Wyniki 1-10 spośród 49 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Biskupski"

OD KOMITETÓW NAUKOWEGO I ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ. Saletra 2013

Czytaj za darmo! »

W dniach 23-25 października 2013 r. w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna Saletra 2013. Celem Konferencji było omówienie zagadnień związanych z postępem, bezpieczeństwem technicznym i regulacjami prawnymi dotyczącymi technologii wytwarzania i obrotu nawozami saletrzanymi oraz kwasem azotowym. Głównym zamierzeniem organizatorów było zainteresowanie jej tematyką młodych inżynierów pracujących w przemyśle i naukowców oraz wymiana doświadczeń w całym środowisku obejmującym przemysł, instytucje naukowe i projektowe. Organizatorami Konferencji byli: Instytut Nawozów Sztucznych, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu C[...]

Badania procesu otrzymywania z dolomitu zasadowego węglanu magnezu metodą wodorowęglanową z zastosowaniem obiegu związków sodu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nową wersję wodorowęglanowej metody otrzymywania z dolomitu związków magnezu o charakterze zasadowym, takich jak węglany i tlenek. Innowacja polega na użyciu związków sodu krążących w obiegu, dzięki czemu główny produkt charakteryzuje się większą czystością, a cały proces mniejszą energochłonnością. Surowców magnezowych o charakterze alkalicznym, takich jak tlenek magnezu (MgO[...]

Ocena polioksyalkilenoglikoli (PAG) i modyfikacja ich struktur w aspekcie zastosowania jako bazowych olejów smarowych

Czytaj za darmo! »

Polialkilenoglikole typu polioksyalkilenodiole i -triole, różniące się średnią masą molową (350- 3600), liniową i rozgałęzioną budową cząsteczki, jak również strukturą łańcuchów, poddano ocenie w aspekcie wykorzystania ich jako bazowych olejów smarowych. Przedstawiono wpływ masy molowej i budowy strukturalnej badanych PAG na lepkość, wskaźnik lepkości, temperaturę płynięcia, rozpuszczalnoś[...]

Technologia i właściwości nawozów płynnych wytwarzanych w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę i technologię wytwarzania nawozów płynnych wytwarzanych w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach (INS). Instytut jest producentem szerokiej gamy nawozów płynnych przeznaczonych do nawożenia dolistnego i doglebowego upraw rolniczych i ogrodniczych oraz do fertygacji upraw szklarniowych. Produkcja nawozów klarownych o nazwach INSOL i INSOMIX zlokalizowana jest[...]

Badania nad otrzymywaniem nawozów zawiesinowych z odpadowych fosforanów z produkcji polieterów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania odpadowych fosforanów sodu i potasu z produkcji polieterów z firmy Interchemol Sp. z o.o. do wytwarzania nawozów zawiesinowych. Stwierdzono, że odpady te są cennym źródłem fosforu, sodu i potasu a wytwarzane nawozy zawiesinowe cechują się dobrymi właściwościami fizykochemicznymi. Stwierdzono też, że fosforany te pełnią rolę czynnika stabilizującego zawiesinę. Przeprowadzono próby na instalacji produkcyjnej. Solid waste from prodn. of polyesthers (P2O5 28%, K2O 13%, Na2O 12%) was mixed with KCl and then dild. with an aq. NaNO2-urea soln. and water to form a suspension fertilizer. The suspension showed a good stability (phase sepn. below 18.9% after 336 h of sedimentation). Składniki pokarmowe dla roślin mogą być wprowa[...]

Ocena szybkości korozji stali węglowej oraz próba ochrony inhibitorowej w ciekłych nawozach azotowo-siarkowych


  W pracy przedstawiono wyniki badań korozyjnego działania ciekłych nawozów azotowo-siarkowych na stal węglową. Oceniono skuteczność ochrony przed korozją stali przez wybrany inhibitor. Stwierdzono, że inhibitor skutecznie chroni stal węglową w badanych roztworach nawozów zawierających mocznik, siarczan amonu i roztwory siarczanu amonu poekstrakcyjnego i pooksymacyjnego. Dla nawozu zawierającego mocznik, siarczan amonu, azotan amonu i chlorek amonu inhibitor nie sprawdza się, bowiem szybkość korozji przekracza uznawaną za wartość bezpieczną 0,1 mm/rok. Badania wykonano metodą grawimetryczną i potencjodynamiczną. Słowa kluczowe: korozja, stal węglowa, płynne nawozy, inhibitor korozji Evaluation of carbon steel corrosion rate and corrosion inhibition attempt in liquid fertilizers containing nitrogen and sulfur The paper presents results of carbon steel corrosion rate in the environment of liquid fertilizers containing nitrogen and sulfur. Corrosion protection effi ciency of a selected inhibitor was evaluated. It was found that inhibitor protects carbon steel effi ciency in the tested fertilizer solutions containing urea, ammonium sulfate and post-extraction and post-oximation ammonium sulfate solutions. The inhibitor is not effi cient in case of a fertilizer containing urea, ammonium sulfate, ammonium nitrate and ammonium chloride, because corrosion rate exceeds a limit at 0.1 mm/a which is considered safe. Tests were made with gravimetric and potentiodynamic method. Keywords: corrosion, carbon steel, liquid fertilizers, corrosion inhibitor ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie Realizowana w krajach Unii Europejskiej i USA polityka gospodarcza chroniąca środowisko naturalne nakłada na rolników oraz na producentów nawozów obowiązek zracjonalizowania procesów wytwarzania i stosowania nawozów mineralnych. W ramach systemu zró[...]

Safety hazards and product losses in processes for manufacturing ammonium nitrate melts. Part 1. Effect of decomposition products and some additives. Zagrożenie bezpieczeństwa i straty produkcyjne w procesach wytwarzania stopu azotanu(V) amonu. Cz. I. Wpływ produktów rozkładu i wybranych dodatków


  Aq. solns. of NH4NO3 (conc. 40-98% by mass) were heated up to boiling for 10 h optionally in presence of (NH4)2SO4, Ca(NO3)2 and Mg(NO3)2 to follow the decompn. of NH4NO3. The decompn. was accelerated in presence of HNO3 and inhibited in presence of NH3. The addn. of (NH4)2SO4, Ca(NO3)2 and Mg(NO3)2 resulted in a small decrease in NH4NO3 decompn. rate. Przedstawiono reakcje chemiczne główne i uboczne zachodzące podczas wytwarzania stopu azotanu(V) amonu przeznaczonego do produkcji granulowanych oraz ciekłych nawozów saletrzanych. Reakcjami głównymi są reakcje bezpośredniej syntezy azotanu- (V) amonu z amoniaku i kwasu azotowego(V) oraz reakcje konwersji azotanów(V) metali do azotanu(V) amonu i innych produktów. W czasie przebiegu reakcji głównych oraz podczas zatężania uzyskanych roztworów zachodzą reakcje uboczne z udziałem azotanu(V) amonu, które są przyczyną strat produkcyjnych oraz zagrożenia bezpieczeństwa. W tej części pracy omówiono wpływ produktów rozkładu czystego NH4NO3, a więc NH3, HNO3, NO i NO2 oraz dodatków, a więc (NH4)2SO4, Mg(NO3)2 i Ca(NO3)2 na rozkład NH4NO3 w czasie wytwarzania stopu NH4NO3. Azotan(V) amonu stosowany pojedynczo, a także w kompozycjach z innymi substancjami o działaniu nawozowym wykazuje bardzo korzystne oddziaływanie na życie i rozwój roślin. Ma słabe właściwości wybuchowe, stąd jego kolejne zastosowanie jako składnika materiałów wybuchowych. Stosowanie azotanu(V) amonu w czystej postaci, zarówno do celów nawozowych, jak i wybuchowych jest utrudnione ze względu na zmianę właściwości fizykochemicznych w czasie przechowywania. Dużo uwagi poświęca się więc nadaniu mu odpowiedniej postaci fizycznej1-4). Odparowując roztwór NH4NO3 można uzyskać sól bezwodną w postaci stopionej, dzięki czemu metodą granulacji wieżowej można wytwarzać produkty, w których NH4NO3 jest składnikiem głównym. Ta metoda wymaga stosowania stopu azotanu(V) amonu o stężeniu powyżej 99,5% mas. W ostatnich latach cora[...]

Prospects and effects of urea use in production of nitrate fertilizers. Możliwości i efekty stosowania mocznika w technologii nawozów saletrzanych


  A review with 10 refs., of partly unpublished authors' own papers, on urea uses for improving the process safety of NH4NO3 prodn., for prodn. of liq. NH4NO3-urea fertilizers, for decreasing the NOx emission from HNO3 prodn. plants and for prodn. of N2O. Przedstawiono możliwości wykorzystania mocznika jako surowca pomocniczego w technologii wytwarzania nawozów saletrzanych. Mocznik może być stosowany jako dodatek poprawiający bezpieczeństwo procesu wytwarzania stopu azotanu amonu, surowiec ograniczający emisję tlenków azotu NOx z instalacji kwasu azotowego oraz z węzła roztwarzania surowca fosforytowego kwasem azotowym, jako surowiec do produkcji roztworu saletrzano mocznikowego (RSM) w procesie konwencjonalnym, z roztworu mocznika i stopu azotanu amonu, oraz w dwóch wariantach procesów niekonwencjonalnych, a także jako zamiennik azotanu amonu w procesie wytwarzania podtlenku azotu. Ciągi technologiczne wytwarzania nawozów saletrzanych składają się z wytwórni amoniaku, kwasu azotowego, azotanu amonu (AN) w postaci stężonych roztworów, określanych mianem stopu, oraz wytwórni produktów końcowych, jakimi są granulowane nawozy saletrzane oraz ewentualnie płynne nawozy typu RSM. W poszczególnych wytwórniach wchodzących w skład ciągów technologicznych istnieją możliwości wykorzystania mocznika do usprawnienia procesów produkcyjnych, które czasami są wykorzystywane. Mocznik spełnia różną rolę w tych procesach, począwszy od roli surowca (w nawozach typu RSM), czynnika poprawiającego bezpieczeństwo procesowe1) po rolę pomocniczą, np. usuwania tlenków azotu z roztworów po absorpcji gazów odlotowych2). Ponadto znane są powiązania niektórych wytwórni mocznika z wytwórniami nawozów saletrzanych, w których gazy odlotowe z instalacji mocznika, zawierające niewielkie ilości mocznika są utylizowane w węźle neutralizacji wytwórni nawozów saletrzanych. W pracy omówiono możliwości wykorzystania mocznika i sposób jego działania jako (i) [...]

 Strona 1  Następna strona »