Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Hałon"

Modelowanie współczynnika efektywności ziębniczej w adsorpcyjnym systemie trigeneracyjnym


  W artykule przedstawiono analizę parametrów pracy ziębniczych systemów adsorpcyjnych przeznaczonych do pracy w instalacjach trigeneracyjnych. Zaproponowano model obliczeniowy, który dla wybranej pary roboczej (silikażel-woda) i zmieniających się parametrów źródeł ciepła umożliwia określenie wydajności oraz efektywności systemu adsorpcyjnego. Przeprowadzono analizę wpływu zmienności parametrów obiegu na efektywność i wydajność systemu chłodniczego. Wskazano maksymalne i minimalne wartości ciśnienia skraplania, w których możliwa jest realizacja obiegu sorpcyjnego. Wykazano, że dla określonej temperatury desorpcji, współczynnik COP przyjmuje wartość maksymalną, a położenie punktu maksimum można ustalać przez zmianę temperatury adsorpcji. MODELING of The coefficient of performance for cooling in adsorption trigeneration system The paper shows an analysis of parameters for adsorption refrigeration units in tri-generation systems. It proposes the mathematical model that enables determination of coefficient of performance and cooling capacity for chosen working pair (silica-gel/water) and variable heat source parameters. The analysis of influence of cycle parameters changeability onto COP and cooling capacity was performed. It indicates the maximal and minimal values of possible condensing pressure. It was demonstrated that for specified desorption temperature COP has its maximum and that this point can be changed by the change od adsorption temperature.Oznaczenia : COP - współczynnik efektywności chłodniczej, [...]

 Strona 1