Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JERZY SUWIŃSKI"

Co to jest pH? Kłopoty chemików z logarytmami


  Jedną z najczęściej używanych wielkości chemicznych, stosowanych szeroko nie tylko przez chemików, jest wielkość pH. Problem w tym, że nawet chemikowi niełatwo jest poprawnie odpowiedzieć i uzasadnić odpowiedź na proste pytanie: co to znaczy, że wartość pH wynosi x? Współczesny człowiek, chcąc sobie przypomnieć lub przybliżyć jakieś pojęcie, korzysta najczęściej z definicji dostępnych w Internecie, a w szczególności z materiałów zawartych w Wikipedii. Z tych względów znakomita większość pozycji cytowanej literatury dotyczy stron internetowych, a tylko ich niewielka liczba sięga do literatury książkowej. W Internecie pojęcie pH tłumaczy Unia Chemii Czystej i Sosowanej (IUPAC). W specjalnym artykule1) dotyczącym definicji skali pH podane są dwie definicje: pojęciową (notional) i odnoszącą się do metody oraz warunków pomiaru (operational). Definicja pojęciowa określa pH wzorami (1): pH = -lg cH lub pH = -lg aH, (1) w których cH oznacza stężenie jonów wodorowych (hydroniowych) [H3O+] wyrażonym w mol/dcm3, a aH aktywność jonów wodorowych równą iloczynowi stężenia cH i bezwymiarowego współczynnika aktywności f. Problem w tym, że nie tylko cH, ale też i aH posiadają zwykle wymiar. Z podstaw matematyki natomiast wiadomo, że logarytmować można tylko bezwymiarowe (niemianowane) liczby dodatnie. Trzeba tu sięgnąć do podstawowej wiedzy dotyczącej logarytmów, które pojawiają się nie tylko w definicji pojęciowej pH, ale też i w innych definicjach wielkości stosowanych w chemii i technologii chemicznej. W Internecie podano2), że logarytm przy podstawie a z liczby b (symbolicznie loga b) oznacza liczbę c, będącą potęgą, do której podstawa a musi być podniesiona, aby dać liczbę b. Najczęściej stosuje się tzw. logarytmy dziesiętne i naturalne. Zapisy log10 x, log x albo lg x oznaczają logarytm dziesiętny, czyli mający u swej podstawy liczbę 10. Z kolei logarytm naturalny, to logarytm o podstawie oznaczanej literą e, równej w pr[...]

Badania nad modernizacją produkcji trichlorfonu DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników badań nad otrzymywaniem trichlorfonu metodą Fricke’a zaproponowano nowy sposób syntezy tego związku. Produkt uzyskuje się z dobrą wydajnością. Przedstawiono oryginalną metodę oczyszczania technicznego trichlorfonu. Trichlorfon, czyli ester dimetylowy kwasu (l-hydroksy-2,2,2-trichloroetylo) fosfonowego, to stosowany do ochrony roślin środek owadobójczy, mało toksyczny w stosunku do organizmów stałocieplnych i szybko rozkładający się w środowisku naturalnym. Jest to jedyny insektycyd fosforoorganiczny produkowany w Polsce wyłącznie z surowców krajowych. Niestety, w wyniku stosowania istniejącej technologii wytwarzania tego związku producent nie mógł uzyskać technicznego koncentratu trichlorfonu (o polskiej nazwie handlowej Foschlor)l) i preparatu użytkowego Foschlor 25 o wymaganej jakości. Dlatego zwrócił się z prośbą o pomoc do Instytutu Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Śląskiej, który we współpracy z Instytutem Przemysłu Organicznego podjął się modernizacji produkcji trichlorfonu, mimo ograniczeń aparaturowych (wykorzystanie obecnej instalacji) i finansowych. W związku z wstrzymaniem importu koncentratu Neguvon (ok. 97-proc. trichlorfon), który stanowi substancję aktywną leku weterynaryjnego Gzawon, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu badań prowadzonych nad technologią wytwarzania Foschloru (gat. I) przeznaczonego do celów weterynaryjnych. Trichlorfon otrzymuje się z trichlorku fosforu, metanolu i chloralu (lub jego pochodnych) dwiema metodami. Metoda d w u s t o p n i o - w a polega na syntezie fosforynu dimetylowego, wyodrębnieniu otrzymanego związku (lub oczyszczaniu go bez wyodrębnienia) i utworzeniu trichlorfonu w wyniku reakcji z chloralem. Według różnych źródeł krystalizacja surowego produktu prowadzi do otrzymania trichlorfonu z wydajnością 48-^85% (w przeliczeniu na PC13); stopień czystości wynosi ok. 95%. Metoda j e d n o s t o p n i o w a , tzw. metoda Fricke’a, pole[...]

 Strona 1