Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAW AUGUSTYN"

SAMODZIELNA PRACOWNIA ODLEWNICTWA I KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ


  Samodzielna Pracownia Odlewnictwa i Konstrukcji Urzą-dzeń (OT), funkcjonuje w strukturze Oddziału Metali Lekkich w Skawinie jako jeden z trzech zakładów badawczych. Pra-cownia w obecnym wyglądzie została utworzona w 2008 r. z wcześniejszego Zakładu Technologii Odlewnictwa i Kon-strukcji Urządzeń. Aktualnie skład osobowy Pracowni sta-nowi ośmiu pracowników w tym: 1 doktor nauk technicz-nych (Tomasz Stuczyński), 4 magistrów inżynierów (Bogu-sław Augustyn, Dawid Kapinos, Marcin Szymanek, Zbigniew Zamkotowicz), 2 inżynierów (Paweł Kumor, Roman Różycki) oraz 1 technik (Piotr Ryba). Kierownikiem Pracowni jest mgr inż. Bogusław Augustyn. Skład osobowy pracowni tworzą zarówno osoby o boga-tym doświadczeniu zawodowym, jak również osoby, które po ukończeniu uczelni wyższej podjęły pracę w Instytucie mając na względzie dalsze poszerzanie wiedzy w trakcie realizo-wanych badań naukowych. Połączenie takie daje znaczne możliwości podczas prowadzenia badań, czego wynikiem jest realizacja projektów MNiSW, prac statutowych oraz zleceń naukowo-badawczych na rzecz zakładów przemy-słowych z branży aluminiowej. Działalność naukowa Praco[...]

OCENA WŁASNOŚCI TECHNOLOGICZNYCH ODLEWNICZYCH STOPÓW ALUMINIUM PRZY WYKORZYSTANIU METAL HEALTH SYSTEM

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano unikatowe narzędzie pomiarowe przeznaczone dla potrzeb odlewni. Na przykładzie stopu podeutektycznego oraz okołoeutektycznego przedstawiono możliwości wykorzystania zestawu kokil Metal Health System do oceny własności technologicznych odlewniczych stopów aluminium. W rezultacie przeprowadzonych pomiarów można stwierdzić, iż stop o wyższej zawartości krzemu miał lepszą lejność. Natomiast nie zaobserwowano istotnych zmian lejności w zakresie dodanych ilości rozdrabniacza i modyfikatora. Dodatek strontu jedynie ustabilizował te wskazania. Ocena czystości metalu przy wykorzystaniu formy K (K‐test), nie ujawniła żadnych dużych wtrąceń, tlenków, pęcherzy gazowych, co może świadczyć o prawidłowym przygotowaniu metalu. Pomiar skłonności do pęknięć na gorąco wykazał, że jedynie stop podeutektyczny z Cu posiada tendencję do pękania. Dodatek Tibalu nie zredukował niekorzystnej skłonności. Wyniki dla poszczególnych próbek wytrzymałościowych otrzymanych w nowej kokili są jednorodne, a dzięki stabilizacji temperatury na poziomie 400 °C zapewniają lepsze odzwierciedlenie warunków odpowiadających szybkością stygnięcia w stałych odlewach kokilowych. Przy pomocy tzw. Tatur testu określono skurcz dla poszczególnych stopów, oraz oceniono charakter skłonności do tworzenia porowatości. Słowa kluczowe: aluminium, stopy Al‐Si, własności technologiczne, modyfikacja, rozdrobnienie ziarna ASSESSSEMENT OF THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES ALUMINIUM CASTING ALLOYS BY USED TO METAL HEALTH SYSTEM Paper presents practical usage of Metal Health System of Ingot Moulds in assessment of technological properties of aluminium alloys on example of under and near eutectic alloy. Measurement of castability confirmed that alloy with higher Silicon content shows better castabililty, addition of Strontium stabilizes fluidity index.There was no significant influence on castability after addition of refiner and modificator. Assessment of metal purity using K[...]

WYTWARZANIE ANODOWYCH POWŁOK TLENKOWYCH NA STOPACH ALUMINIUM SERII 40000 METODĄ ELEKTROPLAZMOWĄ ORAZ KONWENCJONALNĄ DOI:10.15199/67.2019.10.3


  WSTĘP Stopy serii 40000 występują w grupie stopów: odlewniczych, utwardzalnych i nieutwardzalnych oraz nadających się do przeróbki plastycznej. Najbardziej rozpowszechnione w budowie maszyn i urządzeń są stopy z krzemem. Skład chemiczny oraz struktura odlewniczych stopów aluminium mają istotny wpływ na proces wytwarzania warstw powierzchniowych (w szczególności utleniania) i ich właściwości [4]. Ze względu na wydzielenia składników stopowych na stopach o dużej zawartości krzemu uzyskuje się warstwy tlenkowe o nierównomiernej budowie. Barwa powłok zależy od procentowej zawartości krzemu. Krzem tworzy związki metaliczne z żelazem i glinem α-AlFeSi, β-AlFeSi oraz magnezem Mg2Si [2]. Związki międzymetaliczne α-AlFeSi podczas utleniania anodowego rozpuszczają się niezupełnie. W części pozostają w powłoce, co ma wpływ na barwę, przeźroczystość i ciągłość warstewki tlenkowej [6, 9]. W wysokokrzemowych stopach występuje w postaci cząstek Si. Krzem ma korzystny wpływ na jakość powłok w przypadku obecności żelaza. Do zawartości 1% powłoka tlenkowa jest jasna i przeźroczysta, nawet gdy w strukturze występują duże niejednorodności. Powyżej 3% zawartości krzem jest nieroztwarzalny w elektrolicie i odkłada się w warstwie anodowej nadając jej odcienie szarości, czerni lub fioletu [3]. Trudno jest utrzymać jednolitość barwy. Stopy zawierające większe ilości krzemu ulegają znacznie trudniej utlenianiu, powłoki są cieńsze, mniej porowate przez co gorzej się barwią, a także występuje duża ziarnistość struktury [5]. MATERIAŁ DO BADAŃ I OPIS EKSPERYMENTU Badano stop G-AlSiMg w którego skład wchodzą dodatki stopowe w ilościach Si 4,9% i Mg 0,35%. Z materiału wyjściowego w postaci pręta (odlew kawitacyjno-grawi- KATARZYNA WALA MAREK NOWAK ANNA KOZIK BOGUSŁAW AUGUSTYN MONIKA MITKA 20 DOI 10.15199/67.2019.10.3 WYTWARZANIE ANODOWYCH POWŁOK TLENKOWYCH NA STOPACH ALUMINIUM SERII 40000 METODĄ ELEKTROPLAZMOWĄ ORAZ KONWENCJONALNĄ [...]

 Strona 1