Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Białowicz"

Otrzymywanie węglanu wapnia z płynu podestylacyjnego i ługu pofiltracyjnego z metody Solvay’a w temperaturze 293 K. Cz. 2. Wykorzystanie roztworów rozcieńczonych

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano wyniki badań dotyczące otrzymywania węglanu wapnia z rozcieńczonych płynów z metody Solvay’a: odpadowego płynu podestylacyjnego i ługu pofiltracyjnego w temp. 293 K. Reagenty dozowano w stosunku stechiometrycznym. Czas dozowania zmieniał się w zakresie 2-30 min, a szybkość mieszania reagentów wynosiła 500 obr/min. Oznaczano gęstość nasypową i utrząsową, chłonność wody, oleju parafinowego i ftalanu dibutylu, rozkład wielkości cząstek oraz formę krystalograficzną otrzymanych kryształów CaCO3. Przeprowadzono również strącanie węglanu wapnia w obecności szczepionki z kryształów CaCO3. CaCO3 was pptd. at 293 K for 2-30 min by addn. of the water- dild. carbonates-contg. filtrate from the Solvay process (1:1 up to 3:1) to the water-dild. Ca-contg. distn. resid[...]

Wpływ Rosulfanu L i Sulforokanolu L225/1 na właściwości strącanego węglanu wapnia

Czytaj za darmo! »

Otrzymano strącany węglan wapnia z płynu podestylacyjnego DS i ługu pofiltracyjnego po odfiltrowaniu osadu NaHCO3 metody Solvaya w obecności dwóch anionowych środków powierzchniowo czynnych: Rosulfanu L i Sulforokanolu L225/1. Badania prowadzono w zakresie temp. 293-313 K. W procesie wykorzystano roztwory stężone, które dozowano w stosunku stechiometrycznym, szybkość dozowania 4 i 60 min, a szybkość mieszania reagentów 500 obr/min. Zastosowano surfaktanty w ilości 0,5, 1,0 oraz 1,5 cz. mas. Dla otrzymanych prób CaCO3 oznaczano gęstość nasypową i utrząsową, chłonność wody, oleju parafinowego i ftalanu dibutylu, oraz formę krystalograficzną otrzymanych kryształów. CaCO3 was pptd. from waste liqs. from Solvay process at 293-313 K and 500 rpm in presence of 2 com. surface active agents (0.5-1.5 mass parts) for 2 or 60 min. Bulk and packing d., H2O, o-C6H4(COOBu)2 and paraffin oil absorption capacity, particle size distribution and crystallog. form of the CaCO3 crystals were detd. The addn. of surface active agents resulted in increasing the packing d. of the CaCO3 crystals. Pod względem powszechności występowania węglan wapnia pochodzenia naturalnego zajmuje jedno z czołowych miejsc. Stanowi on ok. 4% skorupy ziemskiej w postaci wielu skał, jest składnikiem szkieletu organizmów żywych, materiałem budulcowym muszli czy też rogów zwierząt1). Pomimo że CaCO3 jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń Katarzyna Białowicz*, Mieczysław Trypuć Wpływ Rosulfanu L i Sulforokanolu L225/1 na właściwości strącanego węglanu wapnia Effect of Rosulfan L and Sulforokanol L225/1 on calcium carbonate properties Prof. dr hab. Mieczysław TRYPUĆ w 1963 roku ukończył studia na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest emerytowanym profesorem Wydziału Chemii UMK. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna. Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, tel.: (56) 611[...]

Wpływ warunków strącania na właściwości CaCO3 otrzymanego z płynu podestylacyjnego i ługu pofiltracyjnego z metody Solvaya w temperaturze 313 K


  Przedstawiono wyniki badań dotyczące otrzymywania węglanu wapnia w temp. 313 K z odpadowego płynu podestylacyjnego i ługu pofiltracyjnego pochodzących z produkcji sody metodą Solvaya. Reagenty dozowano w stosunku stechiometrycznym a czas dozowania zmieniał się w zakresie 2-30 min. Przeprowadzono również strącanie węglanu wapnia w obecności niejonowego środka powierzchniowo czynnego Rokafenolu N3. Oznaczano gęstość nasypową i utrząsową, chłonność wody, oleju parafinowego i ftalanu dibutylu, rozkład wielkości cząstek oraz formę krystalograficzną otrzymanego CaCO3. CaCO3 was pptd. from waste liqs. from Solvay process at 313 K for 2-30 min. Addnl. CaCO3 was pptd. in presence of Rokafenol N3 (0.1-1.5 mass parts) for 2 to 30 min. Bulk and packing d., H2O, o-C6H4(COOBu)2 and paraffin oil absorption capacity, particle size distribution and crystallog. form of the CaCO3 crystals were detd. The addn. of surface active agent resulted in increasing the packing d. of the CaCO3 crystals. Znane są liczne sposoby otrzymywania węglanu wapnia technicznego i modyfikowanego wykorzystywanego jako wypełniacz, oraz dla potrzeb farmacji o dużym ciężarze utrząsowym1-6). Powstaje on w wyniku reakcji płynu podestylacyjnego (DS) powstającego podczas produkcji sody metodą Solvaya z ługiem pokrystalizacyjnym z oddziału produkcji sody oczyszczonej lub roztworem wodorowęglanu sodu, w temperaturze nie przekraczającej 323 K. Niedogodnością tych rozwiązań jest to, że płyn pofiltracyjny po odsączeniu CaCO3, zawierający głównie NaCl, kierowany jest w całości do otwartych zbiorników wodnych, wpływając negatywnie na naturalne środowisko. Stosowanie w procesie precypitacji węglanu wapnia Na2CO3, NaHCO3 lub gazowego tlenku węgla(IV) pochodzącego z rozkładu kamienia wapiennego, wpływa niekorzystnie na wskaźniki ekonomiczne metody Solvaya otrzymywania węglanu sodu7-12). Zaproponowano metodę otrzymywania strącanego węglanu wapnia z odpadowego płynu podestylacyjn[...]

Strącanie węglanu wapnia z płynu podestylacyjnego i ługu pofiltracyjnego pochodzących z procesu Solvaya w obecności szczepionki

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania otrzymywania strącanego węglanu wapnia z płynu podestylacyjnego DS i ługu pofiltracyjnego po odfiltrowaniu osadu NaHCO3, pochodzących z procesu Solvaya, w obecności szczepionki krystalicznej CaCO3. Badania prowadzono w zakresie temp. 293-323 K. W procesie wykorzystano roztwory stężone, które dozowano w stosunku stechiometrycznym, czas dozowania zmieniał się w zakresie 2-30 min, a szybkość mieszania reagentów wynosiła 500 obr/min. Dla otrzymanych próbek CaCO3 oznaczano gęstość nasypową i utrząsową, chłonność wody, oleju parafinowego i ftalanu dibutylu, rozkład wielkości cząstek oraz formę krystalograficzną otrzymanych produktów. CaCO3 was pptd. from waste solns. delivered in Solvay process for prodn. of NaOH at 293-323 K under stirring 500 rpm for 2-30 min in presence of CaCO3 nucleation. The product showed high purity and high apparent d. (up to 1379 g/L). Węglan wapnia pochodzenia naturalnego jest stosowany przede wszystkim, jako materiał budowlany oraz jako surowiec przemysłu chemicznego do wytwarzania tlenku węgla(IV), węglanu sodu i soli wapniowych. Wykorzystywany jest również jako wypełniacz w przemyśle gumowym i papierniczym1-3). Takie zastosowania węglanu wapnia nie wymagają jego ściśle określonych właściwości fizykochemicznych. Jednakże w niektórych branżach przemysłu chemicznego, np. w kosmetyce lub farmacji, wymagania co do jego właściwości są bardzo wysokie i zróżnicowane. Z tego względu węglan wapnia pochodzenia naturalnego zastępuje się tam produktem syntetycznym, wytwarzanym w wyniku reakcji soli wapniowych z odpowiednimi węglanami4-9). We wcześniejszych pracach10-12) przedstawiono możliwości wykorzystania odpadowego płynu podestylacyjnego (DS) oraz ługu pofiltracyjnego po odfiltrowaniu osadu NaHCO3, pochodzących z procesu Solvaya, do otrzymywania strącanego węglanu wapnia, przeznaczonego dla różnych branż przemysłu chemicznego, łącznie z branżą farmaceutyczną. Omówiono tam wpływ te[...]

Strącanie węglanu wapnia w środowisku mocznika

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano wyniki badań dotyczące strącania węglanu wapnia z odpadowego płynu podestylacyjnego (DS) z metody Solvaya oraz nasyconego roztworu wodorowęglanu sodu w środowisku mocznika. Eksperymenty prowadzono w temp. 333 K. Zbadano wpływ czasu dozowania reagentów do roztworów mocznika o stężeniu 1 i 4 mol/dm3 oraz do ługu macierzystego na właściwości fizykochemiczne otrzymanego produkt[...]

Strącanie węglanu wapnia z płynu podestylacyjnego i ługu pofiltracyjnego z metody Solvay’a w temperaturze 293 K. Cz. 1. Wykorzystanie roztworów stężonych

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano wyniki badań dotyczące otrzymywania węglanu wapnia w temp. 293 K z odpadowego płynu podestylacyjnego i ługu pofiltracyjnego z metody Solvay’a. Reagenty dozowano w stosunku stechiometrycznym, czas dozowania zmieniał się w zakresie 2-30 min, a szybkość mieszania reagentów wynosiła 500 obr/min. Oznaczano gęstość nasypową i utrząsową, chłonność wody, oleju parafinowego i ftalanu dibutylu, rozkład wielkości cząstek oraz formę krystalograficzną otrzymanego CaCO3. CaCO3 was pptd. at 293 K for 2-30 min by addn. of the carbonates- contg. filtrate from the Solvay process to the Cacontg. distn. residue from the same process under stirring (500 rpm). Processing of 400 mL of the distn. residue yielded 25 g of CaCO3. The product showed low packing d. (800-900 g/l) a[...]

 Strona 1  Następna strona »