Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Ruta"

The methodology for construction of forecasting models of tribological properties of lubricants Metodyka budowy modeli prognostycznych właściwości tribologicznych środków smarowych DOI:10.15199/62.2015.8.5


  A method for predicting the tribological properties of lubricants was based on the estn. of limiting pressure of seizure and limiting load of the wear for the lubricant consisting of a com. packages of antiseizure and antiwear additives (1-4% by mass, 3-8% by mass, resp.) and mineral oil. According the adopted procedure, samples of lubricants of different compn. were prepd. The limiting pressure and load were detd. exptl. The coeffs. of the regression equations were calcd. Przedstawiono metodykę budowy modeli prognostycznych zależności właściwości tribologicznych środków smarowych od zawartości komercyjnych pakietów dodatków przeciwzatarciowych EP i przeciwzużyciowych AW. Właściwości tribologiczne badanych środków smarowych oceniono za pomocą wielkości granicznego nacisku zatarcia poz oraz granicznego obciążenia zużycia Goz wyznaczanych za pomocą aparatu czterokulowego T-02. W ramach weryfikacji metody opracowano modele regresyjne, odwzorowujące wpływ zawartości wybranych dodatków AW i EP na właściwości tribologiczne środków smarowych wytworzonych na bazie oleju mineralnego. Właściwości tribologiczne środków smarowych, w szczególności ich właściwości przeciwzatarciowe EP i przeciwzużyciowe AW, decydują o trwałości i niezawodności urządzeń technicznych poprzez ograniczenie destrukcyjnych skutków tarcia współpracujących elementów maszyn1, 2). W wielu zastosowaniach nawet wysokojakościowa baza olejowa nie jest w stanie zapewnić minimalnego zużycia smarowanego węzła tarcia i z tego względu opracowano wiele dodatków uszlachetniających w istotny sposób ograniczających tarcie i zużycie. Wprowadzenie do oleju bazowego określonej ilość dodatków AW i/lub EP pozwala otrzymać środki smarowe o istotnie podwyższonych właściwościach tribologicznych w stosunku do czystego oleju bazowego3-6). W praktyce najczęściej wprowadza się do oleju dodatki w postaci pakietów, zawierających składniki spełniające różnorodne funkcje. Składniki pakiet[...]

 Strona 1