Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Wasilewski"

Effect of the hydrophobic plant extract and sodium chloride content on the rheological properties of hand dishwashing liquids Znaczenie hydrofobowych ekstraktów roślinnych i stężenia chlorku sodu w kształtowaniu właściwości reologicznych płynów do ręcznego mycia naczyń DOI:10.15199/62.2016.4.13


  Supercrit. exts. of strawberry, blackcurrant and chokeberry seeds were added to hand dishwashing liqs. studied then for dynamic viscosity at varying NaCl concn. and sheare rate. The addn. resulted in decreasing the viscosity of the liqs. Przedstawiono wyniki badań reologicznych prototypów płynów do ręcznego mycia naczyń, zawierających fazę hydrofobową, którą stanowią surowce pochodzenia roślinnego pozyskiwane w procesie ekstrakcji w warunkach nadkrytycznego CO2. Do badań wytypowano ekstrakty z nasion truskawki (Fragaria ananassa), nasion czarnej porzeczki (Ribes nigrum) oraz z nasion aronii (Aronia melanocarpa). Analizowano wpływ stężenia elektrolitu na lepkość, wyznaczono zależność lepkości od prędkości ścinania oraz określono wartości prędkości ścinania, przy których następuje spadek lepkości ścinania dla płynów do ręcznego mycia naczyń z określonym stężeniem chlorku sodu. Stwierdzono, że wprowadzenie hydrofobowych ekstraktów roślinnych do receptur płynów do ręcznego mycia naczyń w znaczący sposób modyfikuje strukturę fazy objętościowej preparatów. Efektem jest obniżenie możliwej do uzyskania maksymalnej lepkości produktu oraz konieczność zwiększenia stężenia soli, niezbędnej do uzyskania wymaganej lepkości preparatów. Płyny do ręcznego mycia naczyń stanowią jedną z najpopularniejszych grup produktów chemii gospodarczej. Pod względem fizykochemicznym są to najczęściej 10-20-proc. wodne roztwory surfaktantów anionowych, niejonowych lub amfoterycznych. Ponadto zawierają dodatkowe substancje, takie jak barwniki, konserwanty i kompozycje zapachowe, a także substancje mające na celu ograniczenie niekorzystnego wypływu produktu na skórę dłoni. Lepkość produktu kształtowana jest poprzez wprowadzenie odpowiedniej ilości soli. Najczęściej stosowanym w przemyśle modyfikatorem właściwości reologicznych jest chlorek sodu1-9). Środki do ręcznego mycia naczyń powinny charakteryzować się względnie wysokim działaniem detergencyjnym[...]

Role of active and intelligent packaging in design of formulations, production technology and use of some cosmetics. Rola opakowań aktywnych i inteligentnych w projektowaniu składu, technologii wytwarzania i sposobu użytkowania wybranych kosmetyków


  Possibility for elimination of viscosity modifiers, preservatives and emulsifiers from cosmetics by using smart packagings was discussed.Omówiono wpływ nowoczesnych opakowań produktów kosmetycznych na właściwości użytkowe i bezpieczeństwo wybranych kosmetyków. Analizowano możliwości intensyfikowania roli opakowania poprzez eliminowanie ze składu produktów niepożądanych substancji (modyfikatory lepkości, konserwanty i emulgatory). Założono, że funkcje tych składników będzie pełniło opakowanie lub zastąpi je wykonywana przez konsumenta, w trakcie aplikacji, czynność z użyciem odpowiedniego rodzaju opakowania. Stwierdzono, że dostępne obecnie typy opakowań, w połączeniu z odpowiednio zaprojektowanym składem oraz sposobem wytwarzania i użytkowania produktów kosmetycznych, pozwalają na otrzymywanie kosmetyków funkcjonalnych i bezpiecznych dla ludzi. Obecnie obserwowany jest bardzo intensywny rozwój kosmetyków. Jest on związany zarówno ze wzrastającymi wymaganiami konsumentów, jak i z coraz większą rywalizacją producentów. W wielu przypadkach, aby zaistnieć na rynku, niezbędne jest stworzenie kosmetyku niekonwencjonalnego, przyciągającego uwagę konsumenta. Innowacyjność w przemyśle kosmetycznym związana jest najczęściej z poprawą funkcjonalności produktów lub ze zwiększaniem bezpieczeństwa ich stosowania. Jest to realizowane poprzez wprowadzanie do produktów nowoczesnych surowców, opracowywanie zoptymalizowanych rozwiązań recepturowych, tworzenie nowych form czy też opracowywanie nowych metod oceny, umożliwiających niejednokrotnie właściwe zaprojektowanie kosmetyku1-7). Analiza dostępnej literatury fachowej oraz obserwacje rynku wskazują, że niezwykle interesującym kierunkiem rozwoju kosmetyków jest trend polegający na zintensyfikowaniu roli opakowania. W dotychczasowych [...]

Wpływ rodzaju i stężenia rozpuszczalnika organicznego na właściwości użytkowe mleczek czyszczących zawierających mikrosferę

Czytaj za darmo! »

Opracowano receptury mleczek czyszczących, zawierających różne rozpuszczalniki organiczne (glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, eter butylowy glikolu dietylenowego oraz estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego) o stężeniach 1-11%. Jako substancję ścierną zastosowano mikrosferę, która była produktem odpadowym, powstającym podczas spalania węgla. Opracowane i wykonane preparaty badano na efektywność nakładania i rozprowadzania na czyszczonych powierzchniach, skuteczność usuwania zabrudzeń oraz zdolność do emulgowania zabrudzeń tłuszczowych. Analizowano wpływ rodzaju i stężenia rozpuszczalników w mleczkach na zmianę chropowatości i połysku powierzchni ceramicznych. W tym celu opracowano nowe metody badawcze, jak również adaptowano metody znane. Analiza uzyskanych wyników wskazała, że przy ustalonym stężeniu mikrosfery (10% mas.), wprowadzenie eteru butylowego glikolu dietylenowego (3%) lub estrów metylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego (1%) do mleczek przeznaczonych do czyszczenia twardych powierzchni jest najbardziej korzystne. Twenty-nine scouring milks were prepd. by blending glycerol, lauryl alc. polyoxyethylene ether, Na citrate, acrylics and aq. soln. of NaOH (pH 8) with some org. solvents (CH(CH2OH)2, i-PrOH, (BuOCH2CH2)2O, rapeseed oil fat acids Me ester) (1-11% by mass) and addn. of cenosphere abrasive (grain size 10-500 mm, content 10%) and then studied for application and dispersion efficiency, fat emulsifying power as well as roughness and gloss of the cleaned ceramic surfaces. Some new test methods were developed and used in the study. The (BuOCH2CH2)2O and rape-seed oil ester-containing prepns. (3% and 1%, resp.) showed the best properties. Jedną z najbardziej popularnych form środków czyszczących są mleczka. Pierwsze preparaty tego typu pojawiły się już na początku lat trzydziestych XX w. Obecnie na rynku występuje bardzo bogaty asortyment mleczek przeznaczonych do czyszczen[...]

Wykorzystanie soli magnezowych kwasu lauryloeterosiarkowego i kwasu alkilobenzenosulfonowego do wytwarzania płynów do ręcznego mycia naczyń


  Przeanalizowano możliwości wytwarzania płynów do ręcznego mycia naczyń na bazie anionowych surfaktantów w postaci soli magnezowych. Opracowane płyny do ręcznego mycia naczyń oceniano pod kątem zdolności myjącej, emulgującej i pianotwórczej. Analizowano także potencjał drażniący poszczególnych preparatów na podstawie wartości liczby zeinowej. Stwierdzono, że najkorzystniejsze działanie myjące i emulgujące wykazują preparaty na bazie mieszanin soli sodowych i magnezowych kwasu lauryloeterosiarkowego. Produkty te mają nieznacznie niższą zdolność do wytwarzania piany, w porównaniu do produktów opartych na solach sodowych kwasów alkilobenzeno-sulfonowego i lauryloeterosiarkowego. Biorąc pod uwagę znacznie słabsze oddziaływanie drażniące na skórę rąk anionowych surfaktantów w formie soli magnezowych w porównaniu z solami sodowymi, wydaje się że w niedługim czasie sole magnezowe mogą być powszechnie wykorzystywane do wytwarzania handlowych płynów do mycia naczyń. Seven surface-active aq. formulations contg. Mg alkylbenzene sulfonate (3%) or Mg lauryl ether sulfate (up to 9%), optionally Na lauryl ether sulfate (up to 9%) and Na alkylbenzene sulfonate (up to 6%), EtOH (3%), adducts (7:1 by mole) of ethylene oxide to lauryl alc. or (75:1 by mole) to lanoline (1% of each), coconut oil acids diethanolamide (1%) and NaCl (up to 3.25%) were prepd., studied for viscosity, washing, emulsifying and foaming abilities as well as for zein no. and then used for prodn. of low-irritating hand dishwashing liqs. Viscosity of the liqs. showed a max. when plotted vs. NaCl concn. The addn. of Mg lauryl ether sulfate resulted in a substantial increase of the soln. viscosity, washing and emulsifying ability as well as in a decrease in zein no. when compared to a com. Na alkylbenzene sulfonate. Anionowe surfaktanty w płynach do ręcznego mycia naczyń pełnią rolę podstawowych składników. Odpowiadają głównie za działanie detergencyjne preparatu, wła[...]

Use of rapeseed oil fatty acid methyl esters for preparation of self-adhesive formulations for hygiene in toilets Wykorzystanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych pozyskiwanych z oleju rzepakowego do wytwarzania samoprzylepnych preparatów przeznaczonych do utrzymywania czystości toalet DOI:10.15199/62.2016.4.14


  Rapeseed oil fatty acid Me esters were added (up to 16% by mass) to toilet cleaners studied then for dynamic viscosity, foaming properties, hardness, adhesion, yield stress and dissoln. time. The addn. resulted in increasing the viscosity, yield stress of the cleaners, dissoln. time and adhesion. Podjęto próbę opracowania nowoczesnych produktów przeznaczonych do utrzymywania higieny w toaletach. Do badań wytypowano recepturę wyjściową, którą następnie modyfikowano poprzez wprowadzanie różnych zawartości fazy hydrofobowej. Uzyskane emulsje poddawano badaniom pozwalającym na ocenę parametrów jakościowych nowo opracowanych preparatów. Stwierdzono, że zwiększanie zawartości fazy hydrofobowej wpływa pozytywnie na zwiększenie lepkości produktu i podwyższa granicę płynięcia. Powoduje to jednocześnie wydłużenie czasu roztwarzania w wodzie i podwyższenie siły adhezji do powierzchni ciała stałego. Cechy te są wysoce korzystne z punktu widzenia funkcjonalności tego typu preparatów. Negatywnym skutkiem zwiększania zawartości fazy hydrofobowej jest pogarszanie właściwości pianotwórczych. Środki przeznaczone do utrzymywania czystości toalet przeznaczone są najczęściej do mycia, czyszczenia i dezynfekowania ceramicznych elementów wyposażenia toalet (sedesy, pisuary, bidety). Działanie tego typu produktów związane jest głównie z usuwaniem i zabezpieczaniem przed osadzaniem się kamienia wodnego (lime scale), kamienia moczanowego (urine scale) oraz rdzy (rust). Dodatkową funkcją jest zapobieganie rozwojowi mikroorganizmów oraz uwalnianie w trakcie używania odpowiedniej porcji kompozycji 95/4(2016) 785 Mgr inż. Artur SEWERYN w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej. Obecnie pracuje w Zakładzie Chemii Fizycznej i Nieorganicznej Uniwersytetu Technologiczno- -Humanistycznego w Radomiu. Specjalność - technologia i towaroznawstwo kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i pr[...]

Use of the hydrophobic blackberry extract obtained by extraction with supercritical carbon dioxide for the preparation of cosmetic masks Zastosowanie hydrofobowego ekstraktu z nasion jeżyny otrzymywanego przez ekstrakcję nadkrytycznym ditlenkiem węgla do wytwarzania maseczek kosmetycznych DOI:10.15199/62.2016.6.13


  Extract from the blackberry seeds produced under conditions of supercrit. CO2 was added (up to 8% by mass) to formulation of cosmetic masks as an emulsion at room temp. to replace the commonly used grape seed oil. The addn. resulted in increasing the formulation viscosity, color intensity and skin hydration degree as well as in decreasing the yield points. Przeanalizowano wpływ dodatku ekstraktu z nasion jeżyny (Rubus Seed CO2 Extract) otrzymanego w warunkach nadkrytycznego ditlenku węgla na właściwości maseczek kosmetycznych w formie emulsji. Opracowano receptury i wytworzono prototypy preparatów, w których zmienny był skład fazy hydrofobowej, a jej zawartość w preparacie pozostawała na stałym poziomie. Stężenie ekstraktu w poszczególnych maseczkach zmieniało się w zakresie 0-8% mas. Zastosowano technologię wytwarzania preparatów bez konieczności podgrzewania komponentów fazy tłuszczowej i wodnej. Stwierdzono, że zastępowanie typowego składnika fazy hydrofobowej (olej z pestek winogron) przez ekstrakt z nasion jeżyny prowadzi do wzrostu lepkości dynamicznej oraz spadku granicy płynięcia preparatów. Ponadto, zwiększanie udziału ekstraktu prowadzi do wzrostu stopnia nawilżenia skóry i intensywności zabarwienia preparatów. Maseczki to szczególna odmiana kosmetyków, przeznaczona do jednorazowych zabiegów kosmetycznych na skórze. Wytwarzane są najczęściej w formie past, emulsji, zawiesin, pianek oraz żeli. W ostatnich latach opracowywane są nowe formy tego typu produktów. Przykładem mogą być hydrożelowe płaty dopasowujące się podczas aplikacji do kształtu twarzy1). Maseczki kosmetyczne są także dostępne w formie tabletek lub proszku, jednak w takich przypadkach preparaty bezpośrednio przed aplikacją należy wymieszać z wodą lub innym rodzajem aktywatora1). Maseczki zawierają w swym składzie różnego rodzaju substancje, mające skutecznie wpływać na poprawę kondycji skóry2-5). Główne grupy surowców wykorzystywanych do tego celu[...]

Fizykochemiczne oraz użytkowe aspekty wytwarzania nowoczesnych, transparentnych płynów do płukania tkanin DOI:10.15199/62.2019.3.6


  Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się intensywny rozwój segmentu chemii gospodarczej. Wynika on głównie z coraz większej konkurencyjności produktu na rynku, rosnących wymagań konsumentów, zmieniających się trendów bądź zmian w uregulowaniach prawnych. Receptury produktów chemii gospodarczej ulegają ciągłym modyfikacjom, głównie w celu poprawy ich funkcjonowania oraz bezpieczeństwa stosowania1, 2). Nowe rozwiązania recepturowe związane są głównie z aplikacją nowoczesnych surowców, które nie wywierałyby negatywnego wpływu zarówno na użytkownika, jak i na środowisko naturalne. Ze względu na wyraźny wzrost zapotrzebowania na produkty proekologiczne najczęściej są to surowce naturalne bądź pochodzenia naturalnego. Innowacja recepturowa może być także związana z opracowaniem nowoczesnych form tego typu produktów, zwiększających ich atrakcyjność rynkową3, 4). W przemyśle chemii gospodarczej, jako przykład można przytoczyć wprowadzanie na rynek Surfactants based on quaternary NH4 salts were used to develop formulations and prep. a transparent fabric softener. Viscosity and turbidity of the liq. as well as degree of softness and rewettability of fabrics after rinsing with the liq. and its com. counterrparts were compared. The transparent fabric softener had a higher viscosity than other ones. The softened fabrics had the lowest rewettability of the surface and a comparable degree of softness. Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem receptur oraz technologii otrzymywania transparentnych płynów do płukania tkanin. W rozważaniach uwzględniono istotne dla tego typu produktów właściwości fizykochemiczne oraz użytkowe, takie jak lepkość, mętność, stopień miękkości oraz zdolność ponownego zwilżania tkanin po procesie płukania. Nowoczesne płyny do płukania tkanin cechują się przezroczystością układu oraz wyższymi wartościami lepkości w stosunku do tradycyjnych płynów. Tkaniny wypłukane w wodnych roztworach transparentnych płynów [...]

Doświadczenia własne w poszukiwaniu optymalnych warunków do wykształcenia biofilmu na złożu ruchomym Część I. Metodyka realizacji badań DOI:10.15199/17.2015.2.7


  Celem artykułu było pokazanie drogi doboru warunków pracy sekwencyjnego reaktora porcjowego (czas trwania faz, stężenie tlenu, charakterystyka ścieków, strategia mieszania ścieków), które pozwalają na wykształcenie na złożu ruchomym (EvU) błony biologicznej, charakteryzującej się dużą aktywnością bakterii nitryfikacyjnych. Badania prowadzono w laboratoryjnym modelu SBR o objętości czynnej 28l w warunkach stałej temperatury 18°C. Wykazano, że biofilm wykszatłcony na ruchomych elementach zawierał taką ilość bakterii nitryfikacyjnych, która zapewniała uzyskanie wysokiej efektywności utleniania azotu amonowego. Po wykształceniu błony na ruchomych nośnikach uzyskano następującą średnią efektywność usuwania zanieczyszczeń: usuwanie związków organicznych - 97% (średnia wartość ChZT w ściekach oczyszczonych 19,9 mg O2/l), nitryfikacja - 96,8% (średnia wartość stężenia azotu amonowego w ściekach oczyszczonych 0,84 mg N-NH4/l), denitryfikacja - 88,8% (średnia wartość stężenia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych 6,11 mg N/l).Wstęp Technologia złoża ruchomego polegająca na zastosowaniu w reaktorze ruchomego złoża, na którym w miejscach nie narażonych na działanie sił ścinających (wynikających z intensywnego mieszania ścieków i wzajemnego uderzania o siebie cząstek nośnika) dochodzi do wykształcenia się błony biologicznej. Ta w istocie zupełnie naturalna immobilizacja komórek mikroorganizmów na stałym nośniku utrudnia ich przechodzenie do fazy ciekłej i w konsekwencji gwarantuje, że drobnoustroje zasiedlające błonę zawsze pozostają w reaktorze. Liczne korzyści technologiczne wynikające z zastosowania złoża ruchomego w reaktorach z osadem czynnym opisano m.in. w artykule [1]. Warunkiem niezbędnym do aplikacji technologii złoża ruchomego w oczyszczalniach ścieków jest wykształcenie błony biologicznej na ruchomych nośnikach stanowiących wypełnienie reaktora. Rozwój biomasy w postaci biofilmu przytwierdzonego do powierzchni ruchomego wy[...]

Doświadczenia własne w poszukiwaniu optymalnych warunków do wykształcenia biofilmu na złożu ruchomym Część II. Ocena efektywności oczyszczania ścieków jako narzędzie kontroli zasiedlania nośników biomasą DOI:10.15199/17.2015.3.4


  Celem artykułu było pokazanie drogi doboru warunków pracy sekwencyjnego reaktora porcjowego (czas trwania faz, stężenie tlenu, charakterystyka ścieków, strategia mieszania ścieków), które pozwalają na wykształcenie na złożu ruchomym (EvU) błony biologicznej, charakteryzującej się dużą aktywnością bakterii nitryfikacyjnych. Badania prowadzono w laboratoryjnym modelu SBR o objętości czynnej 28l w warunkach stałej temperatury 18°C. Wykazano, że biofilm wykszatłcony na ruchomych elementach zawierał taką ilość bakterii nitryfikacyjnych, która zapewniała uzyskanie wysokiej efektywności utleniania azotu amonowego. Po wykształceniu błony na ruchomych nośnikach uzyskano następującą średnią efektywność usuwania zanieczyszczeń: usuwanie związków organicznych - 97% (średnia wartość ChZT w ściekach oczyszczonych 19,9 mg O2/l), nitryfikacja - 96,8% (średnia wartość stężenia azotu amonowego w ściekach oczyszczonych 0,84 mg N-NH4/l), denitryfikacja - 88,8% (średnia wartość stężenia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych 6,11 mg N/l).Wstęp W artykule przedstawiono efektywność oczyszczania ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym, w warunkach tworzenia się błony biologicznej, na obecnym w nim złożu ruchomym (wpracowanie MBSBBR-Moving Bed Sequencing Batch Biofilm Reactor). Nadrzędnym celem badań było unieruchomienie na nośniku biomasy zawierającej odpowiednią ilość mikroorganizmów autotroficznych, zdolnych do prowadzenia wysoko efektywnej nitryfikacji, niekoniecznie zaś uzyskanie wysokiej efektywności pozostałych procesów jednostkowych (denitryfikacja, defosfatacja biologiczna). Realizacji założonego celu podporządkowywane były zmiany wprowadzane w warunkach pracy urządzenia w kolejnych pięciu okresach badań, definiowane zmianami w długości trwania poszczególnych faz cyklu. Zmiany składu dopływających do reaktora ścieków (stopniowy wzrost azotu amonowego i ChZT), stężenia tlenu w fazach tlenowych lub sposobu natleniania miały charakter zmia[...]

Technological and physicochemical aspects of the production of cleaning cosmetic concentrates Technologiczne i fizykochemiczne aspekty wytwarzania koncentratów kosmetyków myjących DOI:10.15199/62.2015.5.16


  Lyotropic liq. crystal, coacervate and emulsion concs. were prepd. by compounding com. surfactants (Na lauryl ether sulfate, ethylene oxide-lauryl alc. adduct, isopropyl palmitate, stawbery seed oil), preservatives and H2O and studied for rheol. properties, soly. in water and stability. Only the coacervate meet all user requirements. The concn. relationship of the coacervate viscosity showed a pecurial max. as diln. of the coacerwate with water resulted in increasing its viscosity. Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem koncentratów kosmetyków myjących. Jako potencjalne formy tego typu preparatów zaproponowano liotropowy ciekły kryształ, koacerwat i emulsję. Wykazano zalety i wady wytwarzania i stosowania tego typu produktów w odniesieniu do właściwości reologicznych, rozpuszczalności w wodzie i stabilności produktu. Stwierdzono, że spośród badanych form preparatów, jedynie koacerwat może predysponować do miana koncentratu. W przypadku produktów w formie emulsji i liotropowego ciekłego kryształu istniała możliwość uzyskania preparatu o względnie wysokim stężeniu substancji aktywnych, ale po rozcieńczeniu nie otrzymywano kosmetyków o wymaganych przez konsumentów właściwościach użytkowych. Receptury i technologie wytwarzania kosmetyków przeznaczonych do higieny ulegają ciągłym przeobrażeniom. W ostatnich latach można zaobserwować intensywny rozwój tej grupy produktów, głównie w zakresie poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa stosowania. Wprowadzane do praktyki przemysłowej nowe rozwiązania recepturowe związane są najczęściej ze stosowaniem nowych surowców, bardzo często pochodzenia naturalnego. Wiele prac badawczych i rozwojowych związanych jest także z opracowaniem nowoczesnych form kosmetyków. Potrzeba prowadzenia takich prac wynika głównie z konieczności dostosowania preparatu do opakowania lub też mody- Lyotropic liq. crystal, coacervate and emulsion concs. were prepd. by compounding com. surfactants (Na lauryl [...]

 Strona 1  Następna strona »