Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MIECZYSŁAW R. BAŁYS"

Porównanie rozdziału mieszaniny CH4-N2 na węglowym sicie molekularnym i zeolicie naturalnym

Czytaj za darmo! »

Porównano próbki węglowego sita molekularnego i naturalnego oraz modyfikowanego zeolitu pod względem ich przydatności do odzysku metanu z mieszaniny CH4-N2 w procesie PSA kontrolowanym przez równowagę i kinetykę adsorpcji. Charakterystyki adsorpcyjne uzyskano z izoterm adsorpcji azotu w temp. 77 K. W warunkach dynamicznych, na kolumnie o wysokości 1 m dla wzorcowej mieszaniny CH4-N2 (45% [...]

Dynamiczna symulacja dwuetapowej destylacji w ramach koncepcji Przemysł 4.0 DOI:10.15199/62.2018.3.14


  Ciągły rozwój nowych technologii i próby ich wykorzystania w przemyśle powodują, że po trzeciej rewolucji przemysłowej przyszedł czas na kolejną. Czwarta rewolucja przemysłowa określa-na również terminem Przemysł 4.0 (Industrie 4.0, Industry 4.0) to idea wykorzystująca w głównej mierze osiągnięcia współczesnego świata, takie jak "Internet rzeczy" IoT (Internet of things) oraz sztuczna inteligencja, do całkowitej przebudowy struktur i organizacji procesów produkcyjnych1). Globalny dostęp do dużych zbiorów danych, ich dynamiczne przetwarzanie i analiza w czasie rzeczywistym, upowszechnienie wykorzystania robotów w różnych etapach produkcji, powstawanie "inteligentnej" fabryki (smart factory) oraz nowe możliwości obliczeniowe pozwalają na ukierunkowanie produkcji na ciągle zmieniające się potrzeby klienta oraz na dokonywanie kosztowych i produktowych optymalizacji procesów2). Koncepcja Industrie 4.0 po raz pierwszy została zdefiniowana przez niemiecki rząd w opisie strategii High-Tech 2020 przedstawionej w 2013 r.3). Pracę nad podobnymi koncepcjami bazującymi na wykorzystaniu nowych narzędzi technologicznych w celu osiągnięcia przewagi przemysłu swojego kraju są prowadzone w wielu ośrodkach naukowo-badawczych na całym świecie (np. program "Made in China 2025")4, 5). W Polsce także rozpoczął się proces przeobrażania gospodarki6) zgodnie z ideami nowej rewolucji, zauważalny szczególnie w przypadku dużych koncernów, gdzie nacisk jest położony na produkcję masową. Globalny rozwój rynku m.in. chemikaliów wymaga od polskich firm ciągłego specjalistycznego rozwoju oraz wejścia w atrakcyjne, istniejące już łańcuchy produkcyjne. Pomóc w tym ma strategiczny projekt "Polska platforma Przemysłu 4.0"7), przedstawiony w trakcie jednej z największych w Polsce konferencji Impact’17 poświęconej czwartej rewolucji przemysłowej. Projekt, którego celem jest koordynowanie i wspieranie przedsiębiorców we wdrażaniu rozwiązań tej koncepcji poprzez[...]

Ocena skuteczności materiałów stosowanych do osuszania sprężonego gazu ziemnego (CNG

Czytaj za darmo! »

Poszukiwanie nowych źródeł energii i alternatywnych paliw przyczynia się do wykorzystania paliw tradycyjnych w sposób bardziej ekonomiczny oraz efektywny i ekologiczny. Dobrą ilustracją takiego stwierdzenia jest wykorzystanie sprężonego gazu ziemnego CNG (ang. Compressed Natural Gas) jako paliwa napędzającego pojazdy NGV (ang. Natural Gas Vehicles). Pierwszy silnik zasilany gazem ziemnym skonstruowany został w połowie dziewiętnastego wieku (Romaniszyn, 2007) [1], ale dopiero w drugiej połowie wieku dwudziestego pojawiło się realne zainteresowanie tym paliwem, powodowane głównie chęcią zmniejszenia skutków kryzysów paliwowych. Istotną zaletą sprężonego gazu ziemnego jako paliwa jest między innymi to, że droga od pozyskania paliwa do produktu finalnego jest krótka i technologicznie niezbyt skomplikowana. W tym ujęciu stale ważnym problemem związanym z możliwością zastosowania sprężonego gazu ziemnego jako wysokojakościowego paliwa jest obniżenie w nim zawartości pary wodnej w stopniu umożliwiającym korzystanie z niego w krajowych warunkach klimatycznych, w szczególności w okresie zimowym. Przy zbyt dużej zawartości wilgoci mogą w niskich temperaturach tworzyć się kondensaty wodne, które utrudniają właściwą pracę układu zapłonowego w pojazdach oraz w stacjach tankowania paliwa gazowego. Jakość paliwa CNG Własności paliwa jako handlowego produktu, przeznaczonego dla indywidualnych odbiorców w Polsce, określają różnego rodzaju dyrektywy oraz normy dotyczące jakości gazu, granicznych wartości parametrów charakterystycznych, bezpiecznego eksploatowania poszczególnych instalacji, jak również ochrony środowiska i jego użytkowników. W zakresie zawartości wilgoci Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2008 [2] określa maksymalną dopuszczalną zawartość wilgoci na poziomie 30 mg/m3 dla gazu w temperaturze -20oC i pod ciśnieniem 20 MPa. Gaz ziemny dostarczany jest zwykle do stacji tankowania pojazdów z gazociągów zasilających [...]

Supercritical methane adsorption isotherms on microporous activated carbon nadkrytyczne izotermy adsorpcji metanu na mikroporowatych węglach aktywnych DOI:10.15199/62.2017.4.30


  High-pressure MeH excess adsorption isotherms up to 15 MPa were detd. by a gravimetric method at 298 K, 323 K and 343 K for (i) activated C samples made of waste polymers, and 2 com. activated C samples: (ii) Norit CNR 115 and (iii) Chemviron WS480. The results were described by Dubinin-Radushkevich and Langmuir equations. A linear relationship between the max. of adsorption and inverse temp. was established. The micropore volumes for activted C calcd. from the MeH adsorption isotherm at 298K (i) 0.276, (ii) 0.317 and (iii) 0.294 cm3/g, were lower than those calcd. from low-temperature N2 adsorption at 77.3 K: (i) 0.409, (ii) 0.553 and (iii) 0.398 cm3/g. Dla próbek trzech węgli aktywnych (węgiel otrzymany z mieszaniny odpadów polimerowych, Norit CNR115 i Chemviron WS480) wyznaczono metodą wagową w temp. 298, 323 i 343 K wysokociśnieniowe izotermy adsorpcji metanu do ciśnienia 15 MPa. Zaobserwowano występowanie maksimum adsorpcji nadmiarowej. Wyniki zinterpretowano, opierając się na równaniu Dubinina i Raduszkiewicza oraz Langmuira. Stwierdzono zależność liniową między maksymalną adsorpcją a odwrotnością temperatury. Stwierdzono, że obliczone z izoterm adsorpcji metanu w temp. 298 K wartości objętości mikroporów 0,276, 0,317 i 0,294 cm3/g są niższe od wyznaczanych z niskotemperaturowej (77,3 K) adsorpcji azotu 0,409, 0,553 i 0,398 cm3/g. Badania wysokociśnieniowej adsorpcji gazów stają się w ostatnich latach coraz popularniejsze ze względu na rosnącą liczbę zastosowań procesów adsorpcyjnych prowadzonych w szerokim zakresie ciśnień i temperatury. Można tu wymienić separację i oczyszczanie gazów1, 2), magazynowanie paliw gazowych (metan, wodór) w temperaturze otoczenia3), sekwestrację ditlenku węgla4), a także eksplorację niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego5). Znajomość danych empirycznych w układzie adsorbent-adsorbat w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury pozwala na ustalenie zasadności techniczno-ekonomicznej w[...]

 Strona 1