Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"ADAM PŁACHTA"

Naprężenie uplastyczniające, struktura i właściwości mechaniczne kształtowników klockowych walcowanych na gorąco


  Badania plastyczności stali wysokowęglowej R260 oceniono w próbie skręcania na gorąco w zakresie temperatury od 850°C do 1150°C i szybkości odkształcenia od 0,1 d0 10 s-1. Stwierdzono wysoką podatność stali do przeróbki plastycznej w analizowanym zakresie zmien- ności parametrów odkształcania. Walcowanie kształtowników klockowych przeprowadzono na walcowni dużej stosując temperaturę końca walcowania 950°C i 880°C. Właściwości kształtowników oceniono w próbie statycznej rozciągania, a mikrostrukturę na mikroskopie ska- ningowym. Hot torsion test of te steel were carried out in the temperature range from 850°C to 1150°C and strain rate range from 0,10 to 10 s-1. It was found out that the investigated steel exhibits good formability in the analyzed range of deformation conditions. Rolling of block sections was conducted in a large rolling mill with finish rolling temperature of 950°C and 880°C. Properties of the sections were assessed in the static tensile test and the microstructure was examined by the scanning electron microscopy. Słowa kluczowe: mikrostruktura, właściwości stali wysokowęglowej, naprężenie uplastyczniające, walcowanie Key words: microstructure, propiertis high-carbon steel, flow stress, hot rolling mills.Wprowadzenie. Szyny oraz kształtowniki klockowe i iglicowe stosowane w konstrukcjach rozjazdów kolejowych są wytwarzane ze stali węglowo-manganowej o strukturze perlitycznej. Kształtowniki szynowe są walcowane na gorąco ze stali R200, R220 i R260 i R350HT i mogą być lub są poddawane obróbce cieplnej [1÷3]. Wysoką wytrzymałość i twardość wysokowęglowych stali perlitycznych przy dostatecznej ciągliwości można uzyskać podczas kontrolowanego walcowania lub obróbki cieplnej (wyżarzania izotermicznego). Materiał walcowany na gorąco posiada mikrostrukturę perlityczną, którą tworzą kolonie perlitu o różnym kierunku ułożenia (rys. 1). Materiał po wyżarzaniu izotermicznym posiada również strukturę perlityczną, lecz o koloniach drobn[...]

WPŁYW PROCESU WALCOWANIA Z POOSIOWYM, CYKLICZNYM RUCHEM WALCÓW NA STREFY LOKALNYCH ODKSZTAŁCEŃ W STOPIE CuFe2 DOI:10.15199/67.2015.11.4


  W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i twardości stopu CuFe2 przeprowadzonych za pomocą metody walcowania z poosiowym, cyklicznym ruchem walców (RCMR). Badania przeprowadzono na przekrojach poprzecznych. Wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi dla konwencjonalnego walcowania. Wykazano, że w początkowych przepustach dodatkowy ruch walców powoduje niejednorodność rozkładu twardości i struktury. Ze wzrostem odkształcenia mikrostruktura i rozkład twardości są bardziej jednorodne. Słowa kluczowe: kształtowanie plastyczne, droga odkształcenia, walcowanie, stopy miedzi Dr inż. Adam Płachta — Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katowice, dr hab. inż. Jacek Pawlicki, prof. nzw. PŚ — Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katowice. e-mail: adam.plachta@polsl.pl Rudy Metale R60 2015 nr 11 s. 559÷563 560 INFLUENCE OF ROLLING WITH CYCLIC MOVEMENT OF ROLLS ON LOCAL AREAS OF DEFORMATION IN CuFe2 In this article, the results of microstructure and hardness investigation performed on CuFe2 alloy processed by rolling with cyclic movement of rolls (RCMR) were presented. The investigations were focused on cross section planes of deformed samples. This results were compared with the ones obtained for samples after conventional rolling. It was shown that in the initial passes, the additional movement of rolls in RCMR method generate in material heterogeneous microstructure and hardness. With increase of deformation the microstructure and hardness distribution is more homogeneous. Keywords: metal forming, deformation path, rolling, copper alloys Wprowadzenie Rosnące zainteresowanie badaniami oraz możliwościami nowych sposobów kształtowania w warunkach wymuszonej drogi odkształcenia skłaniają do przekonania, że zjawiska towarzyszące tym procesom i będące ich efektem specyficzne właściwości materiałów metalicznych zostaną coraz lepiej poznane i pozwolą na szersze wykorzystanie potencjalnych m[...]

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI NOWEGO PROCESU WALCOWANIA W WARUNKACH DUŻYCH ODKSZTAŁCEŃ PLASTYCZNYCH DOI:10.15199/67.2019.7.3


  WPROWADZENIE Stosowane powszechnie metody dużych odkształceń plastycznych SPD (ang. Sever Plastic Deformation) mimo swoich dużych możliwości badawczych posiadają istotne ograniczenia wynikające z niedoskonałości konstrukcji stanowisk oraz braku odpowiednich systemów sterująco-rejestrujących monitorujących przebieg skomplikowanych procesów odkształcania. Nierzadko aparatura badawcza oraz stosowane systemy rejestracji są niewystarczające do prawidłowego śledzenia złożonych parametrów procesu. Własne doświadczenia uzyskane w trakcie budowy stanowisk laboratoryjnych potwierdzają, że w wielu prowadzonych procesach odkształcania konieczne jest wcześniejsze zaprogramowanie drogi odkształcenia w systemie sterowania, co oczywiście dodatkowo komplikuje rozwiązania techniczne urządzeń [10, 13, 15]. Również istotnym problemem analizy wyników badań złożonych procesów kształtowania, najczęściej wieloetapowych, jest użycie właściwej procedury obliczeniowej, jak również świadomość zjawisk towarzyszących kolejnym etapom odkształcania. Dotyczy to zarówno prawidłowości wyznaczenia wartości odkształcenia pojedynczego, jak i całkowitego odkształcenia zastępczego (odkształcenia skumulowanego), oraz oceny nierównomierności odkształcenia i wyboru reprezentatywnego miejsca analizy mikrostrukturalnej. W procesach tych analiza zjawisk znacząco różni się od znanych powszechnie procesów konwencjonalnych. Brak niezbędnej wiedzy eksperymentalnej zdobytej bezpośrednio na stanowisku badawczym oraz właściwego wykorzystania równań konstytutywnych, implikuje określone negatywne skutki metodyczne np. określenia wiarygodnej wartości całkowitego odkształcenia zastępczego w procesie, tym samym mogą budzić wątpliwości rezultaty uzyskanych analiz efektów strukturalnych wywołanych dużym odkształceniem plastycznym. Podstawową kwestią w ocenie prawidłowości przebiegu tych procesów jest także bieżące monitorowanie pro- JACEK PAWLICKI ADAM PŁACHTA 18 Rudy Metale 201[...]

Makrostruktura i plastyczność na gorąco wlewków ciągłych ze stali niskowęglowej przeznaczonej na druty spawalnicze

Czytaj za darmo! »

Za pomocą badań metodami głębokiego trawienia i próby Baumana wykazano, że jakość wlewków ciągłych ze stali niskowęglowej stosowanych do walcowania walcówki będącej wsadem do produkcji drutów spawalniczych, jest zależna od warunków odlewania i sposobu krzepnięcia. Badania plastyczności stali o strukturze pierwotnej oceniono w próbie skręcania na gorąco w zakresie temperatury od 800 do 1100 °C i szybkości odkształcenia od 0,1 do 10,0 s-1. Stwierdzono wysoką podatność stali do przeróbki plastycznej w analizowanym zakresie zmienności parametrów odkształcenia. It was proved by the deep etching and Baumann tests that the quality of continuous cast low-carbon steel billets used for rolling welding wire depends on casting and solidification conditions. Hot torsion tests of the steel in the as-cast state were carried out in the temperature range from 800 °C to 1100 °C and strain rate range from 0.10 to 10.0 s-1. It was found out that the investigated steel exhibits good formability in the analyzed range of deformation conditions. Słowa kluczowe: makrostruktura wlewków ciągłych, naprężenie uplastyczniające, stal niskowęglowa Key words: continuous cast macrostructure, flow stress, low- carbon steel.1. Wstęp. Druty spawalnicze ze stali niskowęglowej o średnicy od 1,5 do 3,0 mm produkuje się w procesie ciągnienia na zimno z walcówki walcowanej na gorąco o średnicy 5,5 mm. O jakości drutów i o efektywności tego procesu ciągnienia decydują właściwości walcówki, w tym ciągłość materiału i stan jej powierzchni. Walcówka musi posiadać wymagane właściwości wytrzymałościowe i plastyczne w celu zapewnienia dobrej podatności do przeróbki plastycznej na zimno. Nie powinna wykazywać wad powierzchniowych, takich jak zawalcowań - łusek i pęknięć oraz wad wewnętrznych, zwłaszcza osiowej nieciągłości materiału będącej pozostałością po pustkach skurczowych i rzadziźnie wlewka ciągłego. Wymienio[...]

Badania plastyczności austenitycznej stali typu TWIP

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu parametrów odkształcenia na podatność do plastycznego kształtowania stali austenitycznej FeMnAl. Badania prowadzono w próbie skręcania na gorąco na plastometrze skrętnym w temperaturze odkształcenia od 800 do 1100 °C i prędkości odkształcenia 1 i 10 s-1. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie zależności naprężenia uplastyczniającego i odkształcenia granicznego od temperatury i prędkości odkształcenia. Wyznaczono funkcję naprężenia uplastyczniającego i określono czułość stali na prędkość odkształcenia. In the article results of the influence of deformation parameters on the susceptibility to plastic forming for high manganese austenitic steel FeMnAl type have been presented. Research were conduced as dynamic forming tests at elevated temperature and cold forming as static and dynamic tests. Hot torsion test was performed on torsion plastometer at the temperature range 800 to 1100 °C and strain rate of 1 and 10 s-1. This research admit to determine relation between flow stress and limit deformation from temperature and strain rate. Function of flow stress and steel sensibility on strain rate have been determined. Słowa kluczowe: stal austenityczna FeMnAl, badania plastometryczne, naprężenie uplastyczniające Key words: austenitic FeMnAl steel, plastometric research, flow stress S. 392 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 8 Wprowadzenie. Zastosowanie nowyc[...]

Badania plastyczności i struktury po odkształceniu plastycznym na gorąco stali konstrukcyjnej wielofazowej


  W artykule przedstawiono badania plastometryczne nowego gatunku stali niskowęglowej niestopowej. Badania przeprowadzono na plastomerze skrętnym w zakresie temperatur od 650 °C do 1100 °C z prędkością odkształcenia 0,1, 1 i 10 s-1. Na podstawie otrzy- manych wyników wyznaczono krzywe płynięcia w układzie naprężenie uplastyczniające s - odkształcenie rzeczywiste e. Analizie poddano punkty charakterystyczne dla krzywej płynięcia: maksymalną wartość naprężenia uplastyczniającego, odpowiadającą jej wartość odkształcenia oraz wartość odkształcenia granicznego. Wyznaczono energię aktywacji odkształcenia plastycznego. Badania zmian mikrostruktury stali po próbie skręcania na gorąco wykonano przy użyciu techniki mikroskopii świetlnej. Wykazano nadpla- styczne płynięcie stali dla temperatury odkształcenia od 900 do 1100 °C w całym zakresie zmienności parametrów odkształcenia. The paper contains results of plastometric investigation of a new low-carbon steel grade. Investigation was carried out using torsion plastometer in temperature range from 650 °C to 1100 °C with a strain rate of 0.1, 1 and 10 s-1. Using obtained results the flow curves in the flow stress-true strain system, were determined. Characteristic points: peak stress (spp), strain (ep), limit deformation value (ef) of obtained curves were analyzed. The activation energy of plastic deformation was determined. Structural extermination after torsion plastometric test was carried out using light microscopy. The super plasticity flow of the steel for deformation from 900 °C to 1100 °C in the whole range of strain rate parameters was found. Słowa kluczowe: badania plastometryczne, stal konstrukcyjna wielofazowa, energia aktywacji, struktura, rekrystalizacja Key word: torsion plastometer, structural multiphase steel, activation energy, compler phase, structure recrystallization S. 540 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 7 peratura zostały przeliczone na zależność naprężenie uplastyczniające-odkształ[...]

Badania plastyczności i struktury po odkształceniu na gorąco stali wysokowęglowej bainitycznej


  W artykule przedstawiono badania plastometryczne nowego gatunku stali wysokowęglowej bainitycznej. Badania przeprowadzono na plastomerze skrętnym w zakresie temperatur od 700 °C do 1100 °C z prędkością odkształcenia 0,1, 1 i 10 s-1. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono krzywe płynięcia w układzie naprężenie uplastyczniające σ - odkształcenie rzeczywiste e. Analizie poddano punkty charakterystyczne dla krzywej płynięcia: maksymalna wartość naprężenia uplastyczniającego, odpowiadająca jej wartość odkształcenia oraz wartość odkształcenia granicznego. Wyznaczono energię aktywacji odkształcenia plastycznego. Badania zmian mikrostruktury stali po próbie skręcania na gorąco wykonano przy użyciu techniki mikroskopii świetlnej. Wykazano nadplastyczne płynięcie stali dla temperatury odkształcenia od 900 °C do 1100 °C w całym zakresie zmienności parametrów odkształcenia. The paper contains results of investigation of high carbon bainitic steel. Investigation was carried out using torsion plastometer in temperature range from 700 °C to 1100 °C with a strain rate 0.1, 1 and 10 s-1. The analysis of obtained flow curves in the flow stress - true strain system was carried out. Characteristic points: peak stress (spp), strain (ep), limit deformation value (ef) of obtainted curves were analised. The activation energy of plastic deformation was determined. Structural examination after torsion plastometric test was carried out using light microscopy. The superplasticity flow of steel for deformation from 900 °C to 1100 °C in whole range of strain rate parameters was found to occur. Słowa kluczowe: badania plastometryczne, stal wysokowęglowa bainityczna, energia aktywacji, struktura, rekrystalizacja Key word: plastometric investigation, high carbon bainitic steel, activation energy, structure, recrystallization S. 892 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 10 1. Wprowadzenie. Badany gatunek stali wysokowęglowej bainitycznej o zawartości węgla około 0,8 % i[...]

Badania plastometryczne stopów utwardzanych wydzieleniowo Cunial

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ zabiegów przesycania i starzenia na charakterystyki technologicznej plastyczności stopu CuNi15Al5Mn5 uzyskane w próbie skręcania. Stwierdzono, że odpowiedni dobór parametrów obróbki cieplnej wpływa na możliwość sterowania jego właściwościami technologicznymi. This paper presents effect of precipitation hardening on the plasticity characteristics of CuNi15Al5Mn5 al[...]

Plastyczność i struktura stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Fe3Al po odkształceniu plastycznym na gorąco

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ odkształcenia na gorąco na strukturę i plastyczność stopu z układu Fe-Al typu Fe3Al-5Cr. Badania plastometryczne dla stopu Fe3Al-5Cr wykonano na plastometrze skrętnym w zakresie temperatury 800÷1100 °C z prędkością ε .= 0,1 s-1 . Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono krzywe płynięcia w układzie naprężenie σ-odkształcenie ε. Badania zmian mikros[...]

Badania plastometryczne metodą skręcania stali przeznaczonych do walcowania walcówki DOI:10.15199/24.2015.9.1


  W pracy przedstawiono wyniki badań plastyczności stali 30MnB4 i C45 przeznaczonych do walcowania walcówki w nowoczesnej wal- cowni ciagłej. Oceny plastyczności dokonano w próbie skręcania na gorąco, w zakresie temperatury walcowania walcówki od 850 do 1150oC i z prędkością odkształcenia 0,1, 1 i 10 s-1. Podstawę do oceny plastyczności stanowiły zależności naprężenia uplastyczniajacego od odkształcenia, otrzymane na podstawie rejestrowanego momentu skrecającego w funkcji liczby skręceń próbki. Na ich podstawie określo- no charakterystyczne wielkości, takie jak: maksymalne naprężenie uplastyczniające, wartość odkształcenia odpowiadającą maksymalnemu naprężeniu oraz odkształcenie do zniszczenia. Wielkości te uzależniono od parametrów odkształcenia oraz opracowano zależności pomiędzy maksymalnym naprężeniem uplastyczniającym, odpowiadającym mu odkształceniem a energią aktywacji procesu odkształcania i parame- trem Zenera-Hollomona. The paper presents results of steel 30MnB4 and C45 plasticity tests meant for rolling wire rods on modern continuous rolling mill. Plasticity assessment was conducted in hot torsion test performed on swing plastometer in temperature range of rolling wire rode from 850 to 1150°C and deformation speed of 0.1; 1 and 10 s-1. The basis for plasticity assessment was the dependency between flow stress and deformation achieved on the basis of registered torsion moment in function of the number of sample torsions. On such basis the characteristic values were determined: peak flow stress, deformation value which corresponds with peak stress and deformation to failure. Those values are dependent on deformation parameters and certain dependencies between peak flow stress and corresponding deformation with activation energy of the deformation process and Zener-Hollomon parameter were elaborated. Słowa kluczowe: skręcanie na gorąco, naprężenie uplastyczniajace, plastyczność stali, walcówka Key words: hot torsion, flow stress, plas[...]

 Strona 1  Następna strona »