Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"GRAŻYNA JANOWSKA"

Wpływ budowy sieci przestrzennej kauczuku nitrylowego na właściwości termiczne i palność jego nanokompozytów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań właściwości termicznych i palności kauczuku butadienowoakrylonitrylowego usieciowanego za pomocą siarki lub nadtlenku dikumylu, napełnionego za pomocą trzech montmorylonitów polskiej produkcji (NanoBentów). Z przeprowadzonej analizy termicznej w atmosferze powietrza wynika, że nanododatki charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną oraz dużą pozostałością po trójetapowym rozkładzie termicznym. Ich obecność w nanokompozytach powoduje wzrost pozostałości po rozkładzie termicznym wulkanizatów, a w przypadku kauczuku sieciowanego siarką również wpływa na zmniejszenie szybkości rozkładu termicznego usieciowanego kauczuku nitrylowego. Wynikiem tego jest wydłużenie czasu spalania w powietrzu oraz wysoka wartość wskaźnika tlenowego. Three modified montmorillonites were used as fillers of a comp. butadiene-acrylonitrile rubber cured with S or (PhCMe2)O2. The nanocomposites produced were studied for thermal stability and flammability. The addn. of fillers resulted in increasing the O2 index and prolongation of the burning time in air. Z postępem technicznym i rozwojem gospodarczym wiąże się rosnące zapotrzebowanie na materiały polimerowe o określonych właściwościach. Kompozyty i mieszanki polimerowe stanowią obecnie ponad 30% światowej produkcji polimerów. Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości będą one stanowiły większość produkowanych tworzyw, co jest efektem poszukiwań materiałów o specyficznych właściwościach1). Perspektywy modyfikacji znanych polimerów stwarza nanotechnologia i oferowane przez nią nanomateriały. Przy projektowaniu tworzyw o lepszej odporności na działanie ognia uwzględnia się przede wszystkim ich palność, szybkość wydzielania ciepła podczas spalania, a także skłonność do tworzenia płonących kropli i dymu oraz toksycznych gazów podczas rozkładu termicznego. W wyniku poszukiwań tworzyw o lepszej odporności na działanie ognia zwrócono uwagę na nanokompozyty polimerowe otrzym[...]

Analiza termiczna i palność kauczuków butadienowo-akrylonitrylowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań kauczuków butadienowo- akrylonitrylowych w atmosferze powietrza, uzyskane metodami derywatografii i różnicowej kalorymetrii dynamicznej DSC. Stwierdzono, że wzrost zawartości merów akrylonitrylowych w makrocząsteczkach kopolimeru nie zmienia temperatury początku jego rozkładu, zmniejsza natomiast szybkość destrukcji i zwiększa energię aktywacji tego procesu. Bad[...]

Wpływ pigmentów ftalocyjaninowych na właściwości kauczuku butadienowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań właściwości termicznych i palności kauczuku butadienowego usieciowanego nadtlenkiem dikumylu i napełnionego trzema pigmentami ftalocyjaninowymi. Z przeprowadzonej analizy termicznej wynika, że pigmenty charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną i dużą pozostałością po rozkładzie termicznym. Obecność zastosowanych ftalocyjanin w wulkanizatach powoduje wzrost ich pozostałości po rozkładzie termicznym, a w przypadku ftalocyjaniny chloroglinowej również zmniejszenie szybkości tego procesu, co wpływa na zwiększenie wartości wskaźnika tlenowego (OI) oraz wydłużenie czasu spalania w powietrzu. Three phthalocyanine pigments were synthesized by conversion of phthalonitrile with Zn dust, Na2S in o-Cl2C6H4 in presence of MeCH2(OH)CH2OH, or with AlCl3 and used as fillers of cis-1,4-polybutadiene rubber. The rubber mixts. were cured with (PhCMe2O)2 in presence of ZnO and studied for thermal stability and flammability. The addn. of the pigments resulted in increasing the decompn. temp., O2 index, and yield of the residues after thermal decompn. of the vulcanizate and the elastomer. Ftalocyjanina jest szczególnym przypadkiem porfiryny, jednak w przeciwieństwie do niej, nie występuje w produktach naturalnych, choć struktura obu analogów jest ściśle ze sobą związana. Podczas gdy porfiryna występuje np. w postaci heminy (kompleksu żelaza obecnego we krwi), chlorofilu (porfiryna magnezu), a także w witaminie B12, to ftalocyjaninę uzyskuje się jedynie w wyniku reakcji chemicznej. Cząsteczkę ftalocyjaniny charakteryzuje występowanie makrocyklu aromatycznego złożonego z 4 pierścieni indolowych połączonych mostkami azometinowymi, tworzącymi układ sprzężonych wiązań podwójnych zawierający 18 zdelokalizowanych elektronów, spełniający regułę aromatyczności Hückla (4n + 2) dla n = 4. Cechami charakterystycznymi zarówno porfiryn, jak i ftalocyjanin są unikatowe właściwości spektroskopowe, luminescencyjne i magnetycz[...]

Use of polyhexamethyleneguanidine in application of UV absorbers for textiles with antimicrobial properties. Zastosowanie poliheksametylenoguanidyny w procesie aplikacji absorberów UV w celu uzyskania wyrobów włókienniczych o właściwościach bakteriobójczych


  Two polyhexamethyleneguanidines were used in application of UV absorbers (1%, 1.5%) on a cotton knitted fabric (175 g/m2). The fabrics showed excellent efficiency in protection against UV radiation and good antimicrobial properties against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. W celu uzyskania wyrobów włókienniczych wykazujących jednoczesne działanie ochronne przed promieniowaniem UV oraz właściwości antymikrobiologiczne przeprowadzono modyfikację procesu aplikacji absorberów UV poprzez zastosowanie dodatku poliheksametylenoguanidyny. Po dokonaniu oceny właściwości antybakteryjnych w stosunku do Staphylococcus aureus i Escherichia coli stwierdzono, że zmodyfikowane dzianiny bawełniane wykazują właściwości bakteriobójcze. Obecnie konsumenci przykładają coraz większą wagę do wielofunkcyjności nabywanych produktów. W przypadku osób prowadzą cych aktywny tryb życia duże znaczenie zyskują wyroby odzieżowe, które poza funkcją okrycia i ozdoby, chronią użytkownika przed promieniowaniem ultrafioletowym, zapewniają skuteczne odprowadzenie wilgoci na zewnątrz oraz mają właściwości antymikrobiologiczne. Zastosowanie wyrobów określanych jako "anty-UV" ma szczególne znaczenie w przypadku osób pracujących na powietrzu lub aktywnie uprawiających sport, które narażone są na długotrwałą ekspozycję na promieniowanie słoneczne. Promieniowanie ultrafioletowe stanowi jego wysokoenergetyczną składową, co przedstawiono w tabeli 11). Ze względu na dużą energię fotonów, promieniowanie z tego zakresu powoduje wiele procesów chorobotwórczych2-4). Najczęściej występującym schorzeniem, wywoływanym przez promieniowanie UV, są poparzenia słoneczne. W przypadku osób wrażliwych lub też w wyniku oddziaływania z niektórymi zażywanymi lekami może dochodzić do wystąpienia odczynów fototoksycznych i fotoalergicznych. Oprócz krótkotrwałych następstw ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, znane są również skutki długofalowe. Zmiany wyglądu skóry obe[...]

Uniepalnianie i poprawa stabilności termicznej elastomerów metodami inżynierii materiałowej

Czytaj za darmo! »

Zmniejszenie palności materiałów polimerowych można osiągnąć przez przerwanie cyklu samopodtrzymującego się palenia w wyniku utworzenia bariery izolującej palący się materiał od części nieobjętej płomieniem, ograniczenia dostępu palnych gazów oraz tlenu z powietrza do strefy płomienia, a także zwiększenia przewodnictwa cieplnego spalanego materiału [1]. Efekt zmniejszenia palności materiałów elastomerowych można osiągnąć, wprowadzając do nich wodorotlenki, hydraty lub antypireny zawierające atom halogenowca [2]. Pod wpływem ognia rozkładają się one z wydzieleniem niepalnych gazów: pary wodnej, chlorowodoru i bromowodoru oraz związków halogenoalkilowych, modyfikujących wolnorodnikowy mechanizm spalania. Emitowane podczas spalania HCl czy HBr są toksyczne, a ponadto wykazują właściwości korozyjne. Poszukuje się zatem równie skutecznych, ale mniej niebezpiecznych dla środowiska związków zawierających atom halogenowca [3]. Przewodnictwo cieplne materiałów elastomerowych można z kolei zwiększyć, wprowadzając do nich napełniacze mineralne, takie jak talk, kreda czy krzemionka [4]. Niektóre z tych napełniaczy, oprócz poprawy przewodnictwa cieplnego, sprzyjają tworzeniu się koksu izolującego strefę spalania od dopływu tlenu. Rolę izolatora cieplnego pełnią natomiast warstwowe krzemiany organiczne, które również tworzą na powierzchni spalanego materiału szczelną warstwę koksu stanowiącego barierę dla produktów pirolizy [5]. Izolacyjna warstwa ochronna powstaje także w wyniku spalania materiału zawierającego ekspandowany grafit [6] czy powierzchniowej migracji antypirenów [7]. Połączenie efektu izolacyjnego i poprawę przewodności cieplnej kompozytów można również osiągnąć, stosując napełniacze modyfikowane związkami halogenowymi [8]. W pracy przedstawiono nowe możliwości w obszarze uniepalniania i poprawy stabilności termicznej elastomerów, polegające na: -- wprowadzeniu do nich różnych odmian ftalocyjaniny miedziowej w sposób bezpo[...]

 Strona 1