Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Anna Bugała"

Polski handel zagraniczny groszkiem mrożonym i konserwowym

Czytaj za darmo! »

Green peas is used in Poland in 70% for processing - mainly in production of frozen and tinned peas. The export of frozen peas in 2004-2006 increased comparing to 2001-2003 by 56%. The export of tinned peas grew by 32%. The green peas are being sold mainly to CIS countries (especially Russia), to new member of EU and Canada. Groch (Pisum sativum) wykorzystywany jest w Polsce w 70% do przetwó[...]

Polski handel zagraniczny przetworami pomidorowymi

Czytaj za darmo! »

Zbiory świeżych pomidorów w 2007 r. osiągnęły rekordowy poziom 277 tys. t. Produkcja keczupu i sosów pomidorowych wzrosła w stosunku do 2003 r. o ponad 60%; ten wzrost produkcji wynikał przede wszystkim ze zwiększenia importu koncentratu pomidorowego do produkcji keczupu. Produkcja soków była większa o 36%, a mrożonek o 79%. Produkcja koncentratu pomidorowego utrzymywała się w tym okresie na p[...]

Eksport produktów ogrodnictwa do Rosji

Czytaj za darmo! »

Rosja jest głównym pozaunijnym odbiorcą polskich produktów rolno-żywnościowych. W strukturze sprzedaży na ten rynek dominują produkty przetworzone (głównie przetwory owocowo-warzywne, mięsne, zbożowe i cukiernicze) oraz mięso, owoce, warzywa i cukier. Udział Rosji w wartości polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych w 2007 r. wynosił 4,6% wobec 7,7% w 2004 r. W polskim eksporcie produktów ogrodnictwa udział Rosji w 2007 r. wynosił 6,6%, a w 2004 r. - 12,6%. Zmniejszenie znaczenia Rosji w sprzedaży wynikało głównie z wprowadzenia w listopadzie 2005 r. ograniczeń w przywozie z Polski świeżych owoców i warzyw oraz suszy owocowych i warzywnych. Ograniczenia te zniesiono w listopadzie 2008 r. Wprowadzone zostały natomiast nowe przepisy dotyczące eksportu owoców i warzyw do Federa[...]

Sytuacja na rynku przetworów warzywnych


  Łączna produkcja przetworów warzywnych w 2010 r. (w firmach zatrudniających powyżej 9 osób) wynosiła 970 tys. t i była o 3% mniejsza od notowanej w 3 poprzednich latach oraz o 36% większa w porównaniu ze średnią produkcją w okresie 2001-2003. Rekordowy poziom produkcji przetworów warzywnych (1028 tys. t) notowano w 2008 r., głównie w wyniku znaczącego wzrostu produkcji mrożonek po wysokich zbiorach warzyw gruntowych w 2007 r. W ostatnich 10 latach dynamicznie wzrastała produkcja marynat warzywnych (głównie ogórków, papryki i mieszanek warzywnych). W 2010 r. większa niż na początku ubiegłej dekady była też produkcja keczupu i sosów pomidorowych (wzrost o 80%) oraz warzyw mrożonych (o 46%). Zwiększyła się również produkcja kiszonej kapusty w firmach przemysłowych (w mikrofirmach produkcja kiszonej kapusty, w wyniku spadku spożycia, zdecydowanie się obniża). W 2010 r. w stosunku do średniej z lat 2001-2003 mniejsza była produkcja suszy warzywnych i koncentratu pomidorowego. Struktura produkcji przetworów warzywnych nie zmieniała się znacznie. Główną pozycję stanowią mrożone warzywa. Ich udział w produkcji przetworów z warzyw w latach 2001-2003 stanowił 46%, a w ostatnich latach wahał się w granicach 49-51%. Nieznacznie wzrósł udział koncentratu pomidorowego i marynat warzywnych. Mniejsze było natomiast znaczenie produkcji konserw warzywnych, kwaszonek oraz warzyw tymczasowo zakonserwowanych.Wartość eksportu przetworów warzywnych (bez przetworzonych grzybów oraz ziemniaków) wykazuje w ostatniej dekadzie wyraźną tendencję wzrostową. W 2010 r. osiągnęła rekordowy poziom 318 mln euro i była o 9% wyższa od notowanej w 3 poprzednich latach i ponad 2-krotnie wyższa niż w latach 2001-2003. Wartość importu przetworzonych warzyw w 2010 r. wynosiła 186 mln euro, wobec 152 mln w latach 2007-2009. W pierwszych trzech latach ubiegłej dekady średnia wartość importu była blisko 3-krotnie mniejsza i wyniosła 66 mln euro. Saldo handlu zagranicznego[...]

Polski handel zagraniczny mrożonymi owocami i warzywami


  Polska jest największym w UE producentem i eksporterem mrożonek owocowych (głównie mrożonych truskawek, wiśni, porzeczek, malin i agrestu) oraz drugim (po Belgii) producentem i eksporterem mrożonych warzyw (zwłaszcza mrożonej marchwi, cebuli, kalafiorów i pomidorów). Eksport polskich mrożonek owocowych i warzywnych Najważniejszym rynkiem zbytu polskich mrożonek owocowo-warzywnych pozostają kraje Wspólnoty (głównie Niemcy, Holandia, Belgia, Wlk. Brytania Francja). Udział UE-27 w łącznej wartości eksportu mrożonych owoców i warzyw w 2011 r. wyniósł 83%, wobec średnio 85% w latach 2004-2006. Udział krajów WNP (przede wszystkim Rosji, Ukrainy i Białorusi) wzrósł z 10 do 11%, Przystąpienie Polski do UE nie wpłynęło znacząco na zwiększenie wolumenu eksportu większości mrożonek owocowych i warzywnych, przyczyniło się natomiast do zdecydowanego zwiększenia wolumenu i wartości importu mrożonych owoców i warzyw. mgr Anna Bugała, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa * dane wstępne Rys. 2. Struktura wartości eksportu mrożonych owoców i warzyw [...]

Polski handel zagraniczny przetworami owocowymi i warzywnymi


  Eksport przetworów owocowo-warzywnych (bez przetworzonych grzybów oraz ziemniaków) w 2011 r. stanowił 8,6% łącznej wartości eksportu produktów rolno-spożywczych, wobec 8,5% w 2010 r. i 9,3% w 2009 r. Udział importu wynosił odpowiednio 5,5; 5,8 oraz 5,3%. W 2011 r. dodatnie saldo obrotów przetworami owocowymi wzrosło o 28% w stosunku do 2010 r. i wyniosło 474 mln euro. Saldo handlu przetworzonymi warzywami w latach 2009-2011 było stabilne i kształtowało się w granicach 140- -143 mln euro. W 2011 r. eksport przetworów owocowych obniżył się o 15% do 631,1 tys. t, a jego wartość wzrosła o 21% do 958,2 mln euro. Średnie ceny eksportowanych przetworów były o ponad 40% wyższe niż w poprzednich dwóch latach i wyniosły 1,51 euro/kg. W 2011 r. niższy był eksport większości przetworów owocowych (poza suszami), a najbardziej zmniejszyła się sprzedaż soków owocowych oraz mrożonek (tabela 1). Eksport soku jabłkowego (głównie zagęszczonego) obniżył się o 15% do 200,4 tys. t. Wartość eksportu soku jabłkowego zwiększyła się o 50% do 273,8 mln euro w wyniku wzrostu cen tego produktu z 0,77 do 1,37 euro/kg. Podobnie jak w latach poprzednich, głównym odbiorcą zagęszczonego soku jabłkowego były Niemcy oraz Wielka Brytania, Austria i Holandia. Eksport mrożonek owocowych obniżył się o 15% do 263 tys. t. Niższa była sprzedaż większości rodzajów mrożonek, a najbardziej zmniejszył się eksport mrożonych truskawek. Wartość eksportu mrożonych owoców wzrosła o 8%, a średnie ceny mrożonek zwiększyły się o 27% do 1,35 euro/kg (niższe były tylko ceny mrożonych m[...]

Polski handel zagraniczny przetworami owocowymi i warzywnymi z krajami WNP


  Wspólnota Niepodległych Państw (WNP) zaczęła funkcjonować w 1991 r. Obejmuje obecnie 11 krajów: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię, Rosję, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukrainę1 i Uzbekistan. W latach 1993- 2009 do WNP należała również Gruzja. Na terenie ugrupowania zamieszkuje blisko 285 mln mieszkańców. Kraje WNP są głównym pozaunijnym odbiorcą polskich owoców, warzyw i ich przetworów. Udział tego ugrupowania w polskim eksporcie produktów ogrodnictwa w latach 2011-2013 wynosił 29,4%, wobec średnio 14,3% w okresie 2005-2007. Wzrost jego znaczenia był przede wszystkim efektem większego eksportu produktów świeżych (zwłaszcza jabłek). W polskim imporcie owoców, warzyw i ich przetworów udział krajów WNP był zdecydowanie mniejszy i wynosił odpowiednio: 2,9 oraz 3,2%. Udział krajów WNP w łącznym eksporcie przetworzonych owoców i warzyw w latach 2005-2013 był w miarę stabilny i wahał się w granicach 9-11% (w latach 2011-2013 wynosił średnio 9,8%, wobec 9,6% w okresie 2005-2007). W polskim imporcie udział krajów WNP był bardziej zróżnicowany - od 2,7% w 2008 r. do [...]

Sytuacja na rynku mrożonek owocowych i warzywnych w 2014 r. DOI:10.15199/64.2015.3.1


  Polska należy do największych w UE producentów i eksporterów mrożonek owocowych i warzywnych (głównie mrożonych truskawek, malin, porzeczek, wiśni oraz mrożonej marchwi, cebuli, pomidorów i kalafiorów). W 2014 r. udział mrożonek owocowych w łącznej wielkości produkcji przetworów owocowych i warzywnych utrzymał się na poziomie roku poprzedniego i wynosił 19%, wobec 15% średnio w latach 2010-2012, a udział mrożonek warzywnych zwiększył się z 25% w okresie 2010-2012 do ok. 28% w kolejnych dwu latach. Produkcja mrożonek owocowych kształtowała się na poziomie 430 tys. t i była o 2% mniejsza aniżeli w 2013 r. oraz o 23% większa od średniej z lat 2010- 2012. Spadek produkcji mrożonych owoców w 2014 r., przy wzroście zbiorów malin i truskawek, wynikał przede wszystkim z mniejszej podaży wiśni i czarnych porzeczek1. Produkcja mrożonych warzyw, w rezultacie większych zbiorów krajowych2, osiągnęła rekordowy poziom 650 tys. t, tj. odpowiednio o 2% i 15% więcej niż w poprzednich okresach. Udział eksportu w produkcji mrożonek owocowych w 2014 r. wynosił 74%, zaś warzywnych blisko 60%. Wartość eksportu mrożonych owoców i warzyw w 2014 r. stanowiła 54% łącznej wartości sprzedaży przetworów owocowych i warzywnych, wobec 58% w 2013 r. i średnio 49% w latach 2010-2012.Udział mrożonych owoców w wartości polskiego eksportu mrożonek wynosił podobnie jak w latach 2010-2012 ok. 66% (zwiększył się udział mrożonych malin, zmniejszył mrożonych truskawek, wiśni i porzeczek). W grupie mrożonek warzywnych największy udział mają "pozostałe warzywa mrożone" ujęte łącznie w zestawieniach statystycznych (m.in. marchew, cebula, kalafiory, brokuły i brukselka). W strukturze eksportu stabilny, na poziomie 5%, był udział mrożonych mieszanek warz[...]

Polski handel zagraniczny mrożonymi owocami i warzywami DOI:10.15199/64.2015.10.4


  Polska należy do największych światowych eksporterów mrożonych owoców i warzyw. W eksporcie dominują truskawki, maliny, wiśnie, porzeczki, agrest, warzywa strączkowe, marchew, cebula, kalafiory, pomidory i mieszanki warzywne. W artykule przedstawiono sytuację na rynku mrożonek owocowych i warzywnych w 2014 r. w relacji do roku poprzedniego i średniej z lat 2010-2012.Wstęp W 2014 r. Polska była największym światowym eksporterem mrożonek owocowych (przed Chile, Serbią, Kanadą i USA) oraz szóstym (po Belgii, Chinach, Hiszpanii, Meksyku i Holandii) eksporterem mrożonych warzyw. Dodatnie saldo handlu zagranicznego mrożonkami owocowymi i warzywnymi w 2014 r. wynosiło 522 mln EUR, wobec 556 mln EUR w 2013 r. i średnio 471 mln EUR w 2010-2012. W eksporcie mrożonych owoców dominowały truskawki, maliny, wiśnie, porzeczki i agrest, a mrożonych warzyw - warzywa strączkowe, marchew, cebula, kalafiory, pomidory i mieszanki warzywne. W strukturze importu mrożonych owoców do Polski największy udział miały jagody, maliny i truskawki, natomiast mrożonych warzyw - szpinak, papryka i kukurydza. Eksport Najważniejszym rynkiem zbytu polskich mrożonek owocowo-warzywnych pozostają kraje Wspólnoty (głównie Niemcy, Francja, Belgia, Wlk. Brytania i Holandia). Udział UE-28 w łącznej wartości eksportu mrożonych owoców i warzyw w 2014 r. wyniósł 84%, wobec średnio 82% w latach 2010-2012. Udział krajów WNP zmniejszył się z 11 do 9%. Największym rynkiem zbytu mrożonek pozostała Rosja, choć jej znaczenie w wyniku wprowadzonego w sierpniu 2014 r. embarga na wwóz produktów ogrodniczych1 zmniejszyło się z 9 do 6%. Udział pozostałych krajów utrzymał się na poziomie 7% (głównymi odbiorcami w tej grupie była Norwegia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Kanada). Wartość eksportu mrożonek owocowych i warzywnych w 2014 r. stanowiła 41% łącznej wartości eksportu przetworów owocowych i warzywnych, wobec 40% w 2013 r. i średnio 42% w latach 2010-2012. Eksport mrożonych owoców[...]

Polski handel zagraniczny produktami ogrodnictwa z USA DOI:10.15199/64.2016.3.1


  Stany Zjednoczone są największym odbiorcą polskich produktów ogrodniczych spośród krajów nienależących do UE i WNP. W 2014 r. eksport owoców, warzyw i ich przetworów do Stanów Zjednoczonych wynosił 41,6 mln USD, co stanowiło 1,5% łącznej wartości polskiego eksportu produktów ogrodniczych. Negocjowane Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) pomiędzy UE a USA może być dla Polski szansą na zwiększenie eksportu produktów ogrodniczych, zwłaszcza w sytuacji utrzymania embarga w handlu z Rosją.Wstęp Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Polska może eksportować na ten rynek jedynie owoce i warzywa świeże będące na listach FAVIR (Fruit and Vegetables Import Requirements) oraz w systemie Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). W wykazie zatwierdzonych produktów znajdują się obecnie: czosnek, chrzan, papryka, pomidory1, marchew (import jedynie przez porty północnoatlantyckie), truskawki i borówki. Wprowadzenie na rynek USA owoców i warzyw, których nie ma na liście towarów zatwierdzonych, wymaga wszczęcia procesu dopuszczenia do rynku2. Od lipca 2013 r. negocjowane jest porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską - Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP). Ma ono na celu utworzenie największej na świecie strefy wolnego handlu. Aby porozum[...]

 Strona 1  Następna strona »