Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW ROZKRUT"

Ekstrakcja benzenem nitrobenzenu ze ścieków DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań ekstrakcji benzenem nitrobenzenu ze ścieków powstałych w trakcie mycia i neutralizacji surowego nitrobenzenu. Użyto różnego typu ekstraktorów: kolumny z wypełnieniem, ekstraktora dyskowego i pompy wirowej. Badania prowadzono w temperaturze otoczenia, a zawartość nitrobenzenu w ściekach oznaczano metodą polarograficzną. Najkorzystniejsza okazała się ekstrakcja z użyciem pompy wirowej. nia" w Kędzierzynie-Koźlu) o właściwościach zgodnych z określonymi normą PN-72/C-92002. Zawartość nitrozwiązków (nitrobenzenów i nitrofenoli) w ściekach oznaczano metodą polarograficzną przed rozpoczęciem ekstrakcji i po jej zakończeniu, określając ich sumaryczną ilość w przeliczeniu na nitrobenzen5*. Metoda polega na redukcji grupy nitrowej - na kroplowej elektrodzie rtęciowej - w środowisku metanolowego roztworu litu oraz wodorotlenku sodu6). Ścieki wodne powstające w przemysłowym procesie wytwarzania nitrobenzenu zawierają do 0,3% mas. nitrozwiązków, głównie nitrobenzenu. Ponieważ nitrobenzen jest toksyczny, zatem ścieki te należy poddać - przed biologicznym oczyszczaniem - wstępnemu oczyszczeniu metodą fizykochemiczną. Stosowane metody chemicznego i adsorpcyjnego oczyszczania ścieków zawierających nitrobenzen wiążą się jednak z dużymi kosztami eksploatacyjnymi. W związku z tym zaproponowano metodę ekstrakcyjnego usuwania nitrobenzenu za pomocą benzenu kierowanego następnie do procesu nitrowania1^3*. Autorzy wymienionych publikac[...]

Doskonalenie technologii wytwarzania rezolowej żywicy fenolowej jako podstawy lepiszcza do wyrobów z wełny mineralnej DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono statystyczną ocenę właściwości 95 przemysłowych szarż żywicy WR-3 przeznaczonej do produkcji izolacyjnych wyrobów z wełny mineralnej. Porównano jakość żywicy WR-3 syntezowanej w skali laboratoryjnej, średnią jakość 95 szarż przemysłowych i jakość żywicy z szarży o wydłużonym czasie syntezy. Płyty izolacyjne z wełny mineralnej należą do podstawowych materiałów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym na świecie. W naszym kraju w drugiej połowie lat osiemdziesiątych oddano do użytku dwie duże wytwórnie takich wyrobów. W każdej z nich są cztery równolegle działające linie technologiczne. Wytwórnie te znajdują się w Cigacicach k. Zielonej Góry oraz w Małkini Ч Technologia otrzymywania i klejenia włókien mineralnych w tych zakładach jest podobna, różny jest jednak sposób zaopatrywania w żywicę stanowiącą podstawowy składnik lepiszcza syntetycznego. W Mazowieckich Zakładach Przemysłu Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Małkini sprowadza się gotową żywicę z zakładów chemicznych, natomiast Zieleniogórskie Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Cigacicach wytwarza ją u siebie. Ten drugi wariant organizacyjny zastosowano w kraju po raz pierwszy2). Ma on wiele zalet: - umożliwia wytwarzanie żywic wysokoreaktywnych o krótkiej żywotności, nie wymagających jej maksymalizowania związanego z transportem i magazynowaniem, - ułatwia modyfikacje żywicy i dostosowanie jej właściwości do asortymentu wyrobów izolacyjnych, - umożliwia szybkie sprawdzenie właściwości użytkowych żywicy i dzięki temu skorelowanie parametrów syntezy żywicy i właściwości wyrobów izolacyjnych. Zasadniczym mankamentem tych żywic fenolowych, których dotychczas używano do otrzymywania lepiszcza, jest względnie duża zawartość wolnego fenolu. Związek ten, stosunkowo trudno po[...]

Nowa instalacja produkcyjna lepiszcza fenolowego do płyt z wełny mineralnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zarys technologii otrzymywania żywicy fenolowej i preparacji lepiszcza fenolowego (wytwarzanego z tej żywicy) przeznaczonego do produkcji płyt izolacyjnych z wełny mineralnej. Opisano zasadnicze węzły nowo zbudowanej instalacji, zwracając szczególną uwagę na rozwiązania, które przyczyniły się do ochrony środowiska naturalnego (głównie ograniczenie emisji fenolu). Stwierdzono, że omawiana instalacja może być wykorzystana do wytwarzania wielu innych żywic rezolowych, mających różne zastosowanie. Jednym ze skutecznych sposobów oszczędzania surowców energetycznych jest poprawa cieplnej izolacji budynków. W związku z tym należy zwiększyć zużycie materiałów izolacyjnych stosowanych w tym celu (np. różnych wyrobów z wełny mineralnej). W ostatnich latach wybudowano w kraju dwie nowe fabryki płyt izolacyjnych - w Cigacicach i w Małkini. Ich docelowa, łączna zdolność produkcyjna wyniesie ok. 120 tys. t/r.1). Niezależnie od tego planuje się modernizację innych zakładów wytwarzających płyty z wełny mineralnej. W celu otrzymania płyt izolacyjnych należy przeprowadzić kilkanaście operacji technologicznych2). Do najważniejszych należą: topienie wsadu mineralnego w temperaturze większej od 1000°C, rozwłóknianie stopionej lawy, przygotowanie i nanoszenie lepiszcza fenolowego, formowanie kobierca na ruchomym transporterze, utwardzanie lepiszcza w podwyższonej temperaturze w celu ostatecznego ukształtowania wstęgi i pocięcie jej na płyty o znormalizowanych wymiarach. W trakcie wytwarzania płyt z wełny mineralnej następuje emisja pyłów, a także substancji chemicznych, takich jak fenol i formaldehyd, w związku z czym zostaje zanieczyszczone środowisko naturalne. Fenol PRZEMYSŁ CHEMICZNY 66/2 (1987) ' $ i formaldehyd stanowią nie przereagowane substraty używane do syntezy żywic fenolowych - głównego składnika lepiszcza. W trakcie nanoszenia rozpylonego (najczęściej powietrzem) lepiszcza na wełnę mineralną następuje odparowanie najba[...]

 Strona 1