Wyniki 1-10 spośród 65 dla zapytania: authorDesc:"Irena Strojewska"

Sezon 2010/2011 r. dobry dla producentów wiśni

Czytaj za darmo! »

Szacunkowe zbiory owoców ogółem w 2010 r. wyniosą wg GUS (wstępny szacunek z 28 lipca) 3078 tys. t. i będą mniejsze od ubiegłorocznych o 16%. Zbiory wiśni w 2010 r. na poziomie 155 tys. t będą mniejsze w porównaniu z 2009 r. o 18%. Długa chłodna wiosna i opady w czasie wegetacji spowodowały słabe zawiązanie owoców i uniemożliwiały prow[...]

Spożycie soków pitnych i nektarów w Polsce i w krajach UE-27


  W latach 2007-2011 według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków Owocowych (AIJN) spożycie soków pitnych i nektarów w Polsce wynosiło średnio 20,4 l na mieszkańca i było na poziomie zbliżonym do średniej UE-27 (20,0 l na mieszkańca). Spowolnienie gospodarcze, a co za tym idzie spadek realnych dochodów konsumentów, zadecydowało o obniżeniu w 2011 r. wobec 2010 r. spożycia soków z 13,1 do 12,0 l na mieszkańca i nektarów z 8,0 do 6,8 l na mieszkańca. W roku 2011 wobec 2010 r. łącznie soków i nektarów owocowych spożyto o 10,7% mniej (spadek do 18,8 z 21,1 l na mieszkańca). Według danych AIJN, w Polsce w kategorii soków i nektarów największą popularnością[...]

Spożycie soków owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych w Polsce i w UE DOI:10.15199/64.2016.6.3


  Omówiono spożycie soków owocowych i warzywnych w kraju w ostatniej dekadzie, zmiany jakie zaszły w ich konsumpcji oraz miesięczny rozkład spożycia soków w Polsce. Porównano spożycie tych soków w Polsce i w krajach UE-28 oraz udział poszczególnych kategorii soków spożywanych w UE i w Polsce, a także zmiany w spożyciu soków odtworzonych z koncentratu (JFC) i nieodtworzonych z koncentratu (NFC). Spożycie soków ustabilizowane w ostatnich latach na niskim poziomie ma szansę na wzrost, ponieważ od 2014 r. notuje się w kraju ożywienie gospodarcze. Poprawa zamożności społeczeństwa będzie stymulowała wzrost konsumpcji soków.Konsumpcja soków pitnych w Polsce Spożycie soków pitnych owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych w Polsce wg badania budżetów domowych prowadzonych przez GUS (nie obejmuje spożycia w restauracjach, kawiarniach, barach, stołówkach itp.) wynosiło w latach 2006-2015 przeciętnie 11,86 l/osobę rocznie, z czego soki owocowe stanowiły ok. 83%. W I połowie ostatniej dekady średnia konsumpcja soków pitnych wynosiła 12,96 l/osobę, a w ostatnich pięciu latach spadła o 17% do 10,75 l. W oma-wianych okresach spożycie pitnych soków owocowych zmniejszyło się o 16,2%, a warzywnych i owocowo-warzywnych o 21,1%. W omawianej dekadzie najmniejsze spożycie soków pitnych (10,32 l) zanotowano w 2013 r. W 2014 r. konsumpcja soków wzrosła wobec roku poprzedniego o 2,3% do 10,56 l, a w 2015 r. szacuje się, że wobec 2014 r. zwiększyła się o 4,5% do 11,4 l. Poziom spożycia soków w poszczególnych miesiącach waha się, ale nie tak, jak można by oczekiwać: że najwyższe jest w miesiącach letnich, podobnie jak innych napojów orzeźwiających. Spożycie wody mineralnej i źródlanej w lipcu i sierpniu stanowi ok. 30% rocznej konsumpcji, a jej spożycie wzrasta szybciej niż soków. Jednocześnie ceny wód są znacznie niższe niż soków na wszystkich poziomach - poczynając od producenta, a kończąc na sprzedaży detalicznej. W latach 2012-2015 konsumpcja soków[...]

Ceny skupu owoców i warzyw w II kwartale 2016 r. DOI:


  Ceny skupu owoców.W II kwartale 2016 r., wobec analogicznego okresu 2015 r., w wyniku wysokiej podaży, jak podaje organizacja WAPA (World Apple and Pear Association), na dzień 1 maja 2015 r. zapasy jabłek w polskich przechowalniach wynosiły 325 tys. t i były większe wobec roku poprzedniego o 30%. Ceny skupu jabłek do konsumpcji bezpośredniej oferowane producentom przez spółdzielnie ogrodnicze spadły w stosunku do II kw. 2015 roku o 44% do 1,00 zł/kg. Wpływ na ceny krajowe miały problemy ze zbytem owoców na rynkach międzynarodowych. Najbardziej w stosunku do roku ubiegłego potaniały jabłka odmiany ‘Szmpion’ oraz ‘Jonagored’ (46-47%), a w mniejszym zakresie ‘Idared’ (o 43%). Tańszy był również agrest skupowany na potrzeby przemysłu. Ceny oferowane przez spółdzielnie wynosiły średnio 1,00 zł/kg, co stanowiło 51% ubiegłorocznych stawek. Znacznie drożej skupowano agrest deserowy w opakowaniach (250 g). Jego średnia cena w II kw. 2016 r. wyniosła 3,70 zł/kg. Sprzedaż truskawek deserowych spod osłon rozpoczęła się na początku maja od stawek 25 zł/kg i szybko spadała. W trakcie zbiorów truskawek do przerobu cena owoców deserowych obniżyła si[...]

Spożycie soków owocowych, warzywnych i owocowo- -warzywnych w gospodarstwach domowych w Polsce DOI:10.15199/64.2017.6.1


  Spożycie soków pitnych, wg badania budżetów gospodarstw domowych GUS, w 2016 r. wyniosło 12 l/osobę i było większe o 2,2% od średniego w ostatniej dekadzie, a także większe o 16,3% od najmniejszego w 2013 r. Podstawowymi czynnikami stymulującymi zwiększenie konsumpcji soków pitnych są: wzrost realnych dochodów konsumentów, a także rosnąca świadomość prozdrowotnych wartości odżywczych soków1. Spożycie soków pitnych owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych w gospodarstwach domowych W latach 2007-2016 spożycie soków pitnych owocowych, warzywnych i owocowo- warzywnych w gospodarstwach domowych w Polsce (nie obejmuje spożycia w stołówkach, barach, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego) wynosiło przeciętnie 11,75 l/osobę rocznie, z czego soki owocowe stanowiły 9,73 l, a soki warzywne i owocowo-warzywne 2,02 l. W latach 2010-2012, wobec 2007-2009, konsumpcja soków owocowych zmalała o 11,6%, a warzywnych i owocowo-warzywnych o 10,5%. W latach 2013-2015, wobec średniego w poprzednich trzech latach, spożycie było mniejsze odpowiednio o 4,6 i 17,6%. Ogółem konsumpcja soków pitnych w omawianych latach najmniejsza była w 2013 r. (10,32 l) i w latach następnych wzrastała. W 2015 r. wobec 2014 r. spożycie soków było przeciętnie większe o 6,8%, a w 2016 r. (wg nieostateczny[...]

Spożycie soków owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych w Polsce i w UE DOI:10.15199/64.2019.10.3


  nektarów 27 sokownictwo Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny  10/2019 są mieszkańcy Niemiec, którzy w omawianych latach wypijali średnio w roku 30,8 l, a na drugiej pozycji uplasowała się Malta z konsumpcją 29,6 l/mieszkańca. Najmniej soków i nektarów spożywano w omawianych latach w Rumunii (3,0 l/mieszkańca), Słowacji (7,5 l), Bułgarii (9,0 l), a także w Czechach (9,3 l). Przeciętnie w krajach Unii ok. 82,5% soków i nektarów spożywane jest w domu (w Polsce ok. 90,8%), pozostała ilość konsumowana jest w obiektach żywienia zbiorowego - stołówkach, restauracjach, barach itp. Źródło: European Fruit Juices Association 2018 Market Report Rys. 4. Konsumpcja soków pitnych w krajach UE średnio w latac[...]

Porównanie cen owoców i warzyw w Polsce i w Niemczech

Czytaj za darmo! »

Po akcesji Polski do UE oczekiwano, że poziom cen owoców iwarzyw w naszym kraju i w krajach UE wyrówna się. Mimo otwarcia granic i bezcłowego handlu pomiędzy krajami Wspólnoty, ceny produktów ogrodniczych w Polsce ciągle są (na wszystkich poziomach) niższe od cen w Niemczech, kraju o podobnych warunkach glebowo-klimatycznych i zbliżonej strukturze upraw. Nawet, jeśli różnice poziomu cen wiel[...]

Ceny skupu owoców i warzyw - grudzień 2006 r.

Czytaj za darmo! »

W grudniu 2006 r. wobec listopada br. w zakładach przetwórczych ceny skupu jabłek do przemysłu wzrosły o 29%. Tendencja wzrostowa cen jabłek skupowanych do przetwórstwa utrzymuje się od początku września. Natomiast wobec grudnia 2005 r. zakłady przetwórcze oferowały za jabłka ceny o 17% niższe. W stosunku do listopada spółdzielnie ogrodnicze skupowały do bezpośredniej konsumpcji drożej jedyn[...]

Ceny skupu owoców i warzyw - styczeń 2007

Czytaj za darmo! »

W styczniu 2007 r. w porównaniu z grudniem ub. r. w zakładach przetwórczych ceny skupu jabłek do przemysłu potaniały o 4%. W grudniu skończyła się tendencja wzrostowa cen jabłek skupowanych do przetwórstwa. W styczniu br. zakłady przetwórcze oferowały za jabłka ceny o 9% niższe niż w styczniu ub. r. W styczniu 2007 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca, spółdzielnie ogrodnicze skupowały do [...]

 Strona 1  Następna strona »