Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Prasnal"

ANALIZA MECHANIZMU WCBSA DLA SIECI STANDARDU IEEE 802.11AA DOI:10.15199/59.2015.4.37


  Artykuł zawiera analizę mechanizmów priorytetyzacji ruchu przeznaczonych do różnicowania obsługi transmisji dźwięku bądź strumieni wideo w sieciach WLAN zgodnych ze standardem IEEE 802.11aa. Wykazano, że standardowy algorytm Credit-Based Shaper może okazać się nieprecyzyjny w przydziale pasma. Na tej podstawie zaproponowano i poddano weryfikacji modyfikacje tego mechanizmu, zapewniające sprawiedliwy podział pasma dla różnych scenariuszy pracy sieci. Ponadto przedstawiono wybrane wyniki symulacji, potwierdzające prawidłowość działania omawianych mechanizmów. 1. WSTĘP W celu zapewnienia jakości obsługi (QoS) w sieciach WLAN w 2005 r. do standardu IEEE 802.11 [1] wprowadzono funkcję EDCA. Definiowała ona 4 klasy dostępu: głos (Voice - VO), wideo (Video - VI), najwyższej próby dostarczania (Best Effort - BE) i ruch tła (Background - BK). Rozszerzenie IEEE 802.11aa [2] z 2012 r. wprowadza kilka nowych mechanizmów mających usprawnić transmisję strumieni dźwiękowych i wideo w sieciach WLAN. Są to: potwierdzenia ramek nadawanych do grupy stacji (Groupcast with Retries - GCR), usługa klasyfikacji strumieni (Stream Classification Service - SCS), zarządzanie nakładającymi się sieciami (Overlapping BSS management), współpraca z protokołem rezerwacji strumieni (Stream Reservation Protocol - SRP) oraz różnicowanie ruchu w obrębie klas dostępu do medium. Podczas gdy większość prac badawczych związanych z 802.11aa koncentruje się na aspektach działania GCR, niniejsza praca traktuje o mechanizmach różnicowania ruchu i stanowi kontynuację wcześniejszych prac [4], [5]. Rozdział 2 przybliża rozszerzony schemat funkcji EDCA z wewnątrzklasowym różnicowaniem ruchu. W rozdziale 3 przybliżono zasadę działania algorytmów wyboru ramek, których zastosowanie zasugerowano w standardzie 802.11aa, w szczególności Credit-Based Shaper Algorithm (CBSA). Dyskusji poddano również aspekty związane z trudnością jego realizacji w sieciach bezprzewodowych. R[...]

MONITOROWANIE STANU KONSTRUKCJI HELIKOPTERA Z UŻYCIEM SIECI SENSOROWYCH DOI:10.15199/59.2015.4.51


  Praca obejmuje analizę sieci sensorowej opartej na standardzie IEEE 802.15.4, przesyłającej dane z czujników umieszczonych w kadłubie helikoptera w celu szybkiej detekcji uszkodzeń jego konstrukcji. W pracy zaproponowano sposób rozmieszczenia poszczególnych sensorów na powierzchni kadłuba helikoptera oraz zaproponowano trzy warianty rozmieszczenia węzłów docelowych (ujść) sieci sensorowej. Wykazano również optymalne wielkości parametrów pracy sieci pozwalające na minimalizację strat przesyłanych danych, maksymalizację przepływności oraz minimalizację zużycia energii. 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwowany jest dynamiczny rozwój bezprzewodowych sieci sensorowych WSNs (Wireless Sensor Networks). Sieci WSNs [2], [4] mogą znaleźć zastosowanie w najróżniejszych systemach mających za zadanie monitorowanie, dokonywanie pomiarów bądź alarmowanie o wystąpieniu określonych zjawisk. Z dużym zapotrzebowaniem na tego typu systemy spotyka się zwłaszcza przy nadzorowaniu stanu środowiska - np. jakości wód - oraz struktur krytycznych - np. stanu technicznego mostów. Czujniki stanowią nieodzowny element wielu skomplikowanych systemów, pozwalają bowiem powiązać działanie urządzeń z warunkami panującymi w środowisku zewnętrznym. Dzięki temu mogą one reagować na pojawienie się pewnych bodźców bądź rejestrować wartości wybranych wielkości fizycznych. Istotnym utrudnieniem w wykorzystywaniu sensorów jest w wielu przypadkach potrzeba umieszczenia ich w określonym, nierzadko trudno dostępnym miejscu, skąd przewodowe doprowadzenie sygnału do reszty systemu może okazać się niemożliwe bądź nieopłacalne. Stąd z dużym zainteresowaniem spotykają się metody bezprzewodowego przesyłu wyników pomiarów dokonanych przez czujniki, najczęściej z użyciem sieci WSNs. Jednym z głównych kandydatów do zastosowania w sieciach sensorowych jest standard IEEE 802.15.4, opracowany z myślą o bezprzewodowych sieciach osobistych niskich przepływności LRWPANs (Low Rat[...]

SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ PRZEPUSTOWOŚCI W SIECIACH STANDARDU 802.11AA DOI:10.15199/59.2016.6.105


  FAIR THROUGHPUT ALLOCATION IN 802.11AA NETWORKS Streszczenie: W artykule dokonano analizy wybranych aspektów pracy mechanizmów wewnątrzklasowej selekcji ruchu, służących do różnicowania obsługi transmisji dźwięku bądź strumieni wideo w sieciach WLAN standardu IEEE 802.11aa. Wskazano sytuacje gdy algorytmy CBSA oraz WCBSA-2 nie są w stanie dokonać równomiernego podziału osiąganej przepustowości. Na podstawie wyciągniętych wniosków wprowadzono algorytm FWCBSA oraz poprzez analizę symulacyjną zweryfikowano jego działanie. Otrzymane wyniki potwierdziły prawidłowość działania zaproponowanego rozwiązania. Abstract: In this article the analyze of selected issues of intra-AC prioritization algorithms operation in IEEE 802.11aa WLAN networks was performed. The situations when CBSA and WCBSA-2 are unable to provide fair throughput division were specified. Basing on the conclusions a new selection algorithm - FWCBSA was proposed and verified in a simulation analysis. The correctness of the new solution was proven by the obtained results. Słowa kluczowe: 802.11aa, kształtowanie ruchu w oparciu o kredyt, wewnątrzklasowa selekcja ruchu, QoS, Wi-Fi Keywords: 802.11aa, credit-based shaping, intra-AC prioritization, QoS, Wi-Fi 1. WSTĘP Podstawowym mechanizmem zapewnienia jakości obsługi (QoS) w sieciach WLAN zdefiniowanym w standardzie IEEE 802.11 jest funkcja EDCA [1]. W jej ramach obsługiwany ruch jest różnicowany na 4 klasy dostępu: głos (Voice - VO), wideo (Video - VI), najwyższej próby dostarczania (Best Effort - BE) i ruch tła (Background - BK). W rozszerzeniu IEEE 802.11aa [2] wprowadzono kilka nowych mechanizmów służących zwiększeniu możliwości obsługi strumieni dźwiękowych oraz wideo: potwierdzenia ramek nadawanych do grupy stacji (Groupcast with Retries - GCR), usługa klasyfikacji strumieni (Stream Classification Service - SCS), zarządzanie nakładającymi się sieciami (Overlapping BSS management), współpraca z protokołem rezer[...]

ANALIZA DZIAŁANIA ALGORYTMÓW WIELOPRZEPŁYWNOŚCIOWYCH W SIECIACH STANDARDU IEEE 802.11AA DOI:10.15199/59.2017.6.17


  Rosnąca liczba użytkowników mobilnych korzystających z sieci Internet, a także wzrastająca popularność usług strumieniowania dźwięku oraz wideo powoduje konieczność poprawy jakości świadczonych usług QoS (Quality of Service) w lokalnych sieciach bezprzewodowych WLANs. W tym celu tworzone są kolejne rozszerzenia standardu IEEE 802.11 umożliwiające prawidłową transmisję usług multimedialnych, bogatych w treści dźwiękowe oraz sekwencje wizyjne. Jednym z najnowszych rozszerzeń poruszających problem QoS w sieciach WLAN jest standard IEEE 802.11aa, który został opublikowany w 2012 roku [2]. Standard IEEE 802.11 definiuje również wiele różnych warstw fizycznych, które umożliwiają uzyskanie zróżnicowanych maksymalnych szybkości transmisji w pasmach częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz. Większość z nich w celu zapewnienia prawidłowej transmisji dla różnych warunków panujących w kanale radiowym (związanych ze zmieniającą się odległością pomiędzy stacją nadawczą i odbiorczą) umożliwia użycie różnych rodzajów modulacji oraz sprawności kodowania. Za optymalny (umożliwiający maksymalizację wydajności pracy sieci) wybór szybkości transmisji odpowiadają tzw. algorytmy wieloprzepływnościowe (multirate algorithms). Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy możliwości realizacji usług strumieniowania dźwięku i sekwencji wideo podczas równoczesnej transmisji ruchu Best Effort w warunkach mobilności dla różnych algorytmów wieloprzepływnościowych. Rozdział 2 przedstawia rozszerzony schemat funkcji EDCA z wewnątrzklasowym różnicowaniem ruchu. W rozdziale 3 przybliżono zasadę działania najczęściej stosowanych algorytmów wieloprzepływnościowych. W rozdziale 4 zawarto wyniki badań symulacyjnych pokazujące działanie tych algorytmów dla dwóch różnych scenariuszy pracy sieci bezprzewodowej podczas gdy rozdział 5 zawiera krótkie podsumowanie niniejszej pracy. 2. WEWNĄTRZKLASOWE RÓŻNICOWANIE RUCHU W STANDARDZIE IEEE 802.11aa Rozszerzenie IE[...]

ANALIZA SYMULACYJNA SIECI STANDARDU IEEE 802.11AA W ZASZUMIONYCH KANAŁACH TRANSMISYJNYCH DOI:10.15199/59.2015.8-9.74


  Artykuł zawiera analizę symulacyjną sieci standardu IEEE 802.11aa w kanałach radiowych, w których występują straty związane z interferencjami oraz spadkiem poziomu mocy odbieranego sygnału. Badania obejmowały wpływ pogorszenia jakości kanału radiowego przez zwiększenie bitowej stopy błędów BER (Bit Error Rate) na uzyskiwane przepływności, średnie opóźnienie transmisji, wariancję opóźnienia (jitter) oraz straty pakietów. Analiza została wykonana dla dwóch scenariuszy, różniących się między sobą całkowitą liczbą stacji biorących udział w transmisji. W artykule przedstawiono wyniki symulacji ilustrujące wpływ zmian ruchu oferowanego w ramach każdej ze zdefiniowanych w standardzie IEEE 802.11aa klas ruchu na uzyskiwane wartości ruchu realizowanego. 1. WSTĘP Sieci pracujące w standardzie IEEE 802.11aa, stanowiące przedmiot badań niniejszego artykułu to sieci bezprzewodowe, które zapewniają odpowiednią jakość świadczenia usług QoS (Quality of Service) ze szczególnym uwzględnieniem polepszenia transmisji strumieni dźwiękowych i wideo. Do zapewnienia jakość obsługi stosowane są określone mechanizmy jak np. kształtowanie i ograniczanie przepustowości, zapewnienie sprawiedliwego dostępu do zasobów, nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym ramkom przesyłanym w sieci czy zarządzanie opóźnieniami w przesyłaniu danych. Poprzednikiem standardu IEEE 802.11aa, który również zapewnia odpowiedni poziom QoS jest IEEE 802.11e. Standard IEEE 802.11e [1], [2] definiuje mechanizm przypisywania różnych priorytetów strumieniom danych w sieciach bezprzewodowych poprzez cztery określone klasy ruchu: głosową (Voice - VO), wideo (Video - VI), uprzywilejowaną (Best Effort - BE) i ruchu tła (Background - BK). Określone w standardzie IEEE 802.11e mechanizmy priorytetyzacji umożliwiają świadczenie ruchu w ramach każdej z klas zgodnie ze specyficznymi wymaganiami transmisji. W standardzie IEEE 802.11aa dodano dwie dodatkowe klasy ruchu (Rys. 1):[...]

ANALIZA STANDARDU IEEE 802.11AA DLA SIECI GĘSTYCH DOI:10.15199/59.2019.6.62


  1. WSTĘP Wzrastająca popularność usług transmisji dźwięku oraz strumieniowania wideo powoduje konieczność poprawy jakości ich świadczenia QoS (Quality of Service) w lokalnych sieciach bezprzewodowych WLANs [1]. Jednym z najnowszych rozszerzeń poruszających problem QoS w sieciach WLAN jest standard IEEE 802.11aa, który został opublikowany w 2012 roku [2]. Głównym celem pracy było sprawdzenie, jak standard IEEE 802.11aa zachowuje się podczas pracy w specyficznym środowisku tzw. sieci gęstej. Symulacje zostały przeprowadzone dla otwartej przestrzeni oraz budynku biurowego. Zamodelowane zostały różne scenariusze, w których zmieniane było środowisko pracy stacji oraz liczba pokoi, gdzie znajdowały się nadające stacje. Dodatkowo został sprawdzony wpływ poziomu mocy nadajnika na wydajność pracy sieci bezprzewodowej. Dla każdego scenariusza zebrano ilości traconych ramek, wartości ruchu realizowanego, opóźnienia oraz jittera. Z uwagi na brak miejsca w artykule przedstawiono jedynie wyniki ruchu realizowanego, aczkolwiek wyciągnięte wnioski dotyczą wszystkich analizowanych metryk. Dzięki dokonanej analizie można stwierdzić, jakie parametry warstwy fizycznej i MAC poprawiają wydajność transmisji, a jakie ją pogarszają. Przeprowadzone badania umożliwią również poprawę jakości świadczonych usług QoS. Ponieważ przeprowadzanie analizy na rzeczywistym sprzęcie wiązałoby się z ogromnym nakładem pracy oraz bardzo dużymi kosztami, ponadto standard IEEE 802.11aa nie jest obecnie implementowany w kartach WLAN, do przeprowadzenia badań wykorzystano zmodyfikowaną wersję symulatora NS-3 [3]. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział 2 przedstawia funkcję wewnątrzklasowego różnicowania ruchu zdefiniowaną w standardzie IEEE 802.11aa. W rozdziale 3 przybliżono koncepcję pracy sieci gęstych. W rozdziale 4 zawarto wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych dla czterech różnych scenariuszy pracy sieci bezprzewodowej. Artykuł kończy rozdział [...]

ANALIZA SYMULACYJNA SIECI STANDARDU IEEE 802.11ax DOI:10.15199/59.2019.6.63


  1. WSTĘP IEEE 802.11ax [1] to kolejne rozszerzenie standardu IEEE 802.11 mające na celu znaczne podniesienie szybkości transmisji osiąganej w lokalnych bezprzewodowych sieciach komputerowych, szczególnie w środowisku tzw. sieci gęstych. Istotność wprowadzanych zmian podkreśla oznaczenie sieci IEEE 802.11ax według nowej nomenklatury jako Wi-Fi generacji 6 (gdzie sieć IEEE 802.11ac to generacja 5, IEEE 802.11n - generacja 4 itd.). Większa wydajność ma zostać osiągnięta dzięki wprowadzeniu nowych modulacji i technik kodowania oraz zastosowaniu wielodostępu OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), pozwalającego na jednoczesne transmisje wielu stacji do jednego punktu dostępowego (AP - Access Point), tzw. Uplink Multi User (UL-MU). Ponadto wprowadzenie mechanizmów kontroli poziomu mocy transmisji i czułości detekcji stanu wolnego kanału, jak również tzw. kolorowania sieci ma pozwolić na większe przestrzenne zagęszczenie jednoczesnych transmisji przebiegających na tych samych kanałach częstotliwościowych. Należy przy tym zaznaczyć, że proces standaryzacji nie został jeszcze zakończony i ostateczny kształt części postulowanych zmian nie jest jeszcze znany. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki symulacji, w których zbadano wydajność nowo wprowadzonych modulacji względem tych znanych z sieci IEEE 802.11n/ac. Podobne badania zostały podjęte w publikacji [2] innego autora, w niniejszym artykule zaś koncentrowano się na odrębnych scenariuszach. Ponadto prezentowane badania opierają się na nowszej wersji draftu IEEE 802.11ax, jak również nowszej wersji symulatora ns-3. W publikacji [3] autorzy skoncentrowali się na zysku wynikającym z zastosowania transmisji typu multiuser. Ponadto w artykule [4] oprócz dokładnego omówienia nowego standardu znalazły się analizy wpływu podziału pasma w trybie multiuser na ogólną przepustowość oraz potencjalnych zysków płynących z mechanizmu dynamicznej kontroli czułości odbiornika DSC[...]

STRATEGIA PRZEKAZYWANIA STRATNYCH PAKIETÓW W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH W PROJEKCIE RESCUE DOI:10.15199/59.2016.6.102


  THE LOSSY FORWARDING STRATEGY IN WIRELESS NETWORKS IN THE RESCUE PROJECT Streszczenie: Dzisiejsze systemy i standardy bezprzewodowe przewidują użycie łączy radiowych o odpowiednim budżecie tak, aby bitowa stopa błędów dla danego łącza bezprzewodowego była na niskim poziomie. Wszystkie algorytmy, protokoły i mechanizmy komunikacyjne są projektowane dla zapewnienia tego właśnie kryterium. Dlatego też w projekcie RESCUE proponujemy użycie nowej technologii nazywanej "links on the fly" opartej na zdecentralizowanym wspólnym kodowaniu źródłowo/ kanałowym, która pozwala na efektywną wymianę danych w sieciach z transmisją wieloetapową, w których występują stratne łącza radiowe. Artykuł przedstawia wstępne wyniki badań, które potwierdzają zasadność stosowania strategii przekazywania stratnych pakietów w sieciach bezprzewodowych. Abstract: Today’s wireless systems and standards are planned using adequate link budget in order to keep the BER (Bit Error Rate) on the wireless links at a low level. Unfortunately, such systems perform poorly or fail in unpredictable radio environments. Therefore, in the RESCUE project we propose a new wireless technology called linkson- the-fly based on distributed joint source/channel coding, which allows for efficient data transfer through multi-path networks with lossy point-to-point links. The article presents the initial results that confirm the legitimacy of the strategy of lossy packets forwarding in wireless networks. Słowa kluczowe: stratne łącza radiowe, technologia linkson- the-fly, zdecentralizowane wspólne kodowanie źródłowe/ kanałowe, zdecentralizowany MAC. Keywords: lossy links, links-on-the-fly technology, distributed joint source/channel coding, distributed MAC. 1. WSTĘP Istniejące systemy komunikacyjne oraz opracowywane standardy dla sieci bezprzewodowych nie są odpowiednio przygotowane do ich zastosowania w wysoce nieprzewidywalnych środowiskach transmisyjnych, charakteryzują[...]

 Strona 1