Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof FOKOW"

Metoda pomiarów progowych z dyskretną adaptacją progów komparacyjnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono progową metodę pomiarową z dyskretną adaptacją progów pomiarowych i przełączających. Przeprowadzone badania symulacyjne pozwoliły określić podstawowe właściwości metody. Metoda może znaleźć zastosowanie w systemach diagnozowania. Abstract. A new level measuring method with adaptation of measuring and switching levels has been presented in the article. The done simulatio[...]

Metoda pomiarów progowych sygnału zakłóconego składowymi harmonicznymi

Czytaj za darmo! »

Artykuł zawiera opis koncepcji metody pomiarów progowych sygnału diagnostycznego zakłóconego składowymi harmonicznymi. Układ pomiarowy realizujący tę metodę pozwala na zwiększenie wiarygodności sygnału symptomowego w warunkach znacznych zakłóceń, bez konieczności stosowania złożonych i drogich układów eliminujących te zakłócenia. Abstract. The article describes the concept of the method of threshold measurements of diagnostic signal disturbed by harmonic components. The meter circuit applying this method allows to improve symptom signal reliability in conditions of significant disturbances, without necessity to use complex and expensive circuits eliminating these disturbances. (The method of threshold measurements of signal disturbed by harmonic components). Słowa kluczowe: pomiar progowy, zakłócenia harmoniczne, niepewność symptomu Keywords: threshold measurement, harmonic disturbances, uncertainty of symptom Wprowadzenie Metoda pomiarów progowych przy zakłóceniach harmonicznych polega na wyznaczaniu wartości wielkości symptomowej XS w oparciu o analizę przekroczeń przez zakłóconą wielkość XD, wartości zdefiniowanych progów pomiarowych XKd i XKg. Przyjmuje się, że zakłócona wielkość XD jest sumą wielkości niezakłóconej XO opisującej stan techniczny i/lub funkcjonalny obiektu oraz zakłóceń harmonicznych XZ (rys. 1). (1) X D XO X Z XO A sin t      gdzie: A - amplituda zakłóceń harmonicznych,(t) - faza zakłóceń harmonicznych. Rys.1. Ilustracja addytywnych zakłóceń harmonicznych W przypadku gdy wielkości XOi opisujące stany elementów obiektu są zakłócane już wewnątrz obiektu przez zakłócenia o rozkładzie harmonicznym, to na wejściu układu pomiarowego pojawiają się wielkości zakłócone XDi będące sumą wielkości opisujących XOi i składowych zakłócających XZ (rys. 2). Stan obiektu jest określony przez i - wielkości opisujących XOi. Są to pierwotne wielkości opisujące, któ[...]

Badanie i wnioskowanie diagnostyczne w przypadku niepewnych symptomów

Czytaj za darmo! »

Diagnozowanie w warunkach silnych zakłóceń sygnałów diagnostycznych skutkuje diagnozami o niskiej wiarygodności. Rozwiązanie tego problemu wymaga zastosowania specjalnych metod i narzędzi badania i wnioskowania diagnostycznego. W artykule przedstawiono koncepcję takiego postępowania. Symulacyjna weryfikacja zaproponowanej procedury potwierdza użyteczność proponowanego rozwiązania. Abstract. Diagnosing in conditions of intense disturbances of diagnostic signals results in diagnoses of low reliability. Resolving this problem needs applying special diagnosing methods, tools and diagnostic inference. The article presents concept of such proceeding. Simulating verification of the suggested procedure confirms the usefulness of the submitted solution. (Test procedures and diagnostic inference in the case of uncertain symptoms). Słowa kluczowe: procedura diagnostyczna, układ progowy, niepewne symptomy, wiarygodna diagnoza. Keywords: diagnostic procedure, threshold system, uncertain symptoms, reliable diagnosis. Wstęp Proces diagnozowania (a szczególnie dozorowania) przebiega na ogół w warunkach dalekich od pożądanych. Podstawowymi czynnikami wywołującymi błędy wyników badania diagnostycznego (tj. procesu pomiarowego) oraz wnioskowania diagnostycznego (tj. procesu syntezy symptomów, syndromu, a w końcu diagnozy o wymaganej postaci) są naturalne lub celowo wywołane niesprzyjające oddziaływania na obiekt diagnozowania oraz na system diagnozujący, niepewność urządzeń i metod pomiarowych, zawodność człowieka (m. in. operatora obiektu i diagnosty). Niepewność diagnozy (niska wiarygodność wyniku procesu diagnozowania) jest istotnym problemem zwłaszcza w przypadku obiektów, których stan ma wpływ na bezpieczeństwo ludzi lub środowiska. Rozpatrując to zagadnienie należy brać pod uwagę negatywny wpływ na wynik diagnozowania często występujący deficyt czasowy oraz niekompletność pierwotnej informacji diagnostycznej stanowiącej podstawę wnioskowania [...]

Metoda wyznaczania stabilności protezy skrzydłowej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę pomiaru stabilności zamocowania szkieletowych protez zębowych. Przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych. Omówiono analizę metrologiczną opracowanego, specjalizowanego stanowiska do badania protez zębowych.. Abstract. A new method of measuring stability of false teeth has been presented in the article. It has been assumed that upper part of teeth assigns [...]

Weryfikacja metody pomiarów progowych sygnału zakłóconego składową losową o rozkładzie równomiernym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę pomiarów progowych. Weryfikacja metody pomiarowej została przeprowadzona w układzie laboratoryjnym. W badaniach wykorzystano dwa typy sygnałów, jeden o stałej wartości, drugi w postaci skoku jednostkowego. Oba sygnały zakłócone zostały składową losową o rozkładzie równomiernym. Przeprowadzone badania pozwoliły określić wpływ długości okna dozorowania L, dystansu progowego ΔX i okresu próbkowania TP na właściwości pomiarowe metody. Abstract. This article presents a measuring threshold method. Verification of the measuring method was carried out in the laboratory model. The studies used two types of signals, one with a fixed value, the second in a jump unit. Both signals have been distorted by a random distribution of the uniform. Research has shown[...]

Progowy układ pomiarowy zakłóconych sygnałów diagnostycznych


  Decydent dowolnego systemu eksploatacji może skutecznie realizować swoje zadania tylko wówczas, gdy ma dostęp do wiarygodnej informacji o sytuacji panującej w tym systemie. Pod pojęciem "informacja o sytuacji" należy rozumieć m.in. informacje o stanie technicznym elementów systemu, o stanie procesów zachodzących między elementami systemu, o oddziaływaniach otoczenia na nadzorowany system. Informacji tych dostarczają wielorakie procesy i podsystemy diagnostyczne. Proces diagnozowania w większości przypadków przebiega w warunkach znacznych zakłóceń. Okoliczność ta wymaga stosowania specyficznych metod syntezy funkcji symptomowej XS(t ) na podstawie zakłóconego sygnału diagnostycznego XD(t ), (funkcja symptomowa oznacza tu wielkość na wyjściu progowego układu pomiarowego; wielkość ta traktowana jest jako przybliżony obraz niedostępnej wielkości opisującej stan obiektu XO(t )). Metoda pomiarów progowych sygnału diagnostycznego, zakłóconego składową losową, charakteryzuje się wysoką tolerowalnością na wariancję tego sygnału. Cecha ta zwiększa wiarygodność funkcji symptomowej XS(t ), a w konsekwencji także wiarygodność diagnozy, mimo istniejących zakłóceń. Ogólna zasada metody pomiarów progowych została omówiona w [1]. W artykule zawarto wyniki praktycznej weryfikacji właściwości progowego układu pomiarowego jako elementu systemu diagnostycznego. W tym celu zaimplementowano metodę pomiarów progowych w środowisku laboratoryjnym oraz przemysłowym. Układ laboratoryjny Implementację metody pomiarów progowych przeprowadzono w laboratoryjnym układzie progowym (w tzw. demonstratorze metody - rys. 1), składającym się z części sprzętowej i programowej. W skład części sprzętowej wchodzi karta pomiarowo-sterująca typu PCI‑6230 produkcji firmy National Instruments, generator sygnału diagnostycznego Ag33220A (wykorzystywany w charakterze programowalnego źródła symulowanego sygnału diagnostycznego), elektroniczny układ komparatorów napię[...]

Progowo-komparacyjna metoda diagnozowania odporna na zakłócenia sygnałów diagnostycznych

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł poświęcony jest opisowi autorskiej, progowo-komparacyjnej metody diagnozowania. Metoda ta zakłada, że sygnał diagnostyczny jest na ogół obarczony istotną składową zakłócającą, którą - z różnych powodów - nie sposób efektywnie wyeliminować. Prezentowana metoda stanowi propozycję takiej organizacji procesu diagnozowania, która umożliwia uzyskanie wymaganej wiarygodności diagnoz mimo istniejących - nawet stosunkowo silnych - zakłóceń procesu badania i wnioskowania diagnostycznego. Abstract. The article contains the description of author′s, threshold-comparative diagnosing method. This method assumes that the diagnostic signal is often burdened the high component disturbing which - for various reasons - can not be effectively eliminated. Presented method is the proposal of such organization of the process of the diagnosing which enables the obtainment of the required reliability of diagnoses in spite of existing - even relatively high - disturbances of the process of the test and the diagnostic concluding. (The method of threshold-comparative diagnosing insensitive on disturbances of diagnostic signals). Słowa kluczowe: metoda diagnozowania, metoda progowo-komparacyjna, zakłócenia, sygnał diagnostyczny. Keywords: diagnosing method, threshold-comparative method, disturbances, diagnostic signal. Wstęp Racjonalne zarządzanie użytkowaniem i obsługiwaniem obiektów eksploatacji jest możliwe tylko wówczas, gdy decydent systemu eksploatacji posiada wiarygodną informację o stanie elementów systemu. Informacji tej dostarczają procesy diagnozowania. Należy jednak zauważyć, że przypadkowe błędy i zakłócenia procesu badania i wnioskowania diagnostycznego oraz procesu transmisji informacji diagnostycznej są nie do wyeliminowania. W tej sytuacji racjonalnym działaniem wydaje się poszukiwanie metod i narzędzi umożliwiających zadawalającą koegzystencję toczących się procesów użytkowania, procesów zakłóceniowo-destrukcyjnych i pro[...]

 Strona 1