Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Bożena Kukfisz"

Analiza wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie zapalności i intensywności wydzielania dymu wybranych materiałów obiciowych DOI:10.15199/62.2018.12.20


  Statystyki wskazują na dużą liczbę pożarów w obiektach mieszkalnych. Przyczyną tego może być fakt, że dobór materiałów wyposażenia wnętrz w obiektach mieszkalnych, stanowiących strefę pożarową ZL IV, nie podlega tym samym wymaganiom, jak dla obiektów użyteczności publicznej, czyli stref ZL I (przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się), ZL II (przeznaczonych przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się), ZL III (użyteczności publicznej), ZL V (zamieszkania zbiorowego). Materiały stosowane w strefach ZL IV są wyłączone z tych wymagań1). Ponadto materiały w obiektach mieszkalnych mogą być zanieczyszczone cieczami stosowanymi w przemyśle, m.in. olejem hydraulicznym lub olejem silnikowym2, 3). Klasyfikacji materiałów, które są ogólnodostępnymi wyrobami handlowymi na rynku europejskim, dokonano opierając się na wynikach analizy zapalności powierzchniowej i krawędziowej na podstawie normy4) oraz szybkości rozprzestrzeniania płomienia po pionowo umieszczonych próbkach materiałów wykończenia wnętrz na podstawie normy5), a także w wyniku analizy intensywności wydzielania dymu metodą testu jednokomorowego przy dwóch gęstościach 2116 97/12(2018) strumienia promieniowania cieplnego (25 kW/m2 i 50 kW/m2) przy obecności i braku obecności bodźca pilotowego, wykonanej zgodnie z normą6). Wykonano dodatkowe badania dla dwóch materiałów obiciowych zaklasyfikowanych wg tych badań, jako trudno zapalne. Próbkami o nazwach handlowych Arizona oraz Tofe corium pokryto przygotowane wcześniej i wypełnione pianką poliuretanową układy tapicerskie, odzwierciedlające krzesła zgodnie z wymaganiami norm7, 8). W ten sposób określono zachowanie się materiałów w kontakcie z płomieniem zapałki oraz wyrobem tytoniowym (papieros), pomimo że w niektórych publikacjach zaleca się modyfikację i roz[...]

Analiza zagrożeń pożarowo-wybuchowych spowodowanych pyłami palnymi w budynkach przemysłowych


  Wartykule opisano wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych i urządzeń stosowanych w przestrzeni, w której mogą gromadzić się pyły palne. Przedstawiono wyniki badania minimalnej temperatury zapłonu warstwy pyłu (MITL),minimalnej temperatury zapłonu obłoku kurzu (MTCD),maksymalnej dopuszczalnej temperatury powierzchni maszyn (MAST) pracujących w obecności wybranych pyłów palnych i samozapłonu temperatury czterech typów pyłów: węglowego z kopalni doświadczalnej "Barbara", drzewnego, słodu jęczmiennego i pyłu mąki Szymanowskiej. Słowa kluczowe: budynki przemysłowe, wybuchy, pyły palne.Zpunktuwidzenia zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego istotne jest zapobieganie powstawaniu wybuchówspowodowanych przez pyły palne, gdyż zniszczenia mogą osiągać znaczne rozmiary.Wybuchy pyłów palnych materiałów sypkich mogą nastąpić na każdymetapie produkcji w przemyśle spożywczym, drzewnym, farmaceutycznym, górnictwie [1 ÷ 3], zarówno podczas transportu, przetwarzania, magazynowania oraz składowania, szczególnie w przypadkach, gdy niespełnione są podstawowe wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Częstymi konsekwencjami pożarów są nie tylko uszkodzenia urządzeń i maszyn, ale także katastrofy konstrukcji budynków, w których wystąpił zapłon, oraz uszkodzenia obiektów sąsiadujących [4 ÷ 6]. Ochrona przed wybuchem realizowana jest przez unikanie gromadzenia pyłów w miejscach niedozwolonych dzięki stałym kontrolom, utrzymanie pomieszczeń w czystości, likwidowanie nieszczelności urządzeń, eliminowanie źródeł mogących spowodować zapłon materiału, spełnienie przepisów ochrony przeciwpożarowej, niedopuszczanie do tworzenia atmosfer wybuchowych w maszynach, np. przez prowadzenie procesów technologicznych w obecności gazu obojętnego. Uniknięcie atmosfery wybuchowej na poszczególnych etapach produkcji nie zawsze jest możliwe i dlatego należy stosować niezbędne środki chroniące przed pożarem oraz nadmiernym wzr[...]

Podatność palnych pyłów przemysłowych na zapalenie od nagrzanej powierzchni


  Opisano właściwości palne pyłów decydujące o zagrożeniu pożarowo-wybuchowym warstwy lub obłoku pyłów zgodnie z normą PN-EN 50281-2-1:2002. Określono wymagania ochrony przed pożarem i wybuchem elementów konstrukcyjnych budynków i urządzeń w przestrzeniach, w których gromadzi się pył palny oraz opisano warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń stosowanych w strefach zagrożenia wybuchowego zgodnie z normami PN-EN 50281-1-2:2002 oraz PN-EN 60079-10-2:2009. Przedstawiono wyniki minimalnej temperatury zapłonu warstwy (MTZW) i minimalnej temperatury zapłonu obłoku (MTZO) w funkcji grubości warstw wybranych pyłowych produktów zbożowych oraz maksymalne dopuszczalne temperatury powierzchni (MDTP) urządzeń pracujących w ich obecności dla warstw o grubości 5 i 12,5 mm oraz dla obłoku. Określono wartości MTZW w zależności od stopnia rozdrobnienia pyłów drewna i węgla kamiennego. Przedstawiono wyniki MTZW, MTZO i MDTP w zależności od grubości warstwy dla pyłów ziół stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Safety requirements in explosion hazard areas were discussed. Min. ignition temps. of dust layers and clouds were presented as a function of cereal product dust layer thickness and max. acceptable surface temp. of machines operating in the presence of dust clouds and layers. In particular, wood, herb and bituminous coal dusts were taken into consideration. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa Marzena Półka*, Ewa Piechocka, Bożena Kukfisz Podatność palnych pyłów przemysłowych na zapalenie od nagrzanej powierzchni Susceptibility of inflammable industrial dust to ignition from heated surface Mgr inż. Ewa PIECHOCKA w roku 1979 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Jest starszym wykładowcą w Zakładzie Spalania i Teorii Pożarów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Specjalność - chemia polimerów. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, tel.: (22) 561-77-12, fax: (2[...]

Materiały wybuchowe i ich wpływ na środowisko DOI:10.15199/62.2018.11.30


  Toksykologiczne i ekotoksykologiczne konsekwencje użycia wojskowych MW, a zarazem ich negatywny wpływ na środowisko przez lata nie były tematem rozważań naukowych, ze względu na ich zastosowanie w konfliktach wojennych. Postrzeganie tego tematu zaczyna się drastycznie zmieniać, gdyż MW i amunicja w niewielkim stopniu są wykorzystywane w trakcie wojen, a ich przeważające ilości są używane podczas ćwiczeń i szkoleń wojskowych. Użycie amunicji i MW w tego typu działaniach znacząco wpływa na zanieczyszczenie wód, gleby i powietrza1, 2). Aby dokonać analizy środowiskowej na każdym etapie życia MW, należy dokładnie poznać ich specyfikację oraz proces produkcji. Wśród MW nadal najbardziej powszechne są trotyl (TNT), heksogen (RDX) i w mniejszym stopniu oktogen (HMX). Stanowią one także składniki kompozycji mieszanin MW (np. kompozycja B, C-4). W produkcji TNT bardzo toksyczny dla gleby i wód gruntowych jest etap oczyszczania, ze względu na zanieczyszczenie produktu niesymetrycznymi trinitrotoluenami. Po procesach oczyszczania w wodach odpadowych mogą występować w wysokich stężeniach związki nitroaromatyczne, takie jak 1,3,5-trinitrobenzen, 1-metylo-2,4-dinitrobenzen, 1-metylo-2,6-dinitrobenzen i 2-metylo-3,5-dinitrobenzoamina3, 4). Ze względu na małą lotność toksycznych składników odpad jest suszony, a następnie spalany. Ostatnio coraz częściej pojawiają się wyniki pomiarów emisji metali ciężkich i materiałów energetycznych, związanych z używaniem amunicji oraz wyniki oznaczania ilości tych zanieczyszczeń w glebie i wodzie1, 5-7). Pomiary te obejmują także ilość ołowiu pobieranego przez ptaki oraz narażenie ludzi na obecność ołowiu poprzez bezpo1958 97/11(2018) Dr inż. Bożena KUKFISZ - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w numerze 5/2018, str. 1096. Table 1. Mass of explosive materials (MW) deposited as a result of high-order type of detonation10, 11) Tabela 1. Masa MW zdeponowanych w wyniku detonacji typu high-or[...]

Use of an extinguishing powder for reducing industrial dust explosion hazards. Wykorzystanie wybranego proszku gaśniczego do ograniczania wybuchowości pyłów przemysłowych


  NaHCO3-contg. extinguishing powder was added to pine wood dust, wheat flour, malt dust, corn starch and coal dust to decrease explosion hazard. The expts. were carried out in 20 dm3 spherical vessel to det. the max. inerting explosion pressure and max. rate of the pressure rise vs. amt. of the added powder. The lowest inerting concn. of the powder was 1250 g/m3 for wheat flour, and the highest was 2850 kg/m3 for pine wood dust. Przedstawiono wyniki badań wpływu proszku gaśniczego typu BC, zawierającego jako główny składnik wodorowęglan sodu, na ciśnienie wybuchu i szybkość narastania ciśnienia wybuchu dla pyłów drewna sosnowego, mąki szymanowskiej, słodu jęczmiennego, skrobi kukurydzianej oraz węgla. Badania przeprowadzono w komorze sferycznej o objętości 20 dm3 wg normy PN-EN 14034:2011. Maksymalne stężenia inertyzujące proszku typu BC określono na podstawie uzyskanych zależności tzn. maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu od ilości dodanego proszku gaśniczego. Najniższą wartość stężenia inertyzującego uzyskano dla mąki szymanowskiej (1250 g/m3), a najwyższą dla pyłu drewna sosnowego (2850 kg/m3).Intensywne prace nad zapobieganiem wybuchom pyłów w procesach przemysłowych oraz ograniczaniem ich skutków trwają już ponad 100 lat. Mimo szeroko zakrojonych badań, wybuchy pyłów nadal stanowią realne zagrożenie w wielu gałęziach przemysłu. Istotnym problemem utrudniającym przewidywanie przebiegu i następstw wybuchów pyłu jest niedostatek metod określania rzeczywistych struktur obłoków pyłu i procesów rozprzestrzeniania się w nich płomieni. Istotna część teoretycznych i doświadczalnych prac nad wybuchowością pyłów przemysłowych dotyczy wpływu stężenia tlenu oraz obecności niepalnych cząstek ciał stałych na przebieg wybuchu. Obecnie bierze się pod uwagę kilka metod zapobiegania wybuchom już wytworzonych obłoków pyłów. [...]

Study on inertization of dust-air mixtures Badania inertyzacji mieszanin pyłowo-powietrznych DOI:10.12916/przemchem.2014.103


  Wheat flour, pine and coal dusts-air mixts. were inetrized by addn. of N2 to O2 content 18% by vol. and studied for explosibility. The wheat flour dust showed the highest min. ignition and selfignition temps., the highest allowable surface temp. of machines in the dust, and the lowest max. explosion pressure and max. rate of pressure rise. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad inertyzacją mieszanin pyłowo-powietrznych na stanowisku do oznaczania skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia oraz na stanowisku do oznaczania granicznego stężenia tlenu w obłokach pyłu. Badano próbki pyłów mąki pszennej, drewna sosnowego oraz węgla kamiennego, o rozmiarze ziaren do 200 μm. Do inertyzacji wykorzystano dodatek azotu, obniżający zawartość tlenu w badanych mieszaninach. Zbadano parametry wybuchowości poszczególnych pyłów, oznaczono charakterystyczne wartości temperatur dla procesu ich samozapalenia oraz określono zależność tych temperatur od zawartości tlenu w mieszaninie pyłowo-powietrznej. Oznaczono także wartości granicznego stężenia tlenu w mieszaninie pyłpowietrze- azot dla poszczególnych pyłów. Wybuchy mieszanin pyłowych stwarzają istotne zagrożenia w procesach technologicznych, w których operuje się rozdrobnionym materiałem palnym jako surowcem (lub uzyskuje się sproszkowany produkt lub produkt uboczny). Prowadzone do tej pory prace badawcze i teoretyczne pozwoliły na wypracowanie metod zapobiegania wybuchom mieszanin pyłowo-powietrznych lub łagodzenia skutków takich wybuchów wewnątrz urządzeń. Wybuchowi można zapobiegać, unikając tworzenia mieszaniny wybuchowej poprzez inertyzację gazami obojętnymi (azot, ditlenek węgla). Poprzez częściową inertyzację można złagodzić skutki wybuchu wewnątrz urządzenia1). Prawidłowy dobór i skuteczne zastosowanie odpowiedniej metody, środka inertyzującego i ilości tego środka wymaga wiedzy na temat parametrów opisujących właściwości palno-wybuchowe mieszaniny pyłowo-powietrz[...]

Analysis of explosive parameters of some herb dusts in pharmaceutical industry Analiza parametrów wybuchowości pyłów ziół w przemyśle farmaceutycznym DOI:10.12916/przemchem.2014.1942


  Dust of hops, lemon balm leafs, sennae fruits, nettle roots and valerian roots (particle size below 71 [mikro]m, concns. 125-1250 g/m3) were studied for explosion hazards. The max. explosion pressure and the max. rates of pressure rise of dust clouds were detd. by std. methods. The pressure rise rate varied from 193 bar/s (sennae fruits) up to 285 bar/s (valerian roots) at dust concn. 1000 g/m3. Przedstawiono analizę parametrów wybuchowości pyłów, które pozwalają na określenie zagrożenia wybuchowego stwarzanego przez pyły uzyskane z wybranych ziół, wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Badania w skali laboratoryjnej prowadzono wykorzystując stanowisko do oznaczania maksymalnej wartości ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu obłoków pyłu. Przedstawiono wyniki badań próbek pyłu szyszek chmielu, liścia melisy, owocu senesu, korzenia pokrzywy oraz korzenia kozłka lekarskiego o rozmiarze ziaren nie większym niż 71 [mikro]m. Oznaczono także klasy wybuchowości dla badanych pyłów przemysłu farmaceutycznego. Pyły palne niosą ze sobą jedne z największych zagrożeń, jakimi są pożary i wybuchy. Zagrożenia te pojawiają się w wielu gałęziach przemysłu, gdzie podczas pracy dochodzi do powstawania obłoków pyłów, jak również ich nagromadzenia w warstwie. Pyły o właściwościach zapalnych mogą być wytworzone podczas produkcji (np. produkcja skrobi kukurydzianej lub proszku aluminiowego), obróbki metali (aluminium, magnez), polerowania, a także cięcia. Często są niepożądanym efektem przechowywania, transportowania lub przetwarzania stałych materiałów palnych, takich jak drewno, węgiel, tworzywa sztuczne. Zjawiska te często są spotykane w przemyśle drzewnym, górniczym, spożywczym oraz w przemyśle farmaceutycznym i jego coraz bardziej rozwijającym się profilu zielarskim. Zagrożenie wybuchem, powstałe przez pyły palne, powstaje poprzez tworzenie mieszaniny pyłowo-powietrznej ze źró[...]

Efficiency analysis of the sorbents used to adsorb the vapors of petroleum products during rescue and firefighting actions Analiza skuteczności wybranych sorbentów wykorzystanych do pochłaniania par substancji ropopochodnych w działaniach ratowniczych DOI:10.15199/62.2015.3.13


  Five com. mineral and polymeric sorbents were studied for adsorption capacity of gasolines and PhH at 20°C under 1013.25 hPa and compared with an activated C sample. The best sorbent was selected and recommended for practical use. Przedstawiono klasyfikację oraz kryteria doboru sorbentów w działaniach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiono też analizę zdolności pochłaniania przez wytypowane dostępne na rynku sorbenty komercyjne par takich sorbatów, jak benzyna 95, benzyna 98 oraz benzen. Porównano zdolności adsorpcyjne węgli aktywnych z badanymi sorbentami. Stwierdzono, że wytypowane sorbenty mogą być stosowane jako pochłaniacze par paliwa np. w pojazdach samochodowych lub na stacjach benzynowych. Ogromne ilości ropopochodnych paliw płynnych i ciekłych chemikaliów są codziennie przewożone na terenie kraju środkami transportu drogowego, szlakami kolejowymi i wodnymi. W dużych ilościach substancje te można znaleźć także w miejscach ich załadunku, przeładunku i magazynowania, na stacjach paliw, w zakładach przemysłowych i w warsztatach. Z uwagi na szerokie wykorzystanie, przetwarzanie i magazynowanie substancji ropopochodnych nieuniknione są przypadki ich niekontrolowanego uwolnienia do środowiska na skutek wypadków, katastrof, nieszczelności, nieuwagi lub też działania umyślnego. Procesy przemysłowe, podczas których powstają w dużych ilościach pary to napełnianie i opróżnianie zbiorników oraz dobowe wahania ciśnienia i temperatury w układzie para-ciecz. Wzrost poziomu cieczy w napełnionym zbiorniku powoduje sprężanie nasyconego parami benzyny powietrza i otwarcie zaworów bezpieczeństwa. Wówczas pary (np. benzyny) uchodzą wraz z powietrzem na zewnątrz, co stwarza zagrożenie pożarowe oraz ekologiczne. W tym przypadku należy szukać najbardziej odpowiednich rozwiązań, które znacząco ograniczą emisję par paliwa do atmosfery środowiska naturalnego. Od wielu lat do procesu oczyszczania fazy lotnej z zaniec[...]

Study on non-polar liquid infiltration into the soil Badania pochłaniania cieczy niepolarnych przez glebę DOI:10.15199/62.2016.5.6


  An artificial soil (gravel and sand up to 4 mm grain size) was used for infiltration of water-suspended gas oil in presence of com. foaming agents at room and elevated (55-60°C) temps. Only the addn. of Moussol APS agent resulted in a substantial increase in the infiltration time. Przedstawiono ocenę wyników badań doświadczalnych przenikalności sorpcyjnej gleb dla cieczy niepolarnych po ich uwolnieniu z instalacji. Przedstawiono wpływ środków powierzchniowo czynnych stosowanych podczas gaszenia pożarów niepolarnych cieczy palnych na zmianę czasu przenikania, a także określono wpływ wzrostu temperatury gleby, który występuje, jeśli uwolnione ciecze się palą. Wiedza dotycząca przesiąkania cieczy niepolarnej do gleby okazuje się konieczna, aby zrozumieć procedury izolowania i oczyszczania wycieków niebezpiecznych substancji, które zostają uwolnione z instalacji do otaczającego środowiska. Zakres przesiąkania cieczy niepolarnej do gleby zależy od charakterystyki i właściwości cieczy oraz parametrów gleby. Obecnie stosowane są rozmaite materiały sorpcyjne do usuwania wycieków cieczy z powierzchni, które obejmują materiały, papier oraz granulaty oparte na rozmaitych materiałach o dobrych właściwościach sorpcyjnych. Jednakże materiały te nie są w stanie usunąć rozlanej cieczy, aby umożliwić ponowne wykorzystanie skażonego terenu. Niektóre piany gaśnicze zawierające substancje powierzchniowo czynne wykazują lepsze właściwości w tym zakresie1), ze względu na fakt, że zawarte w nich substancje powierzchniowo czynne absorbują oleje do takiego stopnia, że po usunięciu emulsji powierzchnia staje się czysta do głębokości swojej porowatości. Granulowane sorbenty i sorbenty występujące w stanie luźnym nie mają takich zdolności. Piany gaśnicze zawierające substancje powierzchniowo czynne umieszczone na powierzchni[...]

Impact of flame retardants on smoke generating properties of acrylic pressure-sensitive adhesive transfer tapes Wpływ środków ogniochronnych na właściwości dymotwórcze poliakrylanowych samoprzylepnych taśm transferowych DOI:10.15199/62.2017.5.24


  A com. polyacrylic pressure-sensitive adhesive was modified by addn. up to 35% by mass of 2 com. flame retardants (expanded graphite or a N-P-retardant) used for covering a polyester film substrate, cured with Al acetylacetonate and studied for smoke generation during flame or flameless combustion under IR irradn. of 25 KW/m2 by detg. of sp. smoke d. The expanded graphite was an efficient smoke suppressant. Przedstawiono wyniki badania zmian gęstości optycznej właściwej dymu w czasie w procesie spalania płomieniowego i bezpłomieniowego klejów akrylowych na bazie akrylanu 2-etyloheksylu, akrylanu butylu oraz kwasu akrylowego nie modyfikowanych oraz modyfikowanych różnymi zawartościami środków ognioochronnych, takich jak grafit ekspandowany (EG) oraz bezhalogenowy uniepalniacz azotowo-fosforowy o nazwie handlowej Ecoret MP. W badaniach stosowano metodę testu jednokomorowego. Efektywne stężenia dodatków środków ogniochronnych określono na podstawie uzyskanych zależności maksymalnej gęstości optycznej właściwej (Dsmax), czasu do osiągnięcia Dsmax oraz gęstości optycznej właściwej w 4. min badania (Ds4min). Najmniejsze wartości Dsmax uzyskiwano w przypadku modyfikacji za pomocą EG, zarówno podczas spalania płomieniowego, jak i bezpłomieniowego. Lepszym supresantem dymu w analizowanych materiałach polimerowych okazał się EG. Na dymotwórczość procesu spalania materiałów polimerowych ma wpływ rodzaj spalanego materiału oraz rodzaj spalania (płomieniowe, bezpłomieniowe)1). Dymotwórczość i toksyczność produktów termicznego rozkładu materiałów polimerowych zależą od chemicznego składu podstawowych składników (plastyfikatory, wypełniacze), które są stosowane w celu poprawy właściwości użytkowych materiału polimerowego. Skuteczność antypirenów zależy od ich działania w fazie stałej lub ciekłej2, 3). Ze względu na różne mechanizmy działania podczas spalania mogą one zwiększać ilość wydzielanego dymu, gdy wskutek ich działania dochod[...]

 Strona 1  Następna strona »