Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MATEUSZ WĄSIK"

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU ALUMINIUM UMACNIANYCH WĘGLIKIEM KRZEMU DOI:10.15199/67.2015.5.3


  W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu zawartości fazy umacniającej SiC oraz parametrów wytwarzania na mikrostrukturę i właściwości kompozytów na osnowie stopu aluminium. Materiał badawczy stanowiły kompozyty Al4Cu z dodatkiem 5 oraz 10 % SiC oraz kształtki Al4Cu bez dodatku węglika krzemu. Kompozyty zostały otrzymane metodą metalurgii proszków. Proces wytwarzania kompozytów obejmował prasowanie jednostronne pod ciśnieniem 300 MPa oraz spiekanie w atmosferze ochronnej azotu w temperaturze 580 oraz 620 °C przez 60 min. Uzyskane spieki poddano badaniom gęstości, twardości, wytrzymałości na zginanie, właściwości tribologicznych. Przeprowadzono także obserwacje mikrostruktury. W celu lepszego zagęszczenia otrzymanych spieków dokonano operacji doprasowania i ponownego spiekania. Na podstawie otrzymanych danych stwierdzono, że wzrost zawartości węglika krzemu powoduje zwiększenie twardości badanych kompozytów. Operacje doprasowania i ponownego spiekania pozwalają na uzyskanie wzrostu właściwości wytrzymałościowych kompozytów AlCu-SiC. Słowa kluczowe: kompozyty, aluminium, węglik krzemu, metalurgia proszków, mikrostruktura MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF ALUMINIUM ALLOY MATRIX COMPOSITES REINFORCED BY SILICON CARBIDE The main purpose of the work was to determine the quantitatively the reinforcement of aluminium matrix composites by silicon carbide particles and the influence of manufacturing parameters on the microstructure and the properties of the composites. The research materials were AlCu-SiC composites with 5 and 10 wg. % of SiC carbide and the AlCu as a reference material. The composites were fabricated by using Powder Metallurgy methods (PM) through pressing (under the 300 MPa pressure) and subsequent sintering at the protective nitrogen atmosphere at temp. 580 °C and 620 °C for one hour. The obtained sinters were subjected to hardness, bending strength and wear resistant measurement. The density was[...]

 Strona 1