Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JADWIGA ŁACIAK"

Gospodarka wodna w Polsce w świetle zmian klimatu


  Według Zielonej, a następnie Białej, Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej adaptacji do zmian klimatycznych w Europie, konieczne jest podjęcie w krajach członkowskich Unii Europejskiej działań na rzecz łagodzenia efektów negatywnego oddziaływania zmian klimatu m.in. na zasoby wodne. Projekt KLIMAT "Wpływ zmienności klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)" jest odpowiedzią na powyższe wyzwania. W projekcie, jako podstawę rozważań przyjęto opracowane przez IPCC 3 scenariusze rozwojowe: A1B, A2 i B1. W tym artykule przedstawiono dotychczasowe wyniki uzyskane w ramach projektu KLIMAT, dotyczące m.in. przebiegu prac nad scenariuszami rozwojowymi, przyjętej metodyki prac w zakresie analiz zmian w zasobach wodnych i analizy potrzeb wodnych. Ponadto przedstawiono Polskę w wybranych raportach dotyczących zmian klimatu.Hipotezy co do wpływu działalności gospodarczej człowieka na klimat Ziemi sugerują jego ocieplenie w przyszłości, jako konsekwencję wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Zmiana ta dotknie głównie przyszłe pokolenia, a skala ocieplenia będzie zależeć od drogi rozwoju, jaką wybierze świat. Zmiany klimatu wpłyną zarówno na zasoby środowiska, czego przykładem mogą być prognozowane przez modele klimatyczne zmiany w ilości i rozkładzie czasowym opadów, jak i na potrzeby w zakresie ich wykorzystania. Unia Europejska wypracowała wspólne podejście do zagadnień wykorzystania środowiska naturalnego oparte na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Idea zrównoważonego rozwoju opiera się na zasadzie rozsądnego i oszczędnego korzystania z zasobów środowiska tak, aby ich nadmierne wykorzystanie bądź degradacja nie doprowadziły do pogorszenia jakości życia i ograniczenia potencjału rozwojowego przyszłych pokoleń. Perspektywa zmian klimatu, jak również konieczność uwzględnienia bardzo odległej perspektyw[...]

 Strona 1