego. Cz. I. Ocena wpływu nawozów na rozwój systemu korzeniowego kukurydzy w warunkach wgłębnego ich stosowania DOI:10.15199/62.2016.5.26


  A NPS fertilizer was produced and granulated either by plate method with water vapor, water and optionally NH3 or by pulping method with H2SO4, water, urea and Ca3(PO4)2 in a paddle mixer and in a plate granulator. The fertilizer prepd. under pilot plant condition was applied sub-soil to maize root system in 5 combinations. The placement of micro-granules of tested fertilizer together with seeds (with a simultaneous placement of super granules) at the depth of 30 cm resulted in good development of the maize root system. Przedstawiono wyniki badań granulacji nawozu NPS(Mikro) dwiema metodami. W metodzie pierwszej stosowano strumień surowcowy w postaci stałej. Jako czynnik granulacyjny zastosowano parę wodną oraz wodę, wprowadzane do złoża materiału na talerzu granulacyjnym. W metodzie drugiej (granulacji mieszarkowej) główny strumień surowcowy miał postać pulpy procesowej, który wprowadzano do mieszalnika łopatkowego. Jako urządzenie poprawiające jakość produktu końcowego zastosowano talerz granulacyjny. Podano charakterystykę nowego wieloskładnikowego nawozu mineralnego NPS(Mikro) o nazwie roboczej UreaPhoS(Micro). Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu wgłębnego stosowania nowego nawozu na rozwój systemu korzeniowego kukurydzy. Stwierdzono, że umieszczenie mikrogranul badanego nawozu łącznie z nasionami przy jednoczesnym wprowadzeniu supergranul na głębokość 30 cm zapewnia najkorzystniejsze warunki dla rozwoju systemu korzeniowego kukurydzy. Piotr Rusekb,*, Beata Rutkowskaa, Wiesław Szulca, Sebastian Schabb, Jan Łabętowicza, Wojciech Stępieńa, Andrzej Biskupskib, Tomasz Niedzińskia 95/5(2016) 1021 Mgr inż. Sebastian SCHAB - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1000. Prof. dr hab. Wiesław SZULC w roku 1989 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, w 2008 r. stopień doktora ha[...]

 Strona 1