Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Dziuba"

Ograniczanie emisji gazów w produkcji nawozów azotowych na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA DOI:10.15199/62.2017.10.10


  Problem wpływu przemysłowej działalności człowieka na środowisko pojawił się stosunkowo niedawno. Około połowy XX w. zaczęto dostrzegać negatywne zmiany, jakie rozwój gospodarczy poczynił w środowisku naturalnym. Momentem przełomowym było ogłoszenie w 1969 r. raportu Sekretarza Generalnego ONZ pod tytułem "Człowiek i jego środowisko", w wyniku którego zaczęto zdawać sobie sprawę z zagrożenia wynikającego z braku zrównoważonej gospodarki1). Ostatecznym celem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatycznych, zatwierdzonej Decyzją Rady z dnia 15 grudnia 1993 r. nr 94/69/WE dotyczącą zawarcia Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatycznych, jest stabilizacja stężeń gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie uniemożliwiającym wszelkie niebezpieczne zakłócenia antropogeniczne systemu klimatycznego. Protokół z Kioto, a następnie Dyrektywa ETS2) zobowiązuje przemysł chemiczny, w tym nawozowy, do monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych do powietrza, aby dodatkowo przez system opłat promować zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Przeciwdziałanie nadmiernej emisji jest od co najmniej 30 lat jedną z podstawowych determinant rozwoju gospodarki światowej. Regulacje środowiskowe oraz sugestie ze strony konsumentów, które dotyczą bezpośrednio sektora przemysłowego stanowią pewne ograniczenia tego rozwoju. Stosowne rozporządzenia określają dopuszczalne poziomy ogólnie rozumianej emisji, a także nakładają na przedsiębiorstwa opłaty eksploatacyjne oraz za korzystanie ze środowiska. Limity emisji stanowią barierę natury technicznej i ekonomicznej (opłaty). Problem emisji gazowych i ich konsekwencji jest niezwykle istotny. Coraz więcej przedsiębiorstw chemicznych i energetycznych poczuwa się do odpowiedzialności za jego występowanie i podejmuje działania zapobiegawcze2-5). Zgodnie z normą3) rozróżnia się (i) emisje bezpośrednie, czyli emisje gazów należących do przedsiębiorstw lub o[...]

Method of ε-caprolactone synthesis by chemo-enzymatic oxidation of cyclohexanone in emulsion DOI:10.15199/62.2019.10.11

Czytaj za darmo! »

Laktony są często wykorzystywane w przemyśle jako monomery do syntezy polilaktonów. Najważniejszy jest ε-kaprolakton stosowany do produkcji włókien syntetycznych, tworzyw sztucznych, folii, farmaceutyków oraz herbicydów. ε‑Kaprolakton ulega polimeryzacji z otwarciem pierścienia i przekształcany jest w poliester (polikaprolakton). Polimer ten ulega rozkładowi w wyniku hydrolizy wiązań estrowych i jest jednym z najważniejszych polimerów biodegradowalnych, stosowanym do produkcji nici i włókien chirurgicznych oraz implantów. Stosowany jest również jako dodatek do tworzyw sztucznych zwiększający ich elastyczność oraz biodegradowalność1, 2). Na skalę przemysłową ε-kaprolakton jest produkowany w procesie utleniania Baeyera i Villigera (BV) cykloheksanonu wg technologii firmy Perstorp lub BASF. W obydwu procesach producenci wykorzystują kwas nadoctowy jako utleniacz. Jest to związek relatywnie drogi oraz na tyle niebezpieczny, że jego transport i składowanie są Magdalena Sitkoa, Anna Szelwickaa, Michał Szmatołab, Andrzej Skwarekc, Lech Schimmelpfennigc, Krzysztof Dziubac, Magdalena Morawiec-Witczakc, Jolanta Iłowskab, Anna Chroboka,* 1588 98/10(2019) Mgr inż. Michał SZMATOŁA - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 2/2019, str. 261. Mgr inż. Andrzej SKWAREK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 5/2019, str. 683. zabronione. Z tego względu w firmie Perstorp nadkwas jest otrzymywany w osobnym reaktorze na terenie tego samego zakładu, w którym produkuje się ε‑kaprolakton (rys. 1). Kwas nadoctowy zawiera aż do 45% kwasu octowego dodawanego w celu stabilizacji, który musi zostać zneutralizowany, co generuje duże ilości odpadów3, 4). Fig. 1. Oxidation of cyclohexanone to ε-caprolatone (Perstorp, Warrington, U.K., 15 KTA)3) Rys. 1. Utlenianie cykloheksanonu do ε-kaprolaktonu (Perstorp, Warrington, UK, 15 tys. t/r)3) Firma BASF w celu poprawy bezpieczeńst[...]

 Strona 1