Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław NOWAKOWSKI Janusz MIKOŁAJCZYK"

Optoelektroniczne systemy detekcji materiałów wybuchowych

Czytaj za darmo! »

Amatorskie ładunki wybuchowe lub bomby domowej roboty są obecnie ulubioną bronią terrorystów. Podczas ataków terrorystycznych przysparzają one najwięcej ofiar wśród personelu sojuszniczych sił zbrojnych oraz ludności cywilnej. Broń ta jest rozmieszczana i detonowana za pomocą szerokiej gamy środków technicznych. Najczęściej występuje w formie bomb zamontowanych w samochodach, bomb przydrożny[...]

Sterowanie kwantowymi laserami kaskadowymi w aspekcie zastosowań spektroskopowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości zastosowania laserowej spektroskopii absorpcyjnej w diagnostyce medycznej. Omówiono różne techniki wykrywania markerów chorobowych w wydychanym przez człowieka powietrzu. W zasadniczej części pracy przedstawiono techniki przestrajania widma promieniowania laserowego oraz zaproponowano układy sterowania pracą kwantowych laserów kaskadowych dedykowanych do omawianych aplikacji. Abstract. The paper presents the possibility of using laser absorption spectroscopy in medical diagnostics. Some detection techniques of disease markers existed in exhaled air are described. There is also discussed performance of quantum cascade lasers (QCL’s) in view of their applications in infrared spectroscopy. In the main part the work, some methods of QCL’s spectral tuning are analyzed. In summary, preliminary test results of the special QCL driving system for the wavelength tuning are discussed. (Quantum cascade lasers driving in optical spectroscopy). Słowa kluczowe: laserowa spektroskopia absorpcyjna, sterownik laserowy, kwantowy laser kaskadowy, diagnostyka medyczna Keywords: laser absorption spectroscopy, laser driver, quantum cascade lasers, medical diagnostics Wstęp Analiza powietrza wydychanego przez człowieka staje się jedną z najbardziej rozwijanych metod nieinwazyjnego diagnozowania stanu jego zdrowia. W powietrzu tym znajdują się tysiące molekuł tworzących mieszaninę gazów (np. NO, CO2, CO), lotnych związków organicznych (izopren, etan, pentan, aceton) oraz wiele innych substancji nielotnych [1]. Związki te mogą mieć pochodzenie zarówno egzogenne jak i endogenne, a dokładna ich analiza może umożliwić określenie sygnatur procesów zachodzących w ciele ludzkim. W porównaniu z innymi metodami badań medycznych, analiza oddechu może zapewnić bezpieczeństwo i spokój pacjentom podczas diagnozowania. Ma to szczególne znaczenie w trakcie długotrwałego leczenia, które wymaga codziennego monitorowania stanu zdrowia [2[...]

Układy sterowania laserami kaskadowymi

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono układy sterowania laserami kaskadowymi (quantum cascade lasers - QCL) pod kątem ich zastosowania w dwóch technikach; spektroskopii strat we wnęce optycznej oraz spektroskopii wieloprzejściowej. W trakcie projektowania tych sterowników, szczególną uwagę zwrócono zarówno na parametry czasowo-energetyczne wytwarzanych sygnałów, oraz na możliwości zastosowania dwóch technik przestrajania promieniowania laserowego tzn. wewnątrzimpulsowej lub międzyimpulsowej. Przeprowadzono również wstępne badania, które umożliwiły określenie właściwości tych układów oraz dały podstawę do opracowania kompaktowych sterowników laserów QCL. Abstract. Quantum cascade laser drivers for absorption spectroscopy - the paper presents the fundamental aspects of optical spectroscopy using quantum cascade lasers. Two driving systems were described in terms of both QCL research and QCL applications in cavity ring down and multipass techniques. During drivers designing, the particular attention was given not only to energy-time parameters range (power, frequency, pulse duration, rise time). There were also adapted so-called spectral tuning techniques, i.e. intrapulse or interpulse wavelength modulation. Preliminary studies gave the possibility to determine the properties of designed drivers. (Quantum cascade laser drivers for absorption spectroscopy). Słowa kluczowe: spektroskopia laserowa, kwantowe lasery kaskadowe, analiza gazów, sterownik lasera. Keywords: laser absorption spectroscopy, quantum cascade lasers, gases analysis, laser driver. Wprowadzenie Spektroskopia laserowa z zakresu podczerwieni jest skutecznym narzędziem do detekcji oraz identyfikacji śladowych ilości substancji gazowych [1]. Sensory, w których stosowana jest powyższa technika, umożliwiają uzyskanie progu czułości rzędu ppb (ang. part per billion), a w niektórych przypadkach nawet ppt (ang. part per trillion). Duża czułość tych sensorów jest osiągana dzięki absorpcji promieniow[...]

 Strona 1