Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"JUSTYNA GRZONKA"

Powłoki typu duplex TiN - Si3N4 /TiN na węglikach spiekanych

Czytaj za darmo! »

Otrzymywanie powłok użytkowych typu duplex jest obecnie przedmiotem licznych prac. Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza dotyczy wykorzystania azotowania jarzeniowego do wstępnego utwardzenia powierzchni stali narzędziowej i następnie użycia jednej z technik PVD lub CVD do naniesienia zasadniczej warstwy wierzchniej [1-2]. Drugą grupę prac badawczych nad powłokami typu duplex[...]

Wykorzystanie wiązki jonów Ga+ do wycinania preparatów

Czytaj za darmo! »

Mikroskopia transmisyjna, umożliwiająca prowadzenie charakterystyki mikrostruktury, lokalnego składu fazowego i chemicznego w skali atomowej, zajmuje centralne miejsce wśród technik wykorzystywanych do badań materiałów [1]. Pomimo wielu zalet technika ta jest jednak stosunkowo rzadko wykorzystywana, zarówno ze względu na stopień komplikacji mikroskopów, jak i problemy z przygotowaniem prepar[...]

Powłoki (Cr,Si)N/TiN na płytkach frezarskich z węglików spiekanych

Czytaj za darmo! »

Decyzja nanoszenia powłok, wymienionych w tytule pracy, powstała po uzyskaniu dobrych wyników pomiarów trwałości frezarskich płytek wieloostrzowych z powłoką TiN- Si3N4/TiN [1]. Zasadnicza koncepcja tzw. nanokompozytowych krystalicznoamorficznych powłok typu nc-TiN-a-Si3N4 zaproponowana jeszcze w latach 90. przez Vepreka i innych [2], pozostała ta sama. Wstrzymanie wzrostu krystalitów TiN (czy też CrN) przez obszary amorficznego azotku krzemu winno spowodować wzrost twardości powstałego kompozytu. W rzeczywistości powłoki otrzymywane w różnych laboratoriach znacznie różnią się od siebie, z rzadka osiągając poziom materiałów supertwardych. Idea zastąpienia azotku tytanu azotkiem chromu wynika z lepszej stabilności temperaturowej CrN. Nie jest to bez znaczenia, mając w perspekty[...]

Powłoki (Cr,Si)N/TiN na wieloostrzowych płytkach tokarskich z węglików spiekanych

Czytaj za darmo! »

Badania nad otrzymywaniem nowych powłok użytkowych, takich jak (Cr,Si)N/TiN [1-3] są prowadzone w dwóch kierunkach. Jednym jest poznanie mechanizmu powstawania warstw, drugim - prawidłowa i rzetelna ocena ich wartości użytkowych. W pracy [1] przedstawiono wyniki testu pracą wieloostrzowych płytek frezarskich z powłoką (Cr,Si)N/TiN. W niniejszej publikacji prezentowane są wyniki testów przeprowadzanych w rzeczywistych warunkach eksploatacji 4-ostrzowych płytek tokarskich SPKN 1203EDR - węglików gatunku SM25T/P25. Nanoszenie powłok Badana powłoka składała się z dwóch warstw, podłożowej i wierzchniej. Warstwę podłożową z azotku tytanu nanoszono techniką łukową. Proces ten składał się z trzech etapów. W pierwszym, podłoża podlegały trawieniu jonami azotu, zaś w drugim - jonami t[...]

Microstructure and hardness of magnetron sputtering (Cr, Si)N coatings with up to 30 at. % Si

Czytaj za darmo! »

TiN coatings extending the cutting tools lifetime were praised for their very good adhesion and hardness exceeding those of high speed steel or even cemented carbides [1, 2]. However, their limited high temperature resistance for oxidation during high speed machining turned interest toward those sandwiched with CrN or multi-layer coatings like TiN/VN or TiN/NbN [3, 4]. The hardness of the latter exceeds those characteristic for individual layers due to coherency strains, while vanadium or niobium nitrides prevent them from premature oxidation [3, 4]. In most cases the TiN is deposited first to gain advantage of its excellent adhesion to most steel substrates. Unfortunately the deposition process of multilayer coatings is a complicated one and in consequence rarely economically acceptable. Therefore, as an alternative, a nanocomposite crystalline-amorphous TiN/Si3N4 coatings were proposed by Veprek et al. [5]. The idea of nanocrystalline-amorphous composites is based on development of shear resistant nanocrystallites of transition-metal nitrides or carbides surrounded by amorphous nitride [5, 6]. The TiN/Si3N4 coatings obtained up to date show large scatter of hardness from ~20 to ~60 GPa being generally well below expectations [7÷11]. The CrN/Si3N4 coatings showed also only moderate hardness increase from 16 characteristic for CrN up to max. ~34 GPa [2]. Even as higher gains were expected from the nanocomposite model rising CrN based coating hardness up to the level characteristic for TiN seems interesting from practical point of view. The further development of these interesting nanocomposite coatings might be achieved only through simultaneous hardness measurements and detail experimental ver[...]

The microstructure of WC-12%Co plasma sprayed coatings obtained from micro- and nano-powders

Czytaj za darmo! »

The WC-Co coatings obtained with coarse or nano-powders were deposited on stainless steel substrates using air plasma spray technique. In conventional coating the microstructure was dominated by areas of amorphous matrix and block-type WC particles, while in nano-structured coatings amorphous areas of varying concentration of Co and W were prevailing. The presence of partly dissolved WC carb[...]

Application of TiN/Si3N4 nanocomposite surface layers in duplex coatings on stainless and high speed steels

Czytaj za darmo! »

The TiN/Si3N4 layers ware deposited on nitrided 316L stainless steel and SW7M high speed steel to form duplex coatings. The 316L was glow discharge nitrided at 450, 460 and 550oC respectively, while SW7M was nitrided at 450oC. The TiN/Si3N4 was formed with magnetron reactive sputtering using TiSi4 (at. %) target and substrate was kept at ~300oC. The microstructure observations indicated that [...]

Microstructure and mechanical properties of nanocomposite TiN/Si3N4 coatings deposited on stainless steel and high-speed steel

Czytaj za darmo! »

The nanocomposite crystalline-amorphous TiN/Si3N4 coatings were deposited on stainless steel (316L) and high-speed steel (SW7M) substrates by reactive magnetron sputtering using TiSi targets with 4, 6 and 10 at. % Si. The transmission microscopy showed that the coatings microstructure is dominated by columnar nano-crystallites embedded in amorphous matrix. The microanalysis indicated that all[...]

Struktura i skład chemiczny powłok typu galfan po obróbce cieplnej

Czytaj za darmo! »

Wytwarzanie powłok z cynku i stopów cynkowych to jedna z najważniejszych technik przetwarzania, wykorzystywana do ochrony elementów stalowych narażonych na środowisko korozyjne [1]. Szybki wzrost produkcji blach ocynkowanych ogniowo jest związany ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na ten produkt przede wszystkim w przemyśle samochodowym oraz w budownictwie, ale także w produkcji artykułów gospodarstwa domowego [2]. Struktura warstwy wierzchniej stali ocynkowanej w sposób zanurzeniowy obejmuje nałożoną powłokę stopu oraz warstwę pośrednią pomiędzy powłoką a podłożem stalowym, zawierającą związki międzymetaliczne aluminium, żelaza i cynku. Grubość każdego z tych obszarów jest zależna od parametrów technologii (między innymi od składu chemicznego, temperatury kąpieli, czasu zan[...]

Nanoproszki i warstwy z materiałów termoelektrycznych - otrzymywanie i charakterystyka

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach pojawiło się duże zainteresowanie zastosowaniem technologii nanostrukturalnych do otrzymywania materiałów termoelektrycznych. Nowe materiały wykazują znacznie lepszą efektywność w stosunku do typowych materiałów dzięki wykorzystaniu kwantowych efektów rozmiarowych. Na przykład supersieci Bi2Te3/Sb2Te3 o okresie ok. 6 nm wytworzone za pomocą technik MOCVD mają ponad dwukrotnie większy współczynnik efektywności termoelektrycznej ZT w stosunku do materiałów litych [1]. Podobnie interesujące efekty uzyskano dla supersieci PbTe/PbSeTe, GeSi/Ge [2,3]. Typowe technologie cienkowarstwowe używane do otrzymywania tych materiałów mogą w naturalny sposób znaleźć zastosowanie w mikroelektronice do wytwarzania aktywnych elementów chłodzących czy mikrogeneratorów termoele[...]

 Strona 1  Następna strona »