Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ FEDORYŃSKI"

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ

Czytaj za darmo! »

Malcolm Sainsbury CHEMIA ZWIĄZKÓW HETEROCYKLICZNYCH Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 r., ISBN 978-83-01-15620-6, stron 147, cena 44,90 zł; Przekład z angielskiego Zbigniew Zawadzki.Malcolm Sainsbury. Recenzowana książka jest elementem serii Niezbędnik chemika. Wszystkie podręczniki wchodzące w skład tej serii przedstawiają w sposób zwięzły wybraną dziedzinę chemii i są adresowane do studentów chemii. W tym przypadku autor podręcznika miał jednak niezwykle trudne zadanie, gdyż w niewielkiej książeczce musiał przedstawić bardzo rozległą dziedzinę chemii bez uproszczeń i w kompetentny sposób. Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że autor wywiązał się z tego zadania znakomicie. Ograniczył się do omówienia chemii sześcio-, pięcio- i czteroczłonowych heterocykli, zawie[...]

Złoty jubileusz katalizy międzyfazowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono historię odkrycia, rozwój koncepcji mechanistycznych i zastosowania praktyczne katalizy międzyfazowej. The history, development of mechanistic concepts and practical uses of phase-transfer catalysis were reviewed, with 51 refs. Pięćdziesiąt lat temu, w październiku 1960 r., w Urzędzie Patentowym PRL zgłoszono wynalazek pt. "Sposób wytwarzania kwasu α-fenylomasłowego do celów farmaceutycznych"1). Opisano w nim katalityczny proces (1) wytwarzania 2-fenylobutyronitrylu w reakcji fenyloacetonitrylu z chlorkiem etylu, prowadzonej wobec 50-proc. wodnego roztworu NaOH i chlorku benzylotrietyloamoniowego (TEBA), katalizatora użytego w ilości 1% mol. (1) Metodę tę opracowano w Katedrze Technologii Organicznej II na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, a autorem koncepcji był późniejszy profesor, a w owym czasie magister Mieczysław Mąkosza. W tym roku obchodzony jest więc złoty jubileusz ogólnej metodologii prowadzenia reakcji z udziałem anionów organicznych, powszechnie stosowanej zarówno w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej, znanej obecnie pod nazwą kataliza międzyfazowa lub kataliza przeniesienia międzyfazowego PTC (phase-transfer catalysis). Autor artykułu miał zaszczyt przez wiele lat współpracować z prof. M. Mąkoszą w obszarze PTC i obserwować jej burzliwy rozwój. Należy podkreślić, że istotnym elementem tej metodologii są sole tetraalkiloamoniowe (TAA). Z okazji jubileuszu przedstawiono w skrócie historię PTC, jej zalety, rozwój koncepcji mechanistycznych z nią związanych i przykłady jej praktycznych zastosowań, zwłaszcza w skali wielkolaboratoryjnej i przemysłowej. M. Mąkosza dokonał odkrycia, wykorzystując krótką notatkę Jarrousse’a z 1951 r., w której autor informował, że fenyloacetonitryl ulega z wysoką wydajnością alkilowaniu chlorkiem etylu w obecności 50-proc. wodnego roztworu NaOH i 20% mol. TEBA2). Alkilowanie bromkiem etylu zachodziło ze znacznie mniejszą wydajnością, zaś z jo[...]

Nowe aspekty alkilowania aryloacetonitryli w warunkach katalizy międzyfazowej

Czytaj za darmo! »

Procesy alkilowania, dialkilowania i cykloalkilowania aryloacetonitryli drugorzędowymi bromoalkanami, 1,2-dihaloetanami i 1,3-dihalopropanami w warunkach katalizy międzyfazowej, w obecności 60-75-proc. wodnych roztworów KOH, zachodzą z wyższymi wydajnościami w porównaniu z reakcjami prowadzonymi wobec 50% NaOH. A review, with about 30 refs., of the phase transfer alkylations, dialkylations and cycloalkylations of arylacetonitriles with the secondary alkyl bromides, 1,2-dihaloethanes and 1,3-dihalopropanes. The increase of the concn. of aq. KOH solns. from 50% up to 60-75% resulted in an increase of the product yield and purity. Pochodne aryloacetonitryli znajdują liczne zastosowania jako półprodukty do syntez amidyn, laktonów, amin, aldehydów oraz kwasów karboksylowych i ic[...]

Badania nad syntezą chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizoseryny

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu asymetrycznych reakcji Darzensa, prowadzonych w warunkach katalizy przeniesienia międzyfazowego (stężone wodne roztwory lub stałe wodorotlenki metali alkalicznych jako zasady, w obecności chiralnych czwartorzędowych soli amoniowych). Badano prowadzoną w tych warunkach reakcję benzaldehydu z estrami kwasu chlorooctowego. Opracowano metodę enzymatycznego rozdziału izomerów[...]

 Strona 1