Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT STRAKA"

PRZENIKANIE CIEPŁA PRZEZ RURY OBUSTRONNIE ŻEBROWANE ZE SKRĘCENIEM WZDŁUŻNYCH ŻEBER WEWNĘTRZNYCH


  W artykule zaprezentowano wyniki badań procesu przenikania ciepła w monometalicznych rurach obustronnie żebrowanych ze skręceniem wzdłużnych żeber wewnętrznych. Unikatowa technologia produkcji pozwala na wykonanie żeber wewnętrznych o różnym kącie skręcenia, który wpływa na ilość wymienianego ciepła pomiędzy opływającymi rurę czynnikami. Zaprojektowano i zbudowano stanowisko pomiarowe pozwalające na wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła na ożebrowanej powierzchni wewnętrznej. Przedstawiono wyliczenia dla typoszeregu rur charakteryzujących się różnym kątem pochylenia linii śrubowej. Otrzymane wyniki wskazują, że możliwe jest nawet dwukrotne zwiększenie mocy cieplnej rur. Badania wykonano dla oleju transformatorowego płynącego wewnątrz rury omywanej na zewnątrz powietrzem atmosferycznym. Słowa kluczowe: wymiana ciepła, rury wewnętrznie żebrowane, skręcenie żeber wewnętrznych HEAT TRANSFER IN BOTH-SIDE FINNED TUBES WITH SCREW-SHAPE INTERNAL FINS The paper presents the thermal investigations of the monometallic externally and internally finned tubes employed in crossflow heat exchangers. The tubes differed from one another by the helix angle of internal fins. The air has been used as an outside coolant while the hot transformer oil flowed inside a tube. The laboratory stand has been designed and constructed. The measurements have been carried out to determine the heat transfer coefficient (HTC) at the inner side of tubes, while the HTC at the air side has been calculated with the use of correlations published in literature. The impact of the helix angle of the internal fins on heat transfer in tubes has been examined. It has been clearly proved, that increasing the helix angle results in an intensification of heat transfer between inside and outside fluids. Graphs have been plotted allowing to determine HTC in the terms of Reynolds number. The presented methodology and results can be useful for the design of heat exchanger tubes. Key[...]

Zastosowanie metody kratowego równania Boltzmanna do modelowania w metalurgii i inżynierii materiałowej DOI:10.15199/24.2018.4.9


  Lattice Boltzmann Method (LBM) jest stosunkowo nową i mało znaną w Polsce metodą. Prawdopodobnie dlatego jej nazwa w języku polskim nie jest unormowana. W języku angielskim trudno jest również znaleźć jednoznaczne i precyzyjne sformułowanie nazwy tej metody. Z tego też względu powstają trudności w tłumaczeniu nazwy tej metody na język polski. Najczęściej stosowane jest następujące nazewnictwo: siatkowa metoda Boltzmanna, kratowa metoda Boltzmanna oraz metoda siatek Boltzmanna. Brakującym elementem stwarzającym trudności interpretacyjne samej nazwy jest słowo równanie, ponieważ metoda ta nie jest ani metodą Boltzmanna, ani nie istnieją również siatki lub kratki Boltzmanna. Istnieje jednak równanie Boltzmanna i jedną z jego postaci lub wariantów jest kratowe (lub siatkowe) równanie Boltzmanna. Metodę tą można by było wówczas określić jako "Metoda kratowego równania Boltzmanna". Podobne nazewnictwo przyjęto na przykład w językach ukraińskim i rosyjskim. Również w języku angielskim często można spotkać skrót LBE - Lattice Boltzmann Equation. Podstawą metody jest rozwiązanie transportowego równania Boltzmanna: (1) gdzie: f(x,u,t) - funkcja rozkładu cząstek, x i ξ - zmienne przestrzeni fazowej (współrzędna i prędkości), t - czas, F - siła zewnętrzna (na przykład grawitacja), m - masa, u - prędkość makroskopowa, W - operator kolizji. Funkcja rozkładu cząstek po kierunkach i prędkościach jest funkcją Maxwella, tak więc wzdłuż dowolnego kierunku przestrzeni cząstki mają prędkości według rozkładu Gaussa : (2) gdzie: x - prędkości mikroskopowe, R - stała gazowa, D - wymiar przestrzeni, ρ - gęstość gazu, T - temperatura. Zostało udowodnione, że równanie Boltzmanna w hydrodynamicznym przedziale jest równoważne równaniu Naviera-Stokesa (przy zastosowaniu równania Boltzmanna do ruchu cieczy lub gazu, uzyskiwane wielkości w skali makroskopowej są tożsame wielkościom uzyskiwanym przy rozwiązywaniu równania Naviera-Stokesa). [...]

Wpływ modelu własności gazu na rozkład radiacyjnego strumienia ciepła w piecu przepychowym


  W pracy przedstawiono trójwymiarowy model numeryczny wymiany ciepła w czasie nagrzewania wsadu w piecu przepychowym przy zastosowaniu metody elementów skończonych. Radiacyjną wymianę ciepła w komorze pieca realizowano opierając się na metodzie stre- fowej. Strumień energii radiacyjnej docierającej do powierzchni nagrzewanego wsadu wyznaczano prowadząc obliczenia jasności w wie- lopowierzchniowym układzie zamkniętym, jakim jest komora pieca przepychowego wypełnionego ośrodkiem emitująco-pochłaniającym. Analizowano wpływ zastosowanego modelu własności gazu na rozkład gęstości strumienia ciepła na długości pieca przepychowego. Three dimensional numerical heat transfer model of the charge heating in the pusher furnace based on finite element method has been presented. The zone method was used in modelling the radiation heat transfer in the furnace chamber. The radiation energy flux which reaches the surface of the hot charge has been estimated from the brightness calculation in multi-surface closed system. The pusher furnace chamber filled with emitting-absorbing medium can be treated as a multi-surface closed system. The influence of the gas model on the variation of the heat flux along the length of the pusher furnace has been analyzed. Słowa kluczowe: promieniowanie cieplne, piec przepychowy, metoda elementów skończonych Key words: radiation heat transfer, pusher furnace, finite element method 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 46 Obliczenia wpływu zastosowanego modelu wła- sności gazu na rozkład gęstości strumienia ciepła na długości pieca przepychowego prowadzono przy użyciu modelu matematycznego radiacyjnej wymiany ciepła opartego na metodzie jasności i stosunków konfiguracji z podziałem pieca na strefy. Dodatkowo uwzględnio- no różne właściwości radiacyjne bryły gazu. Model ten sprzęgnięto z modelem nagrzewania wsadu, stanowiąc jego uzupełnienie o podstawowe mechanizmy wymia- ny ciepła. Do stworzenia modelu numerycznego wyko- r[...]

 Strona 1