Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ SIEDLEWSKI"

Zastosowanie materiałów węglowych w procesach utleniania S02 w roztworach wodnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury dotyczącej katalitycznego utleniania S 0 2 w roztworach wodnych i na przykładzie tej reakcji rozpatrzono czynniki wpływające na przydatność materiałów węglowych jako katalizatorów procesów oksydacyjnych. Działanie katalityczne węgla w tych procesach zależy od obecności centrów aktywnych na jego powierzchni. Mają one charakter zasad Lewisa. Przebiega na nich adsorpcja i aktywacja cząsteczek tlenu prawdopodobnie w wyniku tworzenia jonorodników nadtlenkowych Oj. Przedstawiono sposoby otrzymywania katalizatorów węglowych, w których strukturę są wbudowane atomy azotu. Węgle takie są szczególnie aktywne w rozpatrywanym procesie utleniania S 0 2. Zagadnienie utleniania SO? do S 0 3, zachodzącego z udziałem różnorodnych materiałów węglowych jako katalizatorów, jest podejmowane w związku z przebiegiem tej reakcji w wielu procesach technologicznych, głównie podczas: - katalitycznego i elektrochemicznego otrzymywania kwasu siarkowego 1^ 3); - termoelektrochemicznego otrzymywania wodoru 4); - usuwania S 0 2 z gazów i wód przemysłowych 5^ 7). Właśnie konieczność skutecznego odsiarczania gazów przemysłowych zmusza do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych 7> oraz nowych wysokowydajnych adsorbentów S 0 2. Tematykę dotyczącą oczyszczania gazów ze związków siarki - zarówno metodami "suchymi", jak i "mokrymi" - podejmowano wielokrotnie i»7), głównie jednak pod kątem przedstawiania technologicznych rozwiązań procesów odsiarczania. Nie mniej ważnym problemem jest poszukiwanie adsorbentów i katalizatorów o najkorzystniejszych właściwościach fizycznych (wytrzymałość mechaniczna, stru k tu ra porowata) oraz jak najlepszych chemicznych właściwościach powierzchni (liczba i rodzaj miejsc aktywnych, zdolność do regeneracji, odporność termiczna). Możliwości wykorzystania węglowych materiałów porowa- [...]

Freon R-134a - nie zawierający chloru czynnik chłodniczy

Czytaj za darmo! »

Zanalizowano możliwości otrzymywania nowego nie zawierającego chloru czynnika chłodniczego - freonu R-134a (l,l,l,2-tetrafiuoroetanu). W najbliższej przyszłości zastąpi on freon R-12(dichlorodifluoroetan) powszechnie używany w chłodnictwie. Omówiono proces otrzymywania freonu R-134a z 1,1,2-trichloroetanu oraz przedstawiono przykłady rozwiązań technologicznych. hemiczna stabilność freonów -[...]

Heterogeniczne układy katalityczne procesów otrzymywania freonów w fazie gazowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono szczegółową analizę rodzaju kontaktów stosowanych w reakcji katalitycznej wymiany chlorowca (Cl/F) przebiegającej w fazie gazowej z udziałem wielu chlorowcopochodnych organicznych i na tym tle przedstawiono układy katalityczne, które są stosowane w procesach otrzymywania freonu R-134a. reony wytwarza się najczęściej za pomocą dwóch podstawowych metod: periodycznej w układzie [...]

Heterogeniczne układy katalityczne procesów otrzymywania freonów w fazie gazowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono szczegółową analizę rodzaju kontaktów stosowanych w reakcji katalitycznej wymiany chlorowca (Cl/F) przebiegającej w fazie gazowej z udziałem wielu chlorowcopochodnych organicznych i na tym tle przedstawiono układy katalityczne, które są stosowane w procesach otrzymywania freonu R-134a. reony wytwarza się najczęściej za pomocą dwóch podstawowych metod: periodycznej w układzie [...]

 Strona 1