Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Kowalczyk"

Analiza techniczno-ekonomiczna realizacji przyłączy elektroenergetycznych w wybranych obiektach aglomeracji wiejskiej DOI:10.15199/48.2019.12.33

Czytaj za darmo! »

Gospodarka energetyczna ma za zadanie m.in. zaspokajanie potrzeb energetycznych odbiorców, czyli ludności, przemysłu oraz grup zorganizowanych. W jej zakres wchodzi: wytwarzanie energii, przetwarzanie i przesyłanie, magazynowanie, dystrybucja paliw i energii [1]. Stan obecny krajowej sieci elektroenergetycznej wysokich, średnich i niskich napięć oraz prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną wskazują na konieczność znacznej ich rozbudowy i modernizacji [2, 3]. Dystrybucja energii elektrycznej możliwa jest dzięki przyłączom elektroenergetycznym. Przyłącze elektroenergetyczne jest to połączenie sieci niskiego napięcia z instalacją odbiorczą podmiotu przyłączanego. Jego zadaniem jest włączenie instalacji elektrycznej danego obiektu do sieci elektroenergetycznej, a co za tym idzie, umożliwienie dostarczenia do odbiorcy energii elektrycznej [4] Według ogólnego podziału wyróżnia się przyłącza jednoi trójfazowe, napowietrzne (stojakowe lub dościenne) i kablowe [5]. Przyłącze kablowe - jest to przyłącze wykonane kablem podziemnym, zasilane najczęściej ze słupa niskiego napięcia lub prosto z stacji transformatorowej, zakończone zestawem złączowopomiarowym w granicy, w taki sposób aby upoważniona osoba chcąca odczytać stan licznika mogła to zrobić nie wchodząc na teren posesji [6]. Zgodnie z normą, linią kablową nazywamy kabel wielożyłowy lub kable jednożyłowe w układzie wielofazowym albo kilka jednożyłowych lub wielożyłowych kabli połączonych równolegle, wraz z osprzętem, ułożonych na tej samej trasie i łączących urządzenia elektryczne jednofazowe lub wielofazowe [6]. Przyłącze napowietrzne - ten typ przyłącza wykonywany jest zazwyczaj w przypadku, gdy przy budynku, do którego chcemy wykonać przyłącze zlokalizowany jest słup elektryczny niskiego napięcia. Wyróżnić można dwa typy przyłącza napowietrznego, a mianowicie: tzw. gołe i izolowane [4]. Wg normy, elektroenergetyczna linia napowietrzna prądu przemiennego wyk[...]

XXVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne

Czytaj za darmo! »

5 i 6 lutego 1996 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się XXVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, tradycyjnie zorganizowane przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN), Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polski Klub Katalizy (PKK). Kolokwia te stanowią dobrą doroczną okazję do nieformalnej dyskusji i poznani[...]

Katalizator żelazowy do syntezy amoniaku impregnowany wodorotlenkiem potasowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania nad wpływem zawartości potasu w katalizatorze żelazowym do syntezy amoniaku na aktywność tego kontaktu. Potas wprowadzano przez nasycenie zredukowanego kontaktu alkoholowymi roztworami KOH. Pomiary aktywności wykonano w reaktorze różnicowym ze wstępnym kontaktowaniem pod ciśnieniem 10,0 MPa. Stwierdzono, że w opisany sposób można uzyskać katalizatory o aktywności nieco większej od aktywności obecnie stosowanych katalizatorów przemysłowych. Od szeregu lat prowadzone są badania nad uzyskaniem niskotemperaturowego katalizatora do syntezy amoniaku. Pomimo licznych wysiłków sposób preparatyki tego katalizatora, polegający na stapianiu magnetytu z promotorami, nie uległ istotnym zmianom. Obecnie - obok tradycyjnie stosowanych promotorów o charakterze strukturalnym (A120 3, CaO, MgO) i elektronowym (K20 ) - dodawane są również takie metale; jak kobalt czy cer, co powoduje zwiększenie aktywności katalizatora, zwłaszcza w niższej temperaturze1^ 3). Spośród wielu stosowanych promotorów szczególną rolę odgrywa potas, który modyfikuje właściwości sorpcyjne powierzchni żelaza4). W literaturze brak jest jednomyślności co do formy, w jakiej występuje on w zredukowanym katalizatorze. Ertl5) uważa, że powierzchnia żelaza jest pokryta warstwą tlenku potasowego KxOr natomiast van Ommen6) twierdzi, że potas występuje częściowo w postaci KOH, częściowo zaś wchodzi w połączenia z tlenkiem glinowym, ponieważ zarówno K20 , jak i К są niestabilne w warunkach procesu syntezy amoniaku. W toku syntezy amoniaku ulatnia się potas w postaci KOH i K7), co jest przyczyną obniżenia ak[...]

Badania odporności na metanizację katalizatorów rutenowych do syntezy amoniaku osadzonych na węglu aktywnym

Czytaj za darmo! »

Metodą grawimetryczną badano proces uwodorniania dwóch węgli aktywnych (surowego i wygrzewanego w helu w temp. 1900°C) oraz odpowiadających im układów katalitycznych węgiel/ruten przeznaczonych do syntezy amoniaku. Stwierdzono, że węgiel poddany wysokotemperaturowej obróbce jest znacznie odporniejszy na metanizację niż węgiel wyjściowy i z powodzeniem może być użyty jako nośnik katalizatorów[...]

Katalizator żelazowy do syntezy amoniaku zawierający dodatkowe promotory

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ wybranych metali (Mo, W, Ce, Co) wprowadzanych metodą impregnacji do katalizatora żelazowego poddanego redukcji i pasywacji na jego właściwości katalityczne. Jako prekursory stosowano modelowy katalizator stopowy podwójnie aktywowany A12O3, CaO) i handlowy katalizator przemysłowy ( A 1 2O3 CaO, K 2O. W wyniku pomiarów aktywności wykonanych w bezgradientowym reaktorze przepływo[...]

Osadzony na węglu żelazowy katalizator wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla parą wodną

Czytaj za darmo! »

Badano strukturę i aktywność katalityczną w reakcji konwersji tlenku węgla szeregu katalizatorów żelazowych, osadzonych na węglach aktywnych. Pomiary kinetyczne wykonano w reaktorze różniczkowym pod ciśnieniem 2,5 MPa. Stwierdzono, że układy Fe/C osadzone na węglach modyfikowanych termicznie (1900oC, He lub 1900oC He + 900oC CO2) są aktywne w reakcji konwersji. Niektóre z próbek przewyższa[...]

Charakterystyka chemisorpcyjna i katalityczna układów ruten/węgiel przeznaczonych do syntezy amoniaku

Czytaj za darmo! »

Omówiono wpływ tekstury modyfikowanego termicznie węgla aktywnego na dyspersję osadzonego rutenu oraz właściwości katalityczne otrzymanych układów Ru/C w reakcjach syntezy i rozkładu amoniaku. Wykazano, że średni wymiar krystalitów rutenu wyznaczony metodami chemisorpcyjnymi jest tym mniejszy, im bardziej rozwinięta jest tekstura węgla. Stwierdzono, że cez jest niezwykle efektywnym promoto[...]

Katalizator rutenowy do syntezy amoniaku osadzony na węglu i promowany jonami berylowców

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności katalizatorów rutenowych osadzonych na węglu i promowanych jonami wybranych berylowców (Mg, Sr, Ba). W charakterze nośnika użyto węgla aktywnego, modyfikowanego w wysokiej temperaturze (1900°C, hel). Prekursorem metalicznego rutenu był chlorek (RuCl3·0,5H20). Pomiary aktywności w reakcji syntezy NH3 wykonano pod ciśnieniem 6 MPa. Stwierdzono, że n[...]

Rutenowy katalizator do syntezy amoniaku osadzony na nośniku węglowym otrzymanym z syntetycznej żywicy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań rutenowego katalizatora osadzonego na nośniku węglowym. W wyniku karbonizacji i aktywacji żywicy - pochodnej kopolimeru styrenu z diwinylobenzenem uzyskano materiał węglowy (CS), który poddano wysokotemperaturowej obróbce cieplnej, otrzymując zmodyfikowany węgiel aktywny (Cl900). Pomiary sorpcji i badania porozymetryczne prekursora polimerowego i obu materiałów wę[...]

 Strona 1  Następna strona »