Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Wiśniewski"

Hydrologia w zagospodarowaniu przestrzennym miast

Czytaj za darmo! »

Mija 10 lat od Wielkiej Powodzi z lipca 2007 r. Piszę dużą literą ze względu na szacunek dla 55 osób, które w tej powodzi zginęły. Także ze względu na wielkie straty, jakie stały się udziałem społeczności zamieszkujących obszary dotknięte tamtym kataklizmem. Chciałbym zastanowić się, jakie wnioski wyciągnięto z tamtych dni, wnioski przede wszystkim w podejściu do zagospodarowania obszar[...]

Wspomnienia pośmiertne - Ewa Pasiciel 1962 - 2010

Czytaj za darmo! »

Spotkałem Ją w 1987 r. na Wydziale Melioracji Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie prowadziłem wykłady z gospodarki wodnej. Od razu pokazała zdecydowany charakter. Zapytałem studentów, czy są zainteresowani pracą w Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zgłosiła się tylko Ewa; powiedziałem, że jestem zainteresowany głównie mężczyznami, bo praca terenowa, trudna. Pod koniec semestru pytam ponownie, czy są chętni. Nie było, więc rzucam - a ta pani co się zgłaszała? Ewa wstała i mówi: przecież chciał pan chłopaków, a jak widać nie jestem chłopakiem, więc bez łaski. We wrześniu podjęła pracę w moim dziale - eksploatacji wód. Później okazało się wielokrotnie, że była najsilniejszym chłopakiem wśród wszystkich pracowników, np. przy meblowaniu pomiesz[...]

KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH


  W ostatnich tygodniach do wiadomości publicznej dotarła informacja, że Komisja Europejska kwestionuje przyjęty przez Polskę sposób realizacji Traktatu Akcesyjnego. Otóż Polska przyjęła, że zobowiązania akcesyjne wypełni, opierając się na art. 5.4. Dyrektywy 91/271/EWG, natomiast Komisja Europejska zwraca uwagę, że powinniśmy to robić na podstawie art. 5.2. W związku z licznymi nieporozumieniami w tej materii zdecydowaliśmy, aby przybliżyć czytelnikowi Dyrektywę, Traktat Akcesyjny oraz Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. ■ Wymagania Dyrektywy Rady 91/271/ EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (DzUrz. WE L 135 z 30.5.1991, str. 40, z późn. zm.; DzUrz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26) odgrywa zasadniczą rolę w gospodarowaniu ściekami komunalnymi oraz ochronie środowiska wodnego, w tym wód powierzchniowych, do których ścieki są odprowadzane. Dyrektywa 91/271/EWG dotyczy zbierania, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych oraz oczyszczania i zrzutu ścieków z niektórych sektorów przemysłowych. Celem dyrektywy jest ochrona środowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami powodowanymi zrzutami niedostatecznie oczyszczonych ścieków. Dyrektywa określiła liczne definicje związane z gospodarką ściekową oraz konieczność wyposażenia aglomeracji w konkretnych terminach w systemy kanalizacji zbiorczej oraz miejskie oczyszczalnie ścieków. Dyrektywa ta należy do najkosztowniejszych oraz najtrudniejszych do wdrożenia aktów prawnych UE w dziedzinie ochrony środowiska. ■ Zapisy Traktatu Akcesyjnego W Traktacie Akcesyjnym przewidziano, że przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone w Dyrektywie 91/271/EWG będą w Polsce w pełni obowiązywały od 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z aneksem XII Traktatu Akcesyjnego wymagania dotyczące systemów k[...]

Dlaczego powinniśmy zbudować polder Golina na Warcie DOI:


  Artykuł przypomina o użyteczności wiedzy z hydrologii dla programów inwestycyjnych o charakterze działań technicznych z zakresu ochrony przed powodzią. Także o tym, jak naprawić błędy popełnione w przeszłości.A by odpowiedzieć na tak postawione pytanie, musimy sięgnąć trochę do hydrologii historycznej. Zadając kłam obecnie formułowanym twierdzeniom, że dolina Warty nie była nawiedzana przez powodzie, trzeba stwierdzić, że katastrofalne powodzie zdarzały się dość często. Wystarczy zajrzeć do opracowania wykonanego w 2013 r. przez Hydroprojekt Poznań pt. "Studium funkcjonalności zbiornika wodnego Jeziorsko", aby przekonać się, że dolina Warty na odcinku od Koła do Śremu była zalewana nieraz corocznie i zdarzało się, że przez większą część roku. O ujściowym odcinku Warty w tym artykule nie będę pisał, gdyż jest pod wpływem wód cofkowych Odry i powodzie tutaj są wyjątkowo nękające wskutek długiego czasu trwania (nawet do 3 miesięcy). Powodzie na środkowej Warcie były na tyle dotkliwe, że od najdawniejszych czasów przemyśliwano, aby zbudować kilka zbiorników na Warcie, przechwytujących wezbrania (unikam słowa "fala", zwłaszcza "fala wezbraniowa", uznając te określenia za bardzo mylące i będące dziwnym żargonem). Przede wszystkim wytypowano lokalizację dużego zbiornika w Jeziorsku (stąd nazwa, mimo że zapora czołowa została przesunięta w dół biegu Warty do przekroju Skęczniew) oraz zamierzano zbudować kolejny w Działoszynie. Dalsze losy tego zbiornika i koncepcję budowy systemu zbiorników w zlewni Warty i Prosny pominę, pozostawiając ten temat na inną okazję. W 1973 r. zdecydowanie zintensyfikowano prace przy budowie zbiornika Jeziorsko, o pojemności projektowej 203 mln m3 (przy NPM przy nadpiętrzeniu powodziowym pojemność wzrasta do 224 mln m3). Budowę "teoretycznie" zakończono w 1986 r. ("teo-retyczność" polegała na przecięciu wstęgi przez ówczesnego wicepremiera, zjedzeniu kiełbasek i grochówki oraz….. budowan[...]

O innych aspektach gospodarki wodnej DOI:


  Artykuł jest głosem w dyskusji do artykułu "Aktywizacja gospodarcza rzek jako jeden z aspektów gospodarki wodnej" z nr. 1/2016 r. Definiuje szerzej gospodarkę wodną, pokazując obok problemów żeglugi także inne aspekty tej dziedziny. Odnosząc się do żeglugi wskazuje uwarunkowania merytoryczne i ekonomiczne, jakie są barierą dla rozwoju żeglugi w Polsce.A rtykuł "Aktywizacja gospodarcza rzek….", nawiązując do "szeroko pojętej gospodarki wodnej", eksponuje aktywizację żeglugi śródlądowej, czyli tylko jeden aspekt gospodarki wodnej. Oczywiście, pomysł aktywizacji żeglugi nie jest niczym złym, jednak nie może być oparty na pomijaniu licznych uwarunkowań merytorycznych i ekonomicznych, jakie występują w naszym kraju. Poza tym wypada także nawiązać do pozostałych aspektów nowoczesnej gospodarki wodnej. Pozwoliłem sobie użyć terminu "nowoczesna" gospodarka wodna, gdyż uważam, że dzisiaj, w XXI wieku, absolutnie nie możemy poprzestawać na definicji gospodarki wodnej, jaka obowiązywała w wieku XIX i do lat 90. wieku XX. Wówczas rozumiano gospodarkę wodną jako regulację rzek, w celu podjęcia działalności gospodarczej w postaci żeglugowego lub energetycznego wykorzystywania możliwości hydrauliczno- -hydrologicznych rzek. Wówczas istniało pojęcie tzw. "nowej zabudowy", czyli klasycznego regulowania budowlami dotąd nieuregulowanych rzek, istniało pojęcie projektowanych klas dróg wodnych (liczono, że w przyszłości te drogi przebuduje się do parametrów tych klas, co miało być elementem potanienia tej przebudowy i dowodem na umiejętność strategicznego planowania przez ówczesnych decydentów, a faktycznie podrożyło wszystkie inwestycje tzw. skrzyżowania z drogami wodnymi - przede wszystkim mosty). Już po 2000 r., gdy znana była Ramowa Dyrektywa Wodna, a nasze wejście do struktur UE praktycznie było przesądzone, jeden z ówczesnych dyrektorów okręgowych dyrekcji gospodarki wodnej nie dopuszczał myśli, że trzeba będzie zajmować [...]

20 lat eksportu licencji w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA

Czytaj za darmo! »

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, które w 1997 r. świętowały swoje 70-lecie, obchodziły również skromniejszy, choć istotny, jubileusz 20-lecia eksportu licencji. W 1977 r. zawarły pierwszy licencyjny kontrakt eksportowy na modernizację instalacji półspalania metanu do acetylenu w słowackich zakładach Duslo Sala. Osiągnięcie to - charakterystyczne dla ówczesnych tendencji w kierowaniu [...]

Sensorless Control of Axial Flux Permanent Magnet Motor at Standstill and at Low Speed

Czytaj za darmo! »

Abstract. The paper describes sensorless method of rotor position detection without any mechanical sensor. Presented method bases on phase inductance variations connected with position of the rotor. The method uses one test voltage pulse only to provide position information. Such a method can yield an initial position of the rotor and can provide a start-up of the motor from standstill in certain direction. Low speed control can also use presented method. Laboratory tests on Axial Flux Permanent Magnet Motor confirm the propriety of presented method. Streszczenie. Artykuł przedstawia metodę wyznaczania położenia wirnika bez użycia mechanicznego czujnika położenia. Prezentowana metoda opiera się na zmianach indukcyjności cewek stojana związanych z położeniem biegunów wirnika. W celu do[...]

An identification of permanent magnet rotor position using a zero voltage vector method

Czytaj za darmo! »

The paper describes a simple method of poles position identification of a permanent magnet motor. The method is related to impact of a back electromotive force on current shape produced when a zero voltage vector is applied. The method fulfils a gap between method for initial position detecting e.g. PIPCRM and simple back electromotive force estimation method. There are presented basis of the zero voltage vector method and laboratory results of method applied on 40 kVA axial flux permanent magnet motor in the paper. Streszczenie. W artykule opisano prostą metodę identyfikacji położenia biegunów wirnika silnika z magnesami trwałymi. Zasada działania metody opiera się na wpływie siły elektromotorycznej na kształt prądu w czasie, gdy zadawany jest zerowy wektor napięcia. Metoda wypełnia lukę pomiędzy metodami identyfikującymi spoczynkowe położenie wirnika np. PIPCRM a metodą estymacji siły elektromotorycznej. Artykuł przedstawia zasadę działania metody oraz wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych na maszynie o polu osiowym z magnesami trwałymi o mocy 40kVA. (Identyfikacja położenia wirnika silnika z magnesami trwałymi z wykorzystaniem metody zerowego wektora napięcia). Keywords: sensorless methods, permanent magnet motor, rotor position. Słowa kluczowe: metody bezczujnikowe, silnik z magnesami trwałymi, położenie wirnika. Introduction The control system of the permanent magnet motor using maximum torque strategy requires information about the poles position. Modern control systems have eliminated a mechanical rotor position sensor, replacing it with special algorithms which calculates the poles position from the measured electrical quantities. Such methods, called as sensorless, are recently intensively developed [1], [2], [3], [4]. In [5], the method PIPCRM (Position Identification by Parallel Current Rate Measurement) has been presented. That method can determine the poles position of the permanent magnet machine at standstill or[...]

Neuronowy estymator położenia biegunów wirnika silnika synchronicznego z magnesami trwałymi DOI:10.15199/48.2015.03.39

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano projekt neuronowego estymatora położenia wirnika silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (PMSM). Opisana metoda estymacji położenia stanowi rozwinięcie metody PIPCRM. Nowością w stosunku do oryginalnej wersji, jest zastosowanie do wyznaczania położenia wirnika, jednokierunkowej sztucznej sieci neuronowej. W artykule zawarto opis sposobu doboru optymalnej konfiguracji sieci oraz narzędzia, jakie wykorzystano do tego celu. Poprawność działania zaproponowanej metody została zweryfikowana w laboratoryjnym układzie napędowym z silnikiem PMSM. Abstract. The paper presents the design of the neural estimator of the rotor position for permanent magnet synchronous motor (PMSM). Presented method bases on sensorless PIPCRM idea. However a different way of position calculation is proposed. Now it is based on an artificial neural network. The paper includes a description of the optimal configuration of the neural network selection and the tools that were used for this purpose. Proposed estimation algorithm has been verified in the laboratory system with the PMSM motor. (A neural estimator of the rotor poles position for the permanent magnet synchronous motor). Słowa kluczowe: PMSM, sterowanie bezczujnikowe, metoda PIPCRM, sztuczne sieci neuronowe Keywords: PMSM, sensorless control, PIPCRM method, artificial neural network Wstęp Obserwowany w ostatnich latach wzrost wymagań stawianych układom napędowym z silnikami PMSM odnośnie dynamiki, sprawności czy niezawodności działania, przyczynił się do dynamicznego rozwoju wektorowo zorientowanych bezczujnikowych (ang. sensorless) algorytmów sterowania [1][2]. Rezygnacja z zewnętrznego przetwornika elektromechanicznego w pętli sprzężenia zwrotnego umożliwiła wzrost niezawodności całego systemu napędowego, jak również zmniejszenie jego masy, wymiarów oraz ceny. W bezczujnikowych układach sterowania, do estymacji aktualnego położenia kątowego biegunów magnetycznych wirnika, względem [...]

Analiza momentu rozruchowego silnika z magnesami trwałymi przy zastosowaniu metody HPI

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje bezczujnikowe sterowanie silnikiem z magnesami trwałymi w zakresie niskich prędkości wirowania. Położenie wirnika jest uzyskiwane metodą HPI wykorzystującą impulsy napięcia testującego. Podczas trwania skoku napięcia testującego nie jest wytwarzany moment elektromagnetyczny silnika. Wymagane jest zatem stosowanie specjalnej metody sterowania. W artykule opisano wpływ zastosowanej metody sterowania i wyznaczania położenia wirnika na wytwarzany moment elektromagnetyczny. Abstract. The paper describes sensorless control of the permanent magnet motor at low speed. A rotor position is obtained by the HPI method, which uses test voltage steps. During test voltage step, no electromagnetic torque is produced. A special control method is required at low speed. This paper conta[...]

 Strona 1  Następna strona »