Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Czerniecka-Kubicka"

Advanced thermal analysis of poly(3-hydroxybutyrate) Zaawansowana analiza termiczna poli(3-hydroksymaślanu) DOI:10.15199/62.2015.11.3


  The heat capacity of semicryst. poly(3-hydroxybutyrate) was detd. by differential scanning calorimetry at 233-463 K. Three phase transitions (crystn., glass transition and melting) of the polymer were obsd. Przedstawiono zaawansowaną analizę termiczną poli(3-hydroksymaślanu) (PHB) przeprowadzoną na podstawie molekularnej interpretacji zmian ciepła właściwego oraz ilościowy opis przejść fazowych zachodzących w PHB podczas zmian temperatury lub czasu. Taka analiza pozwoliła na rozdzielenie pozornego ciepła właściwego, otrzymywanego za pomocą pomiarów różnicowej kalorymetrii skaningowej, na termodynamiczne ciepło właściwe i ciepło przejść fazowych. Jest to szczególnie ważne przy charakterystyce przejść fazowych, takich jak np. krystalizacja, tzw. "zimna krystalizacja", topnienie lub przejście szkliste. Zaawansowana analiza umożliwiła dokładniejsze wyznaczenie stopnia krystaliczności w funkcji temperatury oraz parametrów przejść fazowych PHB. Poli(3-hydroksymaślan) (PHB) zaliczany jest do grupy optycznie czynnych poliestrów alifatycznych1). Jest on semikrystalicznym polimerem ulegającym biodegradacji2), który może być syntezowany i magazynowany przez różne szczepy bakterii, m.in. Ralstonia eutropha H16. PHB jest nietoksyczny i dobrze tolerowany, nawet w stosunkowo wysokich stężeniach, przez organizm człowieka, dlatego znalazł on również zastosowanie jako substancja pomocnicza w produkcji leków2).Semikrystaliczny PHB charakteryzuje się obecnością obszaru zeszklenia w zakresie temp. 273-300 K3, 4), natomiast topnienie jest widoczne w zakresie 430-470 K3-5). W literaturze6-9) oszacowano, że równowagowa temperatura topnienia całkowicie krystalicznego PHB wynosi 470 K, a entalpia topnienia jest równa 12,6 kJ/mol. Amorficzną postać PHB lub semikrystaliczną próbkę o różnym stopniu krystaliczności (50-80% mas.) można uzyskać przez chłodzenie stopionego polimeru z różną szybkością do obszaru poniżej temperatury zeszklenia3). Istotną w[...]

 Strona 1