Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH LUBIEWA-WIELEŻYŃSKI"

Międzynarodowa działalność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój przemysłu na świecie, szczególnie w ostatnich latach, powoduje coraz większe zagrożenie dla środowiska naturalnego i społeczeństw. Obserwuje się niszczenie warstwy ozonowej oraz wzrost efektu cieplarnianego, tworzenie się smogów i kwaśnych deszczów, zatrucie powietrza, ziemi i wody, a także coraz większe problemy z neutralizacją odpadów przemysłowych i komunalnych. Niebezpi[...]

Zespół Doradczy ministra przemysłu i handlu do spraw badań i rozwoju przemysłu chemicznego

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z decyzją ministra przemysłu i handlu z 10 stycznia 1996 r. rozpoczął działalność Zespół Doradczy do spraw badań i rozwoju przemysłu chemicznego, w składzie: - przewodniczący - Wojciech Lubiewa-Wieleżyński (Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie), - sekretarz - Marek Borowiak (Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie), - członkowie - Edward Grzywa (Instytut Chemii Przemysłowej w[...]

Problem bezpieczeństwa procesowego w przemyśle chemicznym

Czytaj za darmo! »

Projektowanie bezpiecznych, niezawodnych technologii odgrywa w przemyśle chemicznym coraz większą rolę. Podczas projektowania, konstruowania i użytkowania instalacji chemicznych stosuje się szereg metod służących temu celowi. Na ich podstawie można określić prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji odbiegających od założeń technologicznych. Metody te stanowią pomoc przy szukaniu rozwiązań zapob[...]

Surowce dla przemysłu chemicznego.Zapotrzebowanie i logistyka

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano surowcowe problemy przemysłu chemicznego w Polsce. Omówiono schematy surowcowo-produktowych powiązań na przykładzie sektora wielkiej syntezy chemicznej. Przedstawiono możliwości wytwarzania gazu syntezowego z biomasy i z węgla kamiennego. Podkreślono znaczenie rurociągów surowcowych i produktowych dla rozwoju przemysłu chemicznego. Raw material issues of the Polish chem. industry were discussed. Use of biomass and bituminous coal as feedstocks for prodn. of syngas was taken into consideration. Necessity for construction of new raw material and product pipelines for development of the chem. industry in Poland was evidenced. Przemysł chemiczny jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego, przy czym znajduje się on na początku łańcucha dostaw,[...]

Osiągnięcia wdrożeniowe Instytutu Chemii Przemysłowej w zakresie syntezy organicznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd technologii z zakresu syntezy organicznej opracowanych w IChP. Technologię syntezy cykloheksanonu z benzenu, wytwarzania kaprolaktamu oraz otrzymywania kwasu adypinowego wdrożono w Polsce i sprzedano licencje za granicę (cykloheksanon/kaprolaktam wielokrotnie). Ulepszenia technologii produkcji fenolu i acetonu, technologię produkcji/;αrα-kumylofenolu, rafinację[...]

Rys historyczny i perspektywy rozwojowe Instytutu Chemii Przemysłowej im. Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie

Czytaj za darmo! »

Jubileusz 75-lecia Instytutu Chemii Przemysłowej - największego badawczego instytutu chemicznego w Polsce -jest okazją do przypomnienia jego losów w zmieniających się w czasie uwarunkowaniach polityczno-gospodarczych. Omówiono kierunki badawcze i osiągnięcia Instytutu w pierwszych latach jego istnienia, a następnie w okresie powojennym. Szczególną uwagę poświęcono działalności w latach dziewię[...]

Wyzwania dla producentów nawozów mineralnych w kontekście liberalizacji krajowego rynku gazu ziemnego


  Koszty gazu ziemnego dominują w portfelu wydatków producentów nawozów mineralnych. Budowa konkurencyjnego i zliberalizowanego rynku gazu ziemnego jest korzystna dla przemysłu nawozowego. Przedstawiono główne uwarunkowania zapotrzebowania na gaz ziemny krajowych producentów nawozów mineralnych. Czy Polska może stać się hubem gazowym1)? Nie ma żadnych przesłanek (pomimo prób otwarcia polskiego rynku), aby do lat 2015-2016 zaistniała jakaś znacząca zmiana na polskim gazowym rynku, mimo, że to duzi odbiorcy zadecydują ostatecznie o jego strukturalnych modyfikacjach. Zakłady produkujące nawozy mineralne i chemikalia to od wielu lat nieodłączna część polskiej gospodarki. Na rys. 1 przedstawiono lokalizację zakładów na tle modernizowanej przez Gaz-System S.A. infrastruktury sieci przesyłowych, które ze względu na wielkość i charakter można zaliczyć do grona kluczowych wytwórców chemii na polskim rynku. Istotną rolę w tym gronie odgrywają producenci nawozów mineralnych, przede wszystkim zakłady należące do Grupy Azoty S.A., a także włocławski Anwil z Grupy PKN Orlen S.A. Na rys. 1 przedstawiono również flagowe produkty. W 2012 r. z Polski wyeksportowano nawozy mineralne o wartości ok. 684 mln euro, z czego za bisko 540 mln euro do EU-27). Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że odbiorcy zagraniczni odkupują zaledwie 30% rodzimej produkcji. Krajowe zakłady nawozowe mają zdolność wytwórczą przekraczającą potrzeby krajowego rolnictwa3). Obecnie zdolność produkcyjna nawozów azotowych i fosforowych w Polsce czynią rodzimy sektor nawozowy odpowiednio drugą i trzecią siłą w Europie. Zdolność ta nie jest niestety w pełni wykorzystywana4). Na rys. 2 przedstawiono zmiany w strukturze wykorzystania poszczególnych nawozów mineralnych w Polsce w odniesieniu do czystego składnika. W przeliczeniu na 1 ha w Polsce zużyto w sezonie 2011/2012 w porównaniu z 2010/211 mniej o 6,8% nawozów fosforowych, mniej o 1,8% nawozów[...]

Działania Instytutu Chemii Przemysłowej na rzecz instytucji państwowych i organizacji międzynarodowych

Czytaj za darmo! »

IChP oprócz realizowania prac wynikających ze statutowej działalności naukowo- -badawczej wykonuje szereg zadań, zlecanych przez agendy rządowe, dotyczących wdrażania w krajowym przemyśle chemicznym programów dostosowawczych do ustawodawstwa europejskiego. W tym zakresie Instytut współpracuje też z wieloma organizacjami międzynarodowymi.nstytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w W[...]

 Strona 1