Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Yekaterina Zonova"

The impact of the copper industry on the level and transfer of selected elements in the melliferous plant species Wpływ przemysłu miedziowego na poziom i transfer wybranych pierwiastków w roślinach miododajnych DOI:10.15199/62.2016.6.33


  Zn, Cu, Pb and Cd contents were detd. in green parts and flowers of melliferous plants collected in an industrialized region (near Legnica) and in an ecological region (Dolina Baryczy). The plants from the ecological region contained less metals than those from the industrialized region exept for Cu in flowers. Dokonano oceny poziomu kumulacji ołowiu, kadmu, miedzi i cynku w zielonych częściach i kwiatach roślin stanowiących pożytki pszczele, pobranych z obszaru ekologicznego (Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy") i obszaru uprzemysłowionego (Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy). Za pomocą absorpcyjnej spektroskopii atomowej (AAS), po uprzedniej mikrofalowej mineralizacji prób, stwierdzono zróżnicowaną zawartość badanych pierwiastków w obu rejonach: Zn > Cu > Pb > Cd. Zawartość ołowiu i miedzi w częściach zielonych roślin zależała od rejonu pochodzenia próbek, podobnej zależności nie odnotowano w przypadku kwiatów. Stężenia ołowiu, cynku i miedzi w częściach zielonych i kwiatach badanych roślin mieściły się w granicach stężeń normatywnych, a stężenie kadmu granice te przekraczało. W ogólnej klasyfikacji metali, uwzględającej ich wpływ na biosferę, rozróżnia się cztery podstawowe grupy. Pierwszą grupę stanowią metale niezbędne dla organizmów żywych, których brak uniemożliwia spełnianie podstawowych funkcji metabolicznych, prowadząc tym samym do śmierci organizmu. Grupa druga to metale o działaniu korzystnym, które przyczyniają się do optymalizacji przemian metabolicznych w organizmie. Ich brak nie powoduje śmierci, jednak może być przyczyną problemów z utrzymaniem homeostazy1). Grupę trzecią stanowią tzw. metale obojętne, których umiarkowana zawartość w tkankach nie powoduje widocznych skutków pozytywnych ani też nie oddziałuje szkodliwie. Ostatnią grupę tworzą tzw. metale ciężkie, wykazujące wyłącznie działanie toksyczne względem organizmu2, 3) (wg IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, określenie "metale [...]

Oddziaływanie przemysłu miedziowego na zawartość srebra i niklu w glebie i roślinach miododajnych DOI:10.15199/62.2017.9.35


  Do degradacji środowiska naturalnego przyczyniają się m.in. dynamicznie rozwijający się przemysł chemiczny, będący głównym emiterem pierwiastków toksycznych do środowiska, w tym metali ciężkich, oraz rolnictwo oparte w coraz większym stopniu na chemizacji1- 3). Z powodu emisji do środowiska pierwiastków toksycznych wzrasta ich stężenie w glebie, wodzie4) oraz w organizmach żywych5-8). Metale te są kumulowane w wierzchniej warstwie gleby, skąd poprzez rośliny przenoszone są do kolejnych ogniw łańcucha troficznego. Podwyższona ich zawartość może w bezpośredni lub pośredni sposób zagrażać roślinom, zwierzętom i ludziom9-12) oraz powodować powstawanie nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym. W Polsce znajduje się jeden z największych w świecie ośrodków przemysłu miedziowego KGHM, którego działalność obejmuje przede wszystkim produkcję górniczą metali (w tym miedzi, srebra i niklu) oraz poszukiwanie i eksploatację złóż miedzi i innych metali. Złoża rud miedzi, oprócz samej miedzi, zawierają też m.in. srebro i nikiel. Według danych KGHM Samples of soils, green parts and flowers of melliferous plants collected from an industrialized region (A) and an ecological region (B) were shredded to below 2 mm to det. Ag and Ni contents by using at. absorption spectroscopy with flame excitation. Samples from B region contained less of tested elements than those from A region except for Ag in plants (green parts and flowers). Ni contents were much higher than Ag contents for all types of samples in both analyzed regions. Zbadano wpływ przemysłu miedziowego na kumulację srebra i niklu w glebie i roślinach miododajnych na przykładzie Legnicy. Próby do badań pobrano w 2 obszarach województwa dolnośląskiego o różnym stopniu antropopresji. Obszar uprzemysłowiony to okolice Legnicy (LGOM), a obszar uznany za ekologiczny to Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy". Analizę ilościową próbek pod kątem zawartości wybranych pierwiastków wykonano metodą[...]

Badania wstępne nad ograniczaniem akumulacji metali ciężkich w organizmach pszczół miodnych poprzez zastosowanie ekstraktów ze szczawiu kędzierzawego w diecie pszczół DOI:10.15199/62.2017.10.12


  Dynamicznie rozwijający się przemysł ma znaczący wpływ na zmiany w środowisku naturalnym. Zapotrzebowanie na różne surowce pochodzące z tej gałęzi produkcji nieustannie rośnie, przyczynia się do tego rozwój współczesnych technologii, rozbudowa infrastruktury oraz chęć nieustannego upraszczania życia codziennego. Na terenie Polski występuje kilka okręgów przemysłowych (m.in. gdański, górnośląski, krakowski, poznański, warszawski i wrocławski). W Polsce przemysł ma charakter mieszany. Trudno jest określić, która gałąź przemysłu wpływa najbardziej degradująco na środowisko. Kontaminacji ulega zarówno woda, powietrze, jak i gleba. Coraz częściej wskazywane są zanieczyszczenia pozostałościami w formie metali ciężkich. Metale te mogą być pochodzenia naturalnego oraz antropogenicznego1). Obecnie coraz 96/10(2017) 2095 szczelniej wypełniają one środowisko naturalne. Stanowią zagrożenie, ponieważ mogą dostać się do łańcucha pokarmowego, w którym uczestniczy człowiek2). Kumulacja różnych pierwiastków może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi oraz zwierząt3). Zanieczyszczenia tymi metalami wykazano m.in. w rybach i owocach morza4), mięsie i produktach mięsnych5), jajach i produktach jajczarskich6) oraz produktach pszczelich7). Pszczoła miodna, jako z jednej strony organizm dostarczający żywności (miód, pyłek kwiatowy) oraz jeden z najważniejszych zapylaczy, również ulega kontaminacji metalami ciężkimi8). Podczas poszukiwania pokarmu (pyłku oraz nektaru) nieustannie penetruje środowisko, w wyniku czego ma ona kontakt z wieloma substancjami. Pobierając pokarm oraz surowce budulcowe, jej organizm wchłania metale ze środowiska zewnętrznego. Dostają się one do miodu oraz innych produktów pszczelich, a w konsekwencji mogą trafić do organizmu człowieka. Wszystko to wiąże się z koniecznością ograniczenia kontaminacji pszczół metalami toksycznymi, co ma bezpośrednie przełożenie na ich zawartość w produktach pszczelich. Miedź stanowi naturalny [...]

 Strona 1