Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Artur Woźny"

Effect of selected production factors of the stretch film on its extensibility Wpływ wybranych czynników procesu produkcji folii stretch na jej rozciągliwość DOI:10.12916/przemchem.2014.1139


  Streams of linear low.-d. polyethylene, adhesive and masterbatch in an industrial process for prodn. of 5-layer stretch film by extrusion were studied to det. the effect of material compn. on the film extensibility. The extensibility increased with increasing adhesive stream and with decreasing the masterbatch stream. Badano proces wylewu folii stretch płaskiej pięciowarstwowej do pakowania ręcznego z regranulatem pod kątem maksymalnej jej rozciągliwości w celu określenia optymalnych wartości parametrów wejściowych produkcji w ustalonych doświadczalnie zakresach zmienności. Eksperyment przeprowadzono wg planu PS/DK 23. Okazało się, że przy przyjętych założeniach największy wpływ na proces produkcji folii ma zawartość ulepszaczy. Czynnikiem mającym nieznacznie mniejszy wpływ na badany proces jest udział kleju w masie kompozycji. W dobie konkurencji wszelkie rywalizujące ze sobą przedsiębiorstwa zmuszone są do ciągłego rozwoju poprzez wyznaczanie sobie nowych celów oraz dostosowanie się do nowych sytuacji i do otoczenia. Jest to obserwowane również na rynku producentów folii stretch. Klienci oczekują folii o określonych para[...]

The study of stickiness of packaging film by Shainin method Badanie kleistości folii opakowaniowej metodą Shainina DOI:10.15199/62.2015.8.17


  Linear low d. polyethylene with varying moisture content was modified by addn. of various amts. of an adhesive, masterbatch and recycled polyethylene film to produce stretch films of varying film stickiness. The film quality increased with increasing amts. of used adhesive and recycled polyethylene stretch film. Badano proces wylewu folii stretch płaskiej, standardowej pięciowarstwowej do pakowania ręcznego, wytwarzanej metodą wylewu Cast z wykorzystaniem regranulatu, pod kątem maksymalnej jej kleistości. Celem badań przeprowadzonych wg metody Shainina było poszukiwanie optymalnych wartości parametrów wejściowych w przyjętych zakresach zmienności ustalonych na bazie wcześniejszych doświadczeń. Stwierdzono, że największy wpływ na kleistość folii, przy przyjętych wartościach granicznych, miała ilość dodanego kleju i regranulatu PE-LLD, natomiast mniejszy wpływ miała zawartość granulatu podstawowego, temperatura otoczenia, ilość uszlachetniaczy oraz wilgotność tworzyw wejściowych. Współcześnie zarządzane przedsiębiorstwa starają się spełniać oczekiwania klientów poprzez umiejętne zarządzanie jakością. W ramach tych działań ważną rolę odgrywa zapewnianie i ciągłe doskonalenie jakości wyrobów. Istnieją różne metody poprawy jakości. Można w tym celu wykorzystać metody planowania eksperymentu. Metody te są stosowane zarówno na etapie projektowania procesów,jak i na etapie funkcjonowania tych procesów1). Klasyczne metody, ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnych eksperymentów, są czasochłonne i kosztowne. Dlat[...]

Quality evaluation of modified plastics of a controlled rheology Koncepcja oceny jakości modyfikowanych tworzyw sztucznych o kontrolowanej reologii DOI:10.15199/62.2017.2.27


  A formalized scaring (1-5) was used for assessing quality (flow melt index) of com. polypropylene after modification with 2,5-dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-hexane. The optimum amt. of modificators added was 0.1%. Przeanalizowano proces produkcji tworzyw sztucznych przeznaczonych do wytłaczania i formowania wtryskowego. Celem było wykorzystanie metody oceny jakości do wyboru najkorzystniejszego wariantu produktu do rozszerzenia gamy wyrobów. Chciano wprowadzić produkty o kontrolowanej reologii. Wynikało to z licznych zapytań klientów o dostępność produktów o masowym wskaźniku szybkości płynięcia (MFR) wyższym niż 15 g/10 min. Aby uzyskać taki MFR dla wyrobu zawierającego 30% włókna szklanego i więcej, jako bazę polimerową zastosowano polimer o MFR >70 g/10 min. Po przeprowadzeniu testów zwiększenia wskaźnika poprzez dodatek 2,5-dimetylo-2,5-di(tert- -butyloperoksy)-heksanu wytypowano do dalszej produkcji mieszaninę zawierającą 0,03% substancji aktywnej. Zaobserwowano wzrost sztywności materiału (efekt pożądany dla aplikacji konstrukcyjnych) nawet do 50% bez jednoczesnego pogorszenia pozostałych parametrów mechanicznych (udarność, naprężenie przy Fmax). Dodatek nie miał negatywnego wpływu na zwiększenie liczby operacji zdefiniowanych w procesie produkcyjnym. Zaobserwowano jedynie zmniejszenie obciążenia ekstrudera podczas produkcji wyrobów z dodatkiem 2,5-dimetylo-2,5-di(tert-butyloperoksy)- heksanu o 20%, co stanowiło pozytywny efekt i obniżyło zużycie prądu oraz mechaniczne zużycie elementów mieszających. W związku z coraz większymi wymaganiami rynku oraz wciąż zwiększającą się konkurencją przedsiębiorstwa starają się sprostać ocz[...]

Effect of selected factors of the production process of stretch film for its resistance to puncture. Wpływ wybranych czynników procesu produkcji folii orientowanej na jej odporność na przebicie DOI:10.12916/przemchem.2014.2263


  Flat polyethlene films (23 μm) were produced under com. conditions by extrusion and casting of a blend of the polymer with an adhesive and a masterbatch at 270°C, stretched up to 150% and studied for mech. puncture. The masterbatch content contributed mostly to the film quality. Badano proces wylewu płaskiej pięciowarstwowej folii orientowanej do pakowania ręcznego z regranulatem pod kątem jej maksymalnej odporności na przebicie. Celem było określenie optymalnych wartości parametrów wejściowych produkcji w ustalonych (na bazie wcześniejszych doświadczeń) zakresach zmienności. Eksperyment przeprowadzono wg planu PS/DK 23. Okazało się, że przy przyjętych założeniach największy wpływ na proces produkcji folii ma zawartość uszlachetniaczy. Czynnikiem mającym mniejszy wpływ na badany proces jest zawartość kleju w masie kompozycji. Zapewnienie wysokiej pozycji przedsiębiorstwa na rynku wymaga ciągłego doskonalenia. Jednym z obszarów tego doskonalenia jest jakość produkowanych wyrobów oraz technologii ich wytwarzania. Dzisiaj, w dobie tzw. rynku klienta, tylko produkty wysokiej jakości gwarantują silną pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Wysoką jakość można zapewnić poprzez m.in. prace eksperymentalne, które są często bardzo kosztowne. Dążenie do obniż[...]

 Strona 1