Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Dorota MUSIAŁ"

Analiza procesu nagrzewania wsadu porowatego na przykładzie złoża prętów stalowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono obliczenia czasu nagrzewania złoża prętów w procesie obróbki cieplnej. Wsad poddano wyżarzaniu niezupełnemu, które stosuje się w przemyśle, np. w celu ułatwienia cięcia prętów lub kęsów na piłach, na odcinki przeznaczone do kucia na gorąco. analizowane złoża rozpatrywano jako elementy lite, co było możliwe dzięki znajomości efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła [...]

Wpływ usytuowania wsadu na precyzyjność pomiarów termowizyjnych

Czytaj za darmo! »

Termowizja zajmuje się detekcją, rejestracją, przetwarzaniem i wizualizacją promieniowania podczerwonego emitowanego przez diagnozowane obiekty. W artykule przedstawiono pomiary temperatury wsadu stalowego stosowane dla celów obróbki cieplnej. Na podstawie otrzymanych termogramów oszacowano wpływ parametrów zewnętrznych na dokładność wykonanych pomiarów. Thermovision concerns detection, recording, conversion and visualization of infrared radiation emitted by diagnosed objects. In this paper temperature measurements of metallic charge were presented used for heat treatment. The influence of external parameters on precision of executed measurements, on the basis of received thermograms was estimated. Słowa kluczowe: pomiary temperatury, termowizja, usytuowanie wsadu Key words: tempera[...]

Radiacyjna przewodność cieplna złoża prętów stalowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Radiation heat conduction for steel rods bed W artykule przedstawiono obliczenia współczynnika λrad dla uproszczonego modelu radiacyjnej wymiany ciepła w złożu prętów stalowych. Ponadto przeprowadzono obliczenia tego współczynnika dla innych, podobnych modeli zaczerpniętych z literatury. Na podstawie otrzymanych wyników przeprowadzono analizę zasadności wykorzystania prostego modelu zaproponowanego przez autora. Obliczenia miały na celu określenie wpływu temperatury, emisyjności i średnicy prętów na wartości λrad. Uzyskane wyniki badań mogą stanowić wskazówkę dla pracowników obsługujących piece do obróbki cieplnej prętów stalowych. In this paper calculation of λrad coefficient for simplified model of radiation heat exchange in steel rods bed is presented. Moreover calculations of this coefficient for other similar models which are described in literature were made. On the basis of obtained results analysis of utilization legitimacy of a simple model proposed by the author were carried out. The target of calculations was the determination of the effect of temperature, emissivity and diameter of the rods on the λrad values. Results of investigations can be a indication for technical staff which serve furnaces for heat treatment of steel rods. Słowa kluczowe: wymiana ciepła, złoże prętów stalowych, radiacyjna przewodność cieplna Key words: heat exchange, steel rods bed, radiative thermal conductivity 1. Wstęp. Poprawę własności mechanicznych wyrobów metalowych uzyskuje się w wyniku zastosowania odpowiedniej, dla danego materiału, procedury obróbki cieplnej. Podczas procesu produkcji prętów stalowych na skalę masową, nagrzewa się je w postaci złóż ułożonych na trzonie pieca. Taki sposób załadunku prętów podyktowany jest względami transportowymi. Ze względu na fakt, iż złoże prętów posiada strukturę porowatą, transport ciepła w jej obszarze ma złożony charakter. Stąd, na intensywność wymiany ciepła, obok przewodności c[...]

Modelowanie spalania paliw gazowych w komorach grzewczych metodą DRGEPSA DOI:10.15199/24.2018.12.2


  Wstęp. Wykorzystanie metod numerycznych do przewi􀀐 dywania składu chemicznego produktów spalania sprawia wiele trudności wynikających z: turbulentnego charakteru spalania paliwa, istotnych różnic występujących pomiędzy stałymi szybkości i energiami aktywacji poszczególnych reakcji spalania, niedoskonałości istniejących modeli obli􀀐 czeniowych, przejawiające się najczęściej w uproszczeniu mechanizmu reakcji [1]. O ile metody symulacji CFD umożliwiają przewidywa􀀐 nie z dużą dokładnością charakterystyk gazodynamicznych płomieni w zakresie małych liczb Reynoldsa, o tyle pro􀀐 blematyczne jest modelowanie przepływów turbulentnych w obiektach o dużej intensywności przekazywania ener􀀐 gii. W takich przypadkach modelowanie spalania paliwa gazowego, będącego mieszaniną węglowodorów, z reguły upraszcza się stosując globalne mechanizmy [2, 3, 5]: - mechanizm jednoetapowy DBT (Duterque, Bor􀀐 ghi i Tichtinsky, 1981); - dwuetapowy mechanizm reakcji WD (Westbrook i Dryer, 1981); - czteroetapowy mechanizm reakcji JL (Jones i Lindstedt, 1988). Powyższe mechanizmy zostały wielokrotnie zwery􀀐 fikowane m.in. przez Marinova, Wanga, Kima i innych [8, 10, 14]. Jednakże, ze względu na znaczne uproszczenia powyższych mechanizmów i wynikającą z tego małą do􀀐 kładność obliczeniową poszukuje się bardziej rozbudowa􀀐 nych mechanizmów zawierających m.in. reakcje formowa􀀐 nia HCN i NOx [7, 11, 13]. Należy jednak zwrócić uwagę, że w symulacjach wielowymiarowych CFD, im bardziej szczegółowy mechanizm (obejmujący spalanie paliwa i generowanie emisji NOx, CO i niedopalonych węglowo􀀐 dorów), tym wyższe koszty procedury obliczeniowej, za􀀐 równo pod względem czasu obliczeniowego, jak i zasobów obliczeniowych. Tak więc do celów optymalizacyjnych i projektowych nie wydaje się być zasadnym używanie w procedurach CFD szczegółowych modeli kinetyki che𙦛[...]

Określanie efektywnej przewodności cieplnej wiązek prętów stalowych metodą płaskiej nieograniczonej płyty

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodykę pomiaru efektywnej przewodności cieplnej w wiązce prętów stalowych. Wielkość ta stanowi jedną z własności cieplnych ośrodka porowatego, jakim jest płaska wiązka prętów. Jej znajomość jest konieczna do modelowania procesu nagrzewania prętów w postaci płaskiej wiązki podczas obróbki cieplnej. 2007 .r . . hUTNIK - WIADOmOśCI hUTNICZE . S . .469 Wprowadzenie. Istotę[...]

Wyniki obliczeń rozkładu prędkości gazów w przepychowym piecu grzewczym


  W niniejszym artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych rozkładu prędkości strumieni spalin powstających w procesie spalania gazu mieszankowego. Symulacje numeryczne przeprowadzono dla rzeczywistego obiektu przemysłowego, którym był piec przepychowy pracujący w jednej z polskich hut. Do obliczeń gazodynamiki spalin wykorzystano program COMSOL MULTIPHYSICS. Przeprowadzone symulacje numeryczne wykazały dużą zgodność otrzymanych wyników obliczeń z wynikami uzyskanymi na podstawie pomiarów. This paper presents the results of numerical calculations of streams velocity distribution of exhaust gas produced by the combustion of mixed gas. Numerical simulations were performed for real industry, the pusher furnace which was working in one of the Polish steelworks. For the calculation of gas dynamic of exhaust gas COMSOL MULTIPHYSICS software was used. Numerical simulations have shown good agreement of the results with the results of measuring the real object. Słowa kluczowe: przepychowy piec grzewczy, rozkład strumieni prędkości Key words: pusher heating furnace, stream velocity distribution.Wstęp. Numeryczne modelowanie jest narzędziem coraz częściej wykorzystywanym w analizie wysoko- temperaturowych procesów przemysłowych, zarówno w zakresie przewidywania oraz ograniczania pow[...]

The use of contactless methods in the study of metallic stock surface temperature

Czytaj za darmo! »

Maintaining a process in the appropriate temperature range is a basic requirement imposed by process engineers, especially in metallurgy. Commonly known temperature measurement methods use mercury thermometers, thermocouples, and resistance and vapour pressure thermometers. However, these methods have a major drawback, namely the inability to be used in situations where the temperature of an object being measured exceeds 1200 °C. These problems have been solved by the use of the contactless measurement method. Thermovision is not only a temperature measurement, but also the capability to detect potential threats that can lead to unplanned downtimes in production, as well as diagnostics being widely applied in various fields of industry and research. This paper presents the measurements of metallic charge temperature both under actual and laboratory conditions. The investigation described herein cover only a part of the possibilities offered by the use of the thermovision camera in industry. Streszczenie. Utrzymanie procesu w odpowiednim zakresie temperaturowym jest podstawowym wymogiem stawianym przez technologów zwłaszcza w hutnictwie metali. Powszechnie znane są pomiary temperatury za pomocą termometrów rtęciowych, termoelementów, termometrów oporowych i manometrycznych. Jednakże metody te mają zasadniczą wadę, a mianowicie brak możliwości zastosowania ich w sytuacjach gdzie temperatura mierzonego obiektu przekracza 1200 ºC. Problemy te rozwiązano stosując pomiary metodą bezstykową. Termowizja to nie tylko pomiar temperatury, to także możliwość wykrywania potencjalnych zagrożeń, które mogą doprowadzić do nieplanowanych przestojów w produkcji, to także diagnostyka w szerokim zastosowaniu w różnych dziedzinach przemysłowo-naukowych. W niniejszej pracy zostały przedstawione pomiary temperatury wsadu metalowego w warunkach rzeczywistych jak i pomiar w warunkach laboratoryjnych. Przedstawione badania to tylko fragment możliwości, jakie daj[...]

The chemical mechanism of pollutant formation during coal combustion in oxygen-modified atmospheres Mechanizm chemiczny powstawania zanieczyszczeń w procesie spalania węgla w atmosferach modyfikowanych tlenem DOI:10.15199/62.2015.9.28


  Combustion of coal in O2-modified atms. was modeled to predict the compn. of flue gases under varying combustion conditions (esp. residence time and temp.) Computation was performed in a gaseous atm. (21% O2, 79% CO2). Increasing the residence time resulted in highes coal burnout and in decreasing in the concns. of CO, NO, N2O and HCN (but not NO2 and SO2) in flue gas. W celu przewidywania składu spalin dla różnych warunków prowadzenia procesu spalania (czas przebywania, temperatura) zamodelowano spalanie węgla w atmosferze modyfikowanej tlenem. Obliczenia przeprowadzono dla atmosfery gazowej (21% O2, 79% CO2). Dłuższy czas przebywania przyczynia się do lepszego spalania węgla, a tym samym niższych stężeń CO. Zaobserwowano, że stężenie NO, N2O i HCN w spalinach maleje wraz ze wzrostem czasu przebywania. Inna sytuacja miała miejsce w przypadku NO2 i SO2. Procesy spalania paliw stałych są dużo bardziej złożone od spalania paliw gazowych czy ciekłych. Komplikuje je różnorodność zjawisk fizyczno-chemicznych zachodzących w fazie gazowej i stałej oraz na granicy faz. Jednocześnie z procesem spalania w palenisku zachodzą procesy zgazowania węgla, pirolizy, procesy związane z przepływem ciepła od gazu do ciała stałego i wewnątrz ciała stałego, a także wiele innych. Przebiegają one równocześnie w różnych strefach paleniska, w stosunkowo szerokich zakresach temperaturowych, przy czym charakterystyczne strefy paleniska zachodzą na siebie, tworząc zróżnicowane dynamiczne układy w zależności od praktycznej organizacji procesu spalania. Ze względu na dużą emisję zanieczyszczeń, a zwłaszcza NOx i CO oraz emisję CO2 (jednego z głównych gazów cieplarnianych) wynikającą ze spalania węgla istotny jest sposób tego spalania. Na szczególną uwagę zasługuje technologia spalania w atmosferach modyfikowanych tlenem, zwana również technologią oxy-combustion1-3). Istota tego procesu sprowadza się do separacji gazów (wstępna separacja tlenu i azotu z p[...]

Doświadczalne wyznaczenie emisyjności stali S355J2G3 w zakresie temperatur 800 °C÷1200 °C

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań emisyjności stali S355J2G3 w zakresie temperatur 800 °C÷1200 °C. Do badań zastosowano symulator procesów metalurgicznych Gleeble 3800 oraz kamerę termowizyjną ThermaCAM P65. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że w badanym zakresie temperatur emisyjność stali S355J2G3 zmienia się w od 0,80 do 0,83. Wraz ze wzrostem temperatury wartość emisyjności badanej stali zwiększa się. Wyznaczona w ten sposób emisyjność może być wykorzystana między innymi podczas pomiarów temperatury pasma w trakcie rzeczywistego procesu walcowania, za pomocą kamery termowizyjnej. The paper presents the results of the emissivity studies for the S355J2G3 steel in the temperature range 800 °C÷1200 °C. The Gleeble 3800 metallurgical processes simulator and the Ther[...]

The use of an electronic particle size analyzer in the study of the brittle material grinding process

Czytaj za darmo! »

The subject the paper are the results of grinding brittle materials. The effect of the grinding process can be measured by several parameters. One of the most important parameters is the particle size distribution of a product. The paper presents the results of using an electronic particle size analyzer for determining of the grinding process. Streszczenie. Praca zawiera wyniki badań rozdrabniania materiałów kruchych. Efekt procesu rozdrabniania można mierzyć wieloma parametrami. Jednym z najbardziej istotnych jest skład ziarnowy produktu. W pracy przedstawiono wyniki wykorzystania elektronicznego analizatora wielkości ziaren do oceny procesu rozdrabniania. (Wykorzystanie elektronicznego analizatora wielkości ziaren w badaniach procesu rozdrabniania materiałów kruchych). Keywords: electronic particle size analyzer, particle, grinding. Słowa kluczowe: elektroniczny analizator wielkości ziaren, ziarno, rozdrabnianie. Introduction An increase in the interest in modern mechanical material processing technologies has been observed recently. This is partially due to the need for assuring ecologically safe processing of substances of both organic and mineral origin, industrial engineering materials and waste raw materials. The effect of the grinding process depends primarily on the correct selection of operating machinery and equipment, on the physico-mechanical properties of a substance subjected to grinding and the design and operational parameters of the machines. Generally, the effect of the grinding process is difficult to be described in a rigorous theoretical manner. The grinding effect can be referred to quantities, such as mill efficiency, the relationship relating the grinding energy with the increase in the surface area of the obtained product, and the particle size distribution of the grinding product. Of these quantities, the particle size distribution is worthy of special attention. This is the basic quality criterion of[...]

 Strona 1  Następna strona »