Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"lidia Reczek"

Relacje między projektowaniem i eksploatacją systemów odżelaziania i odmanganiania wody DOI:10.15199/17.2017.4.24

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono najczęściej występujące problemy z jakimi można się spotkać analizując dokumentacje projektowe oraz dokonując wizji lokalnych stacji wodociągowych. Te niedomagania ujawniają się najszybciej podczas wykonywania ekspertyz przy stawianiu diagnoz i rozwiązywaniu problemów. Analiza obejmuje współpracę pomp studziennych z fi ltrami, wybór sposobów aeracji wody, a także występujące problemy związane z niedostatecznym odkwaszeniem lub zapowietrzaniem się złóż, doborem złóż fi ltracyjnych - materiały, granulacja, współczynniki nierównomierności oraz problemy z projektowaniem i eksploatacją układów płucznych. Wykazano najczęściej pojawiające się błędy, ich przyczyny i sposoby poprawy.1. Wprowadzenie Powszechna obecność w wodach gruntowych soli żelaza i manganu wymusza stosowanie w stacjach wodociągowych układów fi ltracyjnych umożliwiających obniżanie stężenia obu domieszek do poziomów wyznaczonych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia. Układy te powinny uwzględniać nie tylko stężenia żelaza i manganu, ale także parametry dodatkowe, które mogą mieć wpływ na efektywność procesów. Do nich należą: pH, obecność substancji organicznych, przewodnictwo, chlorki i siarczany, agresywny dwutlenek węgla itp. Typowy układ stacji wodociągowej zaprezentowano na rys. 1. Wymienione powyżej dodatkowe uwarunkowania są silnie związane z klasycznym stwierdzeniem, że aby układ uzdatniania wody pracował prawidłowo musi być prawidłowo zaprojektowany, wybudowany i eksploatowany. W wielu projektach, dotyczących budowy lub modernizacji stacji wodociągowych, zauważa się pobieżne traktowanie wyników analiz wody surowej i wnioski wyciągane są z pojedynczych parametrów bez głębszej analizy, a szczególnie bez analizy wzajemnych korelacji między parametrami. Takie podejście czasem prowadzi do kłopotów podczas rozruchu oraz w późniejszym okresie do problemów eksploatacyjnych. Jeśli są to tylko problemy na etapie rozruchu, to wówczas projekta[...]

Use of potassium permanganate oxidation for pre-treatment of flowback water from the hydraulic fracturing of shale gas wellbore Zastosowanie procesu utleniania manganianem(VII) potasu do wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego otrzymywanego ze szczelinowania hydraulicznego odwiertu za gazem łupkowym


  Flowback water from shale gas recovery was alkalized to pH 6.5 by addn. of NaOH and oxidized with KMnO4. The most effective dose of oxidant was 0.36-0.42 kg/m3 when the Fe2+ and Mn2+ ions were removed down to concn. 0.1-0.4 mg/L after filtration of the ppts. The org. substance was not removed during the oxidn. Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego po szczelinowaniu hydraulicznym. Dokonano korekty pH za pomocą NaOH oraz utleniania przy użyciu KMnO4. Dobrano dawkę utleniacza oraz określono kolejność separacji powstających osadów. Stwierdzono, że najbardziej skuteczne były dawki KMnO4 w zakresie 0,36-0,42 kg/ m3. Przeprowadzone badania nie wykazały zasadności stosowania wstępnego wydzielania produktów korekty pH, co jest korzystne, ponieważ pozwala na zmniejszenie liczby elementów ciągu technologicznego. Woda jest uznawana za strategiczny surowiec do pozyskiwania gazu łupkowego, ponieważ stanowi bazę do przygotowania płynu szczelinującego, wykorzystywanego do stymulacji złoża. W ciągu kilku tygodni po szczelinowaniu z otworu wypływa na powierzchnię płyn, który charakteryzuje się zmienną zawartością substancji zawieszonych (TSS) oraz dużą zawartością substancji rozpuszczonych (TDS). Dla złoża Marcellus określono TSS w zakresie 10,8-3220 mg/L oraz TDS w zakresie 38,5-238 g/L1). W płynie tym dominują jony jednowartościowe, takie jak Na+, K+, Cl- i Br-, ale odnotowuje się również dużą zawartość jonów Ca2+, Ba2+, Sr2+ oraz podwyższone stężenia Fe2+, Mn2+ i SO4 2-(wg 1, 2). Płyn zawiera również dodatkowe substancje, którymi był wzbogacony przed zabiegiem szczelinowania3). W związku z tym płyn przed odprowadzeniem do środowiska powinien zostać odsolony. [...]

Analysis of flotation unit operation in coagulation of wastewater from a cosmetic factory Analiza pracy flotatora w procesie koagulacji ścieków z zakładu produkcji kosmetyków DOI:10.15199/62.2015.11.20


  Prodn. wastewater was pretreated by coagulation with FeCl3 and flotation with dispersed air in the test plant with a capacity of 4 m3/h. The process course was followed by detn. COD, BOD5 and the concn. of anionic and nonionic surfactants in the wastewater at the inlet and outlet as well as the content of dry matter in the flotation sludge. The efficiency of COD, anionic and nonionic surfactants removal were 75.6%, 77.1% and 24.8%, resp. Moreover, the used method resulted in an increase of biodegrability of wastewater in (BOD5/ COD ratio) from 0.14 to 0.40. Addnl., the math. models of the wastewater pretreatment were developed. Analizowano proces wstępnego oczyszczania ścieków z przemysłu kosmetycznego oparty na koagulacji za pomocą FeCl3 oraz flotacji wspomaganej zdyspergowanym powietrzem. Analizę procesu przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów ChZT, BZT5 oraz stężenia surfaktantów anionowych i niejonowych w ściekach surowych i oczyszczonych, jak również zawartości suchej masy we flotacie. Przeprowadzono analizę miar statystycznych oraz analizę korelacji parametrów jakości ścieków. Opracowano modele matematyczne procesu oczyszczania ścieków. Wykazano, że efektywność usuwania ChZT i surfaktantów anionowych była wysoka (75,6% i 77,1%), na-tomiast efektywność usuwania surfaktantów niejonowych była bardzo niska (24,8%). Układ wstępnego oczyszczania ścieków charakteryzował się ustabilizowaną pracą. Określono znaczny związek pomiędzy usuwaniem ChZT i surfaktantów anionowych. Proces oczyszczania powodował zwiększenie biodegradowalności ścieków (wzrost współczynnika BZT5/ChZT z 0,14 do 0,40). Powstający flotat charakteryzował się prawidłowym uwodnieniem. Kosmetyki zawierają w swym składzie różnorodne związki organiczne, m.in. węglowodory, alkohole i fenole, etery, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, hydroksykwasy, aminokwasy, białka, sacharydy, tłuszcze, woski, substancje zapachowe, witaminy i barwniki, jak równ[...]

Badanie wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego otrzymywanego ze szczelinowania hydraulicznego odwiertu za gazem łupkowym


  Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego za pomocą KMnO4, NaOH oraz koagulantu PAX 18. Założono poziom oczyszczenia pozwalający na wprowadzenie płynu do modułu membranowego NF/RO. Stwierdzono, że stosowanie NaOH i PAX 18 nie przynosi zakładanych efektów. Najskuteczniejszą z zastosowanych metod oczyszczania wstępnego okazało się utlenianie za pomocą KMnO4. W procesie szczelinowania hydraulicznego stosowanego w celu pozyskania gazu z łupków powstaje płyn zwrotny, który charakteryzuje się dużym zasoleniem i zawiera różnorodne substancje wzbogacające1, 2). Jest to materiał niebezpieczny dla środowiska wodno-gruntowego3), dlatego wymaga specjalnego zagospodarowania i oczyszczenia. Obecny stan wiedzy w Polsce dotyczący oczyszczania wód ze szczelinowania jest niewielki. Świadczą o tym doniesienia w krajowej prasie naukowej, przedstawiające informacje ze źródeł amerykańskich i opisujące jedynie potencjalne propozycje technologiczne, nie poparte wynikami badań doświadczalnych4-6). Raport z prowadzonych prac na odwiercie Łebień3) zawiera w tym zakresie wybiórcze informacje. Nie zaprezentowano w nim wyników dokumentujących efektywność oczyszczania poszcze-gólnych elementów ciągu technologicznego (separacja gazu, sedymentacja, cedzenie, filtracja dokładna) oraz nie dokonano oceny skuteczności zastosowanej technologii oczyszczania płynu po szczelinowaniu. Technologię oczyszczania płynu zwrotnego można podzielić na oczyszczanie wstępne i odsalanie, które są realizowane różnorodnymi metodami7). [...]

 Strona 1