Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ALFRED KRYSTEK"

Otrzymywanie stabilnego nadwęglanu sodu - ekologicznie bezpiecznego środka bielącego DOI:

Czytaj za darmo! »

W modelowej instalacji zbadano proces otrzymywania stabilnego nadwęglanu sodu metodą suchą - w wyniku addycji nadtlenku wodoru do węglanu sodu w złożu fluidalnym. Określono optymalne parametry technologii wytwarzania nadwęglanu sodu ze szczególnym uwzględnieniem jego stabilizacji w aspekcie możliwości stosowania tego preparatu jako wybielacza chemicznego w środkach do prania. Produkcja wysokogatunkowych proszków do prania wymaga stosowania nadboranu sodu bądź nadwęglanu sodu jako wybielaczy. W kraju nie wytwarza się tych związków, a zapotrzebowanie na nie jest zaspokajane dzięki importowi nadboranu sodu. Światowi producenci środków do prania wykazują coraz większe zainteresowanie nadwęglanem sodu jako równoważnym zamiennikiem nadboranu sodu. Dzięki zastosowaniu nadwęglanu w proszkach do prania unika się zanieczyszczania miejskich ścieków znacznymi ilościami szkodliwych związków boru, a także obniża się temperaturę prania oraz uzyskuje się dobry stopień wybielenia (podobny jak w wypadku nadboranu). Zatem uruchomienie krajowej produkcji nadwęglanu sodu umożliwiłoby podwyższenie jakości wielu gatunków proszków i jednocześnie spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Nadwęglan sodu to handlowa nazwa nadtlenohydratu węglanu sodu o przybliżonym wzorze: Na2C 0 3 l,5 H20 2. Związek ten w wodnym roztworze, w podwyższonej temperaturze, rozkłada się z uwolnieniem tlenu aktywnego, co daje efekt wybielania tkanin podczas prania. Najczęściej stosuje się 10 4- 30-proc. dodatek wybielacza chemicznego do proszków do prania. Podstawową wadą nadwęglanu jest mała stabilność, tj. skłonność do utraty tlenu aktywnego podczas przechowyД О Л PRZEMYSŁ CHEMICZNY 4 ° U 70/10 (1991) wania, a także zbyt szybki rozkład podczas ogrzewania w wodnych roztworach. Nie stabilizowany nadwęglan przechowywany w tempera[...]

Wyznaczanie modeli matematycznych elektrochemicznego procesu otrzymywania chloranu sodu i wykorzystanie ich do określenia optymalnych wartości parametrów węzła elektrolizy DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników badań procesu otrzymywania chloranu sodu w instalacji doświadczalnej opracowano modele matematyczne, określające zależności wydajności prądowej chloranu sodu i jednostkowego zużycia energii elektrycznej od głównych parametrów węzła elektrolizy: stężeń NaCl i NaC103, temperatury i gęstości prądu. Za pomocą tych modeli określono optymalne parametry procesu elektrolizy. Stwierdzono, że optymalne stężenia chlorku i chloranu sodu są podobne do stężeń tych substancji w roztworze uznanym za najlepszy w wyniku badań tradycyjną metodą. W doświadczalnej instalacji wyposażonej w prototypowy elektrolizer przemysłowy wykonano badania procesu otrzymywania chloranu sodu1’ metodą tzw. eksperymentu biernego. Natężenie prądu elektrolizy (do 15 к A), zdolność produkcyjna instalacji (ok. 1340 kg/24 h) i ciągły charakter jej pracy umożliwiły uzyskiwanie wyników o zadowalającej powtarzalności. W czasie badań rejestrowano zmiany następujących niezależnych parametrów: x, stężenie chlorku sodu w roztworze opuszczającym zespół składający się z elektrolizera i reaktora (83,3 h- 139,8 g/dm3); x 2 - stężenie chloranu sodu w roztworze opuszczającym zespół składający się z elektrolizera i reaktora (369 4- 554 g/dm3); x3 - anodowa gęstość prądu (0,67 4- 2,00 kA/m2); xA - temperatura elektrolizy (75 4 85°C). Stwierdzono, że warunki pracy elektrolizera i reaktora umożliwiają traktowanie tego zespołu jako reaktora z idealnym wymieszaniem, tj. takiego, w którym skład roztworu jest identyczny ze składem roztworu odpływającego do dalszego przerobu. Określano następujące parametry zależne: Wp - wydajność prądowa chloranu sodu [%]: G ■ 100 W , = ------------------- (1) mh - I ■ x ■ n Zj - jednostkowe zużycie energii elektrycznej [kW - h/kg NaC103]: U, - 100 (2) n- mh - уу p gdzie: G - ilość chloranu sodu [kg] wytworzona w czasie z [h]; mh - równoważnik elektrochemiczny [0,662 kg NaC103/kA - h]; I - [...]

Doświadczalna eksploatacja elektrolizera DFK-15 w procesie otrzymywania chloranu sodowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki doświadczalnej eksploatacji elektrolizera DFK-15 (nominalne natężenie prądu 15 kA) zbudowanego z sześciu zestawów katodowo-anodowych połączonych szeregowo. Podczas elektrolizy prowadzonej w temp. 75 80°C uzyskiwano dla chloranu sodowego wydajność prądową wynoszącą ok. 94%, a napięcie na elektrolizerze ok. 21 V. Gaz nad roztworem w elektrolizerze (w przeliczeniu na suchą mieszaninę) zawierał: 97,2 -e- 97,5% obj. H2, 2,3 -r 2,5% obj. 0 2 i 0,1 ~ 0,3% obj. Cl2. Chlorany metali alkalicznych (sodowy i potasowy) należą do związków chemicznych o dużym znaczeniu gospodarczym. Ocenia się1’, że światowa zdolność produkcyjna w zakresie chloranów przekracza milion ton rocznie, z czego ponad 80% przypada na chloran sodowy. Otrzymuje się je w procesie bezdiafragmowej elektrolizy wodnych roztworów odpowiednich chlorków; jest to najstarszy realizowany w skali przemysłowej proces elektrochemiczny. Powszechnie uważa się 2+4), że chloran sodowy powstaje w wyniku kilku reakcji, z których pierwsza to elektrochemiczny rozkład chlorku sodowego przedstawiany często równaniem bilansowym: 2 NaCl + 2 H ,0 - 2NaOH + H, + Cl, U) a następne to: absorpcja chloru i dysproporcjonowanie w środowisku o niewielkiej kwasowości: 2 NaOH + Cl2 -> NaCl + NaClO + HzO (2) NaClO + 2 HCIO -► NaC103 + 2 HC1 (5) Jony chloranowe, być może, powstają też w wieloetapowym procesie utleniania elektrochemicznego5 *7): cr ■ CIO~ -> (C 1 0 2 ) -> C 1 0 3 Większość jednak autorów opowiada się za procesem charakteryzowanym przez reakcje (1) -*■ (5). Do niedawna wszystkie te etapy realizowano w jednym aparacie (elektrolizerze), starając się pogodzić sprzeczne niejednokrotnie warunki przebiegu poszczególnych reakcji8’. Tak więc np. w celu przyspieszenia przebiegu reakcji dysproporcjonowania (5), zmniejszenia napięcia na elektrolizerze oraz zwiększenia wydajności krystalizacji trzeba prowadzić elektrolizę w p[...]

 Strona 1