Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANNA ZYCH LECH KWIATKOWSKI"

Wpływ obecności wybranych związków utleniających Al na właściwości ochronne amorfi cznych powłok fosforanowych na stopie Al 2024-T3

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było określenie wpływu wybranych związków utleniających Al na właściwości ochronne amorfi cznych powłok fosforanowych na powierzchni stopu 2024-T3. Proces fosforanowania amorfi cznego przeprowadzono w roztworze fosforanów z dodatkami anionów molibdenianowych, nadmanganianowych oraz jako niezależny wariant roztwór z dodatkiem kwasu cytrynowego. Odporność korozyjną wytworzonych powłok oceniono na podstawie wyników pomiarów impedancyjnych oraz polaryzacyjnych, które wykonano w mieszaninie siarczanu sodu z chlorkiem sodu bez oraz z wodnym ekstraktem antykorozyjnego pigmentu fosforanu cynku. Najlepszą odporność na korozję wżerową wykazała powłoka wytworzona w roztworze z dodatkiem soli manganu(VII), natomiast najlepszą odpornością na korozję ogólną powłoka uzyskana w roztworz[...]

Możliwości modyfi kacji chemicznej obróbki powierzchniowej powierzchni stopu AA2024-T3 w celu podwyższenia właściwości ochronnych amorfi cznych powłok fosforanowych

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było uzyskanie poprawy właściwości ochronnych amorfi cznych powłok fosforanowych na powierzchni stopu Al 2024-T3 przez modyfi kację całej technologii procesu. Przeprowadzone badania woltamperometryczne i impedancyjne wykazały, że elektrochemiczna obróbka powierzchni stopu AA2024-T3 powodująca w pewnym stopniu usunięcie Cu z powierzchni przed procesem fosforanowania amorfi cznego, wpływa na podwyższenie właściwości ochronnych wytworzonej powłoki. Jednakże dopiero fi nalne uszczelnienie powłoki fosforanowej, hybrydową warstwą związków Si z wbudowanym inhibitorem korozji Cu, uzyskane w procesie zol-żel prowadzi do porównywalnych z chromianowaniem wyników. Słowa kluczowe: stop aluminium, amorfi czna powłoka fosforanowa, odporność korozyjna Modifi cation of chemical surface treatment of AA2024-T3 alloy to increase protective properties of amorphous phosphate coating The aim of the work was a modifi cation of phosphating technology of AA 2024-T3 for the improvement of the protective properties of amorphous phosphate coatings. From the results of voltammetric and impedance measurements it is indicated that electrochemical de-smutting along with partial Cu removal from the surface prior to phosphating increases corrosion resistance of the coating. However, only a combination of electrochemical pre-treatment and phosphating with a sealing post-treatment by means of hybrid coating formed in sol-gel process provided a corrosion protection assessed by electrochemical methods similar to chromate coatings. Keywords: aluminium alloy, amorphous phosphate coating, corrosion resistance ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Obowiązujący w wielu gałęziach przemysłu zakaz stosowania obróbki powierzchniowej w roztworach zawierających Cr(VI) wygenerował szereg nowych preparatów i rozwiązań technologicznych wprowadzających tzw. bezchrom[...]

WPŁYW CHEMICZNEJ OBRÓBKI WSTĘPNEJ STOPÓW ALUMINIUM SERII 2000 NA WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE POWŁOK ORGANICZNYCH

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu było zbadanie wpływu rodzaju powłoki konwersyjnej wytworzonej na stopie aluminium AA2024‐T3 na właściwości ochronne powłoki organicznej, w porównaniu z powłoką chromianową zawierającą Cr(VI). Uwzględniono powłokę otrzymaną w procesie zol‐żel oraz amorficzną powłokę fosforanowo‐tlenkową. Właściwości ochronne układów powłokowych badano w obojętnej mgle solnej oraz za pomocą metod elektrochemicznych, metodą potencjodynamiczną i elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Pomimo że istnieją różnice we właściwościach ochronnych pomiędzy obróbką zol‐żel i chromianowaniem, to pierwsza z metod jest bardziej skuteczna od innych alternatywnych w stosunku do chromianowania procesów chemicznych. Dobór odpowiedniego inhibitora uczestniczącego w procesie zol‐żel jest istotnym krokiem w projektowaniu systemu ochronnego. Słowa kluczowe: stopy aluminium, powłoka konwersyjna, fosforanowanie amorficzne, zol‐żel, powłoka organiczna THE EFFECT OF CHEMICAL PRE-TREATMENT OF ALUMINIUM ALLOYS 2xxx SERIES ON THE PROTECTIVE PROPERTIES OF ORGANIC COATINGS The aim of this work is to investigate the effect of a type of conversion layer formed on AA2024‐T3, on the protective properties of an organic coating in comparison with chromating. Amorphous phosphating and sol gel process were taken into consideration. Protective properties of the systems were assessed by means of neutral salt spray test (NSS) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Although there is still a difference between sol‐gel pre‐treatment and chromating in terms of protective properties of the resulted coatings it seen that the former method is much more efficient than other chemical processes. A choice of the effective inhibitor included in a sol‐gel pre‐treatment is a crucial step in the design of protective system. Keywords: aluminium alloys, conversion coating, amorphouse phosphating, sol‐gel, organi[...]

 Strona 1