Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAW KUDLIŃSKI"

Wpływ restrukturyzacji technologii na emisję zanieczyszczeń ze stalowni konwertorowej

Czytaj za darmo! »

W pracy scharakteryzowano proces wytapiania stali w konwertorach tlenowych i jej odlewania metodą ciągłą z uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń pochodzących z tych procesów. Przedstawiono wpływ restrukturyzacji technologii na zmianę emisji zanieczyszczeń ze stalowni konwertorowej.Żelazo i stal od kilku tysiącleci odgrywały ważną rolę w rozwoju cywilizacji i stały się głównymi materiałami odgry[...]

Aspekty teoretyczne filtracji stali filtrami ceramicznymi

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawiono opracowania teoretyczne filtracji ciekłej stali z wtrąceń niemetalicznych za pomocą filtrów ceramicznych: model kinetyczny procesu filtrowania oraz warunek termodynamiczny samorzutnej adsorpcji ciekłego wtrącenia niemetalicznego przez powierzchnię ceramiczną filtra. rozważania teoretyczne poparto wynikami badań laboratoryjnych filtrowania ciekłej stali uprzednio odtlenione[...]

Wpływ zasypki krystalizatorowej na jakość powierzchni wlewków ciągłych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono dotychczasowe poglądy dotyczące przyczyn i mechanizmu powstawania znaków oscylacyjnych na powierzchni wlewków ciągłych oraz wyniki własnych badań przemysłowych wpływu zasypek krystalizatorowych (różniących się składem chemicznym i zasadowością) na charakter śladów oscylacyjnych na powierzchni wlewka ciągłego o przekroju poprzecznym 140×165 mm. The paper we presents the current views on the mechanism for the formation of oscillation marks on the surface of continuous ingots and the results of industrial investigations of the influence of the mold powders (which differ in chemical composition and basicity) on the nature of oscillation marks on the surface of the continuous ingot of cross-section 140×165 millimeters Słowa kluczowe: strefa przymeniskowa krystalizatora COS, zasypka krystalizatorowa, znaki oscylacyjne Key words: near-meniscus area of CSC crystallizer, mold powder, oscillation marks 1. Wstęp. Stan powierzchni stalowych wlewków ciągłych należy do ważniejszych parametrów (kryteriów) oceny ich jakości, dalszej przydatności w procesie przeróbki plastycznej oraz efektywności procesu ich przerobu plastycznego mierzonego wskaźnikiem uzysku wyrobów walcowanych. Stałym elementem powierzchni wlewków są tzw. znaki oscylacyjne, tworzące charakterystyczne "wgłębienia" na całej powierzchni wlewka ciągłego, otrzymanego w procesie ciągłego odlewania stali w ściśle określonej i powtarzającej się od siebie odległości. Głębokie zaleganie znaków oscylacyjnych na powierzchni wlewka ciągłego może stanowić źródło pęknięć powierzchniowych wywołanych naprężeniami rozciągającymi, którym poddawany jest wlewek w linii technologicznej urządzenia COS. Powodem tworzenia się znaków oscylacyjnych na powierzchni wlewków ciągłych, zgodnie z dotychczasową wiedzą w tym zakresie [2÷5], jest zjawisko tworzenia się menisku ciekłej stali w krystalizatorze oraz ruch posuwisto-zwrotny krystalizatora (tzw. oscylacja krystalizatora). 2[...]

Badania strefy przymeniskowej krystalizatora COS

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań przewodnictwa elektrycznego ciekłych i stałych faz zasypek krystalizatorowych oraz wyniki badań siły elektromotorycznej powstającej w ogniwie Cu/ciekła faza zasypki/Fe. Dokonano również analizy składu chemicznego na przekrojach próbek (żużlotwórcza faza zasypki krystalizatorowej) między katodą a anodą (w obszarach przyelektrodowych) ogniw utworzonych w warunka[...]

Influence of flowing of steel in ceramic filter on efficiency of filtration

Czytaj za darmo! »

The paper describes results of investigation of influence of type of steel flow on efficiency of its filtration. Four series of experiments were realized in laboratory conditions, during which the filtered steel was deoxidized by aluminium, as well as by silicon and manganese. two types of strainer ceramic filters were used for filtration, and flowing molten steel had different values of reynold[...]

Possibilities of control of sulphur content in steel in a ladle

Czytaj za darmo! »

The work demonstrates derived model of calculation for prediction of sulphur content in steel. Relations for calculation of sulphur content in steel comprise the values of reaction equilibrium constants, oxygen activity and aluminium content, as well as data about sulphide capacity of slag, mass of slag and sulphur content in steel before desulphurization. The model was verified at desulphurizat[...]

Makrostruktura i plastyczność na gorąco wlewków ciągłych ze stali niskowęglowej przeznaczonej na druty spawalnicze

Czytaj za darmo! »

Za pomocą badań metodami głębokiego trawienia i próby Baumana wykazano, że jakość wlewków ciągłych ze stali niskowęglowej stosowanych do walcowania walcówki będącej wsadem do produkcji drutów spawalniczych, jest zależna od warunków odlewania i sposobu krzepnięcia. Badania plastyczności stali o strukturze pierwotnej oceniono w próbie skręcania na gorąco w zakresie temperatury od 800 do 1100 °C i szybkości odkształcenia od 0,1 do 10,0 s-1. Stwierdzono wysoką podatność stali do przeróbki plastycznej w analizowanym zakresie zmienności parametrów odkształcenia. It was proved by the deep etching and Baumann tests that the quality of continuous cast low-carbon steel billets used for rolling welding wire depends on casting and solidification conditions. Hot torsion tests of the steel in the as-cast state were carried out in the temperature range from 800 °C to 1100 °C and strain rate range from 0.10 to 10.0 s-1. It was found out that the investigated steel exhibits good formability in the analyzed range of deformation conditions. Słowa kluczowe: makrostruktura wlewków ciągłych, naprężenie uplastyczniające, stal niskowęglowa Key words: continuous cast macrostructure, flow stress, low- carbon steel.1. Wstęp. Druty spawalnicze ze stali niskowęglowej o średnicy od 1,5 do 3,0 mm produkuje się w procesie ciągnienia na zimno z walcówki walcowanej na gorąco o średnicy 5,5 mm. O jakości drutów i o efektywności tego procesu ciągnienia decydują właściwości walcówki, w tym ciągłość materiału i stan jej powierzchni. Walcówka musi posiadać wymagane właściwości wytrzymałościowe i plastyczne w celu zapewnienia dobrej podatności do przeróbki plastycznej na zimno. Nie powinna wykazywać wad powierzchniowych, takich jak zawalcowań - łusek i pęknięć oraz wad wewnętrznych, zwłaszcza osiowej nieciągłości materiału będącej pozostałością po pustkach skurczowych i rzadziźnie wlewka ciągłego. Wymienio[...]

Wpływ jakości wlewków ciągłych na proces wytwarzania drutów stalowych


  Stwierdzono, że makrostruktura pierwotna wlewków jest zależna od warunków odlewania i sposobu krzepnięcia. Badania plastyczności stali o strukturze pierwotnej określono w próbie skręcania na gorąco. Wykazano, że badana stal w analizowanym zakresie zmienności parametrów odkształcania posiada wysoką podatność do przeróbki plastycznej. Proces walcowania walcówki o średnicy 5,5 mm przeprowadzono w warunkach walcowni Arcelor Mittal. Zbadano własności mechaniczne walcówki i jej mikrostrukturę. Badania podatności do przeróbki plastycznej na zimno przeprowadzono w procesie ciągnienia drutów. Wykazano istotną zależność pomiędzy jakością wlewków a jakością walcówki i jej przydatnością do produkcji drutów. It was found that the original ingot macrostructure depends on the conditions of casting and the way of solidification. Plasticity of the original structure steel has been defined in a hot rolling test on the structure of the original test set out in the hot rolling. It was shown that the investigated steel in the analyzed range of strain parameters variability, has high susceptibility to plastic working. The process of rolling the 5.5 mm diameter wire rod, has been conducted in the conditins of Arcelor Mittal rolling mill. The mechanical properties of wire rod and its microstructure have been examined. Testing of susceptibility to cold-working has been conducted in the wire drawing process. There was a significant correlation between the quality of ingots and the quality of wire rod and its suitability for the production of wires. Słowa kluczowe: struk[...]

Results of liquid steel filtration by means of the multi-hole ceramic filters within the process of continuous casting


  In the aspect of planning steel filtration process in an in tundish of the CC device, a model testing of steel flow and mixing in an in tundish with an equivalent constructional solution of multi-hole ceramic filter has been conducted. The results of these tests will make it possible to define the optimum filter construction and its position in the in tundish. This research also presents the results of industrial tests of steel filtration with multi-hole ceramic filters, previously reduced with aluminium. The obtained results of filtration have proved that this method may be used as an effective and cheap way of steel filtration from non-metallic inclusions. Hitherto existing investigations concerning the ceramic filter use in the liquid steel making processes (both of laboratory and industrial scale) have given good results. Placing filters in the tundish is the best location in consideration of limiting the possibility of secondary pollution of steel. W aspekcie planowania procesu filtrowania stali w kadzi pośredniej urządzenia COS, wykonano badania modelowe przepływu i mieszania stali w kadzi pośredniej z wariantowym rozwiązaniem konstrukcyjnym modelu filtra wielootworowego. Wyniki tych badań pozwoliły określić optymalną konstrukcję filtra i miejsce jego usytuowania w kadzi pośredniej. W pracy przestawiono również wyniki badań przemysłowych filtracji stali wielootworowymi filtrami ceramicznymi, uprzednio odtlenionej za pomocą aluminium. Uzyskane wyniki filtrowania potwierdzają, iż metoda ta może być skutecznym i tanim sposobem jej rafinacji z wtrąceń niemetalicznych. Dotychczasowe badania filtracji ciekłej stali (zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i przemysłowych) dały pozytywne wyniki. Usytuowanie filtrów w kadzi pośredniej jest najkorzystniejszym miejscem z uwagi na eliminację możliwości wtórnego utlenienia ciekłej stali. Key words: steel, filtration, ceramic filter, solid non-metallic inclusions, continuous casting Słowa kluczowe[...]

Modelowanie przepływu stali w kadzi pośredniej urządzenia cos w stalowni Baildon Gonar-Bis sp. z o.o. DOI:

Czytaj za darmo! »

Modelling of steel flow in the continuous casting tundish in the steelworks Baildon Gonar-Bis sp. z o.o. Celem badań było zdiagnozowanie warunków hydrodynamicznych występujących w kadzi pośredniej, stosowanej w stalowni Baildon Gonar-Bis. Analizowany obiekt to kadź pośrednia typu "T". Nominalna pojemność kadzi 7,5 Mg ciekłej stali. W związku z tym podjęto działania zmierzające do określenia szczegółowych charakterystyk pracy obiektu. W kadzi rozpatrywano różne zabudowy urządzeniami sterującymi przepływem (UPS). W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań modelowych (fizycznych i numerycznych) identyfikujące charakterystyki przepływowe w kadzi pośredniej. The objective of the study is to diagnose the current condition of the tundish currently used in the steelworks Baildon Gonar-Bis. The investigated object is a “T"-type tundish. The nominal capacity of the tundish is 7.5 Mg of liquid steel. Investigations were undertaken to determine the detailed characteristics of the working conditions of the facility. Different flow control devices configurations in the tundish were tested. The present work include results of both, physical and numerical models that identify the flow characteristics in a tundish. Słowa kluczowe: kadź pośrednia, modelowanie numeryczne, modelowanie fizyczne, przepływy cieczy, regulatory przepływu, czas mieszania Key words: tundish, numerical modelling; physical modelling, flow fluid, regulators of flow, mixing time 2009 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 179 Wstęp. Wzrastające wymagania jakościowe produkcji hutniczej sprawiają, że poszukuje się nowych rozwiązań technologicznych eliminujących niedoskonałości techniki ciągłego odlewania stali. Proces ciągłego odlewania stali pozwala na odlewanie wlewków o kształcie i wymiarach przekroju poprzecznego zbliżonych do wyrobów gotowych. Wymaga to jednak zachowania wysokiej czystości ciekłej stali wprowadzanej do krystalizatora. Ujawnia się tu rola kadzi pośredniej[...]

 Strona 1